Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Νόμος 1351/1983 - Άρθρο 12

`Αρθρο 12 Γενικά Θέματα Εκπαίδευσης
1. α) Οι δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμοί, τα Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και οι Επιχειρήσεις και Οργανισμοί , όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 6 του Ν. 1256/1982 "για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση κλπ" έχουν υποχρέωση να απασχολούν σπουδαστές της Τριτοβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που θέλουν να πραγματοποιήσουν την άσκηση στο επάγγελμα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι σπουδαστές αυτοί κατά τη διάρκεια της άσκησής τους, εκτός από το δικαίωμα αποζημίωσης και ασφάλισής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, δεν απαιτούν κανένα άλλο δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής.

β) Η αποζημίωση των σπουδαστών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα ορίζεται ίση με το βασικό μισθό του κατώτερου βαθμού της κατηγορίας Μ.Ε. όπως ισχύει κάθε φορά. Οι σπουδαστές αυτοί κατά τη διάρκεια της άσκησής τους ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α. μόνο για τις περιπτώσεις ατυχήματος και ασθενείας.

γ) Οι ασφαλιστικές εισφορές και η αποζημίωση των σπουδαστών του προηγούμενου εδαφίου βαρύνουν εξ ολοκλήρου τις υπηρεσίες απασχόλησης ή τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που σπουδάζει ο σπουδαστής και καταβάλλονται ύστερα από σχετική βεβαίωση της υπηρεσίας απασχόλησης.

δ) Ο αριθμός των ασκούμενων σπουδαστών, η υπηρεσία άσκησής τους, καθώς και η υπηρεσία ή το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που βαρύνεται με τις δαπάνες αποζημίωσης και υγειονομικής περίθαλψης αυτών καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού. Επίσης με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται το ύψος του ασφαλίστρου καθώς και η διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια ασφάλισης των ασκούμενων σπουδαστών.

Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού. Κατεξαίρεση το εδάφιο γ΄ εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 1984. Για το έτος 1983 οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές, καταβάλλονται από τις υπηρεσίες, στις οποίες πραγματοποιείται η άσκηση στο επάγγελμα.

Οι υπηρεσίες αυτές οφείλουν μέχρι τέλους του 1983 να υποβάλουν στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων εκκαθαριστικά σημειώματα για τις δαπάνες που κατέβαλαν για την άσκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής.

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η διάταξη του άρθρου 28 της απόφασης ΣΤ.5/13/1982 (ΦΕΚ 429 τ.Β΄) "Αναμόρφωση Συλλογικών Οργάνων γνωμοδοτικής και αποφασιστικής αρμοδιότητας των Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων" και επαναφέρονται σε ισχύ οι οικείες διατάξεις του άρθρου 12 εκτός της παραγράφου 3 του νόμου 641/1977 "περί ιδρύσεως και οργανώσεως Ιατρικών Κέντρων στα Πανεπιστήμια Πατρών, Ιωαννίνων και Θράκης, εκτελέσεως έργων στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλων διατάξεων". Επαναφέρονται επίσης σε ισχύ οι διατάξεις του Π.Δ./τος 349/1978 "περί συνθέσεως αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Επιτροπής Εκτελέσεως Έργων και Προμηθειών της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς". Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Ν. 1268/1982 "για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων" έχουν εφαρμογή και στην Επιτροπή της παραγράφου αυτής.
3. Στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, που ασκούν τα καθήκοντά τους κατά πλήρη απασχόληση, καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση το ύψος της οποίας ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, τηρουμένων των διατάξεων τον Ν. 1256/1982.
4. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Ν. 1304/1982 και στη φράση "από εκπαιδευτικούς λειτουργούς της Μέσης Γενικής" διαγράφεται η λέξη "Μέσης". Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 7 Δεκεμβρίου 1982 ημέρα δημοσίευσης του παραπάνω νόμου.
5. Η προθεσμία που ορίστηκε για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής αυτή τη διαδικασία επιλογής σχολικών συμβούλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1304/1982, παρατείνεται από τότε που έληξε μέχρι και την 31 Μαρτίου 1983. Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 7 Μαρτίου 1983.
6. Η αληθινή έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του Ν. 1286/1982 είναι ότι στα Α.Ε.Ι. μπορούν να εγγραφούν οι δυο πρώτοι πτυχιούχοι οι οποίοι τελείωσαν τη φοίτηση μέχρι και το Φεβρουάριο του ακαδημαϊκού έτους1982 - 1983 θα αποκτήσουν πτυχίο στις δυο πρώτες πτυχιακές περιόδους του ίδιου ακαδημαϊκού έτους και θα εγγραφούν μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 1983 - 1984. Τα σχετικά με την εφαρμογή της διάταξης αυτής όπως η συγκέντρωση και ο έλεγχος δικαιολογητικών, η σύνταξη του πίνακα του δικαιούμενων, η συγκρότηση και αποζημίωση τυχόν απαραίτητων επιτροπών και καθορισμός των προθεσμιών ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών όταν πρόκειται για περιπτώσεις αποζημιώσεων.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: