Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 208
27 Σεπτεμβρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4194

Κώδικας Δικηγόρων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Γενικό Μέρος
`Αρθρο 1 Η φύση της δικηγορίας
`Αρθρο 2 Η θέση του δικηγόρου στην απονομή της Δικαιοσύνης
`Αρθρο 3 Το επάγγελμα του δικηγόρου
`Αρθρο 4 Απόκτηση της δικηγορικής ιδιότητας
`Αρθρο 5 Θεμελιώδεις αρχές και αξίες στην άσκηση της δικηγορίας
`Αρθρο 6 Προϋποθέσεις δικηγορικής ιδιότητας - Κωλύματα
`Αρθρο 7 Αυτοδίκαιη απώλεια και αποβολή της ιδιότητας του δικηγόρου
`Αρθρο 8 Έργα που επιτρέπονται στον δικηγόρο
`Αρθρο 9 Αντιποίηση της δικηγορίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΣΚΗΣΗ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΑΣΚΗΣΗ
`Αρθρο 10 Γενικές προϋποθέσεις για την έναρξη της άσκησης
`Αρθρο 11 Προϋποθέσεις απόκτησης της ιδιότητας του ασκούμενου δικηγόρου - Κωλύματα
`Αρθρο 12 Δικαίωμα παράστασης του ασκούμενου δικηγόρου
`Αρθρο 13 Διάρκεια της άσκησης - Περιεχόμενο
`Αρθρο 14 Ειδική επιτροπή εποπτείας κατά την άσκηση
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
`Αρθρο 15 Ειδικές προϋποθέσεις
`Αρθρο 16 Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας
`Αρθρο 17 Δοκιμασία Επάρκειας και περιεχόμενό της
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
`Αρθρο 18 Συμμετοχή στο διαγωνισμό
`Αρθρο 19 Μορφή και διαδικασία του διαγωνισμού
`Αρθρο 20 Επιτροπές Εξετάσεων
`Αρθρο 21 Διαδικασία και μέθοδοι βαθμολόγησης
`Αρθρο 22 Έκδοση των αποτελεσμάτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
`Αρθρο 23 Διορισμός δικηγόρων
`Αρθρο 24 Ορκοδοσία - Δήλωση
`Αρθρο 25 Μετάθεση δικηγόρου
`Αρθρο 26 Τήρηση βιβλίου διοριζομένων δικηγόρων -Μητρώου - Ατομικού φακέλου
`Αρθρο 27 Επαναδιορισμός Δικηγόρου
`Αρθρο 28 Αρμοδιότητες δικηγόρου και προαγωγή του
`Αρθρο 29 Ταυτότητα δικηγόρου
`Αρθρο 30 Υποβολή ετήσιων δηλώσεων
`Αρθρο 31 Αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος
`Αρθρο 32 Μερική αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος
`Αρθρο 33 Παύση δικηγόρων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
`Αρθρο 34 Υποχρέωση σεβασμού και τιμής στο λειτούργημα του δικηγόρου
`Αρθρο 35 Θεμελιώδεις υποχρεώσεις του δικηγόρου
`Αρθρο 36 Περιγραφή του έργου του δικηγόρου
`Αρθρο 37 Αποδοχή εντολής -Τήρηση επιμέλειας και ευπρέπειας
`Αρθρο 38 Απόρρητο και εχεμύθεια
`Αρθρο 39 Δικονομικό πλαίσιο άσκησης της δικηγορίας
`Αρθρο 40 Επαγγελματική προβολή
`Αρθρο 41 Τήρηση των αρχών δεοντολογίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ
`Αρθρο 42 Έμμισθος δικηγόρος
`Αρθρο 43 Πρόσληψη εμμίσθου δικηγόρου
`Αρθρο 44 Αποδοχές έμμισθου δικηγόρου
`Αρθρο 45 Περιορισμοί στους έμμισθους δικηγόρους
`Αρθρο 46 Διάρκεια και λήξη έμμισθης εντολής - αποζημίωση
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
`Αρθρο 47 Παροχή υπηρεσιών από δικηγόρους συνταξιούχους άλλων κλάδων
`Αρθρο 48 Παροχή υπηρεσιών προς δικηγόρους και Δικηγορικές Εταιρίες
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
`Αρθρο 49 Ίδρυση Δικηγορικής Εταιρείας - Έδρα Υποκαταστήματα - Νομική προσωπικότητα Εταιρική επωνυμία
`Αρθρο 50 Καταστατικό Δικηγορικής Εταιρείας και διαδικασία έγκρισής του
`Αρθρο 51 Είσοδος, έξοδος και αποβολή εταίρου
`Αρθρο 52 Εισφορές - Εταιρική Περιουσία - Εταιρικές Μερίδες
`Αρθρο 53 Διοίκηση, Διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας
`Αρθρο 54 Δικαιώματα - Διανομή εσόδων - Ευθύνη των Εταίρων Διαφορές μεταξύ των Εταίρων - Σχέσεις με εντολείς
`Αρθρο 55 Σχέσεις Εταιρείας προς τρίτους
`Αρθρο 56 Διάρκεια - Λύση και εκκαθάριση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
`Αρθρο 57 Δικαίωμα σε αμοιβή - Ανάλογη προκαταβολή
`Αρθρο 58 Αμοιβή δικηγόρου
`Αρθρο 59 Χρονοχρέωση - Αμοιβή ανάλογη με το χρόνο απασχόλησης
`Αρθρο 60 Εργολαβικό δίκης
`Αρθρο 61 Προκαταβολή εισφορών - κρατήσεων
`Αρθρο 62 Διανεμητικοί λογαριασμοί
`Αρθρο 63 Καθορισμός αμοιβής με βάση την αξία του αντικειμένου της δίκης
`Αρθρο 64 Αμοιβή στη σώρευση αγωγών
`Αρθρο 65 Αμοιβή για ανταγωγή, παρέμβαση, ανακοπή
`Αρθρο 66 Αμοιβή για ανακοίνωση δίκης και για ανακοπή
`Αρθρο 67 Αμοιβή για παρεμπίπτουσα αγωγή που αφορά σε τόκους κ.λπ.
`Αρθρο 68 Αμοιβή για τη σύνταξη προτάσεων κατά την πρώτη συζήτηση
`Αρθρο 69 Αμοιβή για τη σύνταξη προτάσεων ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου
`Αρθρο 70 Αμοιβή για τη σύνταξη αίτησης ασφαλιστικών μέτρων νομής, για αγωγή λογοδοσίας και αίτηση διαιτησίας
`Αρθρο 71 Αμοιβή για συμβιβασμό κατά τη διάρκεια δίκης ή μέσω εξωδικαστικής ή δικαστικής επίλυσης της διαφοράς (εξωδικαστική διαμεσολάβηση-δικαστική μεσολάβηση)
`Αρθρο 72 Αμοιβή για σύνταξη επιταγής προς εκτέλεση
`Αρθρο 73 Αμοιβή για έλεγχο τίτλων
`Αρθρο 74 Αμοιβή στις δικαιοπραξίες
`Αρθρο 75 Αμοιβή εργασιών με περισσότερους εντολείς
`Αρθρο 76 Αμοιβή δικηγόρων από κοινό εντολέα
`Αρθρο 77 Αμοιβή σε περίπτωση ανάκλησης εντολής
`Αρθρο 78 Αμοιβή σε περίπτωση μη εκτέλεσης εντολής
`Αρθρο 79 Αμοιβή για εντολή που δεν περατώθηκε εξαιτίας ανωτέρας βίας
`Αρθρο 80 Αμοιβή για σύνταξη εγγράφου από δικηγόρο
`Αρθρο 81 Αμοιβή δικηγόρου για αυτοπρόσωπη υπεράσπιση προσωπικών του υποθέσεων
`Αρθρο 82 Παροχή υπηρεσιών δωρεάν ή με μειωμένη αμοιβή
`Αρθρο 83 Δεσμευτικότητα εκκαθάρισης εξόδων και δικηγορικής αμοιβής
`Αρθρο 84 Δικαστική εκκαθάριση εξόδων και δικηγορικής αμοιβής
`Αρθρο 85 Δικαίωμα επίσχεσης εγγράφων
`Αρθρο 86 Δικαστική προστασία αμοιβών δικηγόρων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
`Αρθρο 87 Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι
`Αρθρο 88 Έδρα δικηγορικού Συλλόγου
`Αρθρο 89 Διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια
`Αρθρο 90 Σκοποί και αρμοδιότητες Δικηγορικών Συλλόγων
`Αρθρο 91 Όργανα των Δικηγορικών Συλλόγων
`Αρθρο 92 Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης
`Αρθρο 93 Αρμοδιότητες Προέδρου και εκπροσώπηση Δικηγορικού Συλλόγου
`Αρθρο 94 Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου
`Αρθρο 95 Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
`Αρθρο 96 Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας των Δικηγορικών Συλλόγων
`Αρθρο 97 Αριθμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και θητεία
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
`Αρθρο 98 Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης
`Αρθρο 99 Απαρτία Γενικής Συνέλευσης
`Αρθρο 100 Διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης
`Αρθρο 101 Ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση
`Αρθρο 102 Αποφάσεις
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
`Αρθρο 103 Εκλογικό δικαίωμα
`Αρθρο 104 Εκλογιμότητα
`Αρθρο 105 Περιορισμοί στην υποβολή υποψηφιότητας
`Αρθρο 106 Έναρξη και λήξη θητείας Προέδρου και Διοικητικού Συμβουλίου
`Αρθρο 107 Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής εκλογών
`Αρθρο 108 Χρόνος ψηφοφορίας
`Αρθρο 109 Υποβολή υποψηφιοτήτων Μεμονωμένοι υποψήφιοι και συνδυασμοί
`Αρθρο 110 Ενιαίο ψηφοδέλτιο υποψηφίων
`Αρθρο 111 Προϋποθέσεις έγκυρης δήλωσης υποψηφίων
`Αρθρο 112 Ανακήρυξη υποψήφιων προέδρων και συμβούλων
`Αρθρο 113 Κατάλογος υποψήφιων και δημοσιεύσεις
`Αρθρο 114 Εφορευτική Επιτροπή των εκλογών Ψηφοφορία
`Αρθρο 115 Η διενέργεια της ψηφοφορίας και οι σταυροί προτιμήσεως
`Αρθρο 116 `Ακυρα ψηφοδέλτια
`Αρθρο 117 Εκλογή Προέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου
`Αρθρο 118 Σύστημα αναλογικής και συνδυασμοί
`Αρθρο 119 Κλήρωση σε περίπτωση ισοψηφίας
`Αρθρο 120 Το αποτέλεσμα της εκλογής
`Αρθρο 121 Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών
`Αρθρο 122 Μη αποδοχή της εκλογής από τον πρόεδρο ή θάνατος ή παραίτησή του
`Αρθρο 123 Μη αποδοχή της εκλογής του από σύμβουλο, θάνατός του ή παραίτησή του
`Αρθρο 124 Μη διενέργεια εκλογών ή ακύρωσής τους
`Αρθρο 125 Αποβολή της ιδιότητας του προέδρου ή του συμβούλου Έκπτωση από το αξίωμα
`Αρθρο 126 Παραίτηση από το αξίωμα
`Αρθρο 127 Η άμισθη παροχή υπηρεσιών του Διοικητικού Συμβουλίου και η συγκρότησή του σε σώμα Καθορισμός Αρμοδιοτήτων
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ
`Αρθρο 128 Σύσταση και οργάνωση επιτροπών
`Αρθρο 129 Έργο Επιτροπών Μητρώου
ΤΜΗΜΑ Ε΄ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
`Αρθρο 130 Διαμεσολάβηση
`Αρθρο 131 Μόνιμη διαιτησία στους δικηγορικούς συλλόγους
`Αρθρο 132 Αντικείμενο και διαδικασία διαιτησίας στους δικηγορικούς συλλόγους
ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
`Αρθρο 133 Η Ολομέλεια ως συντονιστικό όργανο
`Αρθρο 134 Έργο της Ολομέλειας
`Αρθρο 135 Συνεδριάσεις της Ολομέλειας
`Αρθρο 136 Οργάνωση Πανελλήνιου Συνεδρίου Δικηγορικών Συλλόγων
`Αρθρο 137 Συντονιστική Επιτροπή
`Αρθρο 138 Δημοψηφίσματα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ
`Αρθρο 139 Γενικές αρχές
`Αρθρο 140 Πειθαρχικά παραπτώματα
`Αρθρο 141 Παραγραφή
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
`Αρθρο 142 Πειθαρχικές ποινές
`Αρθρο 143 Συνέπειες παύσης - Απαγόρευση εκπροσώπησης
`Αρθρο 144 Επιμέτρηση ποινής
`Αρθρο 145 Δημοσιότητα
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
`Αρθρο 146 Πειθαρχικά Συμβούλια
`Αρθρο 147 Πρωτοβάθμια πειθαρχικά συμβούλια
`Αρθρο 148 Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο
`Αρθρο 149 Συγκρότηση πειθαρχικών συμβουλίων
`Αρθρο 150 Εξαίρεση μελών πειθαρχικού συμβουλίου
`Αρθρο 151 Τοπική αρμοδιότητα των πειθαρχικών συμβουλίων
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
`Αρθρο 152 Προκαταρκτική πειθαρχική εξέταση
`Αρθρο 153 `Ασκηση πειθαρχικής δίωξης
`Αρθρο 154 Διαδικασία ενώπιον των πειθαρχικών συμβουλίων
`Αρθρο 155 Πειθαρχικά παραπτώματα ενώπιον δικαστηρίων
`Αρθρο 156 Έκδοση της πειθαρχικής απόφασης
`Αρθρο 157 Έφεση
`Αρθρο 158 Έλεγχος των πειθαρχικών συμβουλίων
`Αρθρο 159 Εκτέλεση πειθαρχικών αποφάσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΑΓΩΓΗ ΚΑΚΟΔΙΚΙΑΣ
`Αρθρο 160 Υποχρέωση αποζημίωσης από δικηγόρο
`Αρθρο 161 Παραγραφή
`Αρθρο 162 Αρμόδιο δικαστήριο
`Αρθρο 163 Περιεχόμενο αγωγής
`Αρθρο 164 Συνέπειες απόρριψης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 165 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 166 Τελικές διατάξεις

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του κράτους.

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: