Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2018

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αρ.Πρωτ: 51230/0092

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εισοδηματικής Πολιτικής

ΤΜΗΜΑ Β: Συνταξιοδοτικής Πολιτικής

2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Θέμα:

Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 4387/2016 (Α΄ 85).

Σχετ.: Η αριθμ. 110974/0092/17.10.2016 (ΑΔΑ: 7ΔΡ6Η-921) εγκύκλιος.

Σε συνέχεια των οδηγιών που δόθηκαν με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο και για λόγους ορθής εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 4387/2016 , διευκρινίζονται τα κάτωθι:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 56 του Π.Δ. 169/2007 , οι οποίες έπαυσαν να ισχύουν μετά την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 4387/2016 , προβλεπόταν ότι όσοι υπάγονται στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου μπορούν να αποχωρήσουν από την Υπηρεσία τους, λόγω συνταξιοδότησης, εφόσον έχουν συμπληρώσει τα απαιτούμενα για θεμελίωση σύνταξης έτη ασφάλισης όχι όμως και το ισχύον κατά περίπτωση όριο ηλικίας συνταξιοδότησης. Στην περίπτωση αυτή εκδίδονταν η πράξη κανονισμού σύνταξης η καταβολή της οποίας όμως αναστελλόταν μέχρι τη συμπλήρωση του κατά τα ανωτέρω ορίου ηλικίας.

2. Με τις προαναφερόμενες διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 4387/2016 ορίσθηκε ότι για όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις άμεσης καταβολής της σύνταξης κατά την ημερομηνία έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτών (13.05.2016), η σύνταξή τους θα υπολογισθεί εκ νέου με βάση τις διατάξεις του Ν. 4387/2016 (νέο ασφαλιστικό).

3. Για λόγους ίσης μεταχείρισης με τους λοιπούς ασφαλισμένους που υπάγονται ως προς τον υπολογισμό της σύνταξής τους στις διατάξεις του Ν. 4387/2016, όσα από τα πρόσωπα της ανωτέρω παραγράφου 1 των οποίων η σύνταξη είχε ορισθεί πληρωτέα εντός των ετών 2016, 2017 και 2018,δικαιούνται την προσωπική διαφορά της περ. γ΄ του άρθρου 6 του Ν. 4387/2016, όπως ισχύει, ανάλογα με το έτος που θα καταβληθεί η σύνταξή τους και με ανάλογη εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 4387/2016 , όπως ισχύουν. Έτσι σ΄ όσα από τα πρόσωπα αυτά η σύνταξή τους είχε ορισθεί πληρωτέα εντός του έτους 2016 και σε περίπτωση κατά την οποία το καταβαλλόμενο ποσό της σύνταξής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016 (νέο ασφαλιστικό) υπολείπεται κατά ποσοστό άνω του 20% του ποσού της σύνταξης που θα ελάμβαναν με βάση τις διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, όπως αυτές ίσχυαν κατά την 31.12.2014, τους καταβάλλεται το ήμισυ της διαφοράς. Σ΄ όσα από τα εν λόγω πρόσωπα η σύνταξή τους είχε ορισθεί πληρωτέα εντός του έτους 2017 ή εντός του έτους 2018 η κατά τα ανωτέρω προσωπική διαφορά ανέρχεται στο 1/3 της διαφοράς και στο 1/4 αυτής, αντίστοιχα.

4. Παραδείγματα:

α) Έστω υπάλληλος (άνδρας) που αποχώρησε από την Υπηρεσία του την 21.04.2016 έχοντας συμπληρώσει το 59ο έτος της ηλικίας του και με συνολική συντάξιμη υπηρεσία έτη 32-01-27. Με βάση τη συνταξιοδοτική νομοθεσία του Δημοσίου του κανονίσθηκε μειωμένη σύνταξη 1.100,07€ η καταβολή της οποίας ανεστάλη μέχρι την 08.12.2016 που συμπλήρωσε το 60ο έτος της ηλικίας του και μπορούσε να λάβει την ως άνω μειωμένη σύνταξη. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 4387/2016 η ως άνω σύνταξη υπολογίσθηκε εκ νέου και το ποσό αυτής προσδιορίσθηκε σε 812,25€. Η διαφορά μεταξύ των δύο καταβαλλόμενων ποσών ανέρχεται σε 287,82€ και επομένως υπερβαίνει το 20% του ως άνω ποσού της σύνταξης που είχε υπολογισθεί πριν την ισχύ του Ν. 4387/2016. Επειδή η σύνταξη είχε ορισθεί πληρωτέα εντός του έτους 2016 το ήμισυ της ανωτέρω διαφοράς, ήτοι ποσό 143,91€ θα καταβληθεί ως προσωπική διαφορά.

β) Έστω υπάλληλος (γυναίκα) με ανίκανο τέκνο που αποχώρησε από την Υπηρεσία της την 01.02.2016 έχοντας συμπληρώσει το 49ο έτος της ηλικίας της και συνολική συντάξιμη υπηρεσία έτη 25 - 08-20. Με βάση τη συνταξιοδοτική νομοθεσία του Δημοσίου της ορίσθηκε καταβαλλόμενο ποσό σύνταξης 863,64€ το οποίο ανεστάλη μέχρι την 06.08.2017 που συμπλήρωσε το 50ο έτος της ηλικίας της. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 4387/2016 η ως άνω σύνταξη υπολογίσθηκε εκ νέου και το ποσό αυτής προσδιορίσθηκε σε 660,58€. Η διαφορά μεταξύ των δύο καταβαλλόμενων ποσών ανέρχεται σε 203,06€ και επομένως υπερβαίνει το 20% του ως άνω ποσού της σύνταξης που είχε υπολογισθεί πριν την ισχύ του Ν. 4387/2016. Επειδή η σύνταξη είχε ορισθεί πληρωτέα εντός του έτους 2017, το ένα τρίτο (1/3) της ανωτέρω διαφοράς ήτοι ποσό 67,69€θα καταβληθεί ως προσωπική διαφορά.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: