Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2018

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αρ.Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Γ 1133480 ΕΞ 2018

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

2. Δ/ΝΣΗ ΕΦΚ & ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ Δ΄

ΘΕΜΑ:

Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Γ 1072093 ΕΞ2018/08.05.2018 (ΦΕΚ 1900/Β) Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016 (Β΄ 4241) Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών - Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας επιβολής του φόρου κατανάλωσης, των διατυπώσεων διακίνησης, παρακολούθησης, ελέγχου και άλλων θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 53Α του ν.2960/01, ως προς τα εν λόγω προϊόντα» (ΑΔΑ: ΨΩΗ146ΜΠ3Ζ-ΑΙΛ)

Κοινοποιούμε προς ενημέρωση και εφαρμογή την με αρ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Γ 1072093 ΕΞ2018/08.05.2018 Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών (ΑΔΑ: ΨΩΗ146ΜΠ3Ζ-ΑΙΛ), όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αριθμ. 1900, Τεύχος Β΄ της 25-5-2018, ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει η ισχύς εφαρμογής αυτής. Με την κοινοποιούμενη ΑΥΟ επέρχονται ορισμένες τροποποιήσεις στο άρθρο 11 της αριθμ. ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016 (Β΄ 4241) ΑΥΟ επί των οποίων διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Στο ανωτέρω άρθρο προστίθεται νέα παράγραφος υπ΄ αριθμ. 2 και αναριθμούνται οι επόμενες, σύμφωνα με την οποία ειδικά για τα προϊόντα καφέ των περιπτώσεων (β), (δ) και (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του Ν.2960/2001 , η έξοδος από τη φορολογική αποθήκη μπορεί να πραγματοποιείται και με τον εφοδιασμό των δικαιούχων απαλλαγής πλοίων και αεροσκαφών, σύμφωνα με τις διατυπώσεις που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία περί εφοδιασμού.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις εξόδου των ως άνω προϊόντων καφέ που πραγματοποιείται για εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών, υποβάλλεται Δήλωση Διακίνησης στην τελωνειακή αρχή ελέγχου της φορολογικής αποθήκης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΧ της ίδιας απόφασης. Επίσης, οι ποσότητες των προϊόντων καφέ που εξέρχονται από τη φορολογική αποθήκη καταχωρούνται στο γραμμογραφημένο βιβλίο αποθήκης του Παραρτήματος Χ της τροποποιούμενης ΑΥΟ και οι Δηλώσεις Διακίνησης στο προβλεπόμενο Ειδικό Βιβλίο.

Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις εφοδιασμού των δικαιούχων απαλλαγής πλοίων και αεροσκαφών με προϊόντα καφέ, δύναται να εφαρμοσθεί, είτε η Κανονική είτε η Απλοποιημένη Διαδικασία Εφοδιασμού, κατά περίπτωση. Ειδικότερα στην περίπτωση της Κανονικής Διαδικασίας Εφοδιασμού, υποβάλλεται η τελωνειακή διασάφηση εξαγωγής τύπου Α (ΕΧΑ, (ΙΟΑ, EUA), ενώ στην περίπτωση της Απλοποιημένης Διαδικασίας υποβάλλεται η Ανακεφαλαιωτική διασάφηση τύπου ΕΧΖ, ΟΟΖ, EUZ.

Ειδικότερα, στην περίπτωση χρήσης της Κανονικής Διαδικασίας εφοδιασμού, εφαρμόζεται η προβλεπόμενη διαδικασία περί εξαγωγής, όπως προβλέπεται στις διατάξεις της αναριθμούμενης παραγράφου 4, της τροποποιούμενης ΑΥΟ.

Στις περιπτώσεις χρήσης Απλοποιημένης Διαδικασίας εφοδιασμού, η διαδικασία που θα ακολουθείται είναι η οριζόμενη στην αναριθμούμενη παράγραφο 4 της ΑΥΟ, λαμβάνοντας επιπλέον, υπόψη τα κάτωθι:

Τα προϊόντα καφέ θα πρέπει να παραδίδονται με Δελτία Παράδοσης Εφοδίων (ΔΠΕ) που θα περιλαμβάνουν αποκλειστικά τα προϊόντα καφέ των περιπτώσεων (β), (δ) και (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του Ν.2960/2001 και στο ΔΠΕ θα επισυνάπτεται το αντίτυπο Νο 3 της Δήλωσης Διακίνησης, στο οποίο θα πρέπει να τίθενται όλες οι πράξεις που απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις για τα ΔΠΕ, ώστε να αποδεικνύεται η περάτωση της διακίνησης. Το αντίτυπο Νο 3 της Δήλωσης Διακίνησης θα παραμείνει επισυναπτόμενο στο αντίτυπο Νο Β του ΔΠΕ. Η πίστωση της φορολογικής αποθήκης θα πραγματοποιείται μετά την μηνιαία υποβολή του Συγκεντρωτικού Παραστατικού Εξαγωγής (ΣΠΕ), όπως ορίζεται στο άρθρο 13 της αρ. Τ.1940/41/03 ΑΥΟ.

Επιπλέον, στην περίπτωση (γ) της νέας αναριθμούμενης παραγράφου 4 της τροποποιούμενης ΑΥΟ αναφορικά με την «Αποστολή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα ή έξοδο από φορολογική αποθήκη για σκοπούς εφοδιασμού», προστίθεται νέα υποπερίπτωση (γγ), σύμφωνα με την οποία στις περιπτώσεις εφοδιασμού εφαρμόζεται η προβλεπόμενη από τις ισχύουσες διατάξεις διαδικασία για την πιστοποίηση ολοκλήρωσης του εφοδιασμού και συγκεκριμένα η αποστολή του μηνύματος ΙΕ 599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης της εξαγωγής» προς τον εφοδιαστή, τόσο στην περίπτωση της Κανονικής όσο και της Απλοποιημένης διαδικασίας εφοδιασμού.

Τέλος, στην ίδια ως άνω παράγραφο προστίθεται νέα περίπτωση ε) σύμφωνα με την οποία στις περιπτώσεις εφοδιασμού, εφόσον το Τελωνείο εξαγωγής/εφοδιασμού και εξόδου/φόρτωσης είναι το ίδιο, δεν υποβάλλεται Δήλωση Διακίνησης. Επίσης, στην περίπτωση αυτή το σχετικό βιβλίο ενημερώνεται με τη διασάφηση εξαγωγής/εφοδιασμού, με την οποία πιστώνεται και η αποθήκη.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: