Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Μαρούσι, 26/01/2024

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Αρ.πρωτ. 8778/Ν1

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Δ΄

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ:

Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης με αρ. πρωτ. 219434/Α5/21.12.2016 (Β΄ 4212) « Ημέρες διακοπών και αργιών φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών.»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 36 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159 Α΄).

2. Της παρ. 2 του άρθρου 30 του Ν. 4415/2016 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 80 του Ν. 4445/2016 (ΦΕΚ 236 Α΄).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 4452/2017 (Α΄ 17) «Σύσταση οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους -Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

6. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 77/2023 (Α΄ 130) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων- Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών-Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων».

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 79/2023 (Α΄ 131) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Την υπό στοιχεία 80/05-01-2024 (Β΄ 69) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, θρησκευμάτων και Αθλητισμού "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ζωή Μακρή».

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού

Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε την με αρ. πρωτ. 219434/Α5/21.12.2016 (Β΄ 4212) Υ.Α., ως ακολούθως:

Από το στοιχείο Β. ΑΡΓΙΩΝ στο σημείο II καταργείται ως, αργία μόνο η θρησκευτική γιορτή των Τριών Ιεραρχών.

Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω Υπουργική Απόφαση.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΖΩΗ Μ. ΜΑΚΡΗ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: