Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
30 Ιουνίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 128
(Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4701

Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
`Αρθρο 1 Σκοπός και αντικείμενο
`Αρθρο 2 Ορισμοί
`Αρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ -ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ
`Αρθρο 4 Αρμόδια αρχή
`Αρθρο 5 `Αδεια λειτουργίας
`Αρθρο6 Χορήγηση και διατήρηση της άδειας λειτουργίας
`Αρθρο 7 Αρχικό κεφάλαιο
`Αρθρο 8 Περιεχόμενο αίτησης για την απόκτηση άδειας λειτουργίας
`Αρθρο 9 Ανάκληση της άδειας λειτουργίας
`Αρθρο 10 Μητρώο Ιδρυμάτων Μικροχρηματοδοτήσεων
`Αρθρο 11 Λογιστική απεικόνιση και υποχρεωτικός έλεγχος
`Αρθρο 12 Διοικητικά μέτρα - Κυρώσεις
`Αρθρο 13 Απαγόρευση χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
`Αρθρο 14 Δραστηριότητες
`Αρθρο 15 Δικαιούχοι
`Αρθρο 16 Συμβουλευτικές υπηρεσίες
`Αρθρο 17 Όροι χορήγησης μικροχρηματοδότησης
`Αρθρο 18 Διαχείριση συναλλαγών
`Αρθρο 19 Απαλλαγές από τέλη και εισφορές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΟΡΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
`Αρθρο 20 Διαφήμιση και εμπορική προώθηση μικροχρηματοδοτήσεων
`Αρθρο 21 Υποχρέωση διαφάνειας στους όρους συναλλαγών των συμβάσεων
`Αρθρο 22 Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
`Αρθρο 23 Τροποποιήσεις του ν. 4261/2014
`Αρθρο 24 Τροποποιήσεις του άρθρου 2 του Ν. 4335/2015
`Αρθρο 25 Τροποποιήσεις του Ν. 4370/2016
`Αρθρο 26 Ρύθμιση θεμάτων της εισφοράς του άρθρου 1 του Ν. 128/1975
`Αρθρο 27 Διατάξεις για τα πιστωτικά ιδρύματα
`Αρθρο 28 Ρύθμιση θεμάτων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 4364/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/2177 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 18ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (L 334) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/138/ΕΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΙΙ)
`Αρθρο 29 Τροποποιήσεις του Ν. 4364/2016
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
`Αρθρο 30 Ρυθμίσεις για την ακύρωση ή τροποποίηση άμεσου προσδιορισμού φόρου, πράξης προσδιορισμού φόρου και πράξης επιβολής προστίμου στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
`Αρθρο 31 Τροποποίηση του άρθρου 66 του Ν. 4646/2019 και παράταση της προθεσμίας υποβολής της αίτησης για τη λήψη μέτρων και για την αλληλέγγυα ευθύνη διοικούντων νομικά πρόσωπα
`Αρθρο 32 Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 2093/1992 σχετικά με την άρση ακινησίας οχημάτων έτους 2020 με αναλογική καταβολή τελών κυκλοφορίας
`Αρθρο 33 Τροποποίηση άρθρων 37 και 41 του Ν. 4389/2016 σχετικά με τον περιφερειακό εξοπλισμό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
`Αρθρο 34 Λειτουργία παιδικής χαράς στον Κήπο Ζαππείου
`Αρθρο 35 Μείωση ΕΝ . Φ . Ι . Α .
`Αρθρο 36 Επέκταση του ευεργετήματος της έκπτωσης ποσοστού 25% σε εμπρόθεσμα καταβαλλόμενες δόσεις βεβαιωμένων οφειλών μηνός Ιουνίου 2020
`Αρθρο 37 Διαδικασία έκδοσης λογιστικών πολιτικών Τροποποίηση του Ν. 4270/2014
`Αρθρο 38 Έκδοση λογιστικών πολιτικών για τη συμπλήρωση του λογιστικού πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης Τροποποίηση του π.δ. 54/2018
`Αρθρο 39 Πολυετείς υποχρεώσεις Τροποποίηση του Ν. 4270/2014
`Αρθρο 40 Διαδικασία πολυετών υποχρεώσεων Τροποποίηση του π.δ. 80/2016
`Αρθρο 41 Κατάργηση προθεσμίας έκδοσης αποφάσεων καθορισμού αποδοχών ειδικών κατηγοριών Τροποποίηση του Ν. 4354/2015
`Αρθρο 42 Παράταση προθεσμίας αποστολής Απολογισμού, Ισολογισμού και λοιπών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων οικονομικού έτους 2019 στο Ελεγκτικό Συνέδριο και εισαγωγής αυτών στη Βουλή των Ελλήνων
`Αρθρο 43 Πληρωμή μισθοδοσίας μέσω του συστήματος της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής
`Αρθρο 44 Αστικοί συνεταιρισμοί -Τροποποίηση του Ν. 1667/1986
`Αρθρο 45 Παράταση διευκόλυνσης πρόσβασης σε χρηματοδότηση των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών
`Αρθρο 46
`Αρθρο 47 Ευεργέτημα μη καταχώρισης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς υπό όρους και συμπλήρωση ρυθμίσεων σχετικά με την αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων στον τουριστικό κλάδο και σε επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα
`Αρθρο 48 Φορολογικά κίνητρα για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης
`Αρθρο 49 Τροποποίηση του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α. Παράταση προθεσμίας υποβολής της αίτησης του κατασκευαστή οικοδομών για την υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής του φόρου
`Αρθρο 50 Μεταφορά εκκρεμών υποθέσεων των ειδικών συνεργείων ελέγχου σε Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. ή του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.
`Αρθρο 51 Τροποποίηση άρθρου 77 του ν. 4583/2018-Νομοπαρασκευαστική επιτροπή για τα δεσμευμένα και δημευμένα περιουσιακά στοιχεία
`Αρθρο 52 Τροποποίηση του άρθρου 29 του ν.2960/2001 -Προϋποθέσεις για την υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής καταβολής του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή αγαθών
`Αρθρο 53 Εξουσιοδοτική διάταξη για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για Οχήματα και `Αδειες Οδήγησης (EUCARIS) για σκοπούς ΦΠΑ
`Αρθρο 54 Τροποποίηση του ν. 4002/2011 -Καταβολή σε δόσεις του αντιτίμου για τις άδειες διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου
`Αρθρο 55 Παράταση προθεσμίας έκδοσης του προεδρικού διατάγματος για τις δαπάνες μετακίνησης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας
`Αρθρο 56 Παράταση προθεσμίας για τη γνωμοδότηση σχετικά με το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
`Αρθρο 57 Τροποποίηση του άρθρου 125 του ν. 4446/2016 - Παράταση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και Πιστοποιητικών Φόρου Ακίνητης Περιουσίας και Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.»
`Αρθρο 58 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 59 Τροποποιούμενες διατάξεις
`Αρθρο 60 Καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 61 Μέτρα ενίσχυσης κατοίκων ορεινών και μειονεκτικών περιοχών
`Αρθρο 62 Απασχόληση έκτακτου προσωπικού στους φορείς του άρθρου 34 του Ν. 4578/2018
`Αρθρο 63 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2020
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2020
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: