Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
9 Αυγούστου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 2454

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 181504

Κατάρτιση, περιεχόμενο και σύστημα διαχείρισης του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.)-Καθορισμός διαδικασίας εγγραφής των παραγωγών, στο πλαίσιο της εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 17 του Ν. 2939/2001 (Α΄ 179), όπως ισχύουν.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 7 , 17 , 20 και 24 του Ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων-Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και `Αλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 179), όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 2 (παρ. 3) , 5 (παρ. 3) , 6 και 7 του Ν. 3854/2010 (Α΄ 94) και στη συνέχεια τα άρθρα 20 και 24 με τα άρθρα 6 και 46 του Ν. 4042/2012 (Α΄ 24).

2. Τις διατάξεις του Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος -Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων -Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ. Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄ 24).

3. Τις διατάξεις του Ν. 3882/2010 «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες σχετικές διατάξεις» (Α΄ 166).

4. Το Π.δ. 99/2008 « Συγκρότηση, διάρθρωση και λειτουργία του Ελληνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και `Αλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών του Οργανισμού» (Α΄ 154), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 3854/2010 (Α΄ 94) και στη συνέχεια με το άρθρο 46 (παρ. 4 , 5 , 6 και 7) του Ν. 4042/2012 (Α΄ 24).

5. Την υπ΄ αριθ. 23615/651/2014 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ...κ.λπ» (Β΄ 1184).

6. Την υπ΄ αριθ. 9268/469/2007 κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση των ποσοτικών στόχων για την ανάκτηση και ανακύκλωση των αποβλήτων των συσκευασιών σύμφωνα με το άρθρο 10 (παρ. Α1, τελευταίο εδάφιο) του Ν. 2939/2001 (Α΄ 179), καθώς και άλλων διατάξεων του νόμου αυτού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/12/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας», του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004» (Β΄ 286).

7. Το Π.δ. 116/2004 «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/53/ΕΚ κ.λπ.» (Α΄ 81), όπως ισχύει.

8. Την υπ΄ αριθ. 41624/2057/2010 κοινή υπουργική απόφαση Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσ­σωρευτών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ...κ.λπ» (Β΄ 1625), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθ. 39200/2015 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2057).

9. Το Π.δ. 82/2004 «Αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ. 98012/2001/1996 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (Β΄40).» Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων.» (Α΄ 64).

10. Το Π.δ. 109/2004 «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση τους». (Α΄ 75).

11. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

12. Το Π.δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄ 167).

13. Τις διατάξεις του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων....και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).

14. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).

15. Την με αριθ. Υ1/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β΄2076).

16. Την με αριθ. Υ2/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β΄2076).

17. Την με αριθ. Υ31/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη» (Β΄ 2183).

18. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οικ. 51515/26.11.2015 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΑΝ», (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 872).

19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

`Αρθρο 1
Κατάρτιση Μητρώου Παραγωγών - Σκοπός

1. Στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) καταρτίζεται και λειτουργεί Μητρώο Παραγωγών Συσκευασιών και `Αλλων Προϊόντων με την ονομασία «Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.)» και στα αγγλικά «National Producers Register (NPR)», κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 7 και 17 του Ν. 2939/2001 , όπως τα άρθρα αυτά τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με την παράγραφο 3 (προσθήκη νέας παραγράφου ΣΤ) του άρθρου 2 και με την παράγραφο 3 (προσθήκη νέας παραγράφου 9) του άρθρου 5 αντίστοιχα του Ν. 3854/2010. Στο Ε.Μ.ΠΑ. εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι παραγωγοί συσκευασιών και άλλων προϊόντων, οι οποίοι καθίστανται υπόχρεοι για την οργάνωση συστημάτων ή τη συμμετοχή σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων που αφορούν στη δραστηριότητά τους.

2. Το Ε.Μ.ΠΑ. αποτελεί επιχειρησιακό εργαλείο για τη συστηματική παρακολούθηση της τήρησης από τους παραγωγούς συσκευασιών και άλλων προϊόντων, των απαιτήσεων της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων. Ειδικότερα το Ε.Μ.ΠΑ. αποσκοπεί:

α) στη συλλογή πληροφοριών και την αξιολόγησή τους, σχετικά με τις ποσότητες και το είδος των συσκευασιών και άλλων προϊόντων που διατίθενται στην ελληνική αγορά,

β) στη σύνδεση για ανταλλαγή πληροφοριών με τα εθνικά Μητρώα παραγωγών άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 11,

γ) στη δημοσιοποίηση πληροφοριών ιδιαίτερα προς τους χρήστες/καταναλωτές καθώς και προς κάθε ενδιαφερόμενο ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 12.

3. Το Μητρώο περιλαμβάνει τους παραγωγούς συσκευασιών, ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ελαστικών, λιπαντικών ελαίων και οχημάτων, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του άρθρου 2.

4. Εκτός των παραγωγών που αναφέρονται στην παράγραφο 3, στο Μητρώο μπορεί να εγγράφονται μεταγενέστερα και οι παραγωγοί άλλων προϊόντων, όπως ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Ν. 2939/2001 , όπως ισχύει, εφόσον υπάρχει σχετική νομοθετική πρόβλεψη στις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 17 του Ν. 2939/2001 , όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 3854/2010 .

`Αρθρο 2
Υπόχρεοι εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ.

1. Στο Ε.Μ.ΠΑ. εγγράφονται υποχρεωτικά:

α) οι παραγωγοί συσκευασιών όπως ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 της υπ΄ αριθ. 9268/469/2007 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει,

β) οι παραγωγοί ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όπως ορίζονται στην παράγραφο 12 του άρθρου 2 της υπ΄ αριθ. 41624/2057/2010 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει,

γ) οι παραγωγοί ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ), όπως αυτοί ορίζονται στην παράγραφο 1 (εδάφιο στ) του άρθρου 3 και στην παράγραφο 1 του άρθρου 18 (εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος), της υπ΄ αριθ. 23615/651/2014 κοινής υπουργικής απόφασης,

δ) οι παραγωγοί οχημάτων, όπως ορίζονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 2 του Π.δ. 116/2004 , όπως ισχύει,

ε) οι παραγωγοί ελαστικών, όπως ορίζονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 2 του Π.δ. 109/2004 ,

στ) οι παραγωγοί λιπαντικών ελαίων, όπως ορίζονται στις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 2 του Π.δ. 82/2004 , όπως ισχύει,

ζ) οι παραγωγοί άλλων προϊόντων σύμφωνα με τις προβλέψεις της παραγράφου 4 του άρθρου 1.

1.1. Από την υποχρέωση εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ. εξαιρούνται οι διαχειριστές των ΑΕΚΚ όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3 της υπ΄ αριθμ. 36259/1757/2010 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1312).

2. Η εγγραφή στο Ε.Μ.ΠΑ. των υπόχρεων παραγωγών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη νόμιμη άσκηση των δραστηριοτήτων τους και περιλαμβάνει:

α) τους νέους παραγωγούς που, για πρώτη φορά μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, οι οποίοι υποχρεούνται να εγγραφούν στο Ε.Μ.ΠΑ. πριν τη διάθεση των προϊόντων τους στην ελληνική αγορά, καθώς και

β) τους παραγωγούς που, ήδη κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, οι οποίοι υποχρεούνται να εγγραφούν στο Ε.Μ.ΠΑ. μέσα σε 6 μήνες από την έναρξη ισχύος της.

3. Εάν ο παραγωγός δεν τηρήσει την υποχρέωση εγγραφής του στο Ε.Μ.ΠΑ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, ο Ε.Ο.ΑΝ. προβαίνει στις απαραίτητες, κατά τη κρίση του, ενέργειες για συμμόρφωση του υπόχρεου παραγωγού, με την επιφύλαξη επιβολής των κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 13.

`Αρθρο 3
Μορφή-Διάρθρωση- Περιεχόμενο του Ε.Μ.Π Α.

1. Το Ε.Μ.ΠΑ. είναι ηλεκτρονικό Μητρώο, με τη μορφή διαδικτυακής βάσης δεδομένων, το οποίο αναπτύσσεται, οργανώνεται και τηρείται από τον Ε.Ο.ΑΝ.

2. Η διαδικτυακή βάση δεδομένων του Ε.Μ.ΠΑ. αποτελείται από:

2.1. το Γενικό Ευρετήριο Παραγωγών στο οποίο καταχωρίζονται τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε εγγραφόμενο παραγωγό:

α) η επωνυμία (εμπορική ή εταιρική), ο διακριτικός τίτλος, τα στοιχεία διεύθυνσης της έδρας (οδός, αριθμός, ΤΚ, πόλη, χώρα, αριθμός τηλεφώνου και φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και η ΔΟΥ,

β) τα στοιχεία του Νόμιμου Εκπροσώπου (επώνυμο, όνομα, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας) και του υπεύθυνου επικοινωνίας (επώνυμο, όνομα, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας) για τις ανάγκες του Ε.Μ.ΠΑ.,

γ) τα στοιχεία του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου (επώνυμο, όνομα, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας και τον ΑΦΜ ή τον αριθμό της άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας της δραστηριότητάς του), τον οποίο ορίζει ο παραγωγός με γραπτή εντολή στις ακόλουθες περιπτώσεις:

αα) όταν η έδρα του παραγωγού βρίσκεται εκτός της Ελληνικής επικράτειας και,

ββ) όταν παραγωγός ΗΗΕ είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα και δραστηριοποιείται σε πωλήσεις εξ αποστάσεως απευθείας στους τελικούς χρήστες, όπως, για παράδειγμα, μέσω του διαδικτύου,

δ) οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) σύμφωνα με την ΑΥΟΟ ΠΟΛ. 1133/08 , όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ. 1086/09 ,

ε) το είδος των προϊόντων στα οποία δραστηριοποιείται ο παραγωγός και το έτος έναρξης της σχετικής δραστηριότητας,

στ) τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης με τα οποία είναι συμβεβλημένος ο παραγωγός ανά είδος προϊόντος

ζ) ο Αριθμός Μητρώου Παραγωγών (ΑΜΠ) στο Ε.Μ.ΠΑ.

2.2. τον Ηλεκτρονικό Φάκελο, στον οποίο καταχωρίζονται, αρχειοθετούνται και φυλάσσονται ανά εγγραφόμενο παραγωγό:

α) η έκθεση που προβλέπεται στην παράγραφο 1.2. (α) του άρθρου 5, ή η επικαιροποίηση της έκθεσης αυτής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6,

β) οι δηλώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1.2. (β) του άρθρου 5,

γ) η ρητή βεβαίωση του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης προς τον ΕΟΑΝ, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5,

δ) κάθε άλλο συνοδευτικό έγγραφο, που ενδεχομένως ζητηθεί μεταγενέστερα από τον ΕΟΑΝ.

3. Το Ε.Μ.ΠΑ. τίθεται σε λειτουργία με Διαπιστωτική Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΑΝ η οποία αναρτάται στο διαδίκτυο με μέριμνα του ΕΟΑΝ, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του N. 3861/2010 (Α΄ 112), όπως ισχύει. Πέραν της ανωτέρω δημοσιοποίησης, ο ΕΟΑΝ προβαίνει και σε επίσημη γνωστοποίηση της Διαπιστωτικής Πράξης στα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και στα οικεία Επιμελητήρια.

4. Με Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να διασυνδέεται το Ε.Μ.ΠΑ. με άλλες βάσεις δεδομένων που λειτουργούν στο Υ.Π.ΕΝ. ή/και στους εποπτευόμενους φορείς.

5. Στο Ε.Μ.ΠΑ. ενσωματώνεται και καταχωρίζεται κάθε επιπλέον απαίτηση και στοιχείο, πέραν των προβλεπόμενων στην παρούσα απόφαση, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

`Αρθρο 4
Υποχρεώσεις αρμόδιας αρχής

1. Αρμόδια αρχή για την ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία του Ε.Μ.ΠΑ. ορίζεται ο Ε.Ο.ΑΝ., ο οποίος ειδικότερα έχει την ευθύνη για:

α) την οργάνωση και εποπτεία των βάσεων δεδομένων που απαρτίζουν το Ε.Μ.ΠΑ. σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 3,

β) την κανονική, διαρκή, ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία του λειτουργικού συστήματος, του δικτύου, του εξοπλισμού και του λογισμικού εν γένει που εξυπηρετούν τη βάση δεδομένων,

γ) τη διαρκή προσβασιμότητα της βάσης δεδομένων,

δ) τη συνολική επίβλεψη του διαδικτυακού τόπου του Ε.Μ.ΠΑ.,

ε) τη διασφάλιση της ακεραιότητας και της ασφάλειας των δεδομένων,

στ) τη διαφύλαξη της αρχής της προστασίας προσωπικών δεδομένων και της προστασίας των απορρήτων που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.

2. Ο Ε.Ο.ΑΝ. διενεργεί κάθε απαραίτητα έλεγχο, αυτεπάγγελτα ή μετά από καταγγελία, για τη διαπίστωση της πληρότητας, επάρκειας και ακρίβειας των στοιχείων που έχουν καταχωρίσει οι παραγωγοί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ

`Αρθρο 5
Εγγραφή στο Ε.Μ.ΠΑ.

1. Για την εγγραφή του στο Ε.Μ.ΠΑ. ο υπόχρεος παραγωγός ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του οφείλει:

1.1. να αναρτά τα δεδομένα του Γενικού Ευρετηρίου Παραγωγών, όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 2.1. του άρθρου 3,

1.2. να καταχωρίζει στον ηλεκτρονικό φάκελο τα στοιχεία και τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2. (περιπ. α και β) του άρθρου 3 και ειδικότερα:

α) την προβλεπόμενη έκθεση ανά είδος προϊόντος, η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις ποσότητες συσκευασιών ή άλλων προϊόντων, που διέθεσε στην ελληνική αγορά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Το ειδικότερο περιεχόμενο της έκθεσης αυτής περιγράφεται στο παράρτημα Ι.

β) τη δήλωση του υπόχρεου παραγωγού ή του νόμιμου εκπροσώπου του, στην οποία αναφέρεται ότι:

αα) τα στοιχεία της καταχώρισης και οι δηλούμενες ποσότητες των προϊόντων στο Ε.Μ.ΠΑ. είναι αληθείς και

ββ) πέραν αυτών που δηλώνει, δε δραστηριοποιείται σε άλλα προϊόντα που υπάγονται σε καθεστώς εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με το Ν. 2939/2001, όπως ισχύει.

Υπόδειγμα του περιεχομένου της δήλωσης περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ.

2. Η εγγραφή στο Ε.Μ.ΠΑ. ολοκληρώνεται:

α) με την οριστική καταχώριση από τον παραγωγό των δεδομένων που προβλέπονται στην παράγραφο 1,

β) με την καταχώριση από το συμβεβλημένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης:

αα) ρητής βεβαίωσης ότι βρίσκεται σε ισχύ σχετική σύμβαση συνεργασίας με τον υπόχρεο παραγωγό, την οποία παρέχει το σύστημα μέσα σε δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την καταχώριση των στοιχείων και πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1.2.

ββ) δήλωσης στην οποία εμφαίνεται εάν διαπιστώνει ή όχι διαφορά μεταξύ των καταχωρισμένων από τον παραγωγό ποσοτήτων της έκθεσης του Ε.Μ.ΠΑ. και των ποσοτήτων που έχει δηλώσει στο εν λόγω σύστημα, για το έτος αναφοράς.

γ) με την καταχώριση των ανωτέρω στοιχείων (αα) και (ββ) της περίπτωσης β, από όλα τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, σε περίπτωση που ο παραγωγός συνεργάζεται για το ίδιο προϊόν, με περισσότερα του ενός συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης.

3. Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ.:

α) χορηγείται ηλεκτρονικά στον παραγωγό ο Αριθμός Μητρώου Παραγωγών (Α.Μ.Π.), ο οποίος είναι μοναδικός για κάθε παραγωγό ανεξάρτητα από τον αριθμό των προϊόντων που εγγράφει στο Μητρώο και

β) εκδίδεται αυτόματα ξεχωριστό για κάθε προϊόν πιστοποιητικό εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ., στο οποίο αναγράφεται το είδος του προϊόντος στο οποίο αντιστοιχεί καθώς και το/-α συμβεβλημένο/-α με τον παραγωγό σύστημα/συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης για το συγκεκριμένο προϊόν. Το πιστοποιητικό αυτό αποδεικνύει την ολοκλήρωση της εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ.

Υπόδειγμα του πιστοποιητικού εγγραφής περιλαμβάνεται στο παράρτημα III.

4. Το πιστοποιητικό εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ. έχει ισχύ τριών (3) μηνών και ανανεώνεται αυτόματα μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, εφόσον εν τω μεταξύ δεν έχει λυθεί η σύμβαση συνεργασίας του παραγωγού με το/-α σύστημα /συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης συνεργασίας το/-α σύστημα /συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα τον Ε.Ο.ΑΝ.

5. Ο Αριθμός Μητρώου Παραγωγών (Α.Μ.Π.), παύει να ισχύει και διαγράφεται από το Γενικό Ευρετήριο Παραγωγών του Ε.Μ.ΠΑ. όταν διαπιστώνεται ότι ο κάτοχός του παραγωγός έχει οριστικά παύσει, για διάστημα μεγαλύτερο των 5 ετών, κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών ή/και άλλων προϊόντων.

`Αρθρο 6
Επικαιροποίηση των στοιχείων του Ε.Μ.ΠΑ.

1. Κάθε εγγεγραμμένος παραγωγός υποχρεούται μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, να υποβάλλει στο Ε.Μ.ΠΑ.

επικαιροποιημένη έκθεση του άρθρου 5, παράγραφος 1.2. σημείο α. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή έκτακτης ανάγκης ή άλλων τεχνικών προβλημάτων που ενδεχομένως προκύψουν, είναι δυνατόν με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου του Ε.Ο.ΑΝ, να τροποποιείται η ανωτέρω προθεσμία.

2. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η επικαιροποίηση, το/-α σύστημα/συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης υποχρεούται/νται να υποβάλλει/συν ηλεκτρονικά ρητή βεβαίωση στον Ε.Ο.ΑΝ. σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5, παράγραφος 2 β (περ. αα).

3. Εφόσον έχει ολοκληρωθεί η επικαιροποίηση, εκδίδεται πιστοποιητικό εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ., ενώ ο Αριθμός Μητρώου Παραγωγών (Α.Μ.Π.) διατηρείται ο ίδιος για κάθε υπόχρεο παραγωγό, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παραγράφου 3 του άρθρου 5.

`Αρθρο 7
Τροποποίηση των στοιχείων του Ε.Μ.ΠΑ.

1. Κάθε εγγραφή στο Ε.Μ.ΠΑ. υπόκειται σε διόρθωση ή μεταβολή εφόσον:

α) είναι εσφαλμένα ή έχουν μεταβληθεί τα στοιχεία εγγραφής του παραγωγού που περιγράφονται στο άρθρο 5, παράγραφος 1.1,

β) έχουν μεταβληθεί ή τροποποιηθεί τα στοιχεία των εκθέσεων που περιγράφονται στο άρθρο 5, παράγραφος 1.2, σημείο α,

γ) έχουν καταρτισθεί νέες συμβάσεις συνεργασίας ή έχουν λυθεί συμβάσεις συνεργασίας με συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης με την προϋπόθεση ότι στη δεύτερη περίπτωση ο παραγωγός έχει εκπληρώσει όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις,

δ) έχει διευρυνθεί ή περιορισθεί η δραστηριότητα του παραγωγού σε σχέση με τα προϊόντα που είχε εγγράψει στο ΕΜΠΑ.

2. Η διόρθωση ή η μεταβολή πραγματοποιούνται μέσα σε ένα μήνα από την επέλευση του σφάλματος ή της μεταβολής, με ηλεκτρονική καταχώριση από τον υπόχρεο παραγωγό ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, των δεδομένων του Γενικού Ευρετηρίου ή/και του Ηλεκτρονικού φακέλου, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 5. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο παραγωγός υποχρεούται μαζί με την καταχώριση των δεδομένων να υποβάλλει και νέα δήλωση, σύμφωνα με το εδάφιο β, της παραγράφου 1 του άρθρου 5.

`Αρθρο 8
Διακοπή της έκδοσης πιστοποιητικών εγγραφής στο Ε.Μ.Π Α.

1. Τα πιστοποιητικά εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ. παύουν να εκδίδονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) μετά από προσωρινή ή οριστική παύση της λειτουργίας ή άσκησης της εγγεγραμμένης δραστηριότητας του παραγωγού,

β) όταν λυθεί η σύμβαση συνεργασίας μεταξύ του παραγωγού και του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης και δεν υφίσταται ή δεν έχει συναφθεί σχετική σύμβαση συνεργασίας με άλλα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης για το ίδιο προϊόν,

γ) όταν ο παραγωγός δεν τηρεί την υποχρέωση υποβολής των εκθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 5 παρ. 1.2 σημείο α, καθώς και των επικαιροποιημένων εκθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 6,

δ) όταν ο παραγωγός δεν προβαίνει σε διόρθωση ή μεταβολή των υποβληθέντων στοιχείων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 7,

ε) όταν διαπιστώνεται ότι τα στοιχεία που δηλώνει ή υποβάλλει ο παραγωγός είναι ψευδή, ανακριβή ή ελλιπή.

2. Σε περίπτωση που έπαυσαν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 που οδήγησαν στην παύση έκδοσης του πιστοποιητικού, εκδίδεται νέο πιστοποιητικό εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ. σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 5, 6 και 7.

`Αρθρο 9
Υποχρεώσεις των εγγεγραμμένων παραγωγών

Κάθε εγγεγραμμένος παραγωγός υποχρεούται να τηρεί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) να υποβάλλει τις ετήσιες εκθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5 παρ. 1.2 σημείο α,

β) να ενημερώνει ηλεκτρονικά το Μητρώο σε περίπτωση διόρθωσης ή μεταβολής των υποβληθέντων στοιχείων που έχουν καταχωρισθεί στο Ε.Μ.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρο 7.

γ) να ειδοποιεί αμελλητί τον Ε.Ο.ΑΝ., εγγράφως ή ηλεκτρονικά, σε περίπτωση προσωρινής ή οριστικής παύσης ή τροποποίησης της λειτουργίας ή της άσκησης της δραστηριότητάς του,

δ) να παρέχει κάθε δυνατή διευκόλυνση στον ΕΟΑΝ όταν διενεργεί ελέγχους και να προσκομίζει αμελλητί, όταν του το ζητά, κάθε αναγκαίο στοιχείο με το οποίο τεκμηριώνεται η αλήθεια των δηλούμενων στοιχείων και πληροφοριών,

ε) να αναγράφει τον Αριθμό Μητρώου Παραγωγού στη σφραγίδα της εταιρείας και σε όλα τα φορολογικά στοιχεία αυτής, όπως Τιμολόγια, Δελτία αποστολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

`Αρθρο 10
Έννομες συνέπειες

1. Τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης υποχρεούνται:

α) να μεριμνούν ώστε στη σύμβαση συνεργασίας τους με τον παραγωγό να αναγράφεται ρητά η υποχρέωση εγγραφής του στο Ε.Μ.ΠΑ.,

β) να ζητούν από τον παραγωγό ως προϋπόθεση για τη συνέχιση της σύμβασης συνεργασίας τους, το πιστοποιητικό εγγραφής του στο Ε.Μ.ΠΑ.

γ) να αποστέλλουν στον Ε.Ο.ΑΝ αναλυτική κατάσταση με τις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει διαφορά μεταξύ των καταχωρισμένων στο Ε.Μ.ΠΑ. ποσοτήτων και των αντίστοιχων δηλωθεισών στο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.

2. Το πιστοποιητικό εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ. είναι το αναγκαίο προαπαιτούμενο και διασφαλίζει το δικαίωμα του παραγωγού:

α) για τη διάθεση ενός προϊόντος στην ελληνική αγορά και,

β) για τη συμμετοχή του σε δημόσιους διαγωνισμούς.

3. Οι διακινητές έμποροι, δηλαδή τα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που βρίσκονται στην αλυσίδα εφοδιασμού και καθιστούν τα προϊόντα διαθέσιμα στην αγορά, δεν επιτρέπεται να τοποθετούν στην ελληνική αγορά προϊόντα που εντάσσονται σε καθεστώς εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με το Ν. 2939/2001, όπως ισχύει, και προέρχονται από παραγωγούς που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Ε.Μ.ΠΑ.

`Αρθρο 11
Διασύνδεση με άλλα εθνικά και ευρωπαϊκά Μητρώα

1. Για την επίτευξη των σκοπών του Ε.Μ.ΠΑ. σύμφωνα με το άρθρο 1, ο ΕΟΑΝ λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για τη διασφάλιση της συνεργασίας και της διασύνδεσης του με άλλα Μητρώα και δημόσια αρχεία και βάσεις δεδομένων, ώστε να ανταλλάσσονται πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση των παραγωγών με τις υποχρεώσεις τους καθώς και να επαληθεύονται τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο Ε.Μ.ΠΑ.

2. Το Μητρώο παραγωγών του Ε.Ο.ΑΝ. διασυνδέεται και με εθνικά Μητρώα παραγωγών που τηρούνται σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. στο πλαίσιο της μεταξύ τους διοικητικής συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διοικητική συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του Ε.Μ.ΠΑ και των εθνικών Μητρώων των παραγωγών άλλων κρατών μελών, περιλαμβάνουν και ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας.

`Αρθρο 12
Δημοσιότητα

1. Ο Ε.Ο.ΑΝ. έχει την ευθύνη να διασφαλίζει τη δημο­σιοποίηση των στοιχείων και δεδομένων που περιγράφονται στην παράγραφο 2, προς τους χρήστες/καταναλωτές και προς κάθε ενδιαφερόμενο του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, κατά τρόπο εμφανή και ευχερώς προσβάσιμο, με την επιφύλαξη της προστασίας προσωπικών δεδομένων και των τυχόν απορρήτων όπως εκάστοτε ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.

2. Τα στοιχεία και δεδομένα που δημοσιοποιούνται για κάθε παραγωγό είναι τα ακόλουθα:

α) Η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος,

β) Ο Αριθμός Μητρώου Παραγωγών (ΑΜΠ) γ) το/-α είδος/-η των προϊόντων για το/-α οποίο/-α εκδίδεται Πιστοποιητικό Εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ.

δ) Το/-α σύστημα/συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης με το/-α οποίο/-α είναι συμβεβλημένος ο υπόχρεος παραγωγός.

`Αρθρο 13
Κυρώσεις

1. Στους παραγωγούς που παραβαίνουν τις διατάξεις της παρούσας απόφασης και ειδικότερα τις υποχρεώσεις και απαιτήσεις που περιγράφονται στα άρθρα 2,5 (παρ. 1 και 1.2.β), 6 (παρ. 1), 7 και 9, επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 20 παράγραφος Γ. του Ν. 2939/2001 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 3854/2010.

Σε περίπτωση που στην δήλωση του άρθρου 5 (παρ. 1.2.β) δηλώνονται ψευδή στοιχεία ή αποκρύπτονται τα αληθή στοιχεία, επιβάλλονται επιπλέον και οι ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 20 παράγραφος Α του Ν. 2939/2001, όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 4042/2012 (Α΄ 24).

1.1. Σε περίπτωση παρέλευσης της προθεσμίας εγγραφής στο ΕΜΠΑ σύμφωνα με το εδάφιο β της παραγράφου 2 του άρθρου 2, η καταβολή του προστίμου αποτελεί προϋπόθεση για την μεταγενέστερη εγγραφή του παραγωγού στο Ε.Μ.ΠΑ.

2. Στους διακινητές στην αγορά συσκευασιών και άλλων προϊόντων που ενεργούν κατά παράβαση της παραγράφου 3 του άρθρου 10, επιβάλλονται, ως διοικητική κύρωση, τα πρόστιμα που προβλέπονται στο άρθρο 20 παράγραφος Γ. του Ν. 2939/2001 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 3854/2010.

3. Στα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης που ενεργούν κατά παράβαση της παραγράφου 2 του άρθρου 5, της παραγράφου 2 του άρθρου 6 και παραγράφου 1 του άρθρου 10, επιβάλλονται, ως διοικητική κύρωση, τα πρόστιμα που προβλέπονται στο άρθρο 20 παράγραφος Γ. του Ν. 2939/2001 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 3854/2010.

`Αρθρο 14
Παραρτήματα

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV που ακολουθούν:

`Αρθρο 15
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2016
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: