Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
21 Μαρτίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 61

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4914

Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ
`Αρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 2 Ορισμοί
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2021 - 2027 ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2023 - 2027
`Αρθρο 3 Προγράμματα 2021 - 2027
`Αρθρο 4 Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023 - 2027
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ
`Αρθρο 5 Αρμόδιες αρχές Προγραμμάτων
`Αρθρο 6 Αρμόδιες αρχές για το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2021-2027 (ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ INTERREG)
`Αρθρο 7 Διαχειριστικές Αρχές Προγραμμάτων 2021-2027 (πλην των Προγραμμάτων INTERREG)
`Αρθρο 8 Αρμοδιότητες Διαχειριστικής Αρχής για τα Προγράμματα 2021 - 2027 (πλην των Προγραμμάτων INTERREG)
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ INTERREG 2021 - 2027 -ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ INTERREG 2021 - 2027
`Αρθρο 9 Διαχείριση και παρακολούθηση Προγραμμάτων INTERREG 2021 - 2027
`Αρθρο 10 Αρμοδιότητες Διαχειριστικής Αρχής Προγραμμάτων INTERREG 2021 - 2027
`Αρθρο 11 Συγκρότηση και στελέχωση Κοινών Γραμματειών Προγραμμάτων INTERREG 2021 - 2027
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΣΣ ΚΑΠ) 2023 - 2027
`Αρθρο 12 Διαχειριστική Αρχή ΣΣ ΚΑΠ 2023 - 2027 και αρμοδιότητες
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
`Αρθρο 13 Ενδιάμεσοι Φορείς
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
`Αρθρο 14 Λογιστική Αρχή και αρμοδιότητες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΑΡΧΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
`Αρθρο 15 Αρχή Διαπίστευσης και αρμοδιότητες
`Αρθρο 16 Οργανισμός Πληρωμών και αρμοδιότητες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΑΡΧΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
`Αρθρο 17 Αρχή Ελέγχου και αρμοδιότητες
`Αρθρο 18 Έλεγχοι Αρχής Ελέγχου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
`Αρθρο 19 Οργανισμός Πιστοποίησης και αρμοδιότητες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
`Αρθρο 20 Σύσταση και διάρθρωση της Εθνικής Αρχής Συντονισμού
`Αρθρο 21 Αρμοδιότητες των Ειδικών Υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
`Αρθρο 22 Αποστολή και αρμοδιότητες Επιτελικής Δομής
`Αρθρο 23 Επιτελικές Δομές
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ
`Αρθρο 24 Χρηματοδοτικά μέσα
`Αρθρο 25 Ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις
`Αρθρο 26 Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων
`Αρθρο 27 Μηχανισμοί χρηματοδότησης
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
`Αρθρο 28 Θεματικά δίκτυα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
`Αρθρο 29 Επιτροπές Παρακολούθησης Προγραμμάτων 2021-2027 (πλην των Προγραμμάτων INTERREG)
`Αρθρο 30 Επιτροπές Παρακολούθησης Προγραμμάτων INTERREG 2021-2027
`Αρθρο 32 Συμβούλιο Παρακολούθησης και Συντονισμού Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ
`Αρθρο 33 Θέματα προσωπικού
`Αρθρο 34 Κατανομή αρμοδιοτήτων σε επίπεδα διοίκησης
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
`Αρθρο 35 Εξειδίκευση Προγράμματος
`Αρθρο 36 Ένταξη πράξεων στα Προγράμματα
`Αρθρο 37 Ένταξη πράξεων στο ΣΣ ΚΑΠ
`Αρθρο 38 Έλεγχοι δημόσιων συμβάσεων
`Αρθρο 39 Διαχειριστικές επαληθεύσεις
`Αρθρο 40 Θέματα επιλεξιμότητας δαπανών στα Προγράμματα
`Αρθρο 41 Θέματα επιλεξιμότητας δαπανών στο ΣΣ ΚΑΠ
`Αρθρο 42 Παρατυπίες, δημοσιονομικές διορθώσεις και ανακτήσεις
`Αρθρο 43 Τεχνική βοήθεια Προγραμμάτων
`Αρθρο 44 Τεχνική βοήθεια ΣΣ ΚΑΠ
`Αρθρο 45 Μορφές χρηματοδοτικής συνεισφοράς και υποστήριξης Προγραμμάτων
`Αρθρο 46 Μορφές στήριξης στο ΣΣ ΚΑΠ
`Αρθρο 47 Εφαρμογή κρατικών ενισχύσεων
`Αρθρο 48 Δικαιώματα και υποχρεώσεις δικαιούχων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
`Αρθρο 49 Καταπολέμηση της απάτης
`Αρθρο 50 Μηχανισμός καταγγελιών
`Αρθρο 51 Σύγκρουση συμφερόντων
`Αρθρο 52 Πλαίσιο Επίδοσης και δείκτες
`Αρθρο 53 Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
`Αρθρο 54 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ)
`Αρθρο 55 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΟΠΣ-ΠΔΕ (e-pde)
`Αρθρο 56 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ)
`Αρθρο 57 Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (ΠΣΣΚΕΗΣ)
`Αρθρο 58 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΟΠΣΚΑΠ)
`Αρθρο 59 Διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστημάτων
ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ
`Αρθρο 60 Χρηματοδοτήσεις και πληρωμές από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
`Αρθρο 61 Πληρωμές στους δικαιούχους
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΜΟΔ ΑΕ)
`Αρθρο 62 Αρμοδιότητες και θέματα προσωπικού της ΜΟΔ ΑΕ - Τροποποίηση του άρθρου 1 και του άρθρου 9 του καταστατικού της ΜΟΔ ΑΕ
ΜΕΡΟΣ Ζ΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 63 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
`Αρθρο 64 Ειδικές διατάξεις
`Αρθρο 65 Ειδικά θέματα διάρθρωσης Ειδικών Υπηρεσιών
`Αρθρο 66 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 67 Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Η΄ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ « ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α . Ε .»
`Αρθρο 68 Σύσταση, αντικείμενο και σκοπός της εταιρείας
`Αρθρο 69 Κανόνες λειτουργίας της νέας εταιρείας
`Αρθρο 70 Εγγραφή νεοφυών επιχειρήσεων στο Μητρώο της εταιρείας
`Αρθρο 71 Διαλειτουργικότητα του Μητρώου της εταιρείας με άλλα μητρώα
`Αρθρο 72 Καταστατικό της εταιρείας
`Αρθρο 73 Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Θ΄ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 74 Παράταση προθεσμίας έκδοσης κανονιστικών πράξεων για την αναμόρφωση του πλαισίου εποπτείας των οικονομικών δραστηριοτήτων και των προϊόντων
`Αρθρο 75 Ορισμός αρμόδιας αρχής επιβολής κυρώσεων για τη λειτουργία ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων εντός τουριστικών λιμένων - Τροποποίηση του άρθρου 117 του ν. 4442/2016
`Αρθρο 76 Προϋποθέσεις θέσης σε αργία των προέδρων και των μελών των διοικητικών επιτροπών και των διοικητικών συμβουλίων των Επιμελητηρίων και του προέδρου και των μελών της γενικής συνέλευσης και της διοικητικής επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 92 του Ν. 4497/2017
`Αρθρο 77 Χορήγηση άδειας παραγωγής αντισηπτικών -Παράταση ισχύος των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του Ν. 4681/2020
`Αρθρο 78 Υποχρέωση γνωστοποίησης επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στον Ν. 3299/2004 για την υλοποίηση του πενήντα τοις εκατό (50%) του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου τους
`Αρθρο 79 Απαλλαγή μακροχρόνιας υποχρέωσης τήρησης θέσεων εργασίας για πληττόμενες επιχειρήσεις λόγω πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
`Αρθρο 80 Αποζημιώσεις μελών του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.) για τις αξιολογήσεις και τους ελέγχους επενδυτικών σχεδίων αναπτυξιακών νόμων
`Αρθρο 81 Αξιοποίηση κινήτρου φορολογικής απαλλαγής σε επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων των ν. 4399/2016 και 3908/2011
`Αρθρο 82 Προσαρμογή του πληροφοριακού συστήματος του αναπτυξιακού νόμου ν. 4887/2022 προς την αναπτυξιακή πολιτική της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 126 του ν. 4887/2022
`Αρθρο 83 Γραφείο Διοικητή Ειδικής Υπηρεσίας -Τροποποίηση άρθρου 10 του ν. 4872/2021
`Αρθρο 84 Υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί στις στρατηγικές επενδύσεις βάσει των ν. 3894/2010 και 4608/2019 -Τροποποίηση άρθρου 29 του ν. 4864/2021
`Αρθρο 85 Υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων του ν. 4399/2016 στην αρμοδιότητα της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Ν. 4887/2022 -Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 122 του Ν. 4887/2022
`Αρθρο 86 Όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων και αποζημίωση των μελών τους - Τροποποίηση άρθρου 221 του Ν. 4412/2016
`Αρθρο 87 Προθεσμίες για την ολοκλήρωση των επιμέρους σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης - Αντικατάσταση του άρθρου 221Α του ν. 4412/2016
`Αρθρο 88 Μοριοδότηση δομημένης συνέντευξης για την επιλογή Προϊσταμένων της Επιτροπής Ανταγωνισμού - Τροποποίηση της παρ. 9 του άρθρου 21β του ν. 3959/2011
`Αρθρο 89 Εξουσιοδοτική διάταξη για τη συγκρότηση ομάδας εμπειρογνωμόνων για την επεξεργασία των Κεντρικών Δεικτών Αποδοτικότητας (ΚΔΑ) της Επιτροπής Ανταγωνισμού - Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 3959/2011
`Αρθρο 90 Ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών έργων για τις ανάγκες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Παράκτιας Χειροσφαίρισης και των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων 2023 - Τροποποίηση άρθρου 51 του ν. 4903/2022
`Αρθρο 91 Λειτουργία ξενοδοχειακών καταλυμάτων από γνωστοποίηση - Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 8 Ν. 4002/2011
`Αρθρο 92 Δημοσιονομικές διορθώσεις εις βάρος νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα -Τροποποίηση του άρθρου 77 του Ν. 4849/2021
`Αρθρο 93 Ζητήματα προϊσταμένων οργανικών μονάδων των Ειδικών Υπηρεσιών και της ΜΟΔ ΑΕ
`Αρθρο 94 Πληρωμές συγχρηματοδοτούμενων δράσεων ενίσχυσης πληττόμενων από φυσικές καταστροφές επιχειρήσεων - Τροποποίηση άρθρου 9 του ν. 4890/2022
`Αρθρο 95 Αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων για τα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών ή/και εκροών - Τροποποίηση της παρ. 9 του άρθρου 31 του Ν. 3784/2009
`Αρθρο 96 Διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων για την εγκατάσταση συστήματος εισροών εκροών -Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009
`Αρθρο 97 Ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων για την εγκατάσταση συστήματος εισροών-εκροών - Τροποποίηση της παρ. 11 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009
`Αρθρο 98 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 99 Αναγνώριση προϋπηρεσίας ερευνητών -Τροποποίηση του άρθρου 133 του Ν. 4472/2017
`Αρθρο 100 Ρυθμίσεις για τη δράση «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - HORIZON 2020» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
`Αρθρο 101 Κάλυψη ζημίας ασφαλισμένων επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων που δεν καταβάλλεται από ασφαλιστική εταιρεία -Τροποποίηση του άρθρου 5 του Ν. 4797/2021
`Αρθρο 102 Επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων -Τροποποίηση του άρθρου 11 του Ν. 4797/2021
`Αρθρο 103 Επιχορήγηση αγροτών - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 4797/2021
`Αρθρο 104 Εξουσιοδοτικές διατάξεις του Ν. 4797/2021 -Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής -Τροποποίηση του άρθρου 22 του Ν. 4797/2021
`Αρθρο 105 Διαδικασία επιχορήγησης αγροτικών εκμεταλλεύσεων για ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής - Τροποποίηση των παρ. 1, 5, 6, 8, 12, 14 και αντικατάσταση των παρ. 9 και 13 του άρθρου 12Β του Ν. 4797/2021
ΜΕΡΟΣ Ι΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο 106 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2022
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα,19 Μαρτίου 2022
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: