Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Πίνακες αποδοχών

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2018
Αρ.Πρωτ.: 397

Προς:

1. Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Αττικής (ΕΤΙΤΑ), Γ΄ Σεπτεμβρίου 48Β, (Εργατικό Κέντρο, 5ος όροφος), 104 33 Αθήνα

2. Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Βορείου Ελλάδος (ΕΤΙΤΒΕ), Αριστοτέλους 32 (Ε.Κ.Θ.), 546 31 Θεσσαλονίκη

3. Ένωση Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (ΕΙΤΗΣΣΕ), Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΙΜ.8/2018

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών που εργάζονται στους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς με Εθνική Εμβέλεια (μελών ΕΤΙΤΑ, ΕΤΙΤΒΕ και ΕΙΤΗΣΕΕ)

1. Με την αριθ. πρωτ. Ο.ΜΕ.Δ. 01Δ/13-4-2018 Αίτηση Προσφυγής στη Διαιτησία των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων με τις επωνυμίες: Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Αττικής (ΕΤΙΤΑ) και Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Βόρειας Ελλάδος (ΕΤΙΤΒΕ), ζητήθηκε από τον Ο.ΜΕ.Δ. η παροχή υπηρεσιών διαιτησίας για τον καθορισμό των όρων αμοιβής και εργασίας των τεχνικών που εργάζονται στους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς με Εθνική Εμβέλεια.

2. Με το από 27.6.2018 Πρακτικό ανάδειξης τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας, με κλήρωση αναδείχθηκαν ως μέλη της ο, διαιτητές Θεόδωρος Κουτρούκης Κωνσταντίνος Κρεμαλής και Ελένη Κουτσιμπού, με Πρόεδρο που κληρώθηκε τον Θεόδωρο Κουτρούκη. Η Επιτροπή Διαιτησίας ανέλαβε καθήκοντα στις 4.7.2018.

3. Με τα υπ΄ αρ.πρωτ. Μ-Δ 310/5.7.2018 έγγραφα του Ο.ΜΕ.Δ. κλήθηκαν τα μέρη σε κοινή συνάντηση στις 6.7.2018 στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. στην Αθήνα με σκοπό την αναζήτηση σύγκλισης των θέσεων τους, ώστε να καταστεί δυνατή η σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας.

4. Στις 6.7.2018 προσήλθαν ως ορίζεται οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι και των δύο μερών στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. Οι εκπρόσωποι της. εργατικής πλευράς υποστήριξαν τις θέσεις των εργαζομένων όπως περιγράφονται και στα: α) από 20.3.2018 (αρ. πρωτ ΟΜΕΔ: 162) υπόμνημα των ΕΤΤΓΑ και ΕΤΤΤΒΕ για τη νέα συλλογική ρύθμιση στον κλάδο, β) από 5.3.2018 πρόταση για συλλογική ρύθμιση ΕΠΤΑ-ΕΓΤΗΣΕΕ (αρ. πρωτ. ΟΜΕΔ: 136) γ) από 11.9.2018 e-mail της εργατικής πλευράς προς την Τριμελή Επιτροπή Διαιτησίας, συμπεριλαμβανομένου του συμπληρωματικού υπομνήματος του νομικού συμβούλου της-ΕΤΙΤΑ. Ειδικότερα μεταξύ άλλων υποστήριξαν - συνοπτικά - τα εξής: α) Το πεδίο εφαρμογής της ΣΣΕ να επεκταθεί στις εταιρείες παραγωγής που είναι θυγατρικές εταιρειών - μελών της Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε. καθώς και σε όσους συνεργάζονται προσφέροντας εργασία ατομικά ή μέσω συνεργείων στις εταιρείες - μέλη της Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε. σ΄ αυτές, β) Να προστεθεί παράγραφος (στο άρθρο 2 της συλλογικής ρύθμισης), που θα αναφέρει ότι «τα επιδόματα αδείας εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων καταβάλλονται σύμφωνα με την περί αυτών ισχύουσα νομοθεσία» γ) Να αυξηθούν οι Βασικοί Μισθοί των εργαζομένων που υπάγονται στην υπό συζήτηση ρύθμιση, ώστε να διαμορφωθούν στα ποσά που είχαν καθοριστεί με τη ΣΣΕ του έτους 2009, και, επιπλέον, να μην αναστέλλεται η μεταβολή μισθολογικών κλιμακίων βάσει ωριμάνσεων, δ) Το επίδομα γάμου αντί 5% να ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί του βασικού μισθού, ε) Να καταβάλλεται το επίδομα χρόνου συνεχούς παραμονής στον ίδιο εργοδότη, στ) Οι τεχνικοί με ειδικότητα Ηλεκτρονικού Δικτύου Εκπομπής (RF) που κατά την παροχή της εργασίας τους για συντήρηση ή επισκευή συστημάτων εκπομπής τυχόν αναρριχηθούν σε στερεώς πακτωμένους πυλώνες ή ιστούς συστημάτων εκπομπής τηλεοπτικών σταθμών να λαμβάνουν επιπλέον ημερήσια αποζημίωση πενήντα (50) ευρώ για κάθε ημέρα που θα ασκήσουν τα καθήκοντα αυτά, ζ) Να απασχολείται υποχρεωτικά και οδηγός στα ENG (τηλεοπτικά συνεργεία), και στα LINK, ο οποίος να αμείβεται από την εργοδότρια με βάση τις Σ.Σ.Ε., η) Να επανέλθουν όροι της ΣΣΕ του έτους 2005 περί καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας και καταβολής αποζημίωσης για το λόγο αυτά.

5. Οι εκπρόσωποι της εργοδοτικής πλευράς υποστήριξαν τις θέσεις των εργοδοτών, όπως περιγράφονται και στο από 12.3.2018 (αρ. πρωτ. ΟΜΕΔ 146) υπόμνημα της. Ειδικότερα μεταξύ άλλων υποστήριξαν - συνοπτικά - τα εξής: Οι τηλεοπτικοί σταθμοί είναι συνολικά ζημιογόνοι και βρίσκονται σε δυσχερέστατη οικονομική θέση. Επομένως με βάση τα δεδομένα που διαμορφώνουν την οικονομική τους κατάσταση (φόροι, εισφορές μείωση διαφημιστικών εσόδων, οικονομικά αποτελέσματα 2010-2016 και λοιπά στοιχεία θα πρέπει να μειωθεί το μισθολογικό κόστος με τη νέα ΔΑ, προκειμένου τα μέλη της εργοδοτικής οργάνωσης νσ είναι βιώσιμες επιχειρήσεις και να εξακολουθήσουν τη λειτουργία τους. Επίσης πρότειναν έξι κατηγορίες βασικών μισθών, ανάλογα με την εμπειρία του εργαζομένου και την προϋπηρεσία του, οι οποίοι βασικοί μισθοί ξεκινούν από 587 € για το νεοεισερχόμενο, χωρίς προϋπηρεσία και φτάνουν στα 1.300 € για εργαζόμενο ειδικό με 29 έτη προϋπηρεσία. Επί των βασικών μισθών προτείνει να υπολογίζονται τα επιδόματα τέκνων και πιστοποιημένης εργασίας. Επιπροσθέτως η εργοδοτική πλευρά ζήτησε να υπάρχουν πέντε ειδικότητες δηλαδή Τεχνικός λήψης και επεξεργασίας ήχου και εικόνας Ηλεκτρολόγος, Κομμωτής/Μακιγιέρ, Παραγωγός και Σκηνοθέτης δεδομένου ότι έχει ήδη καταργηθεί η έκδοση αδειών ασκήσεως επαγγέλματος για τους τεχνικούς της τηλεόρασης καθώς και ο δια υπουργικής απόφασης καθορισμός των ειδικοτήτων των τεχνικών με την υποπαράγραφο Η΄ του άρθρου 1 του νόμου 4254/2014 ΦΕΚ Α΄ 85/7.4.2014, με την οποία καταργήθηκε το άρθρο 1, του νόμου 358/1976 ΦΕΚ Α΄ 155/24.6.1976. Επίσης η εργοδοτική πλευρά ζήτησε να καταργηθεί το άρθρο 9 και αντ΄ αυτού να προστεθεί άρθρο στο οποία να αναφέρονται επί λέξει τα εξής: «Οι τηλεοπτικοί σταθμοί υποχρεούνται να μεριμνούν για τις συνθήκες ασφαλείας των εργαζομένων τους, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα πρόληψης ατυχημάτων κατά την εργασία. Τα εξωτερικό γυρίσματα μπορούν να καλύπτονται από μονομελή συνεργεία, στις περιπτώσεις εκείνες που, τόσο το τεχνολογικό επίπεδο του παρεχόμενου από τον σταθμό εξοπλισμού, όσο και οι συνθήκες ασφαλείας των εργαζομένων, το επιτρέπουν». Ακόμη, η εργοδοτική πλευρά ζήτησε να μην επαναφερθεί το επίδομα χρόνου συνεχούς παραμονής στον ίδιο εργοδότη με την ΔΑ, ενώ ζήτησε να περιληφθεί ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία «κάθε επιχείρηση στην οποία λαμβάνει χώρα απεργιακή κινητοποίηση, να δύναται, στο πλαίσιο άσκησης του διευθυντικού δικαιώματος, να καθορίζει η ίδια το αναγκαίο προσωπικό ασφαλείας καθώς και το αναγκαίο προσωπικό για την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου».

Κατόπιν των ανωτέρω
Και επειδή δεν κατέστη δυνατό τα μέρη να καταλήξουν σε συμφωνία, η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τα παρακάτω:

1. Την από 17.1.2018 εξώδικη πρόσκληση και διαμαρτυρία της Ένωσης Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Αττικής προς την Ένωση Ιδιοκτητών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας με την οποία καλούνταν η εργοδοτική οργάνωση σε έναρξη απευθείας διαπραγματεύσεων για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών που εργάζονται σε Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς Εθνικής; Εμβέλειας και την από 19.1.2018 αίτηση της εργατικής πλευράς προς τον Ο.ΜΕ.Δ. με την οποία ζητούσε την παροχή υπηρεσιών μεσολάβησης για την κατάρτιση ΣΣΕ για το έτος 2018, των τεχνικών που εργάζονται στους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς, με θέματα προς διαπραγμάτευση τους όρους αμοιβής κι εργασίας των τεχνικών ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών και την από 19.1.2018 σχετική απαντητική επιστολή της ΕΙΤΉΣΕΕ προς την ΕΤΙΤΑ στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εφικτή η αιτούμενη συνάντηση για την έναρξη διαπραγματεύσεων, για τους λόγους που αναφέρονται στην επιστολή.

2. Τις θέσεις που υποστήριξαν τα μέρη με τα υπομνήματα που υπέβαλαν στη διαδικασία της διαιτησίας-και όλα· τα σχετικά έγγραφα που κατέθεσαν, όπως αναφέρονται παραπάνω.

3. Την από 26.3.2018 πρόταση της Μεσολαβήτριας του Ο.ΜΕ.Δ. (υπόθεση Μεσολάβησης 3Μ/19.1.2018) καθώς και τα όσα αναφέρονται στα πρακτικά των συναντήσεων στο στάδιο της Μεσολάβησης στις 2, 5 και 16 Μαρτίου 2018.

4. Τη Σ.Σ.Ε. της 12.6.2009 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών που εργάζονται στους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς με Εθνική Εμβέλεια» ( Π.Κ. Υπ. Εργ. 29/17.6.09 ), με την οποία καθορίσθηκαν οι 30 ειδικότητες, απαραίτητες για τη λειτουργία των τηλεοπτικών σταθμών, οι οποίες διαχωρίσθηκαν σε τέσσερες μισθολογικές κατηγορίες, που εξελίσσονται σε 18 Μισθολογικά Κλιμάκια, με αντίστοιχο βασικό μισθό το καθένα και θεσπίσθηκε η χορήγηση των επιδομάτων γάμου, τέκνων, συνεχούς παραμονής στον ίδιο εργοδότη, πτυχίου, ειδικών συνθηκών, θέσης, υπολογιζόμενα επί του βασικού μισθού του Μ.Κ. και ρυθμίσθηκαν ειδικότερα θέματα και όροι εργασίας, όπως ειδικότερα αναφέρονται καθώς και τις υπ΄ αριθ. ΤΡΙΜ. 6/2017 και ΠΕΝΤ. 8/2007Διάιτητικές Αποφάσεις.

5. Την πιο πρόσφατη εξέλιξη του Δείκτη Τιμών καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ: «Η εξέλιξη του. Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μηνός Αυγούστου 2018 (έτος αναφοράς 2009=100,0) έχει ως εξής: Από τη σύγκριση του Γενικού ΔΤΚ του μηνός Αυγούστου 2018 με τον αντίστοιχο Δείκτη του Αυγούστου 2017, προέκυψε αύξηση 1,0% έναντι αύξησης 0,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2017 με το 2016. Ο Γενικός ΔΤΚ κατά τον μήνα Αύγουστο 2018, σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2018, παρουσίασε μείωση 0,3 % έναντι μείωσης 0,4 % που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους. Ο μέσος ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2017 -Αυγούστου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2016 - Αυγούστου 2017, παρουσίασε αύξηση 0,5% έναντι αύξησης 0Γ6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2016 - Αυγούστου 2017 με το δωδεκάμηνο Σεπτεμβρίου 2015-Αυγούστου 2016» (Πηγή, ΕΛΣΤΑΤ, Δελτίο Τύπου, Πειραιάς 10.9.2018).

6. Την πολιτική μισθών 8ι απασχόλησης της από 28.3.2018 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ( Π.Κ. 6/29.3.2018 ) όπως ισχύει, που αποτυπώνει την γενική εισοδηματική πολιτική και την εξέλιξη των κατώτατων μισθών οι ημερομισθίων, και η οποία παραμένει αμετάβλητη για τα έτη 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, όπως προβλέπεται από τα σχετικά άρθρα της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

7. α) Τα οικονομικά δεδομένα/στοιχεία των επιχειρήσεων που είναι μέλη της εργοδοτικής οργάνωσης και ειδικότερα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα υπομνήματα της εργοδοτικής πλευράς. Επιπλέον, το από 14.9.2016 (αρ. πρωτ. Ο.ΜΕ.Δ. 385) υπόμνημα της εργοδοτικής πλευράς.

β) Τα όσα καταγράφηκαν στο από 6.7.208 Πρακτικό Διαιτησίας της Τριμελούς Επιτροπής και τις απόψεις και θέσεις των μερών που αποτυπώθηκαν σε αυτό.

γ) Το γεγονός ότι αν και ζητήθηκαν από τον Ο.ΜΕ.Δ. από φορείς και εταιρείες με σχετική επιστολή της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας αυτοί δεν παρείχαν επίκαιρα στοιχεία για τη διαφημιστική τηλεοπτική δαπάνη.

8. Το γεγονός ότι η Επιτροπή καλείται να υποκαταστήσει την ελλείπουσα συμφωνία των μερών επί της συλλογικής διαφοράς και την ανάγκη να ρυθμιστούν οι όροι αμοιβής και εργασίας με διαιτητική απόφαση, αφού εξαντλήθηκε κάθε προσπάθεια επίτευξης ΣΣΕ με συλλογική διαπραγμάτευση μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Η Επιτροπή κατέληξε ομόφωνα στην εξής απόφαση:

`Αρθρο 1
Πεδίο Ισχύος

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται όλοι οι τεχνικοί τηλεόρασης μέλη των ΕΤΙΤΑ και ΕΤΙΤΒΕ, που εργάζονται στους Εθνικής Εμβέλειας Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς της Ελλάδος που είναι μέλη της ΕΙΤΗΣΕΕ και έχουν τις παρακάτω ειδικότητες:

1.1. Διευθυντής φωτογραφίας τηλεόρασης

1.2. Εικονολήπτης τηλεόρασης (Χειριστής Τηλεοπτικής μηχανής λήψεως)

1.3. Βοηθός εικονολήπτης

1.4. Ηχολήπτης (Μηχανικός ήχου)

1.5. Βοηθός ηχολήπτης

1.6 Ηλεκτρονικός συντηρητής τεχνολογικού εξοπλισμού

1.7 Ηλεκτρονικός ράδιο -ζεύξεων - Link

1.8 Ηλεκτρολόγος - Χειριστής Φωτιστικών Σωμάτων

1.9 Μοντέρ τηλεόρασης (Χειριστής μαγνητοσκοπίου και συναρμολογητής εικόνας)

1.10. Χειριστήςκονσόλαςμίξηςεικόνας - vision mixer and digital effects

1.11. Φροντιστής τηλεοπτικού πλατό (FloorManager)

1.12. Τεχνικός ρύθμισης εικόνας

1.13. Τεχνικός γεννήτρίας χαρακτήρων

1.14. Χειριστής autocue

1.15. Γραφίστας τηλεόρασης

1.16. Τεχνικός Master Control (Μηχανικός τηλεόρασης)

1.17. Τεχνικός ροής προγράμματος - continuity

1.18. Μακιγιέζ- ιέρ

1.19. Κομμωτής - τρια

1.20. Ηλεκτρονικός δικτύου εκπομπής (RF)

1.21. Βοηθός σκηνοθέτη

1.22. Βοηθός παραγωγής

1.23. Τεχνικός μεταγραφών (dubbing)

1.24. Τεχνικός Σκηνικών

1.25. Σκηνοθέτης

1.26. Διευθυντής Παραγωγής

1.27. Σκηνοθέτης Trailers

1.28. Σκηνογράφος

1.29. Ενδυματολόγος - Αμπιγιέζ

1.30 Μουσικός Επιμελητής

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για να προσληφθεί τεχνικός όλων των ως άνω ειδικοτήτων σε Τηλεοπτικό Σταθμό είναι η κατοχή συναφούς επαγγελματικού τίτλου σπουδών της ειδικότητας στην οποία κατατάσσεται. Η παραπάνω διάταξη δεν εφαρμόζεται για τους εργαζόμενους οι οποίοι έχουν προσληφθεί πριν την έναρξη ισχύος της παρούσης.

3. Η σχέσης εργασίας που συνδέει τους τεχνικούς με τον τηλεοπτικό σταθμό είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.

4. Στην ατομική σύμβαση εργασίας του τεχνικού αναγράφεται απαραίτητα η ειδικότητα με την οποία προσλαμβάνεται και κάθε τεχνικός ασκεί μόνο καθήκοντα της ειδικότητας του.

`Αρθρο 2

1. Όλοι οι τεχνικοί των ανωτέρω ειδικοτήτων κατατάσσονται σε τέσσερις (4) μισθολογικές κατηγορίες (κλίμακες) ως εξής:

Α΄ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (1η Κλίμακα)

1. Βοηθός Εικονολήπτη

2. Βοηθός Ηχολήπτη

3. Βοηθός Παραγωγής

4. Τεχνικός Σκηνικών

5. Χειριστής autoque

6. Χειριστής γεννήτριας χαρακτήρων

7. Μουσικός επιμελητής

8. Κομμωτής - τρία

9. Μακιγιέρ - εζ

10. Ενδυματολόγος - Αμπιγιέρ

11. Φροντιστής τηλεοπτικού πλατό (FloorManager)

12. Τεχνικός μεταγραφών (Dubbing)

13. Όλες οι λοιπές Ειδικότητες Βοηθού

Β΄ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (2η Κλίμακα)

1. Τεχνικός ρύθμισης εικόνας

2. Τεχνικός ροής προγράμματος

3. Βοηθός Σκηνοθέτη

4. Ηλεκτρονικός Συντηρητής Τεχνολογικού Εξοπλισμού

5. Ηλεκτρονικός Ραδιοζεύξεων (Link)

6. Εικονολήπτης (Χειριστής τηλεοπτικής μηχανής)

7. Ηχολήπτης (Μηχανικός Ήχου)

8. Ηλεκτρονικός δικτύου εκπομπής (RF)

9. Ηλεκτρολόγος - Χειριστής Φωτιστικών Σωμάτων

Γ΄ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (3η Κλίμακα)

1. Τεχνικός mastercontrol

2. Χειριστής κονσόλας μίξης εικόνας

3. Μοντέρ

4. Γραφίστας

5. Σκηνοθέτης trailers

Δ΄ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (4η Κλίμακα)

1. Σκηνοθέτης

2. Διευθυντής Φωτογραφίας

3. Σκηνογράφος

4. Διευθυντής παραγωγής

2. Κάθε μισθολογική κατηγορία εξελίσσεται σε δέκα οχτώ: (18) μισθολογικά κλιμάκια τα οποία διανύονται ανά διετία, πλην του πρώτου της κάθε μιας που χορηγείται κατά την πρόσληψη του τεχνικού στον τηλεοπτικό σταθμό, εφ΄ όσον δεν του έχει αναγνωρισθεί προϋπηρεσία.

3. Για τον υπολογισμό του μισθολογικού κλιμακίου της μισθολογικής κατηγορίας της ειδικότητας του, στο οποίο θα ενταχθεί ο τεχνικός που εργάζεται στον τηλεοπτικό σταθμό, λαμβάνεται υπόψη και προσμετράται στο χρόνο υπηρεσίας του στον τηλεοπτικό σταθμό και η προϋπηρεσία που είχε στην ειδικότητα του σε άλλο τηλεοπτικό σταθμό ή σε εταιρεία παραγωγής οπτικοακουστικών έργων.

4. Όσοι τεχνικοί τηλεόρασης μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας αλλάζουν ειδικότητα, που ανήκει σε άλλη ανώτερη μισθολογική κατηγορία, εντάσσονται στο αμέσως προηγούμενο μισθολογικό κλιμάκιο από εκείνο που θα εντάσσονταν με βάση τη συνολική αναγνωρισμένη προϋπηρεσία στην προηγούμενη ειδικότητα.

5. Σε περίπτωση έλλειψης δραστηριότητας για κάποια συγκεκριμένη ειδικότητα για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα παρέχεται, κατ΄ εξαίρεση, η δυνατότητα απασχόλησης σε άλλη συναφή ειδικότητα εντός της μισθολογικής κατηγορίας που ανήκουν αυτές οι ειδικότητες και με απαραίτητη προϋπόθεση τη σύμφωνη γνώμη του κάθε εργαζόμενου τεχνικού.

6. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με έγγραφη βεβαίωση του εργοδότη και πιστοποιητικό ασφαλιστικού οργανισμού ή τα ανάλογα ένσημα. Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας υποβάλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού κάθε τηλεοπτικού σταθμού μέσα σε τριάντα (30) ημέρες: από την πρόσληψη του τεχνικού. Η εκπρόθεσμη υποβολή των πιστοποιητικών προϋπηρεσίας θα έχει σαν συνέπεια ότι η προϋπηρεσία που αποδεικνύουν θα λαμβόνεται υπόψη και θα προσμετράται από την ημερομηνία υποβολής τους.

`Αρθρο 3

1. Από την ισχύ της παρούσας οι βασικοί μισθοί των υπαγομένων στην παρούσα εργαζομένων, ανά μισθολογική κατηγορία, διαμορφώνονται ως εξής:

2.

ΕΤΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ

0-2

835

919

946

974

3-4

910

1.000

1.030

1.062

5-6

993

1.092

1.124

1.157

7-8

1.080

1.188

1.226

1.263

9-10

1.180

1.297

1.336

1.375

11-12

1.187

1.307

1.346

1.386

13-14

1.211

1.333

1.373

1.415

15-16

1.236

1.359

1.400

1.442

37-18

1.261

1.386

1.429

1.472

19-20

1.286

1.415

1.457

1.499

21-22

1.311

1.442

1.486

1.531

23-24

1.323

1.456

1.499

1.544

25-26

1.349

1.484

1.529

1.574

27-28

1.381

1.515

1.560

1.606

29-30

1.402

1.545

1.591

1.638

31-32

1.432

1.575

1.622

1.670

33-34

1.460

1.607

1.655

1.705

35-36

1.490

1.638

1.688

1.740

3. Στη διάρκεια ισχύος της παρούσας αναστέλλεται η μεταβολή μισθολογικών κλιμακίων βάσει ωριμάνσεων.

Αρθρο 4

Πέρα από το Βασικό Μηνιαίο Μισθό του εκάστοτε κατεχόμενου μισθολογικού κλιμακίου, στους τεχνικούς της παρούσας χορηγούνται και καταβάλλονται, με μόνη εξαίρεση ως προς την καταβολή του, του επιδόματος χρόνου συνεχούς παραμονής στον ίδιο εργοδότη, όπως κατωτέρω και σχετικά ειδικότερα προβλέπεται και τα εξής μηνιαία επιδόματα:

1. Επίδομα Γάμου σε ποσοστό πέντε τοις εκατό [5%] επί του Βασικού Μισθού ανεξάρτητα από το εάν ο άλλος σύζυγος εργάζεται ή έχει συνταξιοδοτηθεί ή ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα. Το επίδομα γάμου δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς, οι ευρισκόμενοι εν χηρεία, οι διαζευγμένοι και συνυπηρετούντες.

2. Επίδομα Παιδιών που ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό [5%] επί του Βασικού Μισθού για το πρώτο παιδί, πέντε τοις εκατό [5%] επί του Βασικού Μισθού για το δεύτερο παιδί, έξι τοις εκατό [6%] επί του Βασικού Μισθού για το τρίτο παιδί και επτά τοις εκατό [7%] επί του Βασικού Μισθού για το τέταρτο παιδί. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται μέχρι που τα παιδιά να συμπληρώσουν το δέκατο όγδοο [18] έτος της ηλικίας τους. Το επίδομα αυτό συνεχίζει να χορηγείται πέραν του δεκάτου ογδόου [18] έτους της ηλικίας του κάθε παιδιού, στις εξής περιπτώσεις:

Εάν πρόκειται για παιδιά που σπουδάζουν σε ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ ή σε αναγνωρισμένες από το κράτος ιδιωτικές σχολές στάθμης ανώτερης της Μέσης εκπαίδευσης, τότε το επίδομα συνεχίζει να χορηγείται μέχρι να συμπληρώσουν το εικοστό πέμπτο [25] έτος της ηλικίας τους, όχι όμως για μεγαλύτερη περίοδο από αυτή που απαιτεί η ολοκλήρωση των σπουδών τους σύμφωνα με τον κανονισμό των ανωτέρω μνημονευθέντων εκπαιδευτικών οργανισμών.

Στους τεχνικούς που έχουν παιδί, το οποίο πάσχει από χρόνια ανίατη πάθηση βεβαιούμενη από κρατικό θεραπευτήριο, το επίδομα παιδιού αυξάνεται εφ εξής κατά 20% και εξακολουθεί να καταβάλλεται και μετά την συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, εφόσον είναι ανίκανο για εργασία λόγω της σωματικής ή πνευματικής νόσου του. Στην περίπτωση αυτή το επίδομα θα καταβάλλεται όσο χρόνο διαρκεί η ανικανότητα και όσο ο εργαζόμενος γονέας (τεχνικός) φέρει το βάρος περίθαλψης του ασθενούντος παιδιού του.

Σε κάθε περίπτωση το επίδομα των παιδιών παύει ίνα καταβάλλεται για όσα συνάψουν γάμο ή αποκτήσουν εισόδημα από εργασία.

3. Επίδομα χρόνου συνεχούς παραμονής στον ίδιο εργοδότη σε ποσοστό πέντε τοις. εκατό [5%] επί του Βασικού Μισθού για κάθε πενταετία εργασίας στον ίδιο εργοδότη και μέχρι τη συμπλήρωση τριών [3] πενταετιών. Η καταβολή του επιδόματος αυτού αναστέλλεται κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης.

4. Επίδομα Πτυχίου σε όσους τεχνικούς διαθέτουν πτυχίο στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας τους αναγνωρισμένο από το κράτος. Το επίδομα αυτό χορηγείται για ένα μόνο Πτυχίο και αρχίζει 4α καταβάλλεται από την κατάθεση του τίτλου σπουδών, ως εξής:

Ποσοστό δέκα τοις εκατό [10%] επί του Βασικού; τους Μισθού σε όσους τεχνικούς διαθέτουν πτυχίο ανώτατής εκπαίδευσης και

Ποσοστό οκτώ τοις εκατό: [8%] επί του Βασικού τους Μισθού στους τεχνικούς που διαθέτουν πτυχίο ανώτερης εκπαίδευσης.

Στους τεχνικούς που διαθέτουν αναγνωρισμένο από το κράτος μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, στο ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό της ειδικότητας τους, καταβάλλεται επιπλέον ποσοστό δύο τοις εκατό [2%] επί του Βασικού τους Μισθού.

5. Επίδομα Ειδικών Συνθηκών. Οι τεχνικοί των ειδικοτήτων Εικονολήπτη, Ηλεκτρονικού Ραδιοζεύξεων -Link, Ηχολήπτη [Μηχανικού ήχου] και τεχνικού ENG που απασχολούνται μόνιμα σε εξωτερικές μεταδόσεις λαμβάνουν επίδομα 5% επί του Βασικού τους Μισθού.

Σε τεχνικούς με τις πιο πάνω ειδικότητες που απασχολούνται σε μη μόνιμη βάση σε εξωτερικές μεταδόσεις δίδεται επίδομα οριζόμενο σε ποσοστό πέντε τοις εκατό [5%] επί του 1/25 του Βασικού τους Μισθού για κάθε ημέρα απασχόλησης στις εξωτερικές μεταδόσεις.

6. Επίδομα Θέσεως που ανέρχεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό [20%] επί του Βασικού τους Μισθού στους Τεχνικούς Διευθυντές και δέκα τοις εκατό [10%] επί του Βασικού τους Μισθού στους Προϊσταμένους Τμημάτων για όσο διάστημα ασκούν τα καθήκοντα αυτά.

`Αρθρο 4Α

Οι τεχνικοί της ειδικότητας Ηλεκτρονικού Δικτύου εκπομπής [ΚΕ], που απασχολούνται στις εξωτερικές εγκαταστάσεις των δικτύων εκπομπής λαμβάνουν επίδομα οριζόμενο σε ποσοστό εννιά τοις εκατό 9% επί του Βασικού τους Μισθού ή επίδομα οριζόμενο σε ποσοστό εννιά τοις εκατό 9% επί του 1/25 του Βασικού τους Μισθού για κάθε ημέρα απασχόλησης σε όσους απασχολούνται σε μη μόνιμη βάση στις εξωτερικές εγκαταστάσεις των δικτύων εκπομπής. Το ως άνω επίδομα λαμβάνουν και όσοι τεχνικοί της παραπάνω ειδικότητας εργάζονται σε εσωτερικές εγκαταστάσεις, μόνον στην περίπτωση κατά την οποία οι συνθήκες εργασίας εντός των εσωτερικών εγκαταστάσεων είναι αντίστοιχες με αυτές των εξωτερικών εγκαταστάσεων, ήτοι σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της παροχής εργασίας στις εσωτερικές εγκαταστάσεις η εκπεμπόμενη ακτινοβολία είναι αντίστοιχη με αυτήν των εξωτερικών εγκαταστάσεων.

`Αρθρο 4Β

Οι εικονολήπτες για τις ημέρες που ο τηλεοπτικός σταθμός τους αναθέτει το χειρισμό steadycam ή jimmyjip, λαμβάνουν πρόσθετη ωριαία αμοιβή που υπολογίζεται με βάση τη διάρκεια των γυρισμάτων της εκπομπής, (ανεξάρτητα από το πόσο αυτή θα διαρκέσει όταν μεταδοθεί) και ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) ευρώ και δώδεκα (12) ευρώ την ώρα αντίστοιχα.

`Αρθρο 4Γ

Οι τηλεοπτικοί σταθμοί υποχρεούνται στην αντικατάσταση των οθονών παλαιάς τεχνολογίας με οθόνες νέας τεχνολογίας σύμφωνα με τις υποδείξεις του τεχνικού ασφαλείας του σταθμού για την προστασία της υγείας των εργαζομένων σε αυτές.

`Αρθρο 4Δ

Οι τεχνικοί της ειδικότητας Ηλεκτρολόγος - Χειριστής Φωτιστικών Σωμάτων οι ρποϊοι προβαίνουν σε συνδεσμολογήσειςρευματοληψίας των ηλεκτρικών φωτιστικών σωμάτων που χειρίζονται λαμβάνουν επίδομα 3% επί του Βασικού τους Μισθού.\

`Αρθρο 5

1. Εκτός έδρας ορίζεται η μετάβαση του τεχνικού για παροχή εργασίας εκτός της Περιφερειακής Ενότητας για την οποία έχει προσληφθεί να εργάζεται.

2. Για κάθε εκτός έδρας διανυκτέρευση, είτε στο εξωτερικό είτε στο εσωτερική της χώρας, ο τεχνικός δικαιούται αποζημίωση ίση με το 1/35ο του μηνιαίου βασικού μισθού. Ο Τηλεοπτικός Σταθμός αναλαμβάνει επιπλέον το κόστος των μεταφορικών, διαμονής και της διατροφής του. Σε περίπτωση που η μετάβαση από και προς τον τόπο αποστολής γίνεται με αυτοκίνητο που παρέχει η εταιρία και οδηγεί ο ίδιος ο τεχνικός, αυτός δικαιούται πρόσθετη αποζημίωση έξι (6) ευρώ ανά ημέρα μετακίνησης. Τα ανωτέρω ποσά καταβάλλονται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εργατική νομοθεσία. Σε περίπτωση που ο τεχνικός μεταβεί για παροχή εργασίας εκτός της Περιφερειακής Ενότητας για την οποία έχει προσληφθεί να εργάζεται, αυθημερόν και χωρίς διανυκτέρευση, γιρ το χρονικό διάστημα που απασχολείται εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Ηέραν του οκταώρου του, δικαιούται αποζημίωση ίση με το 1/35ο του μηνιαίου βασικού μισθού, καθώς και κατ΄ αναλογίαν κάλυψη των δαπανών διατροφής του.

3. Ο χρόνος μετάβασης εκτός έδρας και επιστροφής του τεχνικού θεωρείται χιόνος εργασίας και αρχίζει και τελειώνει στο χώρο που εργάζεται σύμφωνα με την ατομική σύμβαση εργασίας.

4. Ο Τηλεοπτικός Σταθμός καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς από και προς τον τόπο παροχής της εργασίας στους τεχνικούς που καλούνται να ασκήσουν τα καθήκοντα τους σε ημέρα ή ώρα που τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν λειτουργούν, μετά την προσκόμιση των αντιστοίχων παραστατικών.

`Αρθρο 6

1. Ο τεχνικός δικαιούται να αρνηθεί για σοβαρούς λόγους την εκτέλεση αποστολής σε εμπόλεμες περιοχές ή σε περιοχές με; μεγάλες φυσικές καταστροφές. Σε περίπτωση μετάβασης του τεχνικού στις προαναφερόμενες περιοχές καταβάλλεται ειδικό επίδομα ανερχόμενο σε 250 € για κάθε ημέρα παραμονής -στις περιοχές αυτές. Το επίδομα καταβάλλεται μαζί με τις τακτικές αποδοχές, με την προϋπόθεση της απόδοσης λογαριασμού εξόδων (βάσει παραστατικών] του ταξιδιού. Εμπόλεμες περιοχές ή περιοχές με μεγάλες φυσικές καταστροφές θεωρούνται όσες χαρακτηρίζονται έτσι από τους ασφαλιστικούς φορείς.

2. Σε περίπτωση που ο τεχνικός λόγω της συμμετοχής του σε αποστολή σε μια από τις περιοχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, χάσει τη ζωή του ή καταστεί ολικά ανίκανος για εργασία, ο Τηλεοπτικός Σταθμός είναι υποχρεωμένος να του καταβάλλει, με βάση τις ακαθάριστες τακτικές μηνιαίες αποδοχές του κατά το χρόνο της επέλευσης του περιστατικού, αποζημίωση ίση με τις αποδοχές πέντε [5] ετών. Σε περίπτωση θανάτου του την αποζημίωση αυτή τη δικαιούνται οι νόμιμοι κληρονόμοι του.

3. Σε περίπτωση που ο τεχνικός λόγω της συμμετοχής του σε αποστολή σε μία από τις παραπάνω περιοχές καταστεί μερικά ανίκανος για εργασία, θα συνεχίσει να λαμβάνει τις τακτικές μηνιαίες αποδοχές του και να ασφαλίζεται για όσο διάστημα διαρκεί η ανικανότητα του.

4. Η ανικανότητα του τεχνικού για εργασία και η διάρκεια του διαπιστώνεται από τις αρμόδιες επιτροπές του Δημοσίου ή του Ασφαλιστικού του φορέα.

5. Η αποζημίωση της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού είναι άσχετη προς κάθε άλλη συναφή υποχρέωση του Τηλεοπτικού Σταθμού προς τον τεχνικό ή τους κληρονόμους του καταβάλλεται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις ισάριθμες με τους μήνες αποζημίωσης και συμψηφίζεται με τα ποσά που αυτός ή οι κληρονόμοι του θα εισπράξουν από την υποχρεωτική από το νόμο ασφάλισή του.

6. Ο Τηλεοπτικός Σταθμός απαλλάσσεται από την υποχρέωση να αποζημιώσει τον τεχνικό ή τους κληρονόμους του σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, μόνο σε περίπτωση που τον έχει ασφαλίσει σε ασφαλιστική εταιρία της επιλογής του για ποσό τουλάχιστον ίσο με τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις του άρθρου αυτού και η ασφαλιστική εταιρία του κατέβαλε στο σύνολο του το εν λόγω ποσό της αποζημίωσης.

7. Σε κάθε περίπτωση, αν ο τεχνικός δεν ικανοποιηθεί πλήρως από την ασφαλιστική εταιρεία, ο Τηλεοπτικός Σταθμός υποχρεούται να καλύψει το υπόλοιπο ποσό, ώστε να συμπληρωθεί το εκατό τοις εκατό [100%] της αποζημίωσης του άρθρου αυτού.

`Αρθρο 6Α

Σε περίπτωση που ο τεχνικός εκτελεί αποστολή σε ζώνες πολεμικών επιχειρήσεων, εμφυλίων ταραχών, σε περιοχές που χαρακτηρίζονται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο από τρομοκρατικές ενέργειες και επιθέσεις, σε περιοχές που ενδημούν επιδημίες καθώς και σε περιοχές διαρροής χημικών ουσιών ή βιολογικών και πυρηνικών αποβλήτων, τότε ο τηλεοπτικός σταθμός θα προβλέπει για την παροχή ικανής/αναγκαίας εξάρτησης προφύλαξης.

`Αρθρο 7

1: Οι ημέρες της ετήσιας κανονικής αδείας και το επίδομα αδείας των τεχνικών καθορίζονται, συνυπολογιζόμενης και της προϋπηρεσίας τους, στα όρια που προβλέπει η Εργατική Νομοθεσία.

2. Για τους τεχνικούς που συμπλήρωσαν 10 ετών υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη, ή 12 ετών προϋπηρεσία·σε οποιονδήποτε άλλον εργοδότη μέλος της ΕΙΤΗΣΕΕ- ή σε οποιονδήποτε άλλο τηλεοπτικό σταθμό ή σε εταιρεία παραγωγής οπτικοακουστικών έργων, η διάρκεια της άδειας ορίζεται σε είκοσι εννέα (29) ημέρες.

3. Οι γονείς παιδιών Α.Μ.Ε.Α. δικαιούνται επί πλέον της ετήσιας κανονικής τους άδειας άδεια με πλήρεις αποδοχές δέκα (10) ημέρες τον χρόνο.

4. Οι τεχνικοί δικαιούνται άδεια γάμου με πλήρεις αποδοχές η οποία ανέρχεται σε δέκα [10] εργάσιμες συνεχόμενες μέρες.

5. Σε κάθε περίπτωση για κάθε άλλη μορφή αδείας ή ρύθμιση ωραρίων που δεν αναφέρεται στην παρούσα ρύθμιση [εργαζόμενες μητέρες θάνατος συγγενούς κ.λπ.] ισχύει ότι προβλέπεται από την ΕΓΣΣΕ.

6. Ημέρες αργίας ορίζονται η 1η του έτους τα Θεοφάνια, η 25η Μαρτίου, του Αγίου Πνεύματος η Καθαρή Δευτέρα, η Μεγάλη Παρασκευή, το Μεγάλο Σάββατο, η Δεύτερη Μέρα του Πάσχα, η Πρωτομαγιά, η 15η Αυγούστου, η 28η Οκτωβρίου, τα Χριστούγεννα, η 26η Δεκεμβρίου και όλες οι Κυριακές. Σε περίπτωση που ο τεχνικός απασχοληθεί κατά τις ήμερες αυτές καταβάλλεται προσαύξηση 75% επί του 1/25 των νόμιμων αποδοχών του. Ειδικά για την πόλη της Θεσσαλονίκης ως ήμερα αργίας ορίζεται και] η ήμερα εορτασμού του πολιούχου Αγίου Δημητρίου (26η Οκτωβρίου).

`Αρθρο 7Α

Μετά από αίτημα του τεχνικού προς τον Τηλεοπτικό Σταθμό και σχετική συμφωνία μεταξύ των μερών, που λαμβάνει υπόψη τις τρέχουσες ανάγκες της επιχείρησης εξαιρετικώς, επιτρέπεται η χορήγηση της ετήσιας κανονικές άδειας με κατάτμηση, σύμφωνα με το νόμο όπως ισχύει κάθε φορά.

`Αρθρο 7Β

Για τις ημέρες ανάπαυσης (ρεπό) και αργιών, εάν ο τεχνικός δεν εργασθεί δεν του οφείλεται επιπλέον αποζημίωση, πλέον των νομίμων αποδοχών του. Σε περίπτωση που εργασθεί θα του δοθεί ρεπό εντός της επόμενης εβδομάδας και η προσαύξηση θα είναι 75% επί του 1/25 των νόμιμων αποδοχών του. Σε καμία περίπτωση δεν συμψηφίζεται ημέρα αργίας με ρεπό. Σε κάθε άλλη περίπτωση που απασχοληθεί τεχνικός κατά τις ως άνω ημέρες, τότε εφαρμόζεται η ισχύουσα εργατική νομοθεσία.

`Αρθρο 8

1. Οι καθοριζόμενες με την παρούσα τακτικές αποδοχές οφείλονται για πενθήμερη, συνεχή οκτάωρη ανά ημέρα, εβδομαδιαία εργασία σαράντα [40] ωρών.

2. Οι νόμιμες αποδοχές των τεχνικών καταβάλλονται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα.

3. Στο μηνιαίο πρόγραμμα εργασίας του κάθε εργαζόμενου τεχνικού θα καταβάλλεται προσπάθεια να περιλαμβάνονται τουλάχιστον δύο [2] Σαββατοκύριακα ανάπαυσης [ρεπό].

4. Η νυχτερινή εργασία και η υπερωριακή εργασία αμείβονται σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

5. Για τα επιδόματα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

`Αρθρο 9

1. Λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τον υφιστάμενο εξοπλισμό των Τηλεοπτικών σταθμών

i. τα εξωτερικά γυρίσματα καλύπτονται από ομάδα αποτελούμενη από δύο μέλη, ήτοι από έναν Εικονολήπτη τηλεόρασης ή Διευθυντή φωτογραφίας και από ένα Τεχνικό ENG ή ηχολήπτη ή βοηθό εικονολήπτη.

ii. Κάθε εξωτερική μετάδοση, ζωντανή ή μαγνητοσκοπημένη, καλύπτεται από ομάδα αποτελούμενη από δύο Ηλεκτρονικούς ράδιο-ζεύξεων - Link σε κάθε σημείο στο οποίο απαιτείται ράδιο-ζεύξη.

2. Εάν η τεχνολογία διαφοροποιήσει ή τροποποιήσει τον μέχρι σήμερα τρόπο εργασίας, την στελέχωση ή τις ειδικότητες τότε οι Τηλεοπτικοί Σταθμοί αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συζητήσουν τις αλλαγές αυτές με τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Συγχρόνως αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εκπαιδεύσουν το υπάρχον τεχνικό προσωπικό στις νέες ειδικότητες που τυχόν θα προκύψουν, εφόσον δεν απαιτούνται ειδικά αυξημένα τυπικά προσόντα σύμφωνα με τον νόμο, με στόχο τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας.

3. Στη διάρκεια ισχύος της παρούσας τα μέρη θα εξετάσουν τυχόν αναγκαίες αναπροσαρμογές στη χρήση διμελών συνεργείων για εξωτερικές μεταδόσεις με βάση την εξέλιξη της τεχνολογίας και την εξέταση των συνθηκών ασφαλείας των εργαζομένων.

`Αρθρο 10

1. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί υποχρεούνται να μη προβούν σε μαζικές απολύσεις. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης των υπαγομένων στην παρούσα μισθωτών για οικονομοτεχνικούς λόγους θα διερευνάται η δυνατότητα συνέχισης της εργασίας σε άλλες εταιρείες του ιδίου εργοδότη.

2. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας λόγω συμπλήρωσης των υπό του Νόμου προϋποθέσεων συνταξιοδότησης του τεχνικού, αυτός δικαιούται, αποζημίωσης ίσης με το μισό [1/2] της αποζημίωσης που η εργατική νομοθεσία προβλέπει για την περίπτωση απροειδοποίητης απόλυσης του.

3. Οι τεχνικοί που χρησιμοποιούνται ως βάρδια ασφαλείας ή επιφυλακής κατόπιν εντολής του Τηλεοπτικού Σταθμού και τίθενται σε αναμονή εκτός εγκατάστασης της επιχείρησης δικαιούνται επιπλέον αποζημίωση το ένα πεντηκοστό [1/50] των μηναίων νόμιμων αποδοχών τους για κάθε ημέρα βάρδιας ασφαλείας ή επιφυλακής. |

Αρθρο 11

1. Σε περίπτωση κήρυξης απεργίας, οι οργανώσεις των μισθωτών υποχρεούνται να τηρούν όλες τις σχετικές προϋποθέσεις του νόμου, όσον αφορά στην έγκαιρη προειδοποίηση των τηλεοπτικών σταθμών από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, λαμβάνοντας -υπόψη τη φύση των παρεχόμενων από τους εν λόγω σταθμούς υπηρεσιών (υπηρεσίες ενημέρωσης του κοινού).

2. Οι Τηλεοπτικοί Σταθμοί αναλαμβάνουν την υπόχρεωση να διευκολύνουν την συνδικαλιστική δράση των υπαγομένων στην ρύθμιση ήτοι να παραχωρούν χώρο για συγκεντρώσεις, ανάρτηση ανακοινώσεων, προβολή των κάθε είδους πρωτοβουλιών και ανακοινώσεων κλπ.

3. Οι εργοδότες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να παρακρατούν και να καταθέτουν κάθε μήνα σε Τραπεζικό Λογαριασμό, που θα τους δηλωθεί εγγράφως από τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις/την συνδικαλιστική συνδρομή των τεχνικών - μελών τους, που εργάζονται σε αυτούς, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται εγγράφως κάθε έτος από την Συνδικαλιστική Οργάνωση. Όσοι τεχνικοί δεν θέλουν να τους γίνεται αυτή η παρακράτηση θα το δηλώνουν στον Τηλεοπτικό- Σταθμό που εργάζονται εγγράφως και θα εξαιρούνται. Τυχόν αλλαγές: ή μεταβολές των ανωτέρω στοιχείων, θα κοινοποιούνται εγγράφως στους Τηλεοπτικούς Σταθμούς από την Συνδικαλιστική Οργάνωση.

`Αρθρο 11Α

Στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τον Έφορο των συνδικαλιστικών οργανώσεων χορηγείται συνδικαλιστική άδεια τεσσάρων (4) ημερών, ανά μήνα, με πλήρεις αποδοχές, για την άσκηση των συνδικαλιστικών τους καθηκόντων. Στα υπόλοιπα (περιοριστικά κατ΄ αριθμό οριζόμενα) τέσσερα (4) μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους των ως άνω συνδικαλιστικών οργανώσεων χορηγείται συνδικαλιστική άδεια μιας (1) ημέρας ανά μήνα με πλήρεις αποδοχές για την άσκηση των συνδικαλιστικών τους καθηκόντων.

`Αρθρο 12

Σε περίπτωση μεταβίβασης της εκμετάλλευσης της Επιχείρησης ή αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Τηλεοπτικού Σταθμού, τα εργασιακά δικαιώματα των τεχνικών που αποκτήθηκαν από το προηγούμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν θίγονται, η δε εργασία θεωρείται ως ουδέποτε διακοπείσα.

`Αρθρο 13

Αποδοχές ανώτερες στο σύνολο τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα ρύθμιση ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους διατάγματα, συλλογικές ρυθμίσεις υπουργικές αποφάσεις εσωτερικούς κανονισμούς επιχειρησιακή συνήθεια ή ατομικές συμβάσεις εργασίας δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.

`Αρθρο 14

Η ισχύς της παρούσας διαιτητικής απόφασης αρχίζει την 20.1.2018 και λήγει στις 19.1.2019.

Ημερομηνία Κατάθεσης στον Ο.ΜΕ.Δ.: 24 Σεπτεμβρίου 2018

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: