Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αρ.Πρωτ.: 1024543/1717/389/Α0014

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΟΛ. 1038

1) Δ/ΝΣΗ 14η Φ.Π.Α

ΤΜΗΜΑ Α΄

2) Δ/ΝΣΗ 13η ΦΟΡΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ Β΄

ΘΕΜΑ:

Διαδικασία χορήγησης εξαίρεσης από την επιβολή ΦΠΑ στις παραδόσεις νεόδμητων ακινήτων, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (κυρ. με τον Ν. 2859/2000/ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύουν μετά το Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α΄):

α) της παραγράφου 4 του άρθρου 6,

β) της παραγράφου 5 του άρθρου 6,

γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 59,

δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64.

2. Την 37930/ΔΙΟΕ 1264 (ΦΕΚ 1432 Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας & Οικονομικών».

3. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας για τη χορήγηση εξαίρεσης από την επιβολή ΦΠΑ στις παραδόσεις νεόδμητων ακινήτων.

4. Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Ορίζουμε τη διαδικασία χορήγησης της εξαίρεσης που προβλέπεται από την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως κάτωθι:

2. Με αίτηση του υποκειμένου, που υποβάλλεται στην αρμόδια για την έδρα του Δ.Ο.Υ., όπως το συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1, χορηγείται εξαίρεση από την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000), αναφορικά με συγκεκριμένη οικοδομή, εφόσον έχει κατατεθεί πλήρης φάκελος στην πολεοδομία για την έκδοση ή την αναθεώρηση της άδειας και έχει υπογραφεί προσύμφωνο και εργολαβικό συμβόλαιο κατασκευής μέχρι την 25/11/2005.

3. Ο υποκείμενος υποβάλλει συνημμένα με την αίτησή του τα παρακάτω:

α) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του προσυμφώνου και εργολαβικού συμβολαίου κατασκευής για τη συγκεκριμένη οικοδομή,

β) βεβαίωση, που εκδίδεται από την αρμόδια πολεοδομική αρχή, από την οποία να προκύπτουν το όνομα/ επωνυμία του αιτούντος την έκδοση της οικοδομικής αδείας, η διεύθυνση του οικοπέδου, ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης ή αναθεώρησης της οικοδομικής αδείας καθώς και η κατάθεση πλήρους φακέλου για την έκδοση ή την αναθεώρηση της άδειας, σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις, για τη συγκεκριμένη οικοδομή μέχρι και 25/11/05,

γ) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας οικοδομής που εκδίδεται ή αναθεωρείται από 1/1/2006.

4. Με βάση τα παραπάνω δικαιολογητικά εκδίδεται απόφαση, όπως το συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2, για χορήγηση εξαίρεσης από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. εις τετραπλούν. Ένα αντίτυπο αυτής διαβιβάζεται στη Δ.Ο.Υ. της περιοχής του ακινήτου, ένα επιδίδεται στον αιτούντα, ένα διαβιβάζεται στη Διεύθυνση 13η Φορολογίας Κεφαλαίου και ένα παραμένει στο αρχείο της Δ.Ο.Υ.. Αντίγραφο της απόφασης εξαίρεσης επισυνάπτεται από τον υποκείμενο σε κάθε δήλωση μεταβίβασης κατά την υποβολή της στη Δ.Ο.Υ.. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί και η εξαίρεση να χορηγηθεί, πριν τη δήλωση έναρξης εργασιών του υποκαταστήματος για τη συγκεκριμένη οικοδομή. Ειδικά για τις περιπτώσεις που έχουν διενεργηθεί πράξεις πριν από τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης, η αίτηση εξαίρεσης μπορεί να υποβληθεί και η εξαίρεση να χορηγηθεί μέχρι και τις 28 Απριλίου 2006.

5. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

6. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΕΖΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΑΙΤΗΣΗ
Επώνυμο ή Επωνυμία ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Όνομα ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Αντικείμενο εργασιών ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Α.Φ.Μ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Δ/νση ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Τηλ. ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Προς τη Δ.Ο.Υ. ... ... ... ... ... ...

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε εξαίρεση από την υπαγωγή στο Φ.Π.Α. σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α. για την οικοδομή που βρίσκεται ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... για την οποία έχει εκδοθεί / αναθεωρηθεί η υπ΄ αριθ. ... ... ... ... ... ... / ... ... ... ... ... ... .... άδεια οικοδομής από την πολεοδομική αρχή τ. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ΘΕΜΑ: Εξαίρεση από Φ.Π.Α. (`Αρθρο 6 § 4 Κώδικα Φ.Π.Α.).

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι απολύτως ακριβή και ότι γνωρίζω τις σοβαρές συνέπειες που συνεπάγεται μία ψευδής δήλωση.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
• Βεβαίωση της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής.
• Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του προσυμφώνου και εργολαβικού συμβολαίου κατασκευής.
• Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας οικοδομής.

Ο Αιτών

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

Δ.Ο.Υ. ............................

.......................200...

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ................................... έχοντας υπόψη:

1. Τις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α (κυρ. με το Ν. 2859/2000/ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύουν μετά το Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α΄):

α) της παραγράφου 4 του άρθρου 6,

β) της παραγράφου 5 του άρθρου 6,

γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 59,

δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64.

2. Την αριθμ. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

3. Την από ... ... ... ... ... ... ... ... (αρ. πρωτ. ... ... ... ... ... ... ... ...) αίτηση τ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... και τα επισυναπτόμενα σε αυτή δικαιολογητικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε την εξαίρεση από Φ.Π.Α. του ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... για την οικοδομή που βρίσκεται ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... για την οποία έχει εκδοθεί/αναθεωρηθεί άδεια οικοδομής υπ΄ αριθ . ... ... ... ... ... / ... ... ... ... από την πολεοδομική αρχή τ. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: