Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2017

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αρ.Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1180906 ΕΞ 2017

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄

ΘΕΜΑ:

Βεβαίωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Υδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.ΥΑ), μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (Ν.4172/2013).

Απαντώντας στο σχετικό αίτημα της Δ.Ε.ΥΑ ....., αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της περ. ζ΄ του άρθρου 45 του Ν.4172/2013 (Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος), οι οποίες ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1/1/2014 και μετά, ορίζεται ότι σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων υπόκεινται, μεταξύ άλλων, οι νομικές οντότητες που ορίζονται στο άρθρο 2 του ίδιου νόμου και δεν περιλαμβάνονται σε μια από τις αναφερόμενες στο άρθρο αυτό περιπτώσεις.

2. Όπως έχει διευκρινισθεί από τη Διοίκηση με το αριθ. ΔΕΑΦ Β 1004412 ΕΞ 2016/8.1.2016 έγγραφό μας, στις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου με ποσοστό 100%, καθόσον αυτές, ως δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, περιλαμβάνονται στις νομικές οντότητες (σχετ. το αριθ. ΔΕΑΦ Β 1053891 ΕΞ 2015/21.4.2015 έγγραφο μας), για τις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 71 του Ν.4172/2013 .

3. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 1 του Ν.4483/2017 , με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 1 του Ν.1069/1980 , ορίζεται ότι οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της παρ.4 του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΔΚ), όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν.3463/2006, έχουν κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και διέπονται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από άλλες ειδικές διατάξεις του νόμου αυτού, του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και του Ν.3852/2010.

4. Από τα στοιχεία του σχετικού αιτήματος της Δ.Ε.Υ.Α. ....... προκύπτει ότι η εν λόγω επιχείρηση υπέβαλε αίτημα στην υπηρεσία σας (σχετ. το αριθ. πρωτ. 63202/28.9.2017 αίτημα) για διαγραφή της προκαταβολής του φόρου (ύψους ......... ευρώ) που της βεβαιώθηκε με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016, καθώς και το έντυπο Μ3 για τη μεταβολή της σε νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,

5. Από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και δεδομένου ότι οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης για φορολογικούς σκοπούς περιλαμβάνονται στις νομικές οντότητες της περ.ζ΄ του άρθρου 45 του Ν.4172/2013 (και όχι στα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της περ.γ΄ του ίδιου άρθρου και νόμου) και μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν.4483/2017 , συνάγεται ότι ορθά έχει βεβαιωθεί προκαταβολή φόρου εισοδήματος σε βάρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης ......... για το φορολογικό έτος 2016.

Παρακαλούνται οι Δ/νσεις Ελέγχων (Τμήμα Ε΄) και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τις τυχόν δικές τους ενέργειες κατά τον λόγο αρμοδιότητάς τους.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΗΛΙΟΚΑΥΤΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: