Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Σύμφωνα με την περίπτωση α’ του άρθρου 189 και το άρθρο 190 του Ν.4548/2018 (ΦΕΚ Α΄ 104/13-06-2018), καταργούνται τα άρθρα 1 έως 63δ και 90 έως 146 του Κ.Ν. 2190/1920 από την έναρξη ισχύος του Ν.4548/2018, ήτοι από 01/01/2019.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΝΟΜΟΣ 2190/1920

Περί Ανωνύμων Εταιριών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1ον Γενικαί Διατάξεις
`Αρθρον 1
`Αρθρον 2
`Αρθρον 3
`Αρθρον 4
`Αρθρον 5
`Αρθρον 6
`Αρθρον 7
`Αρθρον 8
`Αρθρον 9
`Αρθρον 10
`Αρθρον 11
`Αρθρον 12
`Αρθρον 13
`Αρθρον 14
`Αρθρον 15
`Αρθρον 16
`Αρθρον 17
`Αρθρον 18
`Αρθρον 19
`Αρθρον 20
`Αρθρον 21
`Αρθρον 22
`Αρθρον 23
`Αρθρον 24
`Αρθρον 25
`Αρθρον 26
`Αρθρου 27
`Αρθρον 28
`Αρθρον 29
`Αρθρον 30
`Αρθρον 31
`Αρθρον 32
`Αρθρον 33
`Αρθρον 34
`Αρθρον 35
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4ον Ελεγκταί και δικαιώματα μειοψηφίας
`Αρθρον 36
`Αρθρον 37
`Αρθρον 38
`Αρθρον 39
`Αρθρον 40
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5ον Βιβλία, ισολογισμός και διάθεσις κερδών
`Αρθρον 41
`Αρθρον 42
`Αρθρον 43
`Αρθρον 44
`Αρθρο 45
`Αρθρον 46
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6ον Διάλυσις και εκκαθάρισις
`Αρθρον 47
`Αρθρον 48
`Αρθρο 49
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7ον Αλλοδαπαί ανώνυμοι εταιρείαι
`Αρθρον 50
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8ον Κρατική Εποπτεία
Αρθρον 51
`Αρθρον 52
`Αρθρον 53
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9ον Ποινικαί Διατάξεις
`Αρθρο 54
`Αρθρον 55
`Αρθρον 56
`Αρθρον 57
`Αρθρον 58
`Αρθρο 59
`Αρθρον 60
`Αρθρον 61
`Αρθρον 62
`Αρθρον 63
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10 ον
Αρθρο 64
`Αρθρον 65
`Αρθρον 66
`Αρθρο 67
`Αρθρον 68
`Αρθρον 69
`Αρθρον 70

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: