Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
6 Μαρτίου 2023

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 1309

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 24265

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΥ5α/οικ. 114284/6.9.2007 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός εξόδων Κηδείας των δημοσία δαπάνη κηδευομένων» (Β΄ 1873).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.409/1976 «Περί καθορισμού κατηγοριών προσώπων δυνάμενων να κηδευθώσι δημοσία δαπάνη» (Α΄209), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 23 του άρθρου 1 του Ν.3065/2002 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Υπουργικού Συμβουλίου σε άλλα κυβερνητικά όργανα» (Α΄251).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του Ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

3. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

4. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).

5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).

6. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180).

7. Την παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

8. Την παρ. 5 του άρθρου 7 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

10. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

11. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

12. Την υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25.07.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα - Μαρία Μιχαηλίδου» (Β΄ 3053).

13. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).

14. Την υπό στοιχεία ΔΥ5α/οικ. 114284/6.9.2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός εξόδων Κηδείας των δημοσία δαπάνη κηδευομένων» (Β΄ 1873).

15. Την υπ΄ αρ. 122943/31945/19-12-2022 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Κατανομή Πιστώσεων Τακτικού Προϋπολογισμού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Οικονομικού Έτους 2023» (ΑΔΑ: 9ΟΞ746ΜΤΛΚ-5ΒΣ).

16. Την υπ΄ αρ. 23717/5606/3-3-2023 δέσμευση πίστωσης ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ειδικός φορέας 1033-202- 0000000, ΑΛΕ 2260989899, οικ. έτους 2023 (ΑΔΑ: 6Ο ΧΧ46ΜΤΛΚ-Α25).

17. Την υπ΄ αρ. 24084/5702/6-3-2023 δέσμευση πίστωσης ύψους εκατόν εξήντα χιλιάδων (160.000,00) ευρώ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ειδικός φορέας 1033-202- 0000000, ΑΛΕ 2260989899, οικ. έτους 2023 (ΑΔΑ: ΨΒ0Χ46ΜΤΛΚ- ΜΕ8).

18. Την υπ΄ αρ. 24231/6-3-2023 εισηγητική έκθεση οικονομικών επιπτώσεων της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιορισθεί επακριβώς και θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ειδικού Φορέα Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, 1033-202-0000000, ΑΛΕ 2260989899. Για το οικονομικό έτος 2023 η επιπλέον δαπάνη εκτιμάται στο ποσό των 160.000 ευρώ περίπου, πέραν του ποσού των 30.000 ευρώ που είναι ήδη εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργεί­ου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ε.Φ. 1033-202-0000000, ΑΛΕ 2260989899 με ΑΔΑ: 6ΟΧΧ46ΜΤΛΚ-Α25. Για το επιπλέον ποσό δαπάνης έχει εκδοθεί απόφαση δέσμευσης πίστωσης με ΑΔΑ: ΨΒ0Χ46ΜΤΛΚ-ΜΕ8. Η ετήσια δαπάνη είναι εντός των ορίων του τρέχοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΥ5α/οικ. 114284/6.9.2007 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός εξόδων Κηδείας των δημοσία δαπάνη κηδευομένων» (Β΄ 1873) ως προς τις περ. γ και δ της παρ. 1, οι οποίες αντικαθίστανται ως εξής: «γ. Γ΄ Κατηγορία: Μέχρι του ποσού των 3.500,00 € δ. Δ΄ Κατηγορία: Μέχρι του ποσού των 3.500,00 €» Κατά τα λοιπά η υπό στοιχεία ΔΥ5α/οικ. 114284/6.9.2007 κοινή υπουργική απόφαση ισχύει ως έχει. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Μαρτίου 2023

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: