Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
11 Οκτωβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 4481

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ.2275

1η Τροποποίηση απόφασης ορισμού του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ) ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2014-2020» και ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για τις Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2014-2020».

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Τον Ν. 4314/2014 - Μέρος Ι «Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (Α΄ 265) και ειδικότερα τις παρ. 4, 5 και 10 του άρθρου 13 και τα άρθρα 47 και 57.

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 και ειδικότερα το άρθρο 72 (β) και τις παρ. 6 και 7 του άρθρου 123.

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1080/2006.

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1081/2006.

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά, κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης.

7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

8. Τον ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - "Πρόγραμμα Καλλικράτης"» (Β΄ 87).

9. Το π.δ. 147/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (Α΄ 240).

10. Την υπό στοιχεία C(2014) 10165/18-12-2014 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος ««Ιόνια Νησιά (CCI 2014GR16M2OP009)», ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως ισχύει κάθε φορά.

11. Την υπό στοιχεία 32671/ΕΥΘΥ 328/23-03-2015 υπουργική απόφαση για τη σύσταση ή αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιονίων Νήσων 2014-2020» (Β΄ 791).

12. Την υπό στοιχεία 110427/ΕΥΘΥ 1020/20-10-2016 υπουργική απόφαση «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 -Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», (Β΄ 3521), όπως ισχύει.

13. Την υπό στοιχεία 126829/ΕΥΘΥ1217/08-12-2015 υπουργική απόφαση «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4314/2014» (Β΄ 2784).

14. Το άρθρο 33 του Ν. 4538/2018 περί δυνατότητας ορισμού του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ) ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ).

15. Την υπό στοιχεία 97724/ΕΥΘΥ 750/19-09-2018 υπουργική απόφαση «Καθορισμός των επιλέξιμων κατηγοριών λειτουργικών δαπανών του ΕΦΕΠΑΕ για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β΄ 4566).

16. Τη Διαδικασία Δν_1: «Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα» του Παραρτήματος 7 του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

17. Την από 7-11-2018 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης, σχετικά με την τροποποίηση της εξειδίκευσης εφαρμογής δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιονίων Νήσων 2014-2020».

18. Το υπ΄ αρ. 1938/22-10-2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) προς τον ΕΦΕΠΑΕ.

19. Το υπ΄ αρ. 1989/15-11-2018 έγγραφο υποβολής στοιχείων αξιολόγησης από τον ΕΦΕΠΑΕ.

20. Την υπό στοιχεία 7916/ΕΥΘΥ74/22-1-2019 σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.

21. Την υπ΄ αρ. 188/25-1-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων περί «ορισμού του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ) ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ιόνια Νησιά 2014-2020" και ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για τις Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ιόνια Νησιά 2014-2020"» (Β΄ 772).

22. Την από 13-5-2019 επιχειρησιακή συμφωνία μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και ΕΦΕΠΑΕ.

23. Την υπ΄ αρ. 2234/30-9-2020 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 διά της γραπτής διαδικασίας.

24. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

`Αρθρο 1
Φορέας στον οποίο ανατίθενται αρμοδιότητες διαχείρισης μέρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά»

Ο Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ) ορίζεται ως Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά».

`Αρθρο 2
Αντικείμενο ανάθεσης

1. Ο ΕΦΕΠΑΕ αναλαμβάνει αρμοδιότητες για τη διαχείριση πράξεων κρατικών ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά».

2. Η εκχωρούμενη προς διαχείριση συνολική χρηματοδότηση (δημόσια δαπάνη) ανέρχεται σε 30.190.439,00 € και η κατανομή της ανά `Αξονα Προτεραιότητας, θεματικό στόχο, επενδυτική προτεραιότητα και πεδίο παρέμβασης αποτυπώνεται στα Παραρτήματα I, ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας απόφασης.

`Αρθρο 3
Αρμοδιότητες διαχείρισης ή καθήκοντα που ανατίθενται

Ο ΕΦΕΠΑΕ αναλαμβάνει, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά», τις ακόλουθες αρμοδιότητες/καθήκοντα:

1. Παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία στη Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ) για την εκπόνηση των αξιολογήσεων του προγράμματος, και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίηση των συμπερασμάτων των εν λόγω αξιολογήσεων σε συνεργασία με τη ΔΑ.

2. Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των πράξεων/ δράσεων που διαχειρίζεται και ειδικότερα, τη χρηματοοικονομική πρόοδό τους, τους ποσοτικοποιημένους δείκτες, τα ορόσημα και τους στόχους του πλαισίου επίδοσης, τις προοπτικές εξέλιξής τους, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την απορρόφηση των ετήσιων δεσμεύσεων και εισηγείται στη ΔΑ προτάσεις αναθεώρησής τους.

3. Έχει την ευθύνη για την έγκαιρη συλλογή στοιχείων που συνδέονται με τους δείκτες και το πλαίσιο επίδοσης για τις πράξεις που διαχειρίζεται, καθώς και για τη διασφάλιση της πληρότητας και ποιότητάς τους. Συνεργάζεται με τη ΔΑ και την Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ) για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του ενιαίου συστήματος παρακολούθησης των δεικτών, όπως κάθε φορά ισχύει.

4. Υποστηρίζει τη ΔΑ του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) στη σύνταξη αιτημάτων εξαίρεσης από την εφαρμογή της διαδικασίας αποδέσμευσης για τις δεσμεύσεις που δεν απορροφήθηκαν, εξαιτίας δικαστικών ή διοικητικών εμπλοκών ή και για λόγους ανωτέρας βίας, στις περιπτώσεις που τα εν λόγω αιτήματα αφορούν στις πράξεις που διαχειρίζεται.

5. Συντάσσει τις αναγκαίες αναφορές που ζητούνται από τη ΔΑ του ΕΠ για την υποβολή των ετήσιων και τελικών εκθέσεων υλοποίησης, την προετοιμασία της ετήσιας εξέτασης του ΕΠ, την υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος, κ.λπ.

6. Συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορία που ζητείται.

7. Εξειδικεύει, όπου απαιτείται, τα απαραίτητα εργαλεία, πρότυπα και προδιαγραφές για τη σωστή άσκηση των αρμοδιοτήτων διαχείρισης που έχουν εκχωρηθεί σε συμφωνία με τη ΔΑ του ΕΠ και την ΕΑΣ.

8. Οργανώνει και παρακολουθεί ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις/δράσεις που διαχειρίζεται, στη βάση της εγκεκριμένης στρατηγικής επικοινωνίας του ΕΠ, με στόχο την, όσο το δυνατόν, ευρύτερη διάδοση πληροφοριών προς τους δυνητικούς Δικαιούχους για τις ευκαιρίες χρηματοδότησής τους από το ΕΠ, προς τους δικαιούχους/ωφελούμενους για τις ωφέλειες που μπορούν να αποκομίσουν και προς τους πολίτες της χώρας για τον ρόλο και τα επιτεύγματα της πολιτικής συνοχής των Ταμείων.

9. Δημοσιεύει τις προσκλήσεις και τους επιμέρους όρους συμμετοχής και ένταξης στις δράσεις κρατικών ενισχύσεων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στην ιστοσελίδα του, στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠ Ιονίων Νήσων και στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ 2014-2020.

10. Αξιολογεί τις αιτήσεις/προτάσεις που υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), εφαρμόζοντας την εγκεκριμένη μεθοδολογία και τα εγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ.

11. Εισηγείται στον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων την έκδοση της απόφασης ένταξης των πράξεων στο ΕΠ και, μετά την έκδοσή τους, τις δημοσιοποιεί.

12. Δημοσιοποιεί ευρέως τις εγκριτικές αποφάσεις και τις επιμέρους αποφάσεις ένταξης των πράξεων, μέσω της ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του, στην ιστοσε­λίδα της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ 2014-2020.

13. Παρακολουθεί την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και τους Δικαιούχους, στη βάση των όρων της απόφασης χρηματοδότησης της πράξης, τις αναληφθείσες δεσμεύσεις, την τήρηση των χρονικών προθεσμιών που τίθενται, καθώς και τη συμμόρφωσή τους με τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες υλοποίησης καθ΄ όλη τη διάρκεια υλοποίησής τους. Εντοπίζει προβλήματα κατά τη διάρκεια υλοποίησης των πράξεων και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την έγκαιρη επίλυσή τους.

14. Διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του Ν. 4314/2014 και στις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ), προκειμένου να επιβεβαιωθεί η παράδοση των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών και η πραγματική πραγματοποίηση των δαπανών που δηλώνουν οι Δικαιούχοι, η τήρηση χωριστού λογιστικού συστήματος ή επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης, η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας, καθώς και η συμμόρφωση των πράξεων προς τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες.

Στην περίπτωση που στην οικεία πρόσκληση προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής, ο ΕΦ διενεργεί διοικητική επαλήθευση στο αίτημα του Δικαιούχου σύμφωνα με τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.

15. Στην περίπτωση που οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται δειγματοληπτικά, τηρεί αρχεία που περιγράφουν και τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική μέθοδο, βάσει της οποίας επιλέγονται οι προς επαλήθευση πράξεις ή οι συναλλαγές τους.

16. Προβαίνει στη διενέργεια έκτακτης επιτόπιας επαλήθευσης, εφόσον έχει σοβαρές ενδείξεις για την ύπαρξη παραβάσεων εθνικού ή κοινοτικού δικαίου και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες κατά τα προβλεπόμενα στις διαδικασίες του ΣΔΕ.

17. Τηρεί αρχεία στο ΠΣΚΕ και στο ΟΠΣ για τις διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται και για την παρακολούθηση τυχόν ευρημάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.

18. Εισηγείται στην ΔΑ την ακύρωση μέρους ή του συνόλου της δημόσιας συνεισφοράς της πράξης, βάσει πορίσματος διοικητικής ή επιτόπιας επαλήθευσης ή πορίσματος ελέγχου, καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ. Στην περίπτωση διαπίστωσης παράβασης εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, λαμβάνοντας υπόψη το είδος και τη φύση της παράβασης και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις, δύναται να προβεί σε ακύρωση μέρους ή του συνόλου της χρηματοδότησης της πράξης από το ΕΠ, καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ. Τα στοιχεία διαβιβάζονται στις αρμόδιες Αρχές/φορείς, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.

19. Εισηγείται στην ΔΑ την έκδοση απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών, στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί βάσει των επαληθεύσεων αχρεωστήτως καταβληθείσα δαπάνη, και παρακολουθεί την ανάκτηση των σχετικών ποσών.

20. Παρακολουθεί, όπου απαιτείται, την τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων από τους Δικαιούχους, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Κανονισμού 1303/2013.

21. Διασφαλίζει ότι οι Δικαιούχοι λαμβάνουν πλήρως το συνολικό ποσό της οφειλόμενης επιλέξιμης δαπάνης, το αργότερο 90 ημέρες μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πληρωμής από τον Δικαιούχο, χωρίς την αφαίρεση ή την παρακράτηση κανενός ποσού και χωρίς την είσπραξη καμίας ειδικής επιβάρυνσης ή άλλου τέλους ισοδύναμου αποτελέσματος που θα επέφερε μείωση των ποσών της επιλέξιμης χρηματοδότησης για τους Δικαιούχους.

22. Παρέχει στην Αρχή Πιστοποίησης όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις που πραγματοποιούν για κάθε δαπάνη των πράξεων που διαχειρίζεται, για σκοπούς πιστοποίησης.

23. Παρέχει στη ΔΑ του ΕΠ τα απαιτούμενα στοιχεία, προκειμένου να καταρτιστεί η δήλωση διαχείρισης και ετήσια σύνοψη που αναφέρεται στο άρθρο 125 του Κανονισμού 1303/2013.

24. Παρέχει στη ΔΑ του ΕΠ τα απαραίτητα στοιχεία για την κατάρτιση του προγραμματισμού των ετήσιων πιστώσεων του ΕΠ, καθώς και για τις χρηματοδοτήσεις (διάθεση ποσών στους λογαριασμούς κάθε συλλογικής απόφασης) του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ, σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΣΔΕ.

25. Συνεργάζεται με τη ΔΑ του ΕΠ για την υποβολή απαντήσεων σε σχετικά πορίσματα ελέγχου που διενεργήθηκε στον ίδιο και σε πράξεις που διαχειρίζεται, από τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα.

26. Εξειδικεύει, όπου απαιτείται, τις απαιτήσεις για τη διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες και τους ελέγχους που απαιτούνται για τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 125 του Κανονισμού 1303/2013 και σύμφωνα με τους κανόνες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.

27. Διασφαλίζει την συλλογή και έγκαιρη καταχώρηση στο ΠΣΚΕ και στο ΟΠΣ, των απαραίτητων δεδομένων που αφορούν στις παραπάνω αρμοδιότητες διαχείρισης και έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρούνται σε αυτά τα πληροφοριακά συστήματα.

28. Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείων αντίστοιχων των αρμοδιοτήτων του. Τα αρχεία δύνανται να τηρούνται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ και στο ΟΠΣ, σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΣΔΕ.

`Αρθρο 4
Υποχρεώσεις Ενδιάμεσου Φορέα

Επιπροσθέτως των αρμοδιοτήτων που προσδιορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας, ο ΕΦΕΠΑΕ αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

1. Προβαίνει σε κατανομή των αρμοδιοτήτων/καθηκόντων που ανατίθενται, στο εσωτερικό του, προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση της αρχής του διαχωρισμού των καθηκόντων, ιδιαίτερα μεταξύ των διαδικασιών επιλογής και έγκρισης πράξεων, επαληθεύσεων και πληρωμών. Στην περίπτωση δε που ο ΕΦ είναι και Δικαιούχος στο πλαίσιο των πράξεων που διαχειρίζεται, η υλοποίηση των πράξεων θα γίνεται από Μονάδα διαφορετική από τη Μονάδα που είναι αρμόδια για τη διενέργεια των επαληθεύσεων. Υποβάλλει την ως άνω κατανομή αρμοδιοτήτων/καθηκόντων στη ΔΑ του ΕΠ.

2. Ορίζει στελέχη από αντιπροσωπευτικές οργανωτικές του Μονάδες που εμπλέκονται στις διαδικασίες διαχείρισης, τα οποία θα συμμετέχουν στην Ομάδα της Διαχειριστικής Αρχής για την αξιολόγηση κινδύνων απάτης και θα συνεπικουρούν το έργο της. Ο ορισμός των στελεχών γίνεται με απόφαση του ΕΦΕΠΑΕ και κοινοποιείται στη ΔΑ του ΕΠ.

3. Κοινοποιεί στη ΔΑ του ΕΠ, το νέο οργανόγραμμά του, σε περίπτωση μεταβολής ή τροποποίησής του, καθώς και τις ενδεχόμενες μεταβολές ή τροποποιήσεις στις διαδικασίες διαχείρισης που εφαρμόζει.

4. Δεν δύναται να μεταβιβάσει τις αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί, βάσει του άρθρου 3 της παρούσας, σε άλλους ΕΦ, με την επιφύλαξη των άρθρων 34, 37 και 38 του Κανονισμού 1303/2013.

5. Κοινοποιεί στη ΔΑ του ΕΠ, πρόγραμμα ενεργειών και περιοδικές αναφορές προόδου στις προθεσμίες που ορίζει η ΔΑ και διαμορφώνει τεκμηριωμένες προτάσεις διορθωτικών ή/και προληπτικών ενεργειών, με στόχο την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση και υλοποίηση του ΕΠ.

6. Συνεργάζεται με την ΕΥΚΕ για την εξειδίκευση του εγχειριδίου χρήσης του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), ανάλογα με το περιεχόμενο της κάθε πρόσκλησης. Επίσης, έχει την υποχρέωση να παρέχει υπηρεσίες επιχειρησιακής υποστήριξης των χρηστών του ΠΣΚΕ (help desk) καθ΄ όλο το διάστημα υλοποίησης της πράξης.

7. Ενημερώνει συστηματικά το ΠΣΚΕ και το ΟΠΣ με τα στοιχεία προόδου εκτέλεσης των πράξεων που διαχειρίζεται.

8. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας που προσδιορίζονται από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, τη Διαχειριστική Αρχή και με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 115 του Κανονισμού 1303/2013 για τις πράξεις που διαχειρίζεται.

9. Δύναται να συμμετέχει σε ομάδες της Διαχειριστικής Αρχής για τη διερεύνηση ενδείξεων απάτης ή/καταγγελιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΣΔΕ.

10. Προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαχείριση κινδύνων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.

11. Αποδέχεται διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις από τη ΔΑ του ΕΠ και παρέχει σε αυτήν τα αναγκαία στοιχεία, προκειμένου να επιβεβαιωθεί, η κατά το δέοντα τρόπο άσκηση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί.

12. Αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους ελεγκτικών αρχών/οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εθνικών ελεγκτικών αρχών, τόσο στην έδρα του όσο και στους χώρους υλοποίησης των πράξεων που διαχειρίζεται, και διευκολύνει τον έλεγχο, προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά στην εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθούν.

13. Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή διορθωτικών ή/ και προληπτικών μέτρων που τον αφορούν.

14. Το προσωπικό του ΕΦ που απασχολείται σε δραστηριότητες που αφορούν στην αξιολόγηση πράξεων, στις επαληθεύσεις και στις πληρωμές, καθώς και οι εξωτερικοί αξιολογητές/ελεγκτές που ενδεχομένως αξιοποιεί για τις δραστηριότητες αυτές, υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης μη σύγκρουσης συμφερόντων.

`Αρθρο 5
Υποχρεώσεις της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά», στο πλαίσιο της παρακολούθησης εφαρμογής της παρούσας απόφασης από τον ΕΦ, υποχρεούται στην τήρηση των παρακάτω:

1. Κοινοποιεί στον ΕΦ το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ 2014-2020 και κάθε προσαρμογή, τροποποίηση/ αναθεώρησή του.

2. Υποστηρίζει τον ΕΦ στην ορθή εφαρμογή των διαδικασιών και τον ενημερώνει για τις υποχρεώσεις του συμπεριλαμβανομένης της τήρησης των κανόνων πληροφόρησης και επικοινωνίας, τις μεθοδολογίες και τις διαδικασίες παρακολούθησης των δεικτών εκροών, για την αξιολόγηση κινδύνων απάτης, καθώς και για κάθε ειδικό θέμα που σχετίζεται με το ΣΔΕ.

3. Συντονίζει και εποπτεύει συστηματικά την άσκηση των αρμοδιοτήτων/καθηκόντων του ΕΦ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση και το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, και εφόσον απαιτείται, λαμβάνει κατάλληλα διορθωτικά μέτρα. Έχει την τελική ευθύνη έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ΕΠ. Στο πλαίσιο παρακολούθησης του ΕΦ, η ΔΑ:

3.1. Παρακολουθεί την ορθή και έγκαιρη ενημέρωση του ΟΠΣ με τα απαραίτητα δεδομένα υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση και την επίτευξη των δεικτών, των οροσήμων και των στόχων του πλαισίου επίδοσης, την αξιολόγηση, την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, καθώς και τις λογιστικές εγγραφές για κάθε πράξη που διαχειρίζεται.

3.2. Εξετάζει τις σχετικές αναφορές του ΟΠΣ, προκειμένου να επιβεβαιώσει την εφαρμογή του προγραμματισμού του ΕΦΕΠΑΕ, να αξιολογήσει ενδεχόμενες αποκλίσεις και να διαμορφώσει προτάσεις διορθωτικών ή/ και προληπτικών ενεργειών, με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση και υλοποίηση του ΕΠ.

3.3. Παρακολουθεί τα αποτελέσματα των επαληθεύσεων που διενεργούνται από τον ΕΦΕΠΑΕ.

3.4. Παρακολουθεί τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργούνται στον ΕΦΕΠΑΕ από την Αρχή Ελέγχου και άλλα εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα/αρχές.

3.5. Παρακολουθεί την εφαρμογή διορθωτικών ή/και προληπτικών μέτρων από τον ΕΦΕΠΑΕ.

3.6. Διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις στον ΕΦΕΠΑΕ προκειμένου να επιβεβαιωθεί η διατήρηση της ικανότητας άσκησης των αρμοδιοτήτων/καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί, η διοικητική και δημοσιονομική ικανότητά του για τη διαχείριση του μέρους του ΕΠ που του έχει εκχωρηθεί και ότι οι αρμοδιότητές του ασκούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση και στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.

4. Εισηγείται την τροποποίηση της παρούσας απόφασης, ιδίως ως προς την κατανομή της ενωσιακής στήριξης ανά `Αξονα Προτεραιότητας, θεματικό στόχο, και πεδίο παρέμβασης.

5. Στις περιπτώσεις που η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ιονίων Νήσων, διαπιστώσει τη μη συμμόρφωση του Ενδιάμεσου Φορέα με τους όρους της παρούσας απόφασης, εισηγείται την ανάκλησή της.

6. Διασφαλίζει ότι η Αρχή Πιστοποίησης λαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις για σκοπούς πιστοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό, εποπτεύει και συντονίζει πριν από κάθε αίτημα πληρωμής, αλλά και πριν την εκπόνηση των ετήσιων λογαριασμών, την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται από τον (συμπληρώνεται ο ΕΦ) στην Αρχή Πιστοποίησης.

`Αρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κέρκυρα, 5 Οκτωβρίου 2020
Η Περιφερειάρχης
ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: