Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΘΗΝΑ, 10/12/2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αρ.Πρωτ.: 1114311/6685/887/Α0014

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΟΛ. 1287

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 14η Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ:

Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και καταβολής των οφειλόμενων φόρων για τη Δ.Ο.Υ. Λιδορικίου λόγω ύπαρξης βλάβης του υποσυστήματος ΤΑΧΙS ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη :

Tη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (ΦΕΚ 34 Α) με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Τις παρακάτω διατάξεις του Ν. 2859/2000 όπως ισχύουν:

α) της παραγράφου 9 του άρθρου 38.

β) της παραγράφου 3 του άρθρου 64.

Τις δυσχέρειες που δημιουργούνται στους φορολογούμενους της Δ.Ο.Υ. Λιδορικίου για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων κατά τις ημερομηνίες 30/11/2001 και 3/12/2001, λόγω ύπαρξης βλάβης του υποσυστήματος TAXIS Φ.Π.Α. της πιο πάνω Δ.Ο.Υ.

Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485/Β/31.10.2001) για καθορισμό αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών.

Τη διαπίστωση ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Παρατείνουμε μέχρι 4 Δεκεμβρίου 2001 τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α.. και Intrastat που κανονικά έληγαν στις 30 Νοεμβρίου 2001 και 3 Δεκεμβρίου 2001, για τη Δ.Ο.Υ. Λιδορικίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α. ΦΩΤΙΑΔΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: