Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΣΛΟΤ Αρ.Πρωτ.: 171 ΕΞ/05.02.2021
ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΙΣ 14 ΜΑΪΟΥ 2021
Αθήνα, 05/02/2021

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ - Ν.Π.Δ.Δ
Αρ. Πρωτ. 171 ΕΞ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΘΕΜΑ:

Χρήση λογαριασμών Λογιστικής 63.98.08 και 63.98.09.

Ερώτηση:

Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τις περιπτώσεις λογιστικών εγγραφών, για τις οποίες χρησιμοποιείται πλέον ο λογαριασμός λογιστικής "63.98.09.0000 ΦΠΑ μη εκπιπτόμενος στη φορολογία εισοδήματος". Λαμβάνονται υπόψη στη φορολογική αναμόρφωση που πραγματοποιείται στο τέλος της χρήσης;

Απάντηση:

Σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 1 του Ν. 4308/2014 , καθώς και την ερμηνεία που δόθηκε με την Λογιστική Οδηγία της ΕΛΤΕ για την εφαρμογή του νόμου αυτού (παρ. 18.1.2): «Κατά την αρχική αναγνώριση, τα πάγια στοιχεία επιμετρούνται στο κόστος κτήσης. Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να περιέλθει ένα περιουσιακό στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση».

Ακολούθως, στο άρθρο 20, παράγραφος 2 του ίδιου ως άνω νόμου, αναφέρεται: «Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για να φθάσουν αυτά στην παρούσα θέση και κατάστασή τους». Για το θέμα αυτό, στην Λογιστική Οδηγία της ΕΛΤΕ για την εφαρμογή του ν. 4308/2014 (παρ. 20.2.2), αναφέρεται: «Το κόστος αγοράς για εμπορεύματα και υλικά περιλαμβάνει την τιμή αγοράς, τους εισαγωγικούς δασμούς και άλλους φόρους (εκτός εκείνων που η οντότητα μπορεί στη συνέχεια να ανακτήσει από την φορολογική αρχή, όπως ο ΦΠΑ), μεταφορικά, κόστη παράδοσης και άλλα κόστη άμεσα επιρριπτέα στην απόκτηση των ετοίμων αγαθών, υλικών και υπηρεσιών. Εμπορικές εκπτώσεις, μειώσεις τιμών και άλλα παρόμοια στοιχεία αφαιρούνται κατά τον προσδιορισμό του κόστους κτήσης των αποθεμάτων».

Οι λογαριασμοί του Ε.Γ.Λ.Σ.: 63.98.08 «Μη συμψηφιζόμενος ΦΠΑ, εκπιπτόμενος στην Φορολογία εισοδήματος» και 63.98.09 «Μη συμψηφιζόμενος ΦΠΑ, που δεν εκπίπτεται στην Φορολογία εισοδήματος», σχηματίστηκαν με την Γνωμ. 243/2162/1995 του Ε.ΣΥ.Λ. , με την προοπτική να χρεώνονται με τα ποσά του ΦΠΑ, που αφορούν πράξεις, για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου, από τον φόρο των εκροών. Ο ΦΠΑ, δηλαδή των πράξεων αυτών, δεν περιλαμβάνεται στον αφαιρετέο όρο της διαφοράς: «ΦΠΑ εκροών - ΦΠΑ εισροών».

Κατά την γνώμη μας, οι ανωτέρω λογαριασμοί, δεν θεωρείται σκόπιμο να χρησιμοποιούνται, αφού ο ΦΠΑ εισροών, ο οποίος, βάσει ειδικότερων διατάξεων του Ν. 2859/2000 («περί ΦΠΑ»), δεν συμψηφίζεται με τον ΦΠΑ εκροών, πρέπει να αντιμετωπίζεται ως «ειδικό έξοδο κτήσης» του περιουσιακού στοιχείου που αποκτάται, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για πάγιο ή απόθεμα. Συνεπώς, το ποσό αυτό του μη συμψηφιζόμενου ΦΠΑ, πρέπει να αθροίζεται στην αξία κτήσης του αποκτώμενου περιουσιακού στοιχείου και να συνδιαμορφώνει το τελικό κόστος. Στην περίπτωση που ο μη εκπιπτόμενος ΦΠΑ αφορά έξοδο, μπορεί να καταχωρίζεται διακεκριμένα στον λογαριασμό 63.98 ή να προσαυξάνει το ποσό του συγκεκριμένου εξόδου.

Για τις φορολογικές πτυχές του ερωτήματός σας, αρμόδια να απαντήσει είναι η Διεύθυνση Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Χαράλαμπος Ξένος

ΤΑ ΜΕΛΗ
Νικόλαος Σγουρινάκης
Διονύσιος Παπαγεωργακόπουλος
Χαράλαμπος Συρούνης

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: