Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
Τελευταία Κωδικοποίηση : Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το Ν.4941/2022.

Σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 85 του Ν.4978/2022 το διάταγμα 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» καταργείται από 7/10/2022.

Όπου σε κείμενες διατάξεις γίνεται παραπομπή ή αναφορά σε διάταξη του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90) ή του ΚΕΔΕ ή γενικά στο ν.δ. 356/1974 ή τον ΚΕΔΕ, νοείται η αντίστοιχη διάταξη του Ν.4978/2022.

Κανονιστικές αποφάσεις ή άλλες διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση διατάξεων του ν.δ. 356/1974 ή του ΚΕΔΕ, όπως ισχύει μέχρι τη δημοσίευση του Ν.4978/2022, εξακολουθούν να ισχύουν.

Κανονιστικές αποφάσεις ή άλλες διοικητικές πράξεις που μετά τη δημοσίευση του Ν.4978/2022 τροποποιούν ή αντικαθιστούν αποφάσεις ή πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση διατάξεων του ν.δ. 356/1974 ή του ΚΕΔΕ, εκδίδονται εφεξής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4978/2022.

Διαδικαστικές πράξεις που διενεργούνται ή πράξεις που εκδίδονται ή ενέργειες που λαμβάνουν χώρα μετά την ισχύ του Ν.4978/2022 διέπονται από αυτόν.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ Α΄

Αρ. ΦΕΚ 90
27 Μαρτίου 1974

Ν.Δ. 356

Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Πρατάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Aρθρον 1. Είσπραξις Δημοσίων Εσόδων
`Αρθρον 2 Όργανα εισπράξεως - Νόμιμος τίτλος
`Αρθρο 3 Καταβολή χρεών
`Αρθρον 4 Ατομική ειδοποίησις
`Αρθρο 5 Ληξιπρόθεσμα χρέη
`Αρθρο 6 Τόκοι και πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής
`Αρθρο 7 Ατομική ειδοποίηση υπερημερίας Χρόνος λήψης αναγκαστικών μέτρων
`Αρθρον 8. Λήψις μέτρων διά μη Ληξιπρόθεσμα χρέη
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ
Α. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
`Αρθρο 9 Απαρίθμηση αναγκαστικών μέτρων
Β. ΚΑΤΑΑΣΧΕΣΙΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΟΥ
Αρθρον 10. Ενέργεια κατασχέσεως κινητών εις χείρας του οφειλέτου
Αρθρον 11. Εξουσίαι ενεργούντος κατάσχεσιν κινητών εις χείρας του οφειλέτου
Αρθρον 12. Πλείονες κατασχέσεις
Αρθρον 13. Συνέπεια κατασχέσεως κινητών
Αρθρον 14. Κατάσχεσις νομισμάτων και χρεωγράφων
Αρθρον 15. Μεσεγγύησις κατασχεθέντων κινητών - Φύλαξις
Αρθρον 16. Ασυγκόμιστοι καρποί
`Αρθρον 17. Ακατάσχετα
Αρθρον 18. Περιορισμοί κατά την κατάσχεσιν
`Αρθρον 19. Πρόγραμμα πλειστηριασμού
`Αρθρον 20. Δημοσιότης προγράμματος πλειστηριασμού
`Αρθρον 21. Ενέργεια του πλειστηριασμού
Αρθρον 22. Διαίρεσις πλειστηριαζομένων - Εκθεσις πλειστηριασμού
`Αρθρον 23 Περιπτώσεις οριστικής κατακυρώσεως
Αρθρον 24. Προσωρινή κατακύρωσις και έγκρισις
Αρθρον 25. Επανάληψις πλειστηριασμού
Αρθρον 26. Ενέργεια εν περιπτώσει αναστολής ή ματαιώσεως πλειστηριασμού
Αρθρον 27. Αναπλειστηριασμός
Αρθρον 28. Αναγγελίαι
`Αρθρον 29. Ενέργειαι μετά την οριστικήν κατακύρωσιν
Γ. ΚΑΤΑΣΧΕΣΙΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ
`Αρθρον 30. Κατάσχεσις εις χείρας τρίτων
`Αρθρον 31. Ακατάσχετα εις χείρας τρίτων
`Αρθρον 32. Δήλωσις τρίτου
`Αρθρο 33
Αρθρον 34. Ανακοπή κατά δηλώσεως τρίτου
Δ. ΚΑΤΑΣΧΕΣΙΣ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΛΟΙΩΝ Ή ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΟΥ
Αρθρον 35. Ενέργεια κατασχέσεως
`Αρθρον 36. Επιβολή κατασχέσεως
Αρθρον 37. Υποβολή και κοινοποίησις εκθέσεως κατασχέσεως
Αρθρον 38. Συνέπειαι κατασχέσεως
`Αρθρον 39. Πρώτη προσφορά
Αρθρον 40. Μεσεγγυούχος
`Αρθρον 41. Πρόγραμμα πλειστηριασμού
`Αρθρον 42. Τόπος πλειστηριασμού
`Αρθρον 43. Πλειστηριασμός
Αρθρον 44. Κατακύρωσις εις το Δημόσιον
Αρθρον 45. Κατάθεσις πλειστηριάσματος
Αρθρον 46. Δίωξις υπερθεματιστών - Αναπλειστηριασμός
Αρθρον 47. Αίρεσις περί την κατακύρωσιν
Αρθρον 48. Κατάσχεσις πλοίου
Αρθρον 49. Πρόγραμμα πλειστηριασμού
Αρθρον 50. Κατάσχεσις αλλοδαπού πλοίου
Αρθρον 51. Κατάσχεσις αεροσκάφους
Αρθρον 52. Πρόγραμμα πλειστηριασμού αεροσκάφους
Αρθρον 53. Κατάσχεσις αλλοδαπού αεροσκάφους
Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ - ΑΝΑΓΓΕΛΑΙΑΙ - ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ
Αρθρον 54. Ανακοίνωσις πλειστηριασμών επισπευδομένων υπό τρίτων
Αρθρον 55. Αναγγελίαι Δημοσίου
Αρθρον 56. Υπερθεματισμός Δημοσίου
Αρθρον 57. Αναγγελίαι τρίτων
`Αρθρον 58. Ανακοπή κατά του πίνακος κατατάξεως
`Αρθρον 59 Έφεσις
Αρθρον 60. Αναίρεσις
`Αρθρον 61 Κατάταξη του Δημοσίου
`Αρθρον 62 Πτώχευσις
ΣΤ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΙΣ
`Αρθρον 63 Εκδοσις εντάλματος προσωπικής κρατήσεως
`Αρθρον 64 Οργανα εκτελέσεως ενταλμάτων προσωπικής κρατήσεως
`Αρθρον 65 Εκτέλεσις ενταλμάτων προσωπικής κρατήσεως
`Αρθρον 66. Εξοδα μεταγωγής -Διατροφής
`Αρθρον 67 Εξαιρέσεις προσωπικής κρατήσεως
`Αρθρον 68 Περιορισμοί προσωπικής κρατήσεως
`Αρθρον 69 Ειδικαί περιπτώσεις προσωπικής κρατήσεως
`Αρθρον 70 Διάρκεια προσωπικής κρατήσεως
`Αρθρον 71 Επαύξησις διαρκείας προσωπικής κρατήσεως
`Αρθρον 73 Ανακοπαί υπό του οφειλέτου
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ ΑΝΑΚΟΠΑΙ
`Αρθρον 73 Ανακοπαί υπό του οφειλέτου
`Αρθρον 74 Ανακοπή τρίτου
`Αρθρον 75. Παράλειψις και ακυρότητες πράξεων εκτελέσεως
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ
`Αρθρο 76 Έξοδα και δικαιώματα εκτέλεσης
Αρθρον 77. Εκκαθάρισις και προσδιορισμός εξόδων εκτελέσεως
Αρθρον 78. Καταβολή εξόδων εκτελέσεως
Αρθρον 79. Καταβολή εξόδων εκτελέσεως εν περιπτώσει αναστολής
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ ΠΕΙΡΑΘΧΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρον 80. Ευθύναι περί την βεβαίωσιν
Αρθρον 81. Ευθύναι αστυνομικών οργάνων
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ
`Αρθρο 82 Διάκριση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ
`Αρθρο 83 Ενέργειες και αποτελέσματα συμψηφισμού
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΟΓΔΟΟΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
`Αρθρον 84 Κοινοποιήσεις
`Αρθρον 85 Εκπροσώπησις του Δημοσίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΑΤΟΝ ΕΓΓΥΗΤΑΙ - ΜΙΣΘΩΤΑΙ - ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΑΙ
`Αρθρον 86 Εγγυηταί
Αρθρον 87. Ευθύνη υπομισθωτών
`Αρθρον 88 Δικαιώματα μισθωτών - Υπομισθωτών
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρον 89. Εφαρμογή διατάξεων της Πολιτικής Δικονομίας
`Αρθρον 90. Ατέλεια δικογράφων
`Αρθρον 91 Έσοδα τρίτων
Αρθρον 92. Αναπροσαρμογή ποσών και ποσοστών
Αρθρον 93. Διαχρονικόν Δίκαιον
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρον 94
Αρθρον 95

Εν Αθήναις τη 26 Μαρτίου 1974
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΦΑΙΔΩΝ ΓΚΙΖΙΚΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

Εν Αθήναις τη 27 Μαρτίου 1974
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: