Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
4 Μαρτίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 735

Αριθμ. Α.1050

Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής χαρακτηριστικών ασφαλείας επί των μονάδων συσκευασίας προϊόντων καπνού που διατίθενται στην αγορά».

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 106 και του άρθρου 106Β του N. 2960/2001 (Α΄265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4410/2016 (Α΄ 141) και ειδικότερα της παρ. 3 του άρθρου 106Β.

β) Του άρθρου 29 του Ν. 4411/2016 (Α΄ 142), όπως ισχύει.

γ) Του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του Ν. 4389/2016 (Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 7 , της παρ.1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 του νόμου αυτού .

2. Το άρθρο 16 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ (EEL 127/29.4.2014) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ».

3. Την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/576 (EEL 96/16.4.2018) της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2017 «για τα τεχνικά πρότυπα των χαρακτηριστικών ασφαλείας που εφαρμόζονται στα προϊόντα καπνού.

4. Την αριθμ. Φ.119/58/2001 (Β΄157) Α.Υ.Ο. «Διαδικασία εφοδιασμού των δικαιούμενων προσώπων με ένσημες ταινίες φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών».

5. Την αριθμ. Φ.118/57/2001 (Β΄175) Α.Υ.Ο. «Καθιέρωση αίτησης διάθεσης ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών και βιβλίου καταχώρησης αυτής».

6. Την ΔΕΦΚΦΓ 1181090 ΕΞ2018/3.12.2018 (Β΄5756) απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ «Διαδικασία εξαγωγής ή αποστολής ή αποστολής ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών σε άλλα Κράτη Μέλη για επικόλληση στις μονάδες συσκευασίας των προϊόντων αυτών, τα οποία παράγονται σε μονάδες παραγωγής προϊόντων καπνού Τρίτων Χωρών ή άλλων Κρατών- Μελών και προορίζονται για κατανάλωση στο εσωτερικό της χώρας».

7. Την αριθμ. 1 της 20-01-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και Διορισμός Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016 και την 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689/20.12.2017) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

8. Την Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ2017/10-03-2017 (Β΄ 968) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), όπως ισχύει.

9. Το π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών».

10. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

11. Τις διατάξεις του άρθρου 90, παράγραφος 2 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

12. Την ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14-11-2016 (Β΄ 3696) απόφαση του πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».

13. Την ανάγκη καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής χαρακτηριστικών ασφαλείας επί των μονάδων συσκευασίας προϊόντων καπνού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ, όπως μεταφέρθηκαν στο εθνικό δίκαιο με τις διατάξεις του άρθρου 106Β του Ν. 2960/2001 και σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2018/576 της Επιτροπής.

14. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

`Αρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι λεπτομέρειες καθώς και η επιμέρους διαδικασία για την εφαρμογή των χαρακτηριστικών ασφαλείας επί των μονάδων συσκευασίας προϊόντων καπνού, τα οποία διατίθενται σε καταναλωτές, οι οποίοι βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια.

`Αρθρο 2
Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ορίζονται ως:

α) «Χαρακτηριστικά ασφαλείας»: Απαραβίαστα, ορατά και μη, χαρακτηριστικά εξακρίβωσης της γνησιότητας προϊόντων καπνού τα οποία φέρουν οι μονάδες συσκευασίας των προϊόντων αυτών που διατίθενται στην αγορά της χώρας μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ, όπως μεταφέρθηκαν στο εθνικό δίκαιο με τις διατάξεις του άρθρου 106Β του Ν. 2960/2001, καθώς και της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2018/576,

β) «μονάδα συσκευασίας προϊόντων καπνού»: η μικρότερη μονάδα συσκευασίας προϊόντων καπνού τα οποία διατίθενται στην αγορά,

γ) «διάθεση στην αγορά»: η διάθεση προϊόντων καπνού ανεξαρτήτως του τόπου παρασκευής τους, σε καταναλωτές οι οποίοι βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια, με ή χωρίς πληρωμή,

δ) «καταναλωτής»: κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για σκοπούς άσχετους με την εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική του δραστηριότητα.

`Αρθρο 3
Χρήση ενσήμων ταινιών φορολογίας ως χαρακτηριστικά ασφαλείας προϊόντων καπνού που τίθενται σε ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας με καταβολή των φορολογικών επιβαρύνσεων.

Ως χαρακτηριστικά ασφαλείας για τα προϊόντα καπνού που τίθενται σε ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας με καταβολή των αναλογουσών φορολογικών επιβαρύνσεων, χρησιμοποιούνται οι ένσημες ταινίες φορολογίας, όπως καθορίζονται από το άρθρο 106 του Ν.2960/2001 και σύμφωνα με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του εν λόγω άρθρου, οι οποίες συμμορφώνονται με όλα τα τεχνικά πρότυπα και εκπληρώνουν όλες τις λειτουργίες που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 16 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ, του άρθρου 106Β του Ν.2960/2001 και της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2018/576.

`Αρθρο 4
Χρήση ενσήμων ταινιών φορολογίας μηδενικής αξίας ως χαρακτηριστικά ασφαλείας προϊόντων καπνού που διατίθενται με απαλλαγή σε καταναλωτές στην ελληνική επικράτεια

1. Για τα προϊόντα καπνού που διατίθενται με απαλλαγή από τις φορολογικές επιβαρύνσεις σε καταναλωτές στην ελληνική επικράτεια ως χαρακτηριστικά ασφαλείας χρησιμοποιούνται ένσημες ταινίες φορολογίας μηδενικής αξίας, οι οποίες συμμορφώνονται με όλα τα τεχνικά πρότυπα και εκπληρώνουν όλες τις λειτουργίες που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 16 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ, του άρθρου 106Β του Ν. 2960/2001 και της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2018/576.

2. Η προμήθεια, διαχείριση, διάθεση, αποστολή σε άλλα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες, επικόλληση, αντικατάσταση και καταστροφή των ενσήμων ταινιών του παρόντος άρθρου πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 106 του Ν. 2960/2001 και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού ισχύουσες εφαρμοστικές αποφάσεις.

`Αρθρο 5
Έναρξη ισχύος - Μεταβατικές διατάξεις

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας εφαρμόζονται υποχρεωτικά στις μονάδες συσκευασίας των τσιγάρων και του λεπτοκομμενου καπνού για στριφτά τσιγάρα που κατασκευάζονται ή εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από 20 Μαΐου 2019 και για τα λοιπά καπνικά προϊόντα από 20 Μαΐου 2024, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 16 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ.

3. Τα τσιγάρα και ο λεπτοκομμένος καπνός για στριφτά τσιγάρα, τα οποία θα έχουν κατασκευαστεί ή θα έχουν εισαχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από τις 20 Μαΐου 2019 και δεν θα φέρουν χαρακτηριστικά ασφαλείας, μπορούν να παραμείνουν σε ελεύθερη κυκλοφορία έως τις 20 Μαΐου 2020, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 9 της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2018/576.

4. Τα προϊόντα καπνού, πέραν των τσιγάρων και του καπνού για στριφτά τσιγάρα που θα έχουν κατασκευαστεί ή θα έχουν εισαχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από τις 20 Μαΐου 2024 και δεν θα φέρουν χαρακτηριστικά ασφαλείας, μπορούν να παραμείνουν σε ελεύθερη κυκλοφορία έως τις 20 Μαΐου 2026, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 9 της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2018/576.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2019
Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: