Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1986
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΡΙΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 204

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΜΘ. 1676

Καθορισμός των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και ρύθμιση άλλων θεμάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
`Αρθρο 1 Συντελεστές - Υπολογισμός του φόρου
`Αρθρο 2 Συντελεστές περιοχής Δωδεκανήσου
`Αρθρο 3 Συντελεστές έκπτωσης φόρων αποθεμάτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
`Αρθρο 4 Τροποποιήσεις διατάξεων του Ν. 1642/1986
`Αρθρο 5 Τροποποιήσεις Παραρτημάτων ΙΙ, III και IV του Ν. 1642/1986
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
`Αρθρο 6 Επιβολή φόρου
`Αρθρο 7 Αντικείμενο φόρου
`Αρθρο 8 Υποκείμενο φόρου
`Αρθρο 9 Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης
`Αρθρο 10 Συντελεστής φόρου
`Αρθρο 11 Υπολογισμός φόρου - Επίρριψη
`Αρθρο 12 Απαλλαγές από το φόρο
`Αρθρο 13 Δήλωση και καταβολή του φόρου
`Αρθρο 14 Διαδικαστικές και άλλες διατάξεις
`Αρθρο 15 Επιστροφή φόρου
`Αρθρο 16 Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
`Αρθρο 17 Επιβολή φόρου
`Αρθρο 18 Φορολογούμενες πράξεις
`Αρθρο 19 Αξία στην οποία επιβάλλεται ο φόρος
`Αρθρο 20 Χρόνος γένεσης φορολογικής υποχρέωσης
`Αρθρο 21 Συντελεστής του φόρου
`Αρθρο 22 Απαλλαγές και εξαιρέσεις από το φόρο
`Αρθρο 23 Δήλωση και καταβολή του φόρου
`Αρθρο 24 Επιστροφή του φόρου
`Αρθρο 25 Ευθύνη των διοικούντων, πρόσωπα που υπάγονται στο φόρο
`Αρθρο 26 Αρμόδιος οικονομικός έφορος
`Αρθρο 27 Φορολογικός έλεγχος
`Αρθρο 28 Παραγραφή
`Αρθρο 29 Υποχρεώσεις γραμματέων δικαστηρίων
`Αρθρο 30 Προσαυξήσεις - Διαδικασία βεβαίωσης
`Αρθρο 31 Κατάργηση τελών χαρτοσήμου
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ) ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Ε.Ο.Κ, 1999/85 ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΏΣ ΕΝΕΡΓΉΤΙΚΗΣ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κ.Τ.Λ.
`Αρθρο 32
`Αρθρο 33
`Αρθρο 34
`Αρθρο 35
`Αρθρο 36
`Αρθρο 37
`Αρθρο 38
`Αρθρο 39
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ `Αλλες διατάξεις
`Αρθρο 40 Δικαίωμα ελεύθερης εισόδου στα δημόσια θεάματα και ακροάματα
`Αρθρο 41 Κύρωση απόφασης
`Αρθρο 42 Υπολογισμός και συντελεστές του φόρου κατανάλωσης καπνοβιομηχανικών προϊόντων
`Αρθρο 43 Ειδικός φόρος κατανάλωσης επιβατικών αυτοκινήτων
`Αρθρο 44 Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων
`Αρθρο 45 Φορολογική μεταχείριση φωτιστικού πετρελαίου που χρησιμοποιείται από βιομηχανίες παραγωγής χημικοτεχνικών
`Αρθρο 46
`Αρθρο 47
`Αρθρο 48 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 1986

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίο 1986

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: