Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αρ.Πρωτ.: 1128122/714/0015

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΟΛ. 1174

Δ/ΝΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Δ15)

ΤΜΗΜΑ Α΄

ΘΕΜΑ: Τήρηση του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών και της κατάστασης ποσοτικής καταχώρησης των αποθεμάτων με εγγραφή των δεδομένων αυτών σε μία και μοναδική σύνοδο εγγραφής ( No Multisession ) θεωρημένου μη επανεγγράψιμου οπτικού δίσκου.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης γστ΄ και της περίπτωσης ζ΄ του άρθρου 38 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/92, ΦΕΚ Α΄ 84/26.5.1992).

2. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1027421/680/0006Β/ΠΟΛ. 1078/24.2.1993 (ΦΕΚ Β΄ 193/3.3.1998) περί «καθορισμού διαδικασίας θεώρησης βιβλίων και στοιχείων του Κ.Β.Σ. για τις Δ.Ο.Υ. που εντάσσονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας (TAXIS)»

3. Την 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1948/3.10.2007) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, περί «καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

4. Το νέο οργανωτικό πλαίσιο ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών (Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα, Ελεγκτικά Κέντρα, Υ.Π.Ε.Ε., ΤΑΧΙS κ.λπ.).

5. Την ανάγκη περαιτέρω διεύρυνσης του μέτρου περιορισμού των θεωρημένων βιβλίων και στοιχείων, η οποία θεώρηση συνεπάγεται ιδιαίτερα μεγάλο κόστος για τις Δ.Ο.Υ. αλλά και για τις επιχειρήσεις, στα πλαίσια απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών και των νέων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί τόσο στον τομέα οργάνωσης των φορολογικών υπηρεσιών όσο και των επιχειρήσεων.

6. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Παρέχεται η δυνατότητα από 1/1/2009 τα δεδομένα του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) και της κατάστασης ποσοτικής καταχώρησης των αποθεμάτων ιδίων ή τρίτων που ορίζονται από τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 7 του άρθρου 27 του ιδίου Κώδικα, να εγγράφονται μέχρι την προθεσμία που ορίζεται αντίστοιχα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 17 και της υποπερίπτωσης α΄ της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 8 του Κώδικα αυτού, σε μία και μοναδική σύνοδο εγγραφής (No Multisession) θεωρημένου οπτικού δίσκου, η τεχνολογία κατασκευής του οποίου δεν επιδέχεται διαγραφή ή επανεγγραφή των ήδη εγγεγραμμένων δεδομένων.

Η δυνατότητα αυτή αφορά την εγγραφή των δεδομένων του παραπάνω βιβλίου ή κατάστασης όλων ή μερικών εγκαταστάσεων του υπόχρεου επιτηδευματία.

2. Ο παραπάνω οπτικός δίσκος θεωρείται (σημαίνεται) από τη Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται η επιχείρηση για την θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων της και προστατεύεται από επιπλέον προσπάθειες εγγραφής, ώστε να διασφαλίζονται οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν. Ως θεώρηση (σήμανση) νοείται η επικόλληση επί του οπτικού δίσκου κυκλικής ετικέτας η οποία πριν από κάθε χρησιμοποίηση πρέπει να θεωρείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..

Για τη διαδικασία θεώρησης (σήμανσης) εφαρμόζεται αναλογικά η διαδικασία θεώρησης βιβλίων και στοιχείων και ειδικότερα:

α) Στο σημείωμα θεώρησης Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (έντυπο Β1) και στον πίνακα που αναφέρεται στα έντυπα που χρησιμοποιούνται για τα βιβλία (πίνακας β) αναγράφεται ως είδος «ετικέτες σήμανσης οπτικών δίσκων τεχνικών προδιαγραφών» ή «ετικέτες σήμανσης καταστάσεων απογραφής» κατά περίπτωση και στις στήλες από ....... έως ......., ο αύξων αριθμός του πρώτου και του τελευταίου οπτικού δίσκου, όπως αυτός προκύπτει από τις θεωρούμενες ετικέτες σήμανσης.

Η αρίθμηση των οπτικών δίσκων είναι ενιαία τουλάχιστον ανά διαχειριστική περίοδο ανά βιβλίο ή κατάσταση.

β) Για τη σήμανση-θεώρηση των οπτικών δίσκων χρησιμοποιούνται ειδικές αυτοκόλλητες ετικέτες σχήματος κυκλικού δακτυλίου αντίστοιχου προς τις διαστάσεις του οπτικού δίσκου. Οι ετικέτες επικολλούνται μετά τη θεώρησή τους στην άνω επιφάνεια του οπτικού δίσκου από τον επιτηδευματία και στη συνέχεια η επικόλληση αυτών ελέγχεται από τον υπεύθυνο για τη θεώρηση υπάλληλο του τμήματος Κ.Β.Σ. της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.. Κάθε προσπάθεια αποκόλλησης της ετικέτας, θεωρείται ως προσπάθεια αλλοίωσης του περιεχομένου του οπτικού δίσκου.

Στη μία άκρη της ετικέτας τίθεται πριν τη θεώρηση, η σφραγίδα με τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, Α.Φ.Μ. κ.λπ.), ο τίτλος «Β.ΤΕΧ.ΠΡΟ.» για το Βιβλίο Τεχνικών Προδιαγραφών ή «ΚΑΤ.ΑΠΟ.» για τις Καταστάσεις Απογραφής, ο αύξων αριθμός της ετικέτας καθώς και η πράξη θεώρησης η οποία υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή τον εξουσιοδοτημένο προς τούτο υπάλληλο και σφραγίζεται με την υπηρεσιακή σφραγίδα της Δ.Ο.Υ.

Η αυτοκόλλητη ετικέτα που εκτυπώνεται από το Σύστημα TAXIS υποσύστημα Κ.Β.Σ. για τη θεώρηση, όπως καθορίστηκε η διαδικασία αυτή από την Α.Υ.Ο. 1027421/ ΠΟΛ. 1078/3.3.98 (ΦΕΚ 193Β΄), θα επικολλάται επί του οπτικού δίσκου. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό κάτι τέτοιο, λόγω χώρου, αυτή θα επικολλάται στο αντίστοιχο σημείωμα θεώρησης, κατ΄ αναλογία των οριζομένων στην προαναφερόμενη Υπουργική Απόφαση.

3. Τα δεδομένα του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών και καταστάσεων απογραφής που εγγράφονται σε κάθε οπτικό δίσκο είναι αυτά που ορίζονται με τις κατ΄ ιδίαν διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και ειδικότερα:

α) Αναφορικά με το βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών:

Σε κάθε οπτικό δίσκο εγγραφής αποθηκεύονται τα δεδομένα των νέων τεχνικών προδιαγραφών ή αυτών που μεταβλήθηκαν εντός των εκάστοτε προθεσμιών που ορίζονται από τον Κ.Β.Σ. για την ενημέρωσή του.

β) Αναφορικά με τις καταστάσεις της ποσοτικής καταχώρησης των αποθεμάτων:

- Για υποκατάστημα ή αποθηκευτικό χώρο που λειτουργεί στον ίδιο νομό με την έδρα και στο ίδιο νησί ή σε απόσταση μικρότερη των 50 χιλιομέτρων από αυτή και δεν εξάγει αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα, η καταγραφή των αποθεμάτων μπορεί να γίνεται απευθείας στον οπτικό δίσκο - κατάσταση απογραφής της έδρας διακεκριμένα.

- Για υποκατάστημα που δεν εξάγει αυτοτελές αποτέλεσμα ή αποθηκευτικό χώρο, τα αποθέματά τους καταγράφονται ποσοτικά, διαδοχικά σε δύο οπτικούς δίσκους από τους οποίους ο ένας αποστέλλεται στην έδρα μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την παράγραφο 7 του άρθρου 17 του Κ.Β.Σ..

- Για υποκατάστημα που δεν εξάγει αυτοτελές αποτέλεσμα ή αποθηκευτικό χώρο, τα αποθέματά τους μπορεί να καταγράφονται ποσοτικά μόνο στον οπτικό δίσκο που τηρείται στην έδρα με την προϋπόθεση ότι υπάρχει απευθείας σύνδεση μεταξύ κεντρικού και υποκαταστήματος ή αποθηκευτικού χώρου και είναι δυνατή άμεσα από το υποκατάστημα ή τον αποθηκευτικό χώρο η ανάγνωση και η εκτύπωση όλων ή μερικών των ειδών των αποθεμάτων της κάθε εγκατάστασης.

4. Το λογισμικό το οποίο χρησιμοποιείται από την επιχείρηση πρέπει να έχει δυνατότητα ανάγνωσης, εμφάνισης και εκτύπωσης, των αποθηκευμένων δεδομένων σε οπτικό δίσκο, του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών ή της κατάστασης ποσοτικής καταχώρησης των αποθεμάτων όταν ζητείται από τον έλεγχο.

5. Οι οπτικοί δίσκοι φυλάσσονται για όσο χρόνο ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. η διαφύλαξη των βιβλίων και τα δεδομένα που εγγράφονται σ΄ αυτούς στο χρόνο που ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 17 και της υποπερίπτωσης α΄ της περίπτωσης Α της παραγράφου 7 του άρθρου 8 του ίδιου Κώδικα, εκτυπώνονται άμεσα όταν ζητηθούν από τον έλεγχο. Η μη διαφύλαξη αυτών ή η αδυναμία άμεσης αναπαραγωγής του περιεχομένου τους εξομοιώνεται: α) με μη τήρηση του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών, β) με μη καταχώρηση της ποσοτικής καταμέτρησης των αποθεμάτων όταν η μη διαφύλαξη ή η αδυναμία αναπαραγωγής του οπτικού δίσκου διαπιστώνεται μέχρι το τέλος της επόμενης διαχειριστικής περιόδου και με μη σύνταξη της απογραφής όταν η αδυναμία αυτή διαπιστώνεται μετά το τέλος της επόμενης διαχειριστικής περιόδου.

6. Επί μη τήρησης ή πλημμελούς τήρησης του οπτικού δίσκου (βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών ή της κατάστασης ποσοτικής καταχώρησης των αποθεμάτων), έχουν εφαρμογή οι αντίστοιχες κυρώσεις που επιβάλλονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για το βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών ή την κατάσταση ποσοτικής καταχώρησης των αποθεμάτων, την τήρηση των οποίων υποκαθιστούν οι οπτικοί δίσκοι.

7. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: