Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
31 Δεκεμβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 6404

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. A. 1273

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1060/18.3.2021 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Διαβίβαση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 2960/2001 (Α΄ 265), όπως ισχύει, είτε με τη χρήση Φ.Η.Μ., που είναι εγκατεστημένοι σε εγκαταστάσεις οντοτήτων - κατόχων αδειών των άρθρων 5, 6, 7 και 9 του Ν. 3054/2002 (Α΄ 230), είτε με τη χρήση Υπηρεσιών Παρόχου για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση» (Β΄ 1217).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 15Α του Ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170), όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4646/2019 (Α΄ 201),

β) των παρ. 1 και 6 του άρθρου 20 του Ν. 3842/2010 «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 58), όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 69 του Ν. 4446/2016 (Α΄ 240) και του άρθρου 75 του Ν. 4472/2017 (Α΄ 74) αντίστοιχα,

γ) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και ιδίως του άρθρου 41,

δ) του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄ 251),

ε) του ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 230),

στ) του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», (Α΄ 265),

ζ) της υπό στοιχεία Α.1060/18.3.2021 (Β΄ 1217) κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.,

η) της υπό στοιχεία Α.1138/12.6.2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β΄ 2470),

θ) της υπό στοιχεία Α.1035/18.2.2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Υποχρεώσεις Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και διαδικασίες ελέγχου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων» (Β΄ 551).

ι) της υπό στοιχεία Α.1024/31.1.2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για τη διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των Φ.Η.Μ.» (Β΄ 317),

ια) της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1166/10.8.2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για τη διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των Φ.Η.Μ.» (Β΄ 3603),

ιβ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1195/24.10.2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Προδιαγραφές αναβάθμισης-ρύθμισης των λογισμικών υποστήριξης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των αντίστοιχων λογισμικών έκδοσης παραστατικών, που λειτουργούν σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για πρατήρια, με πληροφορίες για το είδος και την ποσότητα του καυσίμου» (Β΄ 4861),

ιγ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1218/3.12.2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Διασύνδεση των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) των πρατηρίων καυσίμων με τις αντλίες διάθεσης υγραερίου κίνησης ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για την έκδοση των παραστατικών πωλήσεων. Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών» (Β΄ 5562) και

ιδ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 4738).

2. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», (Α΄ 181).

3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121, διόρθωση σφαλμάτων Α΄126).

4. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).

5. Την υπ΄ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).

6. Τον Κανονισμό ΕΟΚ 2658/1987 του Συμβουλίου, για την Δασμολογική και Στατιστική Ονοματολογία και το Κοινό Δασμολόγιο.

7. Την υπό στοιχεία Α.1060/18.03.2021 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Διαβί­βαση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 2960/2001 (Α΄ 265), όπως ισχύει, είτε με τη χρήση Φ.Η.Μ., που είναι εγκατεστημένοι σε εγκαταστάσεις οντοτήτων - κατόχων αδειών των άρθρων 5, 6, 7 και 9 του Ν. 3054/20020 (Α΄ 230), είτε με τη χρήση Υπηρεσιών Παρόχου για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση (Β΄ 1217)».

8. Την υπ΄ αρ. 1/20.1.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ΄ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και την υπό στοιχεία 5294ΕΞ2020/17.01.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

9. Την ανάγκη διευκόλυνσης των φορολογουμένων ως προς την εκπλήρωση της υποχρέωσης ηλεκτρονικής διαβίβασης των δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 2960/2001 (Α΄ 265), στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α.1060/18.3.2021 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Διαβίβαση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 2960/2001 (Α΄ 265) είτε με τη χρήση Φ.Η.Μ., που είναι εγκατεστημένοι σε εγκαταστάσεις οντοτήτων - κατόχων αδειών των άρθρων 5, 6, 7 και 9 του Ν. 3054/2002 (Α΄ 230) είτε με τη χρήση Υπηρεσιών Παρόχου για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση» (Β΄ 1217), ως ακολούθως:

1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ως υπόχρεες οντότητες για την εφαρμογή τους παρούσας, νοούνται οι οντότητες- κάτοχοι αδειών, που ορίζονται με τους διατάξεις των άρθρων 5, 6, 7 και 9 του Ν. 3054/2002 (Α΄ 230). Ειδικότερα:

α) Οι οντότητες-κάτοχοι αδειών διύλισης, οι οποίες πωλούν σε κατόχους άδειας εμπορίας, προμηθευτικούς συνεταιρισμούς ή κοινοπραξίες πρατηρίων υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης, σε μεγάλους τελικούς καταναλωτές (π.χ. ΔΕΗ) και τις ένοπλες δυνάμεις.

β) Οι οντότητες-κάτοχοι αδειών εμπορίας πετρελαιοειδών (υγρών καυσίμων και υγραερίων), οι οποίες πωλούν σε κατόχους άδειας εμπορίας ή λιανικής εμπορίας, σε μεγάλους τελικούς καταναλωτές ή σε τελικούς καταναλωτές υπό προϋποθέσεις.

γ) Οι οντότητες - κάτοχοι αδειών λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών (άδειας λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων ή υγραερίων ή μεικτής χρήσης, άδειας πώλησης πετρελαίου θέρμανσης και άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου).

δ) Οι οντότητες-κάτοχοι αδειών εμφιάλωσης υγραερίου.

Οι οντότητες- κάτοχοι αδειών λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων ή/και υγραερίων εξαιρούνται από την υποχρέωση διαβίβασης σύνοψης, με κωδικοποίηση ειδών, για τις περιπτώσεις πωλήσεων καυσίμων που αφορούν τους κωδικούς 43 «Υγραέριο και μεθάνιο βιομηχανικό/εμπορικό κινητήρων (σε φιάλες)» και 44 «Υγραέριο (LPG) και μεθάνιο θέρμανσης και λοιπών χρήσεων (σε φιάλες, φιαλίδια)».

2. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 1 προστίθεται παρ. 6 ως εξής:

«6. Οι αντισυμβαλλόμενες οντότητες υποχρεούνται να διαβιβάζουν τα είδη των ενεργειακών προϊόντων που αναφέρονται στο Παράρτημα της παρούσας, με κοινή κωδικοποίηση, μονάδα μέτρησης και ποσότητα καυσίμου σε σχέση με τη θερμοκρασία (φυσική θερμοκρασία)».

3. Στον κωδικό 40 «Υγραέριο (LPG) κίνησης» του κάτωθι Παραρτήματος, η μονάδα μέτρησης αντικαθίσταται από κιλά σε λίτρα, συνεπώς το Παράρτημα διαμορφώνεται ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:
ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΙΔΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Κωδικός

Ονομασία

Περιγραφή

Κωδικοί Συνδυασμένης Ονοματολογίας

Μονάδα μέτρησης

Περίπτωση της παρ. 1 άρθρου 73 ν. 2960

10

Benzine 95RON

Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων

2710 1241 2710 1245

Λίτρα

β

11

Benzine 95RON+

Αμόλυβδη βενζίνη 95-97 οκτανίων

2710 1245

Λίτρα

β

12

Benzine 100 RON

Αμόλυβδη βενζίνη 98-100 οκτανίων

2710 1249

Λίτρα

β

13

Benzine L.R.P.

Αμόλυβδη βενζίνη με την προσθήκη ειδικών πρόσθετων που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί, προσφέρεται προς πώληση ή και χρησιμοποιείται ως ισοδύναμο καύσιμο αντί της μολυβδούχου βενζίνης των κωδικών Σ.Ο. 27101251 και 27101259

2710 1245

Λίτρα

γ

14

Βενζίνη αεροπλάνων

Βενζίνη αεροπλάνων

2710 1231

Λίτρα

δ

15

Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων

Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων τύπου βενζίνης

2710 1270

Λίτρα

ε

20

Diesel κίνησης

Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων (προωθητικό)

2710 1943 27102011

Λίτρα

στ

21

Diesel κίνησης premium

Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων (προωθητικό) με βελτιωτικά

2710 1943 27102011

Λίτρα

στ

30

Diesel Heating

Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης

2710 1946 2710 1947 2710 1948 2710 2016 2710 2019

Λίτρα

ζ

31

Diesel Heating premium

Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης με βελτιωτικά

2710 1946 2710 1947 2710 1948 2710 2016 2710 2019

Λίτρα

ζ

32

Κηροζίνη θέρμανσης (diesel light)

Φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης

2710 1925

Λίτρα

ια

33

Diesel άλλων χρήσεων

Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιείται για χρήσεις άλλες από αυτές που καθορίζονται στις περ. στ΄και ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001

2710 1943 έως 2710 1948 2710 2011 έως 2710 2019

Λίτρα

η

34

Diesel ναυτιλίας

Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων στη ναυτιλία

2710 1943 έως 2710 1948 2710 2011 έως 2710 2019

Λίτρα

στ

35

Κηροζίνη JP1

Φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη) -Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων

2710 1921

Λίτρα

ι

36

Κηροζίνη άλλων χρήσεων

Φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη) που χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις εκτός από αυτές που καθορίζονται στις περ. ι΄ και ια΄ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001

2710 1921 2710 1925

Λίτρα

ιβ

37

Μαζούτ

Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης - (Μαζούτ) για λοιπές χρήσεις εκτός καυσίμου ναυτιλίας

2710 1962 2710 1966 2710 1967 2710 2032 2710 2038

Κιλά

θ

38

Μαζούτ Ναυτιλίας

Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης - (Μαζούτ) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο ναυτιλίας

2710 1962 2710 1966 2710 1967 2710 2032 2710 2038

Κιλά

θ

40

Υγραέριο (LPG) κίνησης

Υγραέριο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων - προωθητικό (για την κίνηση οχημάτων, πλωτών μέσων κ.λπ.)

27111211 έως και 27111900

Λίτρα

ιγ

41

Υγραέριο και μεθάνιο βιομηχανικό /εμπορικό κινητήρων (χύδην)

Υγραέριο (LPG) και μεθάνιο που προορίζονται για βιομηχανική, βιοτεχνική και εμπορική χρήση σε κινητήρες πλην της περ. ιγ΄ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (χύδην)

27111211 έως και 27111900 και 27112900

Κιλά

ιε

42

Υγραέριο (LPG) και μεθάνιο θέρμανσης και λοιπών χρήσεων (χύδην)

Υγραέριο και μεθάνιο που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης και για άλλες χρήσεις εκτός από αυτές που καθορίζονται στις περιπτώσεις ιγ΄ και ιε΄ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (χύδην)

2711 1211 έως και 2711 1900 και 2711 2900

Κιλά

ιδ

43

Υγραέριο και μεθάνιο βιομηχανικό / εμπορικό κινητήρων (σε φιάλες)

Υγραέριο (LPG) και μεθάνιο που προορίζονται για βιομηχανική, βιοτεχνική και εμπορική χρήση σε κινητήρες πλην της περ.ιγ΄ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (σε φιάλες)

2711 1211 έως και 2711 1900 και 2711 2900

Κιλά

ιε

44

Υγραέριο (LPG) και μεθάνιο θέρμανσης και λοιπών χρήσεων (σε φιάλες, φιαλίδια)

Υγραέριο και μεθάνιο που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης και για άλλες χρήσεις εκτός από αυτές που καθορίζονται στις περ.ιγ΄ και ιε΄ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (σε φιάλες, φιαλίδια)

2711 1211 έως και 2711 1900 και 2711 2900

Κιλά

ιδ

50

CNG (πεπιεσμένο φυσικό αέριο)

Φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων σε πεπιεσμένη μορφή

2711 2100 (σε αεριώδη κατάσταση)

Κιλά

ιστ

60

Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες Δασμολογικής Κλάσης 2707

Βενζόλιο, Τολουόλιο, Ξυλόλιο και άλλα μείγματα αρωματικών υδρογονανθράκων που αποστάζουν 65% ή περισσότερο του όγκου τους (με τις απώλειες) στους 250°C σύμφωνα με τη μέθοδο ΑΞΤΜ D 86

2707 1000 2707 2000 2707 3000 2707 5000

Κιλά

κβ

61

Κυκλικοί Υδρογονάνθρακες Δασμολογικής Κλάσης 2902

Βενζόλιο, Τολούλιο, ο-Ξυλόλιο, μ- Ξυλόλιο, π-Ξυλόλιο, Μείγματα ισομερών του Ξυλολίου και Αιθυλοβενζόλιο

2902 2000 2902 3000 2902 4100 2902 4200 2902 4300 2902 4400 2902 6000

Κιλά

κγ

70

Ελαφρύ πετρέλαιο

Ελαφρύ πετρέλαιο (WHITE SPIRIT)

2710 1221

Κιλά

κδ

71

Ελαφρά λάδια

`Αλλα ελαφρά λάδια

27101290

Κιλά

κε

72

Βιοντίζελ

Βιοντίζελ και μείγματα αυτού, όπως ορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση (Α.Χ.Σ.) υπ΄ αρ. 52/2016, που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα κινητήρων, είτε αυτούσια είτε σε ανάμιξη με πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) της περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001

3826 0010 3826 0090

Λίτρα

κστ


Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2021
Ο Υφυπουργός Οικονομικών
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: