Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 7 Απριλίου 2021

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: Δ.ΟΡΓ. Α 1029288 ΕΞ 2021

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.)

ΤΜΗΜΑ Α΄-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΘΕΜΑ:

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με εντολή Διοικητή" σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.» (Β΄ 2743).

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις:

α) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του Ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και ειδικότερα της περ. ββ΄ της υποπαραγράφου θ΄ της παρ. 4, των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παρ. 6 και των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14 , των άρθρων 2 , 7 , 37 και των παρ. 2 έως και 5 του άρθρου 41 αυτού .

β) του Ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170) και ειδικότερα του άρθρου 4 αυτού.

γ) του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 90) και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 2 αυτού, σε συνδυασμό με τις παρ. 8 και 9 του άρθρου 8 του Ν. 4224/2013 «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 288).

δ) του άρθρου 81 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101), ε) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με εντολή Διοικητή" σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.» (Β΄ 2743).

3. Το από 07/04/2021 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Προϊσταμένης της Γ.Δ.Φ.Δ..

4. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις αριθ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και αριθ. 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

I. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ2017/31-7-2017 απόφαση, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με Εντολή Διοικητή" σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β΄ 2743) και ειδικότερα στον Πίνακα του άρθρου 1 αυτής, προσθέτουμε νέο εδάφιο, το οποίο έπεται του πέμπτου εδαφίου της υποπερίπτωσης Α της στήλης 5 της περίπτωσης 151 και διαμορφώνουμε την υποπερίπτωση Α της στήλης 5 αυτής, ως εξής:

«Για τις δηλώσεις φόρου μεταβίβασης που υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2515/1997 , είναι δυνατή η παραλαβή μίας δήλωσης ανά Δ.Ο.Υ., συνολικά, για όλα τα ακίνητα, τα οποία βρίσκονται στη χωρική αρμοδιότητά της και χωρίς τη διενέργεια προεκτίμησης για τα ακίνητα για τα οποία δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1249/1982, από οποιοσδήποτε υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. της έδρας του συμβολαιογράφου.»

ΣΤΗΛΗ α 1/1

-ΣΤΗΛΗ 2- Αρμοδιότητες και πράξεις ή έγγραφα προς υπογραφή

-ΣΤΗΛΗ 3- Μεταβίβαση αρμοδιότητας ή Εξουσιοδότηση υπογραφής

-ΣΤΗΛΗ 4- Διατάξεις από τις οποίες προβλέπονται οι αρμοδιότητες ή οι πράξεις ή τα άλλα έγγραφα

-ΣΤΗΛΗ 5- Όργανα στα οποία μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα ή τα οποία εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν πράξεις ή άλλα έγγραφα «Με εντολή Διοικητή».

-ΣΤΗΛΗ 6- Δυνατότητα περαιτέρω εξουσιοδότησης από όργανα της στήλης 5

«151.

Την παραλαβή δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια και τον προσδιορισμό του φόρου.

Εξουσιοδότηση υπογραφής

-Ν.4174/2013 άρθ. 2, 18,19 και 20,
-άρθρο 7 του α.ν. 1521/1950 (Α΄245), ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 1587/1950 (Α΄ 294) και -Κώδικας Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από τυχερά παίγνια (στο εξής Κ.Φ.Κ.Δ.) , που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (Α΄ 266).

Α. Για τις δηλώσεις Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, με την επιφύλαξη της παραγράφου Α.1., οποιοσδήποτε υπάλληλος Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει το ακίνητο.
Αν στην περιοχή, στην οποία βρίσκεται το ακίνητο, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α΄ 43) και μόνο αν η παραλαβή της δήλωσης κατά το προηγούμενο εδάφιο είναι προδήλως δυσχερής, μπορεί να παραληφθεί η δήλωση του φόρου μεταβίβασης από υπάλληλο, που παραλαμβάνει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του αγοραστή και, σε περίπτωση που η Δ.Ο.Υ. δεν έχει αρμοδιότητα για θέματα φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων, η δήλωση παραλαμβάνεται από υπάλληλο οποιασδήποτε άλλης Δ.Ο.Υ., η οποία έχει την αρμοδιότητα αυτή.
Στην περίπτωση Δ.Ο.Υ., στην οποία υπάγεται Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.), η δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων μπορεί να παραλαμβάνεται και από τον υπάλληλο του Γ.Ε.Φ..
Για τις δηλώσεις φόρου μεταβίβασης που υποβάλλονται σε περιπτώσεις διανομής και ανταλλαγής ακινήτων στα οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982, τα οποία ανήκουν σε χωρική αρμοδιότητα διαφορετικών Δ.Ο.Υ., οποιοσδήποτε υπάλληλος Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει ένα τουλάχιστον ακίνητο.
Για τις δηλώσεις φόρου μεταβίβασης που υποβάλλονται ενόψει σύνταξης μίας συμβολαιογραφικής πράξης μεταξύ των ιδίων συμβαλλομένων για περισσότερα από δέκα (10) ακίνητα, στα οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982, οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. της έδρας του συμβολαιογράφου.
Για τις δηλώσεις φόρου μεταβίβασης που υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, είναι δυνατή η παραλαβή μίας δήλωσης ανά Δ.Ο.Υ., συνολικά, για όλα τα ακίνητα, τα οποία βρίσκονται στη χωρική αρμοδιότητά της και χωρίς τη διενέργεια προεκτίμησης για τα ακίνητα για τα οποία δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982, από οποιοσδήποτε υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. της έδρας του συμβολαιογράφου.
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, μετά από την παραλαβή των δηλώσεων, την έκδοση πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου και τη χορήγηση των αντιγράφων, αυτές αποστέλλονται στις Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων ανήκουν τα ακίνητα.
Κατά τη μεταβίβαση ακινήτων ή εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων, που βρίσκονται στην Ελλάδα ή πλοίων, η οποία συντελείται στην αλλοδαπή ενώπιον Ελληνικής Προξενικής Αρχής, η παραλαβή της δήλωσης γίνεται από την Αρχή, η οποία τη διαβιβάζει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., κατά τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια για τον προσδιορισμό του φόρου και τις λοιπές διαδικασίες.

ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ2017/31-7-2017 (Β΄ 2743) απόφαση, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

ΙΙΙ. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: