Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα 28/3/2017

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Α.Π. : 55

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 18

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΕΛΕΓΧΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΘΕΜΑ:

Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των Μισθωτών του τ. Ε.Τ.Α.Α. - Τομέας Τ.Σ.Α.Υ. -Απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 38 , 41 , 51 , 53 και 97 του Ν.4387/2016 (Φ.Ε.Κ.85/τ.Α΄/12-5-2016) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος -Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους όσο αφορά τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα που μέχρι 31/12/2016 υπάγονταν στην ασφάλιση του τ. Ε.Τ.Α.Α. - Τομέας Τ.Σ.Α.Υ., ενώ, για τους απασχολούμενους στο Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα θα ακολουθήσουν νεώτερες οδηγίες.

1. ΣΥΣΤΑΣΗ Ε.Φ.Κ.Α. - ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ Ε.Φ.Κ.Α. ( `Αρθρα 51 και 53 Ν.4387/2016 )

Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 51 του Ν.4387/2016 προβλέπεται η σύσταση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) ως Ν.Π.Δ.Δ. το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με έναρξη λειτουργίας του την 1/1/2017.

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 53 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι ο Ε.Φ.Κ.Α αποτελείται από ένα (1) κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών, στον οποίο εντάσσονται αυτοδίκαια, Φορείς, Κλάδοι, Τομείς και Λογαριασμοί.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

Ιατροί, Οδοντίατροι, Κτηνίατροι και Φαρμακοποιοί απασχολούμενοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος του Ιδιωτικού Τομέα (κλινικές, ιδιωτικά νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα, πολυιατρεία, κ.λ.π.).

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Με τις διατάξεις της παρ. 3, στοιχ. β΄, του άρθρου 38, του Ν.4387/2016 , ορίζονται τα ακόλουθα:

«3. Καταβάλλεται ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης ποσοστού 20% επιμεριζόμενη κατά ποσοστό 6,67% για τον εργαζόμενο και 13,33% για τον εργοδότη για τις ακόλουθες, ιδίως, κατηγορίες ασφαλισμένων, διατηρούμενης σε ισχύ του τεκμηρίου της ρύθμισης του άρθρου 2 παρ.1 του α.ν.1846/51 :

..........

β. Για τους ασφαλισμένους που έως την έναρξη ισχύος του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ και παρέχουν εξαρτημένη εργασία, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση.».

..........

Υπόχρεος για την καταβολή της εργοδοτικής εισφοράς είναι οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, για λογαριασμό του οποίου οι ασφαλισμένοι του παρόντος άρθρου παρέχουν τις υπηρεσίες τους περιοδικά έναντι παροχής. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται και στις κατηγορίες αυτές οι πάσης φύσεως διατάξεις περί εισφορών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ».

Συνεπώς, τα ποσοστά της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς εργοδότη -ασφαλισμένου για τον κλάδο κύριας σύνταξης διαμορφώνονται ως εξής:

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ)

τ. Ε.Τ.Α.Α. - Τομέας Τ.Σ.Α.Υ.

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

6,67% από 1/1/2017

13,33% από 1/1/2017

20% από 1/1/2017

3. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 41 του Ν.4387/2016 , όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν.4425/2016 (185/Α΄/30-9-16) ορίζεται ότι :

«1. Από 1/1/2017 η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των μισθωτών και λοιπών κατηγοριών που υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ, των οποίων οι ασφαλιστικές εισφορές κλάδου σύνταξης υπολογίζονται κατά τα προβλεπόμενα του παρόντος νόμου, ορίζεται σε ποσοστό 7,10%, επί των πάσης φύσεως αποδοχών και κατανέμεται κατά ποσοστό 6,45% για παροχές σε είδος, εκ του οποίου 2,15% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 4,30% βαρύνει τον εργοδότη και ποσοστό 0,65% για παροχές σε χρήμα, εκ του οποίου 0,40% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 0,25% βαρύνει τον εργοδότη».

Κατά συνέπεια, και για τους μισθωτούς τ. Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Α.Υ., θα διενεργούνται, από 1/1/2017 και εφεξής, κρατήσεις υπέρ υγειονομικής περίθαλψης, επί των πάσης φύσεως αποδοχών τους, με εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς αναπηρίας, σύμφωνα με ποσοστά που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα :

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

2,15%

4,30%

6,45%

ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

0,40%

0,25%

0,65%

ΣΥΝΟΛΟ

2,55%

4,55%

7,10%

4. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 97 «Εισφορές επικουρικής ασφάλισης» του Ν.4387/2016 ορίζεται ότι:

«1. Από 1/6/2016 και μέχρι τις 31/5/2019, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για την επικουρική ασφάλιση στο Ε.Τ.Ε.Α., όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1/1/1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και 3,5% για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζομένου, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 38. Από 1/6/2019 και μέχρι την 31/5/2022, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς στο Ε.Τ.Ε.Α. όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1/1/1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,25% για τον ασφαλισμένο και 3,25% για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζομένου, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 38. Μετά το πέρας της εξαετίας, το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς επανέρχεται στο ύψος που ίσχυε κατά τις 31/12/2015».

Συνεπώς, από 1/1/2017 εισφορές υπέρ επικουρικής κάλυψης συνεχίζουν να παρακρατούνται υπέρ του κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) πρώην Ε.Τ.Ε.Α., ως ακολούθως:

ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

3,5% από 1/1/2017

3,5% από 1/1/2017

7% από 1/1/2017

3,25% από 1/1/2019 έως 31/5/2022

3,25% από 1/1/2019 έως 31/5/2022

6,5% από 1/1/2019 έως 31/5/2022

5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ Ο.Α.Ε.Δ., Ο.Ε.Κ. & Ο.Ε.Ε.

Ως γνωστόν, οι παρέχοντες εξαρτημένη εργασία υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση των συνεισπραττόμενων από το τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. κλάδων ΑΝΕΡΓΙΑΣ (Ο.Α.Ε.Δ. - Λ.Α.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ. - Λ.ΠΕ.ΑΕ) Ο.Ε.Κ. (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ) & Ο.Ε.Ε. (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ).

Συνεπώς, από 1/1/2017 συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή για τους μισθωτούς τ. Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Α.Υ. τα ακόλουθα ποσοστά ασφάλισης των συνεισπραττόμενων κλάδων όπως έχουν διαμορφωθεί και ισχύουν:

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΕΡΓΙΑ Ο.Α.Ε.Δ

1,83%

3,17%

5%

Λ.Α.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ.

0,10%

0,36%

0,46%

Λ.ΠΕ.Α.Ε.

0%

0,15%

0,15%

ΣΥΝΟΛΟ

1,93%

3,68%

5,61%

Ο.Ε.Κ. (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ)

1%

0%

1%

Ο.Ε.Ε (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ)

0,35%

0%

0,35%

ΣΥΝΟΛΟ

3,28%

3,68%

6,96%

6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Οι επιχειρήσεις και εργασίες που υπόκεινται στην εισφορά επαγγελματικού κινδύνου ορίστηκαν με τις διατάξεις του Β.Δ. 473/61 (Φ.Ε.Κ. 119/Α/1961) που εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν.Δ. 4104/60 (Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/1960) - (Εγκ.158/61 τ. Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.).

Η εν λόγω ειδική εργοδοτική εισφορά βαρύνει τις ρητά καθοριζόμενες στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Β.Δ. 473/61 επιχειρήσεις ή εργασίες (Εγκ. 205/61 τ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.).

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

0% από 1/1/2017

1 % από 1/1/2017

1 % από 1/1/2017

7. ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ - ΑΝΩΤΑΤΟ & ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

7.1. ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Οι διατάξεις των παραγράφων 1 , 2 α και β του άρθρου 38 του Ν. 4387/2016 , σχετικά με τη βάση υπολογισμού των εισφορών και το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών των φορέων Κύριας Ασφάλισης που από 1/1/2017 εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α. (σχετ. η με αριθμ. 34/2016 εγκύκλιος τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) έχουν εφαρμογή για τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας.

Ως βάση υπολογισμού των εισφορών ορίζονται οι πάσης φύσεως αποδοχές με εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς αναπηρίας.

7.2. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των ασφαλισμένων και των εργοδοτών, συνίσταται στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού, και σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάξεις, στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. Με τις διατάξεις της παρ. 3 της υπ. ΙΑ.11 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 222) ορίστηκε ότι, ο κατώτατος βασικός μισθός άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 586,08 ευρώ.

Συνεπώς, το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των ασφαλισμένων και των εργοδοτών ανέρχεται στο ποσό των 5.860,80 ευρώ και ισχύει από 1-1-2017.

Το εν λόγω ανώτατο όριο εφαρμόζεται και επί πολλαπλής μισθωτής απασχόλησης ή έμμισθης εντολής, όσον αφορά όμως μόνο στην εισφορά ασφαλισμένου.

7.3. ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Με τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 27 του Ν. 4445/2016 (Φ.Ε.Κ.236/Α΄/19-12-2016) προστίθεται στην παρ.2 του άρθρου 38 του Ν.4387/2016 περίπτωση γ΄ ως εξής:

«γ. Η ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς μισθωτών με πλήρη απασχόληση και των εργοδοτών τους, καθορίζεται με βάση το ποσό που αντιστοιχεί στο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.».

Συνεπώς το κατώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών επί πλήρους απασχόλησης για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών που από 1/1/2017 εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α. ανέρχεται στο ποσό των 586,08 ευρώ και ισχύει από 1-1-2017.

Στις περιπτώσεις που ο μισθωτός είναι έως 25 ετών η ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς των μισθωτών της κατηγορίας αυτής με πλήρη απασχόληση και των εργοδοτών τους είναι η προβλεπόμενη με τις διατάξεις της παρ.3 (περ.β΄) της υποπαρ.ΙΑ.11 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (Α΄222) ήτοι 510,95 ευρώ.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι εφόσον η απασχόληση δεν είναι πλήρης, οι εισφορές υπολογίζονται επί των πάσης φύσεως καταβαλλόμενων αποδοχών, έστω κι αν αυτές υπολείπονται της ανωτέρω κατά περίπτωση ελάχιστης μηνιαίας βάσης υπολογισμού εισφορών.

8. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 38, του Ν.4387/2016 , ορίζονται τα ακόλουθα :

7. «Οι εισφορές δηλώνονται από τον εργοδότη στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση, σύμφωνα με την ισχύουσα κατά τη δημοσίευση του παρόντος νομοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αναλόγως εφαρμοζομένης.»

Η απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων των μισθωτών του τ. Ε.Τ.Α.Α. - Τομέας Τ.Σ.Α.Υ. που από 01/01/2017 εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α. θα περιλαμβάνεται στις αναλυτικές εγγραφές της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) που υποβάλλει ο εργοδότης στο Ο.Π.Σ. τ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ..

Οι ήδη απογεγραμμένοι εργοδότες στο τ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., θα συμπεριλάβουν τους απασχολούμενους στην Α.Π.Δ. που υποβάλλουν και για το υπόλοιπο απασχολούμενο προσωπικό. (Εξάλλου είναι γνωστό ότι για την εν λόγω κατηγορία απασχολούμενων - «νέοι» ασφαλισμένοι ή «παλαιοί» με συνάφεια απασχόλησης - υπήρχε υποχρέωση ασφάλισης στους ελλείποντες κλάδους ασφάλισης εν προκειμένω ασθένεια σε χρήμα, επικουρική ασφάλιση στο τ. Ε.Τ.Ε.Α. (τ. Ε.Τ.Ε.Α.Μ.) και συνεισπραττόμενους από το τ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. κλάδους ΑΝΕΡΓΙΑΣ (Ο.Α.Ε.Δ. - Λ.Α.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ. - Λ.ΠΕ.ΑΕ) Ο.Ε.Κ. (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ) & Ο.Ε.Ε. (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ) όπου για την ασφαλιστική κάλυψη χρησιμοποιείτο ο Κ.Π.Κ.: 129 ή Κ.Π.Κ.: 130 σε περίπτωση υποχρέωσης καταβολής εργοδοτικής εισφοράς επαγγελματικού κινδύνου).

Οι εργοδότες που θα απασχολήσουν προσωπικό πρώτη φορά και δεν έχουν απογραφεί ως εργοδότες του τ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., θα πρέπει να απογραφούν στο Μητρώο Εργοδοτών - Εισφερόντων του Ε.Φ.Κ.Α. (τ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.) με τη συνήθη διαδικασία, στο αρμόδιο Υποκατάστημα τ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας του εργοδότη για να του αποδοθεί Αριθμός Μητρώου Εργοδότη - Εισφερόντων.

Για την απεικόνιση των στοιχείων απασχολούμενων στις αναλυτικές εγγραφές της Α.Π.Δ., προϋπόθεση είναι η ύπαρξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) του απασχολούμενου με τα στοιχεία ταυτότητας (ΕΠΙΘΕΤΟ - ΟΝΟΜΑ - ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ - ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ - ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ - Α.Φ.Μ. κ.λ.π.).

Εκτός των ανωτέρω στοιχείων θα πρέπει επιπροσθέτως να καταχωρούνται τα εξής :

Κωδικός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) «0710» με λεκτική περιγραφή: «Μισθωτοί απασχολούμενοι τ. Ε.Τ.Α.Α. - Τομέας Τ.Σ.Α.Υ. -ΠΑΛΑΙΟΙ / ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ» σε συνδυασμό με τους παρακάτω Κωδικούς Ειδικοτήτων αναλόγως της ασφαλιστικής περίπτωσης:

Α1. Κωδικός Ειδικότητας «000460» με λεκτική περιγραφή: «Ιατροί, Οδοντίατροι, Κτηνίατροι και Φαρμακοποιοί - ΠΑΛΑΙΟΙ /ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ απασχολούμενοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιωτικού τομέα (κλινικές, ιδιωτικά νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα, πολυιατρεία, κλπ)», ώστε να αποδίδεται για την ασφαλιστική κάλυψη Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) «048» με τα ακόλουθα ποσοστά ασφάλισης:

ΚΑΔ

ΚΩΔ. ΕΙΔ.

Κ.Π.Κ.

ΑΣΦ/ΝΟΥ

ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

0710

000460

048

20%

25,06%

45,06%

Α2. Σε περίπτωση απασχόλησης της προαναφερόμενης κατηγορίας ασφαλισμένων σε επιχειρήσεις και εργασίες της παρ.1 του άρθρου 2 του Β.Δ. 473/61 (περί υποχρέωσης καταβολής εισφοράς επαγγελματικού κινδύνου) θα χρησιμοποιείται ο Κωδικός Ειδικότητας «000461» ώστε να αποδίδεται για την ασφαλιστική κάλυψη Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) «078» Με Επαγγελματικό κίνδυνο (επιβάρυνση 1% στην ασφαλιστική εισφορά του εργοδότη) και επιμερισμό των ποσοστών ασφάλισης ως ακολούθως:

ΚΑΔ

ΚΩΔ. ΕΙΔ.

Κ.Π.Κ.

ΑΣΦ/ΝΟΥ

ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

0710

000461

078

20%

26,06%

46,06%

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΣΤΕΓΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Επιπλέον, σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις προκειμένου να απεικονιστεί στην Α.Π.Δ. η Εισφορά υπέρ της Στέγης Υγειονομικών - πάγιο ποσό δύο (2€) ευρώ μηνιαίως - η οποία βαρύνει αποκλειστικά τον ασφαλισμένο πρέπει να καταχωρείται οπωσδήποτε πρόσθετη εγγραφή για την ίδια μισθολογική περίοδο για κάθε ασφαλισμένο, ως εξής:

Κωδικός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) «0720» με λεκτική περιγραφή: «Μισθωτοί απασχολούμενοι τ. Ε.Τ.Α.Α.- Τομέας Τ.Σ.Α.Υ. -Εφάπαξ ποσό Στέγης Υγειονομικών - ΠΑΛΑΙΟΙ / ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ» με Κωδικό Ειδικότητας «000480» ώστε να αποδίδεται για την ασφαλιστική κάλυψη Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) «047».

Στην συγκεκριμένη εγγραφή καταχωρείται ο «Τύπος Αποδοχών»: 95 και στα πεδία «Εισφορά Ασφαλισμένου» και «Συνολικές Εισφορές» το ποσό των δύο (2€) ευρώ, ενώ, στα πεδία «Ημέρες Ασφάλισης» «Αποδοχές» και «Εισφορές Εργοδότη» καταχωρείται η τιμή 0.

Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι η εργοδοτική εισφορά είκοσι (20€) ευρώ ετησίως ανά εργαζόμενο που προβλέπεται από την περίπτωση Γ του άρθρου 89 του Ν.3996/2011 (Α΄88) όπως εξειδικεύτηκε με την αρ. ΚΥΑ23411/2131/11 (Β29/2012) υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Παιδικών Κατασκηνώσεων του ΟΑΕΔ συνεχίζει να καταβάλλεται -ταυτόχρονα και παράλληλα με τις ασφαλιστικές εισφορές μισθολογικής περιόδου Αυγούστου έκαστου έτους - από τους εργοδότες και μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016 στο ύψος που ισχύει (σχετ.Ε40/627/5-9-2016 ΓΕ Διεύθυνσης Ασφάλισης - Εσόδων Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.).

Επισημαίνουμε ότι οι εν λόγω απασχολούμενοι συνεχίζουν να δηλώνονται και στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (Πρόσληψη, Πίνακα Προσωπικού κτλ.) της Επιθεώρησης Εργασίας.

Η υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) πραγματοποιείται κατά τα γνωστά, τον επόμενο μήνα από αυτόν της απασχόλησης ( Α.Π.Φ.80000/οικ. 60298/1472/23-12-2016 Υ.Α.), στις ημερομηνίες υποβολής που αναφέρονται στην σχετική εγκύκλιο κάθε φορά σε μηνιαία βάση (για το έτος 2017 οδηγίες έχουν δοθεί με το υπ. αριθ. Ε40/879/19-12-2016 Γ.Ε. της Διεύθυνσης Ασφάλισης - Εσόδων του τ. Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ.) οι δε αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης με χρήση της Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.) (σχετ. Γ.Ε. Ε40/907/2015 , Ε40/535/2015 & Ε40/433/2016 της Διεύθυνσης Ασφάλισης - Εσόδων του τ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΦΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α1
ΚΑΔ: 0710
ΜΙΣΘΩΤΟΙ τ. Ε.Τ.Α.Α. - Τομέας Τ.Σ.Α.Υ.

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΑΤΡΟΙ - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ - ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ - ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ

ΠΑΛΑΙΟΙ / ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
Κωδικός Ειδικότητας : 000460
Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) : 048

ΚΛΑΔΟΙ

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

6,67%

13,33%

20 %

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

2,15%

4,30%

6,45%

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

0,40 %

0,25 %

0,65 %

ΑΝΕΡΓΙΑ - Ο.Α.Ε.Δ

1,83%

3,17%

5%

Λ.Α.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ.

0,10%

0,36%

0,46%

Λ.ΠΕ.Α.Ε.

0%

0,15%

0,15%

Ο.Ε.Κ. (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ)

1%

0%

1%

Ο.Ε.Ε. (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ)

0,35%

0%

0,35%

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. τ. Ε.Τ.Ε.Α. (τ. Ε.Τ.Ε.Α.Μ.)

3,5%

3,5%

7%

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. -ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

4%

0%

4%

ΣΥΝΟΛΟ

20%

25,06%

45,06%

ΠΙΝΑΚΑΣ Α2΄
ΚΑΔ: 0710
ΜΙΣΘΩΤΟΙ τ. Ε.Τ.Α.Α. - Τομέας Τ.Σ.Α.Υ.

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΙΑΤΡΟΙ - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ - ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ - ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ

ΠΑΛΑΙΟΙ / ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
Κωδικός Ειδικότητας : 000461
Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) : 078

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

6,67%

13,33%

20 %

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

2,15%

4,30%

6,45%

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

0,40%

0,25%

0,65%

ΑΝΕΡΓΙΑ - Ο.Α.Ε.Δ

1,83%

3,17%

5%

Λ.Α.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ.

0,10%

0,36%

0,46%

Λ.ΠΕ.Α.Ε.

0%

0,15%

0,15%

Ο.Ε.Κ. (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ)

1%

0%

1%

Ο.Ε.Ε. (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ)

0,35%

0%

0,35%

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

0%

1%

1%

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. τ. Ε.Τ.Ε.Α. (τ. Ε.Τ.Ε.Α.Μ.)

3,5%

3,5%

7%

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.-ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

4%

0%

4%

ΣΥΝΟΛΟ

20%

26,06%

46,06%

1ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Μισθωτός απασχολούμενος τ. Ε.Τ.Α.Α. - Τομέας Τ.Σ.Α.Υ. ΠΑΛΑΙΟΣ / ΝΕΟΣ Ασφαλισμένος χωρίς Επαγγελματικό κίνδυνο.

ΠΕΔΙΑ Α.Π.Δ.

1Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΛΑΔΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΑ

2Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΕΓΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

18

ΑΡ. ΠΑΡΑΡΤ / Κ. Α.Δ.

00/0710

00/0720

30

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

000460

000480

32

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

048

047

33

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

01/2017

01/2017

36

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

01

95

37

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

25

0

39

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

1.000,00 €

0

40

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

200,00 €

2,00 €

41

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

250,60 €

0

42

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

450,60 €

2,00 €

46

ΚΑΤΑΒΛ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ

450,60 €

2,00 €

2ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Μισθωτός απασχολούμενος τ. Ε.Τ.Α.Α. - Τομέας Τ.Σ.Α.Υ. ΠΑΛΑΙΟΣ / ΝΕΟΣ Ασφαλισμένος με Επαγγελματικό κίνδυνο.

ΠΕΔΙΑ Α.Π.Δ.

1Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΛΑΔΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΑ+Ε.Κ.

2Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΕΓΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

18

ΑΡ.ΠΑΡΑΡΤ/Κ.Α.Δ.

00/0710

00/0720

30

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

000461

000480

32

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

078

047

33

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

01/2017

01/2017

36

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

01

95

37

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

25

0

39

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

1.000,00 €

0

40

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

200,00 €

2,00 €

41

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

260,60 €

0

42

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

460,60 €

2,00 €

46

ΚΑΤΑΒΛ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ

460,60 €

2,00 €

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: