Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
Τελευταία Κωδικοποίηση : Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το Ν.4601/2019.

Σύμφωνα με την περίπτωση α’ του άρθρου 189 και το άρθρο 190 του Ν.4548/2018 (ΦΕΚ Α΄ 104/13-06-2018), καταργούνται τα άρθρα 1 έως 63δ και 90 έως 146 του Κ.Ν. 2190/1920 από την έναρξη ισχύος του Ν.4548/2018, ήτοι από 01/01/2019.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΝΟΜΟΣ 2190/1920

Περί Ανωνύμων Εταιριών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1ον Γενικαί Διατάξεις
`Αρθρον 1 Ορισμοί - Πεδίο εφαρμογής - Αριθμός και ευθύνη μετόχων
`Αρθρο 2 Περιεχόμενο του καταστατικού
`Αρθρον 3 Προνομιούχες και δεσμευμένες μετοχές
`Αρθρο 4 Ίδρυση εταιρείας, τροποποίηση του καταστατικού και μείωση κεφαλαίου
`Αρθρο 5
`Αρθρον 6.
`Αρθρον 7.
`Αρθρον 8 Κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας
`Αρθρον 9 Αποτίμηση των εταιρικών εισφορών
`Αρθρον 10 Μεταγενέστερη απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού.
`Αρθρο 11 Προθεσμίες καταβολής και πιστοποίησης της καταβολής του κεφαλαίου
`Αρθρον 12 Μερική καταβολή κεφαλαίου
`Αρθρον 13 Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου - δικαίωμα προτίμησης - παροχή δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών
`Αρθρον 14.
`Αρθρον 15.
`Αρθρον 16 Ίδιες μετοχές
`Αρθρο 17 «Αποκτήσεις ιδίων μετοχών κλπ. μέσω τρίτων».
`Αρθρον 18 Εκπροσώπηση της εταιρείας
`Αρθρον 19 Θητεία μελών διοικητικού συμβουλίου
`Αρθρον 20 Σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου
`Αρθρον 21 Λήψη αποφάσεων από το διοικητικό συμβούλιο
`Αρθρον 22 Αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου
`Αρθρον 23 Απαγόρευση ανταγωνισμού
`Αρθρον 24.
`Αρθρον 25 Τόπος όπου συνέρχεται η γενική συνέλευση
`Αρθρον 26 Πρόσκληση της γενικής συνέλευσης
`Αρθρου 27 Δικαιώματα μετόχων πριν από τη γενική συνέλευση
Αρθρο 28 Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση εταιρείας με μετοχές που δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο
`Αρθρον 29 Απαρτία
`Αρθρο 30 Αρχή της ισότητος
`Αρθρον 31 Πλειοψηφία
`Αρθρον 32 Πρακτικά της γενικής συνέλευσης
`Αρθρον 33.
`Αρθρον 34 Αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης
Αρθρον 35 Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4ον Ελεγκταί και δικαιώματα μειοψηφίας
`Αρθρο 36 Τακτικός έλεγχος της εταιρείας από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές
`Αρθρον 37.
`Αρθρον 38.
`Αρθρον 39 Δικαιώματα μειοψηφίας
`Αρθρο 40 Αίτηση έκτακτου ελέγχου
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5ον Βιβλία, ισολογισμός και διάθεσις κερδών
`Αρθρον 41
`Αρθρον 42
`Αρθρο 43 Κανόνες αποτίμησης
`Αρθρον 44
`Αρθρο 45
`Αρθρον 46
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6ον Διάλυσις και εκκαθάρισις
`Αρθρον 47
`Αρθρο 48 Λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον
`Αρθρο 49 Τρόπος διενέργειας της εκκαθάρισης
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7ον Αλλοδαπαί ανώνυμοι εταιρείαι
`Αρθρον 50 Εγκατάσταση αλλοδαπών εταιρειών στην Ελλάδα
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8ον Κρατική Εποπτεία
`Αρθρο 51 Αρμόδιος για άσκηση της εποπτείας
`Αρθρον 52
`Αρθρον 53 Εποπτεία κατά τη λειτουργία της εταιρείας
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9ον Ποινικαί Διατάξεις
`Αρθρο 54
`Αρθρον 55
`Αρθρον 56
`Αρθρον 57
`Αρθρον 58
`Αρθρο 59
`Αρθρον 60
`Αρθρον 61
`Αρθρον 62
`Αρθρον 63
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10 ον
`Αρθρο 64
`Αρθρον 65
`Αρθρον 66
`Αρθρο 67
`Αρθρο 68
`Αρθρο 69 Σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης
`Αρθρο 70
`Αρθρο 71 Εκτίμηση στοιχείων συγχωνευόμενων εταιρειών
`Αρθρο 72 Απόφαση γενικής συνέλευσης
`Αρθρο 73
`Αρθρο 74
`Αρθρο 75 Αποτελέσματα της συγχώνευσης
`Αρθρο 76
`Αρθρο 77 Ακυρότητα της συγχώνευσης
`Αρθρο 78 Απορρόφηση εταιρίας από άλλη που κατέχει το 100% των μετοχών της
`Αρθρο 79 Πράξεις που εξομοιώνονται με τη συγχώνευση με απορρόφηση
`Αρθρο 80 Εφαρμογή διατάξεων
`Αρθρο 81
`Αρθρο 82 Σχέδιο σύμβασης διάσπασης
`Αρθρο 83
`Αρθρο 84
`Αρθρο 85 Αποτελέσματα της διάσπασης
`Αρθρο 86 Ακυρότητα της διάσπασης
`Αρθρο 87 Διάσπαση Εταιρείας οι μετοχές της οποίας κατέχονται 100% από τις επωφελούμενες
`Αρθρο 88
`Αρθρο 89
`Αρθρο 90
`Αρθρο 91
`Αρθρο 92
`Αρθρο 93
`Αρθρο 94
`Αρθρο 95
`Αρθρο 96
`Αρθρο 97
`Αρθρο 98
`Αρθρο 99
`Αρθρο 100
`Αρθρο 101
`Αρθρο 102
`Αρθρο 103
`Αρθρο 104
`Αρθρο 105.
`Αρθρο 106.
`Αρθρο 107.
`Αρθρο 108 Έλεγχος των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
`Αρθρο 109
`Αρθρο 110.
`Αρθρο 111 (`Αρθρο 2 της Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ )
`Αρθρο 112 (άρθρο 3 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ )
`Αρθρο 113 (άρθρο 4 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ )
`Αρθρο 114 (άρθρα 5, 6 και 7 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ )
`Αρθρο 115 (άρθρο 8 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ )
`Αρθρο 116 (άρθρα 9,10 και 11 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ )
`Αρθρο 117 (άρθρο 12 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ )
`Αρθρο 118 (άρθρα 13 και 14 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ )
`Αρθρο 119 (άρθρα 15 και 16 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ )
`Αρθρο 120 (άρθρο 17 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ )
`Αρθρο 121 (άρθρο 18 και 19 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)
`Αρθρο 122 (άρθρα 20, 21, 22 και 23 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)
`Αρθρο 123 (άρθρα 24 και 25 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ )
`Αρθρο 124 (άρθρα 26, 27 και 28 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ )
`Αρθρο 125 (άρθρα 29, 30, 31 και 32 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ )
`Αρθρο 126 (άρθρα 33 και 34 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ )
`Αρθρο 127 (άρθρα 35, 36, 37 και 38 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ )
`Αρθρο 128 (άρθρο 39 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)
`Αρθρο 129 (άρθρα 40 και 41 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ )
`Αρθρο 130 (άρθρα 42 και 43 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ )
`Αρθρο 131
`Αρθρο 132 Τελικές διατάξεις .
`Αρθρο 133 (112). Μεταβατικές Διατάξεις.
`Αρθρο 134 Εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων
`Αρθρο 135
`Αρθρο 136 Έκθεση του διοικητικού συμβουλίου
`Αρθρο 137 Ελεγκτές και πιστοποιητικά ελέγχου
`Αρθρο 138 Επιμέτρηση λογιστικών μεγεθών
`Αρθρο 139 Κανόνες αποτίμησης και λογιστικά βιβλία
`Αρθρο 140 Φορολογητέα κέρδη ή ζημίες
`Αρθρο 141 Χρηματοδοτικές μισθώσεις
`Αρθρο 142 Πρώτη εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων
`Αρθρο 143 Μεταβατικές διατάξεις επί των διεθνών λογιστικών προτύπων
`Αρθρο 144 Έκθεση πληρωμών σε κυβερνήσεις (άρθρα 41, 42, 43 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ)
`Αρθρο 145 Ενοποιημένη έκθεση πληρωμών σε κυβερνήσεις (άρθρο 44 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ)
`Αρθρο 146 Κριτήρια ισοδυναμίας (άρθρο 46 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ)

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: