Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
6 Νοεμβρίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 3909

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 116821
Λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων N . 4469/2017(ΦΕΚ Α΄ 62).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 2 του Ν. 4469/2017 (ΦΕΚ 62 Α΄) «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις».

2. Του αρ. 27 (παρ. 2 ε, περ. iv) του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α΄) «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το αρ. πρώτο του π.δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α΄185), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών (Α΄ 178)».

5. Το υπ΄ αρ. 123/2016 προεδρικό διάταγμα «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», (Α 208).

6. Το υπ ΄αρ. 125/2016 προεδρικό διάταγμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», (Α΄116).

7. Το π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπλ. Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Την υπ΄ αρ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α΄) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».

10. Τις με αριθμ. Υ155/11-7-2016 (ΦΕΚ 362/ΥΟΔΔ/11-7-2016) και 120938/Ζ1 (ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/408/27716) αποφάσεις του Πρωθυπουργού περί διορισμού του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

11. Την ανάγκη θέσπισης στελέχωσης του μητρώου συντονιστών προκειμένου για την απρόσκοπτη λειτουργία των διαδικασιών εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του Ν. 4469/2017.

12. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

`Αρθρο 1
Αντικείμενο Ρύθμισης

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η θέσπιση και περιγραφή των λειτουργικών προδιαγραφών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του Ν. 4469/2017 (Α΄ 62) που τηρείται αρμοδίως στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.), www.keyd.gov.gr σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του νόμου αυτού.

Για τις ανάγκες της παρούσας απόφασης:

α) «Διαχειριστής Πιστωτής», είναι ο Πιστωτής ο οποίος οφείλει αρχικώς να εισέλθει στο Σύστημα προκειμένου να δηλώσει τα φυσικά πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί από αυτόν να τον εκπροσωπήσουν στη διαδικασία διαπραγμάτευσης του Ν. 4469/2017.

β) «Εγκριτής» νοείται το φυσικό πρόσωπο που έχει οριστεί από το Διαχειριστή Πιστωτή προκειμένου να εγκρίνει τις ενέργειες του Καταχωρητή κατά τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του Ν. 4469/2017.

γ) «Ειδικός συνοφειλέτης», νοείται το Ελληνικό Δημόσιο, το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (Ε.ΤΕ.ΑΝ. Α.Ε.), καθώς και οποιοσδήποτε άλλος φορέας του δημόσιου τομέα που έχει χορηγήσει εγγύηση για δάνεια οποιουδήποτε είδους.

δ) «Θεσμικοί πιστωτές», νοούνται τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, το Ελληνικό Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που έχουν χρηματικές απαιτήσεις κατά του οφειλέτη.

ε) «Καταχωρητής» νοείται το φυσικό πρόσωπο που έχει οριστεί από το Διαχειριστή Πιστωτή προκειμένου να εκπροσωπήσει Ν. 4469/2017.

στ) «Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών-Κ.Ε.Α.Ο.», είναι ο δημόσιος φορέας που συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 101 του Ν. 4172/2013 , το οποίο αναλαμβάνει την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του ΟΑΕΕ, του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ, καθώς και τη λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ - Ν.Δ. 356/1974).

ζ) «Οφειλέτης» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή το εξουσιοδοτημένο υπ΄ αυτό πρόσωπο, το οποίο εισέρχεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του Ν. 4469/2017 και υποβάλλει αίτηση για την υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών.

η) «Σύστημα» νοείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του Ν. 4469/2017 (Α΄ 62) που τηρείται στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Το «Σύστημα» αναπτύσσεται και συντηρείται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών και φιλοξενείται στις υποδομές της.

θ) «Τελικές εξασφαλίσεις», νοούνται οι εμπράγματες και τυχόν λοιπές εξασφαλίσεις που έχουν παραχωρηθεί από τον οφειλέτη υπέρ του πιστωτή για την εξασφάλιση της οφειλής, οι οποίες προκύπτουν μετά την επίλυση τυχόν διαφωνιών μεταξύ του οφειλέτη και του πιστωτή.

ι) «Τελικές οφειλές» νοούνται οι οφειλές, οι οποίες προκύπτουν μετά την επίλυση τυχόν διαφωνιών μεταξύ του οφειλέτη και του πιστωτή.

ια) «Τειρεσίας» είναι διατραπεζική εταιρία επεξεργασίας δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. που λειτουργεί στο πλαίσιο του Ν. 2472/1997 και των σχετικών αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4469/2017 θα λειτουργήσει ως βάση δεδομένων των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και ως κόμβος για τη διόδευση των δεδομένων αυτών.

ιβ) «Υποχρεωτικοί συνοφειλέτες» νοούνται οι συνοφειλέτες που έχουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο Ν. 4469/2017 την ιδιότητα του ομόρρυθμου εταίρου ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας ή ευθύνονται από άλλη αιτία εις ολόκληρον και αλληλεγγύως για το σύνολο των οφειλών του οφειλέτη.

ιγ) οι λοιποί ορισμοί έχουν τη σημασία που τους αποδίδεται, όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 4469/2017 (Α΄ 62).

`Αρθρο 2
Υποβολή Αίτησης

1. Η αίτηση για την υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών υποβάλλεται από τον Οφειλέτη ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. www. keyd.gov.gr και την επιλογή την ένδειξης του Συστήματος, με τη σήμανση «Ηλεκτρονική πλατφόρμα εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του Ν. 4469/2017».

2. Με την επιτυχή εισαγωγή στο Σύστημα, αυτό εμφανίζει σχετική ένδειξη για την εισαγωγή των προσωπικών του διαπιστευτηρίων του TAXISnet (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης), φυσικού ή νομικού προσώπου, επιλέγοντας τον αντίστοιχο ρόλο. Ταυτόχρονα, γίνεται αυτομάτως έλεγχος σχετικά με το εάν ο συγκεκριμένος οφειλέτης έχει υποβάλει ξανά αίτηση, η οποία είτε περαιώθηκε επιτυχώς είτε κατέληξε σε πρακτικό αποτυχίας. Σε αυτή την περίπτωση η διαδικασία διακόπτεται με την εμφάνιση της αντίστοιχης ένδειξης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αίτηση, ήτοι δεν έχει υποβληθεί ή δεν έχει διαπιστωθεί η εκπλήρωση των κριτηρίων υπαγωγής/ επιλεξιμότητας, το Σύστημα ελέγχει αυτόματα εάν ο Οφειλέτης δικαιούται να εκκινήσει ο ίδιος τη διαδικασία υπαγωγής στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών. Ειδικότερα:

α) Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσκληση πιστωτή προς τον οφειλέτη, το Σύστημα επιτρέπει στον οφειλέτη να ξεκινήσει την υποβολή αίτησης,

β) Σε περίπτωση που υπάρχει πρόσκληση πιστωτή προς τον οφειλέτη, εφόσον ο τελευταίος έχει ανταποκριθεί εντός δύο (2) μηνών, το Σύστημα του επιτρέπει να ξεκινήσει την υποβολή αίτησης, ενώ, εφόσον αυτός δεν έχει ανταποκριθεί μέσα σε δύο μήνες, η διαδικασία διακόπτεται.

Για την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου ελέγχου, το Ελληνικό Δημόσιο, οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τα ΝΠΔΔ, οι ΟΤΑ και οι χρηματοδοτικοί φορείς αποστέλλουν κατ΄ ελάχιστον μια φορά το μήνα τυποποιημένα αρχεία, τα οποία φορτώνονται στο Σύστημα από την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. Τα αρχεία αυτά περιέχουν κατ΄ ελάχιστο, α/α πρόσκλησης, ΑΦΜ του πιστωτή, επωνυμία του πιστωτή, ΑΦΜ του οφειλέτη, επωνυμία του οφειλέτη (για νομικά πρόσωπα) ή ονοματεπώνυμο/ πατρώνυμο (για φυσικά πρόσωπα) και ημερομηνία επίδοσης της πρόσκλησης. Η διορία των δύο μηνών ξεκινάει από την ημερομηνία επίδοσης της τελευταίας πρόσκλησης προς τον οφειλέτη μέχρι την είσοδο αυτού στην εφαρμογή και την εκπλήρωση των κριτηρίων υπαγωγής/επιλεξιμότητας.

3. Σε περίπτωση που υπάρχει αίτηση σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης, ήτοι αίτηση για την οποία έχει διαπιστωθεί η εκπλήρωση των κριτηρίων υπαγωγής/ επιλεξιμότητας και εκκρεμεί η εισαγωγή στοιχείων και δικαιολογητικών, το Σύστημα μεταφέρει τον Οφειλέτη στα στάδια επεξεργασίας και εισαγωγής στοιχείων.

4. Σε περίπτωση που υπάρχει αίτηση σε κατάσταση οριστικής υποβολής, το Σύστημα επιτρέπει στον Οφειλέτη την επισκόπηση της αίτησης, όχι όμως και τη μεταβολή στοιχείων αυτής. Επίσης επιτρέπονται ενέργειες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης.

5. Ο Οφειλέτης επιβεβαιώνει ότι ενημερώθηκε για το εξής: «Για την υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού, θα λάβει χώρα αυτεπάγγελτη αναζήτηση των δεδομένων του οφειλέτη, από τις βάσεις δεδομένων της φορολογικής διοίκησης, των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και των τραπεζών, στο πλαίσιο της παρεχομένης αδείας του οφειλέτη για την επεξεργασία και κοινοποίηση των δεδομένων του, την άρση απορρήτου τραπεζικών καταθέσεων του αρθ. 1 Ν.Δ. 1059/1971 (Α΄ 270) και φορολογικού απορρήτου του αρθ. 17 Ν. 4174/2013 (Α΄ 170) που συνεπάγεται η κατάθεση της αίτησης, όπως ρητώς αναφέρεται στο αρθ. 5 παρ. 6 Ν. 4469/2017 (Α΄ 62)».

6. Σε περίπτωση ύπαρξης νομικών ή φυσικών προσώπων που προήλθαν από διαδοχή επιχειρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 479 του Αστικού Κώδικα, ο Οφειλέτης συμπληρώνει στο σύστημα πίνακα με τα στοιχεία των εταιρειών που έχει διαδεχθεί και φορτώνει τα σχετικά παραστατικά ή έγγραφα τεκμηρίωσης. Ο πίνακας περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον α/α, ΑΦΜ παλαιάς επιχείρησης, Επωνυμία (για νομικά πρόσωπα) ή ονοματεπώνυμο/ πατρώνυμο (για φυσικά πρόσωπα) και την ημερομηνία διαδοχής.

`Αρθρο 3
Κριτήρια υπαγωγής και επιλεξιμότητας

1. Με την εισαγωγή των ανωτέρω στοιχείων έναρξης της αίτησης, το Σύστημα ανακτά στοιχεία από τη βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης - Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για τον έλεγχο της υπαγωγής στο πεδίο εφαρμογής του νόμου και της επιλεξιμότητας. Τα στοιχεία αυτά είναι:

α) Βασικά στοιχεία της επιχείρησης: Αριθμός Φορολογικού Μητρώου οφειλέτη, Τύπος οφειλέτη (ΦΠ ή ΝΠ), Επωνυμία (για ΝΠ) ή Ονοματεπώνυμο/ Πατρώνυμο (για ΦΠ), ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας/ Περιγραφή, Ημ/νια έναρξης επιχείρησης, Λογιστικό σύστημα το οποίο τηρεί η επιχείρηση.

β) Στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης: Διεύθυνση έδρας (Οδός, Αριθμός, ΤΚ, Πόλη, Περιφερειακή Ενότητα, Περιφέρεια), τηλέφωνο, και ηλεκτρονική διεύθυνση, θα παρέχεται η δυνατότητα αλλαγών στον Οφειλέτη αλλά μόνον για τα συγκεκριμένα στοιχεία.

γ) Τα στοιχεία της επιχείρησης από όπου συνάγεται ότι ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα ή νομικό πρόσωπο το οποίο αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

δ) Τα στοιχεία της επιχείρησης από όπου συνάγεται ότι ο οφειλέτης έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα.

ε) Η ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, συμπεριλαμβανομένων τυχόν οφειλών υπέρ τρίτων πιστωτών (π.χ. ΝΠΔΔ, ΟΤΑ), οι οποίες βεβαιώνονται και εισπράττονται από τη Φορολογική Διοίκηση.

στ) Οι δραστηριότητες (δηλαδή Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας - ΚΑΔ) της επιχείρησης για τον έλεγχο των δραστηριοτήτων που ευρίσκονται εκτός του πεδίου εφαρμογής του Ν. 4469/2017, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 αυτού.

ζ) Η κατάσταση της επιχείρησης, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι ευρίσκεται σε λειτουργία, ήτοι δεν έχει διακόψει τη δραστηριότητά της και δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση.

η) Το λογιστικό σύστημα το οποίο τηρεί η επιχείρηση (απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία), προκειμένου να διαπιστωθούν, κατά περίπτωση τα εξής:

i) Για τους υπόχρεους τήρησης απλογραφικών βιβλίων, ότι έχουν θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία (1) τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις (3) χρήσεις, και

ii) Για τους υπόχρεους τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, ότι έχουν θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, ή θετική καθαρή θέση σε μία (1) τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις (3) χρήσεις.

2.Όσα από τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου δεν είναι εφικτό να αντληθούν αυτόματα από τη βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης (είτε εξαιτίας έλλειψης διεπαφής είτε εξαιτίας μη καταχώρησης των στοιχείων στη βάση δεδομένων) θα καταχωρούνται στο σύστημα ή θα δηλώνονται από τον Οφειλέτη.

3. Στη συνέχεια, το Σύστημα ανακτά στοιχεία από τη βάση δεδομένων της ασφαλιστικής διοίκησης (ΚΕΑΟ) για τον έλεγχο της υπαγωγής στο πεδίο εφαρμογής του νόμου, αναφορικά με την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016.

4. Επιπλέον, το Σύστημα ανακτά στοιχεία από τη βάση δεδομένων των χρηματοδοτικών φορέων (ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ) για τον έλεγχο της υπαγωγής στο πεδίο εφαρμογής του νόμου, αναφορικά με (διαζευκτικώς):

α) Την ύπαρξη οφειλής προς χρηματοδοτικό φορέα από δάνειο σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 ή οφειλής που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016.

β) Την ύπαρξη επιταγών εκδόσεως του οφειλέτη που δεν πληρώθηκαν, λόγω μη επαρκούς υπολοίπου ( άρθρο 40 του Ν. 5960/33 ).

γ) Την ύπαρξη διαταγών πληρωμής ή δικαστικών αποφάσεων που έχουν στη διάθεσή τους οι χρηματοδοτικοί φορείς.

5. Όσα από τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου δεν είναι εφικτό να αντληθούν αυτόματα από τη βάση δεδομένων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, είτε εξαιτίας έλλειψης διεπαφής είτε εξαιτίας μη καταχώρησης των στοιχείων στη βάση δεδομένων, θα δηλώνονται από τον Οφειλέτη. Στην περίπτωση αυτή ο τελευταίος έχει την υποχρέωση να φορτώσει στο σύστημα τα σχετικά παραστατικά τεκμηρίωσης.

`Αρθρο 4
Υποβολή στοιχείων πληρότητας της αίτησης

1. Μετά τη διενέργεια του κατά τα ανωτέρω αυτόματου από το Σύστημα ελέγχου των κριτηρίων υπαγωγής και επιλεξιμότητας, ο Οφειλέτης καταχωρεί στο σύστημα τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Τον κύκλο εργασιών του κατά την τελευταία χρήση πριν την υποβολή της αίτησης,

β) τις συνολικές υποχρεώσεις (ληξιπρόθεσμες και μη) του έναντι των πιστωτών του μέχρι την υποβολή της αίτησης ανεξάρτητα με το χρόνο γέννησής τους,

γ) την περιγραφή της δραστηριότητάς του,

δ) την περιγραφή της οικονομικής του κατάστασης,

ε) την περιγραφή των λόγων της οικονομικής του αδυναμίας και

στ) την περιγραφή των προοπτικών της επιχείρησής του.

2. Ο Οφειλέτης συμπληρώνει τη λίστα των κριτηρίων υπαγωγής στο πεδίο εφαρμογής του νόμου, ως εξής:

α) Την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, λόγω διαδοχής επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 479 του Αστικού Κώδικα.

β) Την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, λόγω διαδοχής επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 479 του Αστικού Κώδικα.

γ) Την ύπαρξη οφειλής προς χρηματοδοτικό φορέα από δάνειο σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 ή οφειλής που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016, λόγω διαδοχής επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 479 του Αστικού Κώδικα.

δ) Την ύπαρξη επιταγών εκδόσεως του οφειλέτη που δεν πληρώθηκαν, λόγω μη επαρκούς υπολοίπου σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 5960/1933, λόγω διαδοχής επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 479 του Αστικού Κώδικα.

ε) Την ύπαρξη διαταγών πληρωμής ή δικαστικών αποφάσεων λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων εις βάρος του οφειλέτη που δεν διαθέτει η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ή/ και διαδοχής επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 479 του Αστικού Κώδικα.

στ) Το γεγονός ότι οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές κατά την 31-12-2016 ήταν μεγαλύτερες από είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000 €) (πεδίο 31-12-2016 > 20.000 €).

ζ) Την μη ύπαρξη ενεργής αίτησης ενώπιον δικαστηρίου για υπαγωγή στις διατάξεις των άρθρων 62 επ. του Ν. 4307/2014 (Α΄ 246) ή, εφόσον έχει πτωχευτική ικανότητα, στις διατάξεις του Ν. 3588/2007 (Α΄ 153).

η) Την μη έκδοση οριστικής απόφασης υπαγωγής του οφειλέτη σε μία από τις αναφερόμενες υπό (στ) ανωτέρω διαδικασίες ή τη μη συζήτηση ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου της αίτησης υπαγωγής.

θ) Την μη ύπαρξη αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης (αναφορικά με πράξεις που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα) για το αδίκημα της φοροδιαφυγής, εξαιρουμένης της μη απόδοσης φόρου προστιθέμενης αξίας, φόρου κύκλου εργασιών, φόρου ασφαλίστρων, παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων τελών ή εισφορών ή φόρου πλοίων. Η προϋπόθεση ανάλογα με τη νομική μορφή της επιχείρησης πρέπει να πληρούται για το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή στην περίπτωση των νομικών προσώπων, για τους προέδρους ή τους διευθύνοντες συμβούλους ή τους διαχειριστές ή τους εταίρους ή και κάθε πρόσωπο εντεταλμένο είτε από τον νόμο, είτε από ιδιωτική βούληση, είτε με δικαστική απόφαση στη διαχείριση αυτών.

ι) Τη μη ύπαρξη αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης (αναφορικά με πράξεις που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα) για το αδίκημα της απάτης κατά του Δημοσίου ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης σε βαθμό πλημμελήματος ή για τα αδικήματα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της δωροδοκίας, της δωροληψίας, της λαθρεμπορίας, της καταδολίευσης δανειστών ή της χρεοκοπίας ή της απάτης, σε βαθμό κακουργήματος. Η προϋπόθεση ανάλογα με τη νομική μορφή της επιχείρησης πρέπει να πληρούται για το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή στην περίπτωση των νομικών προσώπων, για τους προέδρους ή τους διευθύνοντες συμβούλους ή τους διαχειριστές ή τους εταίρους ή και κάθε πρόσωπο εντεταλμένο είτε από τον νόμο, είτε από ιδιωτική βούληση, είτε με δικαστική απόφαση στη διαχείριση αυτών.

3. Το Σύστημα ελέγχει τα κριτήρια υπαγωγής στο πεδίο εφαρμογής του νόμου και επιλεξιμότητας. Σε περίπτωση που πληρούνται τα παραπάνω κριτήρια, το Σύστημα θέτει την αίτηση σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης και ο Οφειλέτης δε μπορεί να επιστρέψει στα προηγούμενα βήματα. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται τα παραπάνω κριτήρια, η διαδικασία διακόπτεται και ο Οφειλέτης μπορεί σε μεταγενέστερο χρόνο να εκκινήσει τη διαδικασία υποβολής αίτησης από την αρχή. Για στατιστικούς λόγους το Σύστημα διατηρεί το κριτήριο υπαγωγής στο νόμο ή επιλεξιμότητας, βάσει του οποίου δεν προχώρησε η διαδικασία.

`Αρθρο 5
Υποβολή περιουσιακών στοιχείων οφειλέτη, εργαζομένων και συνδεδεμένων προσώπων

1. Στη συνέχεια, ο Οφειλέτης προχωρά στην εισαγωγή των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη με τον ακόλουθο τρόπο: Λαμβάνεται αυτόματα από τη βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης πίνακας με τα στοιχεία των ακινήτων από την τελευταία εκκαθαρισμένη περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη μέχρι την υποβολή της αίτησης καθώς και όλες τις αλλαγές στο Ε9 με προσυμπληρωμένη την αξία βάσει της οποίας έχει υπολογιστεί ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων - ΕΝ-ΦΙΑ (Ν. 4223/2013, Α΄ 287).

2. Κατόπιν, λαμβάνεται από τη βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης πίνακας με τα κινητά περιουσιακά στοιχεία (Αυτοκίνητα, Αεροσκάφη, Πλοία/ Σκάφη) του οφειλέτη εφόσον αυτός είναι φυσικό πρόσωπο, τα οποία αντλούνται αυτόματα από το έντυπο Ε1 του προηγούμενου έτους.

3. Στη συνέχεια, λαμβάνεται από τη βάση δεδομένων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ πίνακας με τα κινητά περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη (τραπεζικές καταθέσεις, εμβάσματα, επενδυτικά προϊόντα και χαρτοφυλάκιο μετοχών), καθώς και την εκτιμώμενη αξία τους.

4. Επιπλέον, λαμβάνεται από τη βάση δεδομένων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ πίνακας με τα στοιχεία των εμπραγμάτων και ενοχικών εξασφαλίσεων επί των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη που βρίσκονται στη διάθεση των τραπεζών.

5. Στη συνέχεια, ο οφειλέτης συμπληρώνει σε πίνακα, τον οποίο φορτώνει στο Σύστημα:

i) Κατάλογο περιουσιακών στοιχείων με αναφορά στην εκτιμώμενη εμπορική αξία τους και

ii) Πλήρη περιγραφή των βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων που είναι εγγεγραμμένα επί αυτών.

iii) Για τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, ο πίνακας περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον: α/α, ΑΦΜ οφειλέτη/συνοφειλέτη, ταυτότητα ακινήτου, περιγραφή ακινήτου, ένδειξη προέλευσης αξίας ακινήτου (αξία βάσει ΕΝΦΙΑ ή εκτιμώμενη εμπορική αξία), εκτιμώμενη αξία ακινήτου, παρατηρήσεις, πίνακας βαρών/εξασφαλίσεων (με αναφορά στον α/α, ΑΦΜ πιστωτή, την ταυτότητα ακινήτου, το είδος βάρους/ εξασφάλισης (προσημείωση ή υποθήκη), το ασφαλιζόμενο ποσό, τη σειρά προσημείωσης και δημόσιο βιβλίο.

iv) Για τα κινητά περιουσιακά στοιχεία, ο πίνακας περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον: α/α, ΑΦΜ οφειλέτη/συνοφειλέτη, κωδικός κινητού περιουσιακού στοιχείου, τύπος κινητού περιουσιακού στοιχείου (Μηχανολογικός Εξοπλισμός, Αυτοκίνητο, Αεροσκάφος, Πλοίο/Σκάφος, Ασφάλειες, Εμπορεύματα, Έργα Τέχνης, Εμπορικό Σήμα, Λοιπά Χρεόγραφα, Καταθέσεις, Μετοχές - Ομόλογα -Απαιτήσεις, Προϊόντα Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου, Προϊόντα Μετοχικού Χαρτοφυλακίου, `Αλλο), περιγραφή κινητού περιουσιακού στοιχείου, εκτιμώμενη αξία κινητού περιουσιακού στοιχείου, παρατηρήσεις, πίνακας βαρών/ εξασφαλίσεων (με αναφορά στον α/α, τον ΑΦΜ οφειλέτη/συνοφειλέτη, τον κωδικό κινητού περιουσιακού στοιχείου, ΑΦΜ πιστωτή, το είδος βάρους/εξασφάλισης (προσημείωση, υποθήκη, ενέχυρο, εκχώρηση), και το ασφαλιζόμενο ποσό.

6. Στη συνέχεια ο Οφειλέτης οφείλει να εισαγάγει στο Σύστημα στοιχεία αναφορικά με τις μεταβιβάσεις ή επιβαρύνσεις επί των περιουσιακών στοιχείων, που έγιναν εντός των τελευταίων πέντε (5) ετών πριν από την υποβολή της αίτησης ως εξής: Συμπληρώνει σε πίνακα, τον οποίο φορτώνει στο σύστημα, κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου που έγινε εντός των τελευταίων πέντε ετών πριν από την υποβολή της αίτησης. Ο πίνακας περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον α/α, ΑΦΜ οφειλέτη, είδος μεταβολής, τύπο περιουσιακού στοιχείου, περιγραφή του περιουσιακού στοιχείου περιγραφή της μεταβολής, ημερομηνία μεταβολής περιουσιακού στοιχείου και παρατηρήσεις.

7. Προς επιβεβαίωση των στοιχείων που εισάγονται από το Οφειλέτη, το Σύστημα ανακτά:

α) από τη βάση δεδομένων της Φορολογικής Διοίκησης, μεταβιβάσεις ακίνητων περιουσιακών στοιχείων (μεταβολές και διαγραφές) που πραγματοποιήθηκαν εντός των τελευταίων πέντε (5) ετών πριν την υποβολή της αίτησης, εφόσον είναι διαθέσιμα με ηλεκτρονικό τρόπο. Τα εν λόγω στοιχεία αντλούνται από το έντυπο Ε9 της Φορολογικής Διοίκησης.

β) από τη βάση δεδομένων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, μεταβιβάσεις κινητών περιουσιακών στοιχείων (εμβάσματα) που πραγματοποιήθηκαν εντός των τελευταίων πέντε (5) ετών πριν την υποβολή της αίτησης, εφόσον είναι διαθέσιμα με ηλεκτρονικό τρόπο.

8. Κατόπιν, ο Οφειλέτης εισάγει τον πίνακα συναλλαγών, ως εξής: συμπληρώνει σε πίνακα, τον οποίο φορτώνει στο Σύστημα, κάθε καταβολή μερίσματος προς τους μετόχους ή εταίρους ή άλλη συναλλαγή, εκτός των τρεχουσών συναλλαγών της επιχείρησης, που έγινε εντός των τελευταίων 24 μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης. Ο πίνακας περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον α/α, ΑΦΜ οφειλέτη, είδος συναλλαγής, περιγραφή της συναλλαγής, ημερομηνία συναλλαγής και παρατηρήσεις.

9. Στη συνέχεια, και εφόσον υπάρχουν συνδεδεμένα Φυσικά ή/και Νομικά πρόσωπα θα πρέπει να εισαγάγει στο Σύστημα πίνακα στοιχείων αυτών, ως εξής:

α) στοιχεία σχετικά με τα συνδεδεμένα με αυτόν φυσικά και νομικά πρόσωπα, ήτοι, τον α/α, τον ΑΦΜ οφειλέτη, τον αριθμό φορολογικού μητρώου του συνδεδεμένου προσώπου, τον τύπο του συνδεδεμένου προσώπου- φυσικό ή νομικό πρόσωπο, επωνυμία (για νομικά πρόσωπα) ή Ονοματεπώνυμο/ Πατρώνυμο (για φυσικά πρόσωπα), στοιχεία επικοινωνίας συνδεδεμένου προσώπου (Οδός, Αριθμός, ΤΚ, Πόλη, Χώρα, Τηλέφωνο και Ηλεκτρονική διεύθυνση), ημερομηνία σύστασης (για νομικά πρόσωπα με ημερομηνία σύστασης μεταγενέστερη της 1.1.2012), μεταβίβαση ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων (Ναι/Όχι), χορήγηση αμοιβής (Ναι/Όχι).

β) πλήρη στοιχεία ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων που τυχόν μεταβιβάστηκαν από τον οφειλέτη ή τους συνοφειλέτες σε νομικά πρόσωπα συνδεδεμένα με τον οφειλέτη μετά την 1.1.2012 και εφεξής (α/α, ΑΦΜ οφειλέτη, ΑΦΜ συνδεδεμένου προσώπου, ΑΦΜ προηγούμενου κυρίου, τύπος περιουσιακού στοιχείου, περιγραφή περιουσιακού στοιχείου, ημερομηνία μεταβίβασης και αξία μεταβίβασης).

γ) ανάλυση των αμοιβών που χορηγήθηκαν από τον οφειλέτη σε συνδεδεμένα πρόσωπα κατά τους τελευταίους είκοσι τέσσερις (24) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης, με αναφορά κατά α/α, στον ΑΦΜ οφειλέτη, στον Α.Φ.Μ. του συνδεδεμένου προσώπου, τον τύπο αμοιβής (Μέρισμα προς μέτοχο/ εταίρο, Αποδοχές/ Μισθοδοσία, Πριμ παραγωγικότητας/ Bonus, `Αλλο), την ημερομηνία καταβολής της αμοιβής και το ποσό αυτής.

10. Στο επόμενο βήμα, ο Οφειλέτης οφείλει να εισάγει πίνακα στοιχείων συνοφειλετών. Πιο συγκεκριμένα, για κάθε συνοφειλέτη ο Οφειλέτης εισάγει τον αριθμό φορολογικού μητρώου και το Σύστημα ανακτά από τη βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης:

α) τα βασικά στοιχεία του συνοφειλέτη, ήτοι τον τύπο συνοφειλέτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), την Επωνυμία (για νομικά πρόσωπα) ή το Ονοματεπώνυμο/ Πατρώνυμο (για φυσικά πρόσωπα), και

β) τα στοιχεία επικοινωνίας του συνοφειλέτη, ήτοι η Διεύθυνση (Οδός, Αριθμός, ΤΚ, Πόλη), το τηλέφωνο, και η ηλεκτρονική διεύθυνση, θα παρέχεται η δυνατότητα αλλαγών στο Οφειλέτη αλλά μόνον για τη συγκεκριμένη πλατφόρμα.

11. Όσα από τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου δεν είναι εφικτό να αντληθούν αυτόματα από τη βάση της φορολογικής διοίκησης, είτε εξαιτίας έλλειψης διεπαφής, είτε εξαιτίας μη καταχώρησης των στοιχείων στη βάση δεδομένων, θα καταχωρούνται στο σύστημα από τον Οφειλέτη.

12. Επιπλέον ο Οφειλέτης έχει την υποχρέωση να δηλώσει στο σύστημα εάν ο συνοφειλέτης είναι:

α) Ειδικός (με την επιβεβαίωση της αντίστοιχης σήμανσης Ναι/Όχι).

β) Υποχρεωτικός (με την επιβεβαίωση της αντίστοιχης σήμανσης Ναι/Όχι).

13. Προς επιβεβαίωση των στοιχείων που εισάγονται από τον Οφειλέτη, το Σύστημα ανακτά από τη βάση δεδομένων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, τα στοιχεία των συνοφειλετών που αφορούν τις τράπεζες.

14. Τέλος, ο Οφειλέτης έχει την υποχρέωση να επιλέξει μέσω του Συστήματος την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς ενημέρωση των συνοφειλετών για τη συνυποβολή αίτησης, με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Αποστολή ενημέρωσης (με την επιβεβαίωση της αντίστοιχης σήμανσης Ναι/Όχι). Σημειώνεται ότι μετά την αποστολή του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε κάθε συνοφειλέτη, το πεδίο λαμβάνει την τιμή «Ναι». Ως εκ τούτου ακόμα και αν στη συνέχεια ο οφειλέτης προσθέσει συνοφειλέτες στο πίνακα συνοφειλετών και επιλέξει εκ νέου την αποστολή μηνύματος, το σύστημα δεν αποστέλλει εκ νέου μήνυμα στους συνοφειλέτες που έχουν ήδη ενημερωθεί.

β) Ημερομηνία αποστολής ενημέρωσης. Μόλις το πεδίο «Αποστολή ενημέρωσης» λάβει την τιμή «Ναι», το σύστημα καταγράφει την ημερομηνία αποστολής της ενημέρωσης.

γ) Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενημερώνει:

i) τους συνοφειλέτες (πλην των Ειδικών), ότι ο συγκεκριμένος οφειλέτης (με αναφορά στον αριθμό φορολογικού μητρώου, την επωνυμία-για νομικά πρόσωπα- ή ονοματεπώνυμο/ Πατρώνυμο -για φυσικά πρόσωπα- τη Διεύθυνση έδρας-Οδός, Αριθμός, ΤΚ, Πόλη- το τηλέφωνο, και ηλεκτρονική διεύθυνση) έχει κινήσει τη διαδικασία υποβολής αίτησης στο πλαίσιο του Ν. 4469/2017 και τους καλεί να εισέλθουν στο Σύστημα, εντός είκοσι (20) ημερών, προκειμένου να προβούν στη συνυποβολή αίτησης.

ii) Τους ειδικούς συνοφειλέτες, ότι ο οφειλέτης (με αναφορά στον αριθμό φορολογικού μητρώου, την επωνυμία, για νομικά πρόσωπα ή ονοματεπώνυμο/ Πατρώνυμο για φυσικά πρόσωπα, τη Διεύθυνση έδρας-Οδός, Αριθμός, ΤΚ, Πόλη- το τηλέφωνο, και ηλεκτρονική διεύθυνση) έχει κινήσει τη διαδικασία υποβολής αίτησης στο πλαίσιο του Ν. 4469/2017, τους γνωστοποιεί ότι δεν απαιτείται συνυποβολή της αίτησης και η διαδικασία θα προχωρήσει ως εάν η αίτηση είχε συνυποβληθεί.

iii) Σε περίπτωση μη συνυποβολής αίτησης από συνοφειλέτες (πλην των Ειδικών), εντός του ημίσεως των τεθέντων ημερών, η αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επαναλαμβάνεται από το Σύστημα.

`Αρθρο 6
Υπεύθυνη δήλωση ακρίβειας και πληρότητας, παροχή άδειας χρήσης δεδομένων και φόρτωση δικαιολογητικών

1. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της αίτησης, ο Οφειλέτης επιβεβαιώνει τα εξής:

α) Η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του οφειλέτη για την ακρίβεια και την πληρότητα του περιεχομένου της αίτησης, καθώς και των υποβληθέντων εγγράφων. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα προς το οφειλέτη για τις έννομες συνέπειες της ψευδούς δήλωσης ( άρθρο 22 παρ. 6 του Ν. 1599/1986 ).

β) Με την αίτηση υπαγωγής παρέχεται άδεια για κοινοποίηση στο συντονιστή, τον εμπειρογνώμονα και στους συμμετέχοντες πιστωτές, επεξεργασία και διασταύρωση από αυτούς των δεδομένων του, τα οποία περιλαμβάνονται στην αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα, όσο και άλλων δεδομένων του που βρίσκονται στην κατοχή των συμμετεχόντων πιστωτών για τους σκοπούς της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών. Η άδεια του προηγούμενου εδαφίου συνεπάγεται την άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1059/1971 (Α΄ 270) και του φορολογικού απορρήτου του άρθρου 17 του Ν. 4174/2013 (Α΄ 170).

γ) Με την αίτηση υπαγωγής παρέχεται άδεια για κοινοποίηση, σε όλους τους πιστωτές, των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο απόσπασμα της αίτησής του.

2. Το απόσπασμα της αίτησης παράγεται από το Σύστημα και περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία:

α) πλήρη στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΚΑΔ, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση), αναφορά στον κύκλο εργασιών κατά την τελευταία χρήση πριν από την υποβολή της αίτησης και στις συνολικές υποχρεώσεις έναντι των πιστωτών, περιγραφή της δραστηριότητας, της οικονομικής κατάστασης, των λόγων της οικονομικής αδυναμίας και των προοπτικών της επιχείρησης, β) την οφειλή έναντι του κάθε ειδοποιού μενού πιστωτή, γ) το ύψος των οφειλών προς τους χρηματοδοτικούς φορείς συνολικά, το Δημόσιο, τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και τους λοιπούς πιστωτές συνολικά, δ) την πρόταση για τον τρόπο ρύθμισης των οφειλών και ε) τα στοιχεία που απαιτούνται για την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας.

3. Το Σύστημα εμφανίζει την λίστα των απαραίτητων δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αίτηση, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 5 παρ. 8 Ν. 4469/2017 , με κριτήριο:

α) τη νομική υπόσταση του οφειλέτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο),

β) την κατηγορία των λογιστικών βιβλίων που τηρεί ο οφειλέτης.

4. Το Σύστημα ανακτά από τη βάση δεδομένων της Φορολογικής Διοίκησης, τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (από τα στοιχεία του εντύπου Ε.1) ή δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (από τα στοιχεία των εντύπων Ν ή Ε.5 ή Φ01.010 ή Φ01.013) των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών.

β) Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (από τα στοιχεία του εντύπου Ε.3) των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών.

γ) Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών των τελευταίων πέντε (5) ετών.

δ) Δήλωση στοιχείων ακινήτων (από τα στοιχεία του εντύπου Ε.9), εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της.

ε) Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (από τα στοιχεία του εκκαθαριστικού σημειώματος του τελευταίου φορολογικού έτους).

στ) Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου φορολογικού έτους.

ε) Τελευταία περιοδική δήλωση ΦΠΑ (από τα στοιχεία του εντύπου Φ2), εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της.

5. Όσα από τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου δεν είναι εφικτό να αντληθούν αυτόματα από τη βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης, είτε εξαιτίας έλλειψης διεπαφής, είτε εξαιτίας μη καταχώρησης των στοιχείων στη βάση δεδομένων (π.χ. υποβολή δήλωσης χειρόγραφα), θα φορτώνονται στο Σύστημα από τον Οφειλέτη.

6. Ο οφειλέτης κατά περίπτωση συμπληρώνει σε πίνακα και φορτώνει στο Σύστημα ή φορτώνει απευθείας στο Σύστημα, τα έγγραφα/δικαιολογητικά, που δεν μπορούν να ανακτηθούν αυτόματα. Ειδικότερα θα πρέπει να υποβάλει:

α) Χρηματοοικονομικές καταστάσεις του άρθρου 16 του Ν. 4308/2014 (Α΄ 251) των τελευταίων πέντε περιόδων, οι οποίες πρέπει να είναι δημοσιευμένες, εφόσον προβλέπεται αντίστοιχη υποχρέωση.

β) Προσωρινό ισοζύγιο τελευταίου μηνός τεταρτοβαθμίων λογαριασμών του αναλυτικού καθολικού της γενικής λογιστικής, εφόσον προβλέπεται η κατάρτισή του.

γ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του οφειλέτη ή του πρόεδρου του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου για ανώνυμες εταιρείες, του διαχειριστή για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές Εταιρείες, των ομόρρυθμων εταίρων και των διαχειριστών για προσωπικές εταιρείες.

δ) Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.

ε) Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.

στ) Πιστοποιητικό περί μη λύσης της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ. εφόσον ο οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο.

ζ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, του οφειλέτη ή του πρόεδρου του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου για ανώνυμες εταιρείες, του διαχειριστή για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές Εταιρείες, των ομόρρυθμων εταίρων και των διαχειριστών για προσωπικές εταιρείες.

7. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης επιθυμεί τη συμπλήρωση κάποιου επιπλέον δικαιολογητικού, πέραν των υποχρεωτικών, έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει τη λίστα και να φορτώσει το αντίστοιχο δικαιολογητικό στο σύστημα.

`Αρθρο 7
Δεδομένα οφειλών και υποβολή πρότασης αναδιάρθρωσης

1. Ο Οφειλέτης οφείλει να εισάγει στο Σύστημα τα δεδομένα των οφειλών, καθώς και να υποβάλλει τη δική του πρόταση σχετικά με την αναδιάρθρωση αυτών, ως ακολούθως:

2. Εισαγωγή πίνακα πιστωτών: Ο πίνακας πιστωτών περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία:

α) Είδος πιστωτή (Φορολογική Διοίκηση, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Λοιποί φορείς Δημοσίου, Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, Λοιποί Χρηματοδοτικοί Φορείς, Προμηθευτές, Εργαζόμενοι),

β) ΑΦΜ πιστωτή,

γ) Τύπος πιστωτή (φυσικό ή νομικό πρόσωπο),

δ) Επωνυμία (για νομικά πρόσωπα) ή Ονοματεπώνυμο/Πατρώνυμο (για φυσικά πρόσωπα),

ε) Στοιχεία έδρας (Διεύθυνση-Οδός, Αριθμός, ΤΚ, Πόλη), Τηλέφωνο, και Ηλεκτρονική διεύθυνση.

3. Για τους θεσμικούς πιστωτές, παράλληλα με την ανάκτηση στοιχείων των οφειλών, το Σύστημα συμπληρώνει και τον πίνακα πιστωτών.

4. Στη συνέχεια ο οφειλέτης:

α) Σε περίπτωση που έχει οφειλές προς λοιπούς φορείς του Δημοσίου (πλην της φορολογικής διοίκησης και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης), επιλέγει από λίστα τον πιστωτή και το Σύστημα συμπληρώνει τον πίνακα πιστωτών.

β) Σε περίπτωση που έχει οφειλές προς οποιοδήποτε άλλο πιστωτή που δεν περιλαμβάνεται στη λίστα του σημείου (α) (π.χ. Προμηθευτές, εργαζόμενοι), καταχωρεί στο σύστημα τα στοιχεία του πίνακα πιστωτών.

5. Εισαγωγή πίνακα ανάλυσης οφειλών: Ο πίνακας ανάλυσης οφειλών περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία:

α) Είδος πιστωτή (Φορολογική Διοίκηση, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Λοιποί φορείς Δημοσίου, Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, Λοιποί Χρηματοδοτικοί Φορείς, Προμηθευτές, Εργαζόμενοι),

β) ΑΦΜ πιστωτή,

γ) Επωνυμία (για νομικά πρόσωπα) ή Ονοματεπώνυμο/ Πατρώνυμο (για φυσικά πρόσωπα),

δ) Ταυτότητα Οφειλής

ε) Τελικό Ποσό οφειλής. Το πεδίο περιλαμβάνει το ποσό της απαίτησης το οποίο κρίνει ο συντονιστής ότι δεν αμφισβητείται ή το ποσό της απαίτησης που επιβεβαιώνεται από τον εμπειρογνώμονα, σε περίπτωση διαφωνίας οφειλέτη - πιστωτή.

στ) Ποσό οφειλής (του οφειλέτη), το οποίο συμπληρώνεται από τον οφειλέτη και περιλαμβάνει το ποσό της απαίτησης κατά την άποψη του οφειλέτη.

ζ) Ποσό οφειλής (του πιστωτή), συμπληρώνεται από τον πιστωτή και περιλαμβάνει το ποσό της απαίτησης κατά την άποψη του πιστωτή.

η) Τελικές Εξασφαλίσεις. Το πεδίο περιλαμβάνει τις εξασφαλίσεις που κρίνει ο συντονιστής ότι δεν αμφισβητούνται ή που επιβεβαιώνονται από τον εμπειρογνώμονα, σε περίπτωση διαφωνίας οφειλέτη - πιστωτή.

θ) Εξασφαλίσεις (του οφειλέτη), το οποίο συμπληρώνεται από τον οφειλέτη και περιλαμβάνει τις εξασφαλίσεις κατά την άποψη του οφειλέτη.

ι) Εξασφαλίσεις (του πιστωτή), το οποίο συμπληρώνεται από τον πιστωτή και περιλαμβάνει τις εξασφαλίσεις κατά την άποψη του πιστωτή.

ια) Ποσό βασικής οφειλής (πεδίο που συμπληρώνεται για οφειλές προς τους θεσμικούς πιστωτές και περιγράφει την οφειλή πλην των ποσών προκειμένου για τόκους υπερημερίας, προσαυξήσεις-τόκους, λοιπά πρόστιμα και λοιπά συνεισπραττόμενα κατά περίπτωση).

ιβ) Ποσό τόκων υπερημερίας (πεδίο που συμπληρώνεται για τα χρηματοδοτικά ιδρύματα-πιστωτές).

ιγ) Ποσό προσαυξήσεων, τόκων (πεδίο που αφορά σε προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που έχουν επιβληθεί από το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης).

ιδ) Ποσό προστίμων (πεδίο που συμπληρώνεται για τη φορολογική διοίκηση).

ιε) Ποσό λοιπών προστίμων (πεδίο που αφορά σε πρόστιμα του άρθρου 57 του ΚΦΔ και του άρθρου 6 του ΚΕΔΕ, που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση).

ιστ) Λοιπά συνεισπραττόμενα (πεδίο που αφορά σε πρόσθετα τέλη και λοιπά συνεισπραττόμενα ποσά, που επιβάλλονται από τη φορολογική διοίκηση επί του ποσού της βασικής οφειλής και υπολογίζονται κατά την είσπραξή της).

ιζ) Ποσό που δεν υπόκειται σε διαγραφή (πεδίο που αφορά σε Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης).

ιη) Ημερομηνία Γέννησης Οφειλής.

ιθ) Οφειλή προς ρύθμιση (πεδίο με επιλογή Ναι/Όχι, το οποίο λαμβάνει την τιμή «Όχι» για οφειλές που γεννήθηκαν μετά την 31 Δεκεμβρίου 2016 ή αφορούν ανακτήσεις κρατικών ενισχύσεων λόγω παραβίασης των σχετικών διατάξεων της ΣΛΕΕ).

ικ) Υφιστάμενη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο (Ναι/Όχι).

ικα) Συνοφειλέτες Οφειλής (πεδίο στο οποίο ο Οφειλέτης επιλέγει από τον Πίνακα Συνοφειλετών, τυχόν συνοφειλέτες που εμπλέκονται στην οφειλή για τις οφειλές οι οποίες στο πεδίο «Οφειλή προς ρύθμιση» έχουν την τιμή «Ναι»).

ικβ) Οφειλή που εξαιρείται λόγω μη συνυποβολής αίτησης (πεδίο που αφορά σε οφειλές που δε ρυθμίζονται λόγω μη συνυποβολής αίτησης από συνοφειλέτη και επιλέγεται από τον οφειλέτη σε εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 7 παρ. 3 Ν. 4469/2017).

6. Για τους θεσμικούς πιστωτές, το Σύστημα ανακτά σύγχρονα ή ασύγχρονα, τα πιο πρόσφατα στοιχεία των οφειλών ανά πιστωτή και ανά οφειλή από τις αντίστοιχες βάσεις δεδομένων (ΑΑΔΕ, ΚΕΑΟ, ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ).

7. Στη συνέχεια ο οφειλέτης καταχωρεί στο σύστημα:

α) Όσα από τα στοιχεία των οφειλών δεν είναι εφικτό να αντληθούν αυτόματα από τις βάσεις δεδομένων των θεσμικών πιστωτών, είτε εξαιτίας έλλειψης διεπαφής, είτε εξαιτίας μη καταχώρησης των στοιχείων στην αντίστοιχη βάση δεδομένων.

β) Τυχόν διαφωνίες του με τα ποσά των οφειλών που ανακτήθηκαν αυτόματα από τις βάσεις δεδομένων των θεσμικών πιστωτών.

γ) Τα στοιχεία των οφειλών του έναντι των μη θεσμικών πιστωτών (Προμηθευτές, εργαζόμενοι, λοιποί φορείς Δημοσίου) για τα οποία επιπρόσθετα φορτώνει στο σύστημα σχετικά παραστατικά τεκμηρίωσης (ενδεικτικά για προμηθευτές: τιμολόγια και συμβάσεις, για λοιπούς φορείς Δημοσίου: καταλογιστικές πράξεις).

δ) Σε περίπτωση ύπαρξης νομικών προσώπων που προήλθαν από διαδοχή επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 479 του Αστικού Κώδικα), συμπληρώνονται τα στοιχεία των οφειλών που προέρχονται από τις παλαιές επιχειρήσεις, που έχει διαδεχθεί.

8. Για την πληρέστερη απεικόνιση των οφειλών, το Σύστημα ανακτά από τη βάση δεδομένων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, αναλυτικά στοιχεία των οφειλών προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

9. Σε περίπτωση που από τα αναλυτικά στοιχεία των οφειλών προκύψουν συνοφειλέτες που δεν έχουν καταχωρηθεί στον Πίνακα Συνοφειλετών, ο οφειλέτης έχει την υποχρέωση να:

α) καταχωρήσει στον Πίνακα Συνοφειλετών τους εν λόγω συνοφειλέτες,

β) επιλέξει μέσω του Συστήματος την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς ενημέρωση τους για τη συνυποβολή αίτησης και

γ) συνδέσει τους εν λόγω συνοφειλέτες με τις οφειλές του Πίνακα Ανάλυσης Οφειλών στις οποίες εμπλέκονται.

10. Σε περίπτωση ύπαρξης υφιστάμενων ρυθμίσεων οφειλών προς το Δημόσιο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 4 του Ν. 4469/2017, το Σύστημα ανακτά από τις βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ και του ΚΕΑΟ, στοιχεία των υφιστάμενων ρυθμίσεων.

11. Ανάπτυξη συγκεντρωτικού πίνακα οφειλών: Ο συγκεντρωτικός πίνακας οφειλών περιλαμβάνει τα εξής πεδία:

α) Είδος πιστωτή (Φορολογική Διοίκηση, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Λοιποί φορείς Δημοσίου, Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, Λοιποί Χρηματοδοτικοί Φορείς, Προμηθευτές, Εργαζόμενοι).

β) ΑΦΜ πιστωτή.

γ) Επωνυμία (για νομικά πρόσωπα) ή Ονοματεπώνυμο/ Πατρώνυμο (για φυσικά πρόσωπα).

δ) Τελικό Ποσό οφειλής.

ε) Τελικές Εξασφαλίσεις.

στ) Ποσοστό επί του συνόλου των απαιτήσεων.

ζ) Ποσοστό απαρτίας, το οποίο υπολογίζεται μετά την εφαρμογή των προβλεπόμενων ελέγχων του άρθρου 2 παράγραφος 6 του Ν. 4469/2017 και την εξαίρεση των μικρών πιστωτών από τη διαδικασία.

η) Ποσοστό συμμετεχόντων, και ποσοστό συμμετεχόντων με ειδικό προνόμιο, τα οποία ενημερώνονται μετά τη δήλωση πρόθεσης συμμετοχής των πιστωτών στη διαδικασία, και, εφόσον προκύψουν διαφοροποιήσεις των οφειλών κατά το στάδιο διαπίστωσης απαρτίας ενημερώνονται εκ νέου.

θ) Κατάσταση Υπαγωγής στη Διαδικασία (Ναι/ Όχι), ως ακολούθως: Μετά την ολοκλήρωση του συγκεντρωτικού πίνακα οφειλών, το Σύστημα πραγματοποιεί τους προβλεπόμενους ελέγχους στο άρθρο 2 παράγραφος 6 του Ν. 4469/2017. Το πεδίο λαμβάνει την τιμή «Όχι» για πιστωτές οι απαιτήσεις των οποίων: (i) δεν υπερβαίνουν ατομικά για κάθε πιστωτή το ποσό των 2.000.000€ και ποσοστό 1,5% του συνολικού χρέους του οφειλέτη και (ii) δεν υπερβαίνουν αθροιστικά το ποσό των 20.000.000€ και ποσοστό 15% του συνολικού χρέους του οφειλέτη. Αν οι απαιτήσεις που εμπίπτουν στα κριτήρια της περ. α΄ υπερβαίνουν αθροιστικά ένα από τα κριτήρια της περ. β΄, το πεδίο λαμβάνει την τιμή «Όχι» για τους πιστωτές με τις μικρότερες απαιτήσεις έως τη συμπλήρωση του ποσοστού 15% ή του ποσού των 20.000.000€. Για τους

λοιπούς πιστωτές, ακόμα και εάν οι απαιτήσεις τους δεν υπερβαίνουν τα κριτήρια της περ. α΄, το πεδίο λαμβάνει την τιμή «Ναι».

ι) Δήλωση συμμετοχής στη Διαδικασία (Ναι/ Όχι), ως ακολούθως: Το πεδίο λαμβάνει την τιμή «Ναι»: (i) για τον πιστωτή που απέστειλε στον οφειλέτη πρόσκληση συμμετοχής στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών, (ii) για την φορολογική διοίκηση και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, εφόσον το συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς το Δημόσιο είναι έως 20.000€, στις οποίες δεν προσμετρώνται τυχόν οφειλές οι οποίες έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση και (iii) για τους πιστωτές που δήλωσαν την πρόθεση τους να συμμετέχουν στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών. Σε κάθε άλλη περίπτωση λαμβάνει την τιμή «Όχι».

12. Ο συγκεντρωτικός πίνακας οφειλών παράγεται από το Σύστημα με βάση τον πίνακα ανάλυσης οφειλών. Ειδικότερα:

α) Αποτυπώνονται ανά πιστωτή οι συνολικές οφειλές και οι αντίστοιχες εξασφαλίσεις. Στις συνολικές οφειλές δεν περιλαμβάνονται οι οφειλές για τις οποίες ο πίνακας ανάλυσης οφειλών στο πεδίο «Οφειλές προς ρύθμιση» έχει την τιμή «Όχι», καθώς και οι οφειλές για τις οποίες ο οφειλέτης έχει επιβεβαιώσει την επιλογή «Οφειλή που εξαιρείται λόγω μη συνυποβολής αίτησης».

β) Αθροίζονται οι συνολικές οφειλές του οφειλέτη και υπολογίζεται ανά πιστωτή το ποσοστό επί του συνόλου των απαιτήσεων.

13. Στη συνέχεια, ο Οφειλέτης προβαίνει στην κατάρτιση της πρότασης αναδιάρθρωσης οφειλών, κατά περίπτωση ως εξής: φορτώνει στο Σύστημα την πρότασή του για τον τρόπο ρύθμισης των οφειλών του, η οποία βασίζεται στα εκτιμώμενα έσοδα και έξοδα του οφειλέτη κατά τις επόμενες τρεις (3) τουλάχιστον χρήσεις και είναι σύμφωνη με τους υποχρεωτικούς κανόνες των άρθρων 9 και 15 παράγραφοι 3, 4, 5, 6 και 16 του Ν. 4469/2017 .

Ειδικότερα, ο οφειλέτης συμπληρώνει:

α) Τα βασικά συμπεράσματα σχετικά με τη βιωσιμότητα της επιχείρησης,

β) Την αξία ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του ιδίου και των συνοφειλετών με τους οποίους υποβάλει αίτηση από κοινού,

γ) Ένδειξη εάν το συνολικό ποσό που προτείνει να καταβάλει ο ίδιος και οι συνοφειλέτες με τους οποίους υποβάλει αίτηση από κοινού, για την αποπληρωμή των οφειλών του, καταγράφεται σε μηνιαία ή ετήσια βάση,

δ) Το συνολικό ποσό που προτείνει να καταβάλει ο ίδιος και οι συνοφειλέτες με τους οποίους υποβάλει αίτηση από κοινού για την αποπληρωμή των οφειλών του και

ε) Πίνακα καταβολών ανά πιστωτή ο οποίος περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία:

i. ΑΦΜ πιστωτή,

ii. Συνολικό ποσό,

iii. Περιγραφή πρότασης αναδιάρθρωσης.

14. Τα στοιχεία των σημείων (α), (β) και (ε) της πρότασης αναδιάρθρωσης συμπληρώνονται όταν υπάρχουν οφειλές προς το Δημόσιο ή οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή προς άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, για τις οποίες είτε δεν υπάρχει υφιστάμενη ρύθμιση ( άρθρο 15 παρ. 4, του Ν. 4469/2017 ) είτε το ποσό βασικής οφειλής προς το Δημόσιο ξεπερνά τις 20.000€, χωρίς να προσμετρώνται υφιστάμενες ρυθμίσεις ( άρθρο 15 παρ. 6, Ν. 4469/2017 ).

`Αρθρο 8
Πρόσκληση συνοφειλετών, κριτήρια υπαγωγής στο νόμο, παροχή άδειας αυτεπάγγελτης αναζήτησης και χρήσης δεδομένων, εισαγωγή στοιχείων και δικαιολογητικών

1. Κατόπιν της κατά τα ανωτέρω πρόσκλησης του Οφειλέτη προς το συνοφειλέτη για τη συνυποβολή πρότασης, ο τελευταίος εισέρχεται στην ιστοσελίδα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. www.keyd.gov.gr και επιλέγει τη σήμανση για την πρόσβαση στο Σύστημα κατά τα περιγραφόμενα στο άρθρο 2 παρ. 1 του παρόντος.

2. Με την επιτυχή εισαγωγή στο Σύστημα, αυτό εμφανίζει σχετική ένδειξη για την εισαγωγή των προσωπικών του διαπιστευτηρίων του TAXISnet (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης), επιλέγοντας τον αντίστοιχο ρόλο.

3. Το Σύστημα ελέγχει αν η αίτηση του οφειλέτη βρίσκεται σε κατάσταση οριστικής υποβολής. Σε αυτή την περίπτωση η διαδικασία διακόπτεται.

4. Σε περίπτωση που η αίτηση του οφειλέτη βρίσκεται σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης, ήτοι έχει διαπιστωθεί η εκπλήρωση των κριτηρίων υπαγωγής/ επιλεξιμότητας και εκκρεμεί η εισαγωγή στοιχείων και δικαιολογητικών, το Σύστημα επιτρέπει στον συνοφειλέτη την εκκίνηση της διαδικασίας συνυποβολής αίτησης (εφόσον ο συνοφειλέτης εισέρχεται στο σύστημα για πρώτη φορά) ή μεταφέρει τον συνοφειλέτη στα στάδια επεξεργασίας και εισαγωγής στοιχείων.

5. Σε περίπτωση που υπάρχει αίτηση συνοφειλέτη σε κατάσταση οριστικής υποβολής, το Σύστημα επιτρέπει στο συνοφειλέτη την επισκόπηση της αίτησής του, όχι όμως τη μεταβολή στοιχείων αυτής.

6. Ο συνοφειλέτης επιβεβαιώνει ότι ενημερώθηκε για το εξής: «Για την υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού, δα λάβει χώρα αυτεπάγγελτη αναζήτηση των δεδομένων του συνοφειλέτη, από τις βάσεις δεδομένων της φορολογικής διοίκησης, των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και των τραπεζών, στο πλαίσιο της παρεχομένης αδείας του συνοφειλέτη, για την επεξεργασία και κοινοποίηση των δεδομένων του, την άρση απορρήτου τραπεζικών καταθέσεων του αρθ. 1 Ν.Δ. 1059/1971 (Α΄ 270) και φορολογικού απορρήτου του αρθ. 17 Ν. 4174/2013 (Α΄ 170) που συνεπάγεται η κατάθεση της αίτησης, όπως ρητώς αναφέρεται στο αρθ. 5 παρ. 6 Ν. 4469/2017 (Α΄ 62)».

7. Το Σύστημα ανακτά από τον πίνακα συνοφειλετών τα παρακάτω στοιχεία:

α) Βασικά στοιχεία συνοφειλέτη (ΑΦΜ συνοφειλέτη, Τύπος συνοφειλέτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), Επωνυμία (για νομικά πρόσωπα) ή Ονοματεπώνυμο/ Πατρώνυμο (για φυσικά πρόσωπα), Ημερομηνία έναρξης επιχείρησης, Λογιστικό σύστημα- για φυσικά πρόσωπα-επιτηδευματίες και νομικά πρόσωπα).

β) Στοιχεία επικοινωνίας συνοφειλέτη (Διεύθυνση: Οδός, Αριθμός, ΤΚ, Πόλη), τηλέφωνο, και ηλεκτρονική διεύθυνση), θα παρέχεται η δυνατότητα αλλαγών στον Οφειλέτη αλλά μόνον για τη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Επιπλέον, το Σύστημα ανακτά στοιχεία από τη βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης (ΑΑΔΕ) για τον έλεγχο της υπαγωγής του συνοφειλέτη στο πεδίο εφαρμογής του νόμου (άρθρο 2 παρ. 2 Ν. 4469/2017), και συγκεκριμένα τους κωδικούς αριθμούς δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης.

8. Όσα από τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου δεν είναι εφικτό να αντληθούν αυτόματα από τη βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης, είτε εξαιτίας έλλειψης διεπαφής, είτε εξαιτίας μη καταχώρησης των στοιχείων στη βάση δεδομένων) θα καταχωρούνται στο σύστημα ή θα δηλώνονται από το συνοφειλέτη.

9. Στη συνέχεια, θα γίνεται εισαγωγή πίνακα περιουσιακών στοιχείων συνοφειλέτη ως εξής: Λαμβάνεται από τη βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης πίνακας με τα στοιχεία των ακινήτων από την τελευταία εκκαθαρισμένη περιουσιακή κατάσταση του συνοφειλέτη μέχρι την υποβολή της αίτησης καθώς και όλες τις αλλαγές στο έντυπο Ε9 με προσυμπληρωμένη την αξία βάσει της οποίας έχει υπολογιστεί ο ΕΝΦΙΑ.

10. Κατόπιν, λαμβάνεται από τη βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης πίνακας με τα κινητά περιουσιακά στοιχεία (Αυτοκίνητα, Αεροσκάφη, Πλοία/ Σκάφη) του συνοφειλέτη εφόσον αυτός είναι φυσικό πρόσωπο. Οι εν λόγω πληροφορίες αντλούνται από το έντυπο Ε1 του προηγούμενου έτους.

11. Επιπλέον, λαμβάνεται αυτόματα από τη βάση δεδομένων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, πίνακας με τα κινητά περιουσιακά στοιχεία του συνοφειλέτη (τραπεζικές καταθέσεις, εμβάσματα, επενδυτικά προϊόντα και χαρτοφυλάκιο μετοχών), καθώς και την εκτιμώμενη αξία τους.

12. Ο συνοφειλέτης συμπληρώνει σε πίνακα, τον οποίο φορτώνει στο Σύστημα κατάλογο περιουσιακών στοιχείων με αναφορά στην εκτιμώμενη εμπορική αξία τους και πλήρη περιγραφή των βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων που είναι εγγεγραμμένα επί αυτών.

13. Για τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, ο πίνακας περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον: α/α, ταυτότητα ακινήτου, περιγραφή ακινήτου, ένδειξη προέλευσης αξίας ακινή­του (αξία βάσει ΕΝΦΙΑ ή εκτιμώμενη εμπορική αξία), εκτιμώμενη αξία ακινήτου, παρατηρήσεις, πίνακας βαρών/ εξασφαλίσεων {ΑΦΜ πιστωτή, είδος βάρους/ εξασφάλισης (προσημείωση ή υποθήκη), ασφαλιζόμενο ποσό, σειρά προσημείωσης, δημόσιο βιβλίο}.

14 Για τα κινητά περιουσιακά στοιχεία, ο πίνακας περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον:

α/α, κωδικός κινητού περιουσιακού στοιχείου, τύπος κινητού περιουσιακού στοιχείου (Μηχανολογικός Εξοπλισμός, Αυτοκίνητο, Αεροσκάφος, Πλοίο/Σκάφος, Ασφάλειες, Εμπορεύματα, Έργα Τέχνης, Εμπορικό Σήμα, Λοιπά Χρεόγραφα, Καταθέσεις, Μετοχές - Ομόλογα -Απαιτήσεις, Προϊόντα Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου, Προϊόντα Μετοχικού Χαρτοφυλακίου, `Αλλο), περιγραφή κινητού περιουσιακού στοιχείου, εκτιμώμενη αξία κινητού περιουσιακού στοιχείου, παρατηρήσεις, πίνακας βαρών/ εξασφαλίσεων (ΑΦΜ πιστωτή, είδος βάρους/ εξασφάλισης (προσημείωση, υποθήκη, ενέχυρο, εκχώρηση), ασφαλιζόμενο ποσό.

15. Εμφάνιση λίστας επισυναπτόμενων δικαιολογητικών:

α) τη νομική υπόσταση του συνοφειλέτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).

β) την κατηγορία των λογιστικών βιβλίων που τηρεί ο συνοφειλέτης (για φυσικά πρόσωπα- επιτηδευματίες και νομικά πρόσωπα).

16. Το Σύστημα ανακτά από τη βάση δεδομένων της Φορολογικής Διοίκησης:

α) Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (στοιχεία εντύπου Ε.1) ή δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (στοιχεία εντύπων Ν ή Ε.5 ή Φ01.010 ή Φ01.013) των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών.

β) Δήλωση στοιχείων ακινήτων (στοιχεία εντύπου Ε.9), εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της.

γ) Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό του τελευταίου φορολογικού έτους).

δ) Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου φορολογικού έτους.

17. Όσα από τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου δεν είναι εφικτό να αντληθούν αυτόματα από τη βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης, είτε εξαιτίας έλλειψης διεπαφής, είτε εξαιτίας μη καταχώρησης των στοιχείων στη βάση δεδομένων, θα φορτώνονται στο Σύστημα από τον Συνοφειλέτη.

18. Ο συνοφειλέτης εν συνεχεία συμπληρώνει σε πίνακα και φορτώνει στο Σύστημα ή φορτώνει απευθείας στο Σύστημα, τα έγγραφα ή δικαιολογητικά, που δεν μπορούν να ανακτηθούν αυτόματα. Ειδικότερα θα πρέπει να υποβάλει χρηματοοικονομικές καταστάσεις του άρθρου 16 του Ν. 4308/2014 (Α΄ 251) των τελευταίων πέντε περιόδων, οι οποίες πρέπει να είναι δημοσιευμένες, εφόσον προβλέπεται αντίστοιχη υποχρέωση.

19. Σε περίπτωση που ο συνοφειλέτης επιθυμεί τη συμπλήρωση κάποιου επιπλέον δικαιολογητικού, πέραν των υποχρεωτικών, έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει τη λίστα και να φορτώσει το αντίστοιχο δικαιολογητικό στο Σύστημα.

20. Εισαγωγή πίνακα πιστωτών συνοφειλέτη: Ο πίνακας πιστωτών περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία:

i. Είδος πιστωτή (Φορολογική Διοίκηση, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Λοιποί φορείς Δημοσίου, Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, Λοιποί Χρηματοδοτικοί Φορείς, Προμηθευτές, Εργαζόμενοι),

ii. ΑΦΜ πιστωτή,

iii. Τύπος πιστωτή (φυσικό ή νομικό πρόσωπο),

iv. Επωνυμία (για νομικά πρόσωπα) ή Ονοματεπώνυμο/ Πατρώνυμο (για φυσικά πρόσωπα),

v. Διεύθυνση έδρας (Οδός, Αριθμός, ΤΚ, Πόλη), Τηλέφωνο, και Ηλεκτρονική διεύθυνση.

21. Για τους θεσμικούς πιστωτές, παράλληλα με την ανάκτηση στοιχείων των οφειλών, το Σύστημα συμπληρώνει και τον πίνακα πιστωτών του συνοφειλέτη.

22. Στη συνέχεια ο συνοφειλέτης, σε περίπτωση που έχει οφειλές προς λοιπούς φορείς του Δημοσίου (πλην της φορολογικής διοίκησης και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης), επιλέγει από λίστα τον πιστωτή και το Σύστημα συμπληρώνει τον πίνακα πιστωτών.

23. Σε περίπτωση που έχει οφειλές προς οποιοδήποτε άλλο πιστωτή που δεν περιλαμβάνεται στη λίστα της προηγούμενης παραγράφου (π.χ. Προμηθευτές, εργαζόμενοι), καταχωρεί στο σύστημα τα στοιχεία του πίνακα πιστωτών.

24. Εισαγωγή πίνακα συνοφειλετών του συνοφειλέτη: Για κάθε δικό του συνοφειλέτη, ο συνοφειλέτης εισάγει τον ΑΦΜ και το Σύστημα ανακτά από τη βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης:

α) Βασικά στοιχεία του συνοφειλέτη (Τύπο συνοφειλέτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), Επωνυμία (για ΝΠ) ή Ονοματεπώνυμο/ Πατρώνυμο (για ΦΠ)} και

β) Στοιχεία επικοινωνίας του συνοφειλέτη (Διεύθυνση (Οδός, Αριθμός, ΤΚ, Πόλη), τηλέφωνο, και ηλεκτρονική διεύθυνση), θα παρέχεται η δυνατότητα αλλαγών στον Οφειλέτη αλλά μόνον για τη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Όσα από τα παραπάνω στοιχεία δεν είναι εφικτό να αντληθούν αυτόματα από τη βάση της φορολογικής διοίκησης (είτε εξαιτίας έλλειψης διεπαφής είτε εξαιτίας μη καταχώρησης των στοιχείων στη βάση δεδομένων) θα καταχωρούνται στο Σύστημα από το συνοφειλέτη.

25. Εισαγωγή πίνακα ανάλυσης οφειλών συνοφειλέτη: Ο πίνακας ανάλυσης οφειλών περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία:

i. Είδος πιστωτή (Φορολογική Διοίκηση, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Λοιποί φορείς Δημοσίου, Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, Λοιποί Χρηματοδοτικοί Φορείς, Προμηθευτές, Εργαζόμενοι),

ii. ΑΦΜ πιστωτή,

iii. Επωνυμία (για νομικά πρόσωπα) ή Ονοματεπώνυμο/Πατρώνυμο (για φυσικά πρόσωπα),

iv. Ταυτότητα Οφειλής,

v. Ποσό οφειλής,

vi. Εξασφαλίσεις,

vii. Συνοφειλέτες Οφειλής (επιλέγονται από τον πίνακα συνοφειλετών),

26. Για τους θεσμικούς πιστωτές, το Σύστημα ανακτά αυτόματα, σύγχρονα ή ασύγχρονα, τα πιο πρόσφατα στοιχεία των οφειλών ανά πιστωτή και ανά οφειλή από τις αντίστοιχες βάσεις δεδομένων (ΑΑΔΕ, ΚΕΑΟ, ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ).

27. Στη συνέχεια ο συνοφειλέτης καταχωρεί στο σύστημα:

α) Όσα από τα στοιχεία των οφειλών δεν είναι εφικτό να αντληθούν αυτόματα από τις βάσεις δεδομένων των θεσμικών πιστωτών, είτε εξαιτίας έλλειψης διεπαφής, είτε εξαιτίας μη καταχώρησης των στοιχείων στην αντίστοιχη βάση δεδομένων.

β) Τα στοιχεία των οφειλών του έναντι των μη θεσμικών πιστωτών (Προμηθευτές, εργαζόμενοι, λοιποί φορείς Δημοσίου) για τα οποία επιπρόσθετα φορτώνει στο Σύστημα σχετικά παραστατικά τεκμηρίωσης (ήτοι: ενδεικτικά για προμηθευτές τιμολόγια και συμβάσεις, για λοιπούς φορείς Δημοσίου καταλογιστικές πράξεις).

28. Το Σύστημα με βάση τον πίνακα ανάλυσης οφειλών υπολογίζει το συνολικό ποσό οφειλής του συνοφειλέτη και τις αντίστοιχες συνολικές εξασφαλίσεις.

29. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της αίτησης, ο συνοφειλέτης επιβεβαιώνει τα εξής:

α) Η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του συνοφειλέτη για την ακρίβεια και την πληρότητα του περιεχομένου της αίτησης, καθώς και των υποβληθέντων εγγράφων. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα προς τον Οφειλέτη για τις έννομες συνέπειες της ψευδούς δήλωσης ( άρθρο 22 παρ. 6 Ν. 1599/1986 ).

β) Με τη συνυποβολή αίτησης υπαγωγής παρέχεται άδεια για κοινοποίηση στο συντονιστή, τον εμπειρογνώμονα και στους συμμετέχοντες πιστωτές, επεξεργασία και διασταύρωση από αυτούς των δεδομένων του, τα οποία περιλαμβάνονται στην αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα, όσο και άλλων δεδομένων του που βρίσκονται στην κατοχή των συμμετεχόντων πιστωτών για τους σκοπούς της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών. Η άδεια του προηγούμενου εδαφίου συνεπάγεται την άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1059/1971 (Α΄ 270) και του φορολογικού απορρήτου του άρθρου 17 του Ν. 4174/2013 (Α΄ 170).

30. Ο συνοφειλέτης μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών, επιλέγει τη συνυποβολή της αίτησης. Το Σύστημα κάνει έλεγχο της πληρότητας της αίτησης του συνοφειλέτη και εφόσον ο έλεγχος δεν είναι επιτυχής, εμφανίζει τις ελλείψεις που εντόπισε. Ο συνοφειλέτης συμπληρώνει τις ελλείψεις που εντοπίστηκαν από το Σύστημα και επιλέγει την οριστική συνυποβολή της αίτησης. Στην περίπτωση αυτή, γίνεται εκ νέου αυτόματα έλεγχος της πληρότητας της αίτησης του συνοφειλέτη και εφόσον ο έλεγχος είναι επιτυχής, αποθηκεύει τα στοιχεία της αίτησης. Σε αντίθετη περίπτωση επαναλαμβάνονται οι ανωτέρω αναφερόμενες διαδικασίες.

`Αρθρο 9
Ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης υπαγωγής

1. Ο οφειλέτης επιλέγει την οριστική υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση παρέλευσης χρονικού διαστήματος μεγαλύτερου του ενός (1) μήνα από την αρχική ανάκτηση των δεδομένων οφειλών, το Σύστημα ειδοποιεί τον Οφειλέτη ότι πρέπει να επαναλάβει τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 7 παρ. 5-10 και 13 της παρούσας. Σε αντίθετη περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 7 παρ. 5-10 της παρούσας, ο συγκεντρωτικός πίνακας οφειλών ενημερώνεται αυτόματα από το Σύστημα.

2. Το Σύστημα, με βάση το συγκεντρωτικό πίνακα οφειλών:

α) προσδιορίζει τους πιστωτές οι οποίοι δεν συμμετέχουν στη διαδικασία του νόμου και δεν δεσμεύονται από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών, βάσει του άρθρου 2 παρ. 6 Ν. 4469/2017,

β) ενημερώνει το πεδίο «Κατάσταση Υπαγωγής στη Διαδικασία» το οποίο λαμβάνει την τιμή «Όχι»,

γ) αθροίζει εκ νέου τις συνολικές οφειλές του οφειλέτη προς ρύθμιση,

δ) επανυπολογίζει ανά πιστωτή το ποσοστό επί του νέου συνόλου των απαιτήσεων και

ε) ενημερώνει το πεδίο «Ποσοστό απαρτίας».

3. Το Σύστημα ελέγχει το σύνολο των οφειλών προς ρύθμιση. Στην περίπτωση που το σύνολο των οφειλών προς ρύθμιση δεν ξεπερνά τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00 €), η διαδικασία διακόπτεται. Για στατιστικούς λόγους, το Σύστημα διατηρεί το κριτήριο υπαγωγής στο νόμο, βάσει του οποίου δεν προχώρησε η διαδικασία. Σε αντίθετη περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται.

4. Εν συνεχεία, αυτομάτως ελέγχει εάν οι συνοφειλέτες που στο πεδίο «Υποχρεωτικός» έχουν λάβει την τιμή «Ναι», με βάση τον πίνακα συνοφειλετών, έχουν προβεί στη συνυποβολή αίτησης. Σε περίπτωση που οι εν λόγω συνοφειλέτες δεν έχουν συνυποβάλει αίτηση, το Σύστημα δεν επιτρέπει στον οφειλέτη να προβεί στην οριστική υποβολή της αίτησης. Επιπλέον, ελέγχει εάν οι συνοφειλέτες που στο πεδίο «Υποχρεωτικός» έχουν λάβει την τιμή «Όχι», με βάση τον πίνακα συνοφειλετών, έχουν προβεί στη συνυποβολή αίτησης. Από τη διαδικασία των ανωτέρω ελέγχων εξαιρούνται οι συνοφειλέτες, που στο πεδίο «Ειδικός», του πίνακα συνοφειλετών έχουν λάβει την τιμή «Ναι», δεδομένου ότι γι΄ αυτούς δεν απαι­τείται συνυποβολή αίτησης.

5. Σε περίπτωση που:

α) έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα των είκοσι (20) ημερών από την τελευταία αποστολή ενημέρωσης προς συνοφειλέτη, ανεξάρτητα με τη συνυποβολή αίτησης από τους εν λόγω συνοφειλέτες, η διαδικασία συνεχίζεται.

β) δεν έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα των είκοσι (20) ημερών,

i. εάν εν λόγω συνοφειλέτες δεν έχουν συνυποβάλει αίτηση, το Σύστημα δεν επιτρέπει στον οφειλέτη να προβεί στην οριστική υποβολή της αίτησης.

ii. εάν εν λόγω συνοφειλέτες έχουν συνυποβάλει αίτηση, η διαδικασία συνεχίζεται.

6. Το Σύστημα κάνει έλεγχο της πληρότητας της αίτησης και εφόσον ο έλεγχος δεν είναι επιτυχής, εμφανίζει στον οφειλέτη τις ελλείψεις που εντόπισε. Ο οφειλέτης συμπληρώνει τις ελλείψεις που εντοπίστηκαν και επιλέγει εκ νέου την οριστική υποβολή της αίτησης. Στην περίπτωση αυτή, γίνεται εκ νέου έλεγχος της πληρότητας της αίτησης και εφόσον ο έλεγχος είναι επιτυχής, αποθηκεύει τα στοιχεία της αίτησης και δίνει μοναδικό αριθμό καταχώρησης στην αίτηση. Σε αντίθετη περίπτωση επαναλαμβάνονται οι ανωτέρω αναφερόμενες διαδικασίες. Το Σύστημα δημιουργεί δυο (2) ουρές αιτήσεων, με κριτήριο το μέγεθος της επιχείρησης, όπως αυτό οριοθετείται δυνάμει του άρθρου 1 παρ. 2 περ. (α) και (β) του Ν. 4469/2017, με στόχο τη διαχείριση της ροής των αιτήσεων.

7. Στη συνέχεια, το Σύστημα, με βάση τον ενημερωμένο συγκεντρωτικό πίνακα οφειλών ελέγχει εάν η απαίτηση ενός πιστωτή υπερβαίνει ποσοστό 85% των συνολικών απαιτήσεων κατά του οφειλέτη, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 παρ. 5 Ν. 4469/2017. Σε περίπτωση που η απαίτηση ενός πιστωτή υπερβαίνει ποσοστό 85%, εφαρμόζεται η διαδικασία της παρ. 8 του παρόντος άρθρου. Σε αντίθετη περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με το διορισμό συντονιστή, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας.

8. Σε περίπτωση που η απαίτηση ενός πιστωτή υπερβαίνει ποσοστό 85%, το Σύστημα:

α) Ενημερώνει την κατάσταση της αίτησης σε διμερή διαπραγμάτευση.

β) Ειδοποιεί τον πιστωτή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ότι έχει υποβληθεί αίτηση εξωδικαστικού συμβιβασμού από τον οφειλέτη και τον καλεί να συνδεθεί στο Σύστημα, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στο περιεχόμενο αυτής.

γ) Ειδοποιεί τον οφειλέτη μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ότι η αίτηση εξωδικαστικού συμβιβασμού είναι προσβάσιμη στον πιστωτή μέσω του Συστήματος, προκειμένου να εκκινήσει η διαδικασία διμερούς διαπραγμάτευσης.

δ) Καταγράφει την ημερομηνία αποστολής της ενημέρωσης.

ε) Ο πιστωτής εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία αποστολής ενημέρωσης, έχει υποχρέωση να ενημερώσει το σύστημα αναφορικά με το αποτέλεσμα της διμερούς διαπραγμάτευσης.

`Αρθρο 10
Διορισμός Συντονιστή

1. Η ΕΓΔΙΧ μέσω του Συστήματος, τηρεί Μητρώο Πιστοποιημένων Συντονιστών, με τα εξής στοιχεία: Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), Ονοματεπώνυμο/ Πατρώνυμο, Διεύθυνση (Οδός, Αριθμός, ΤΚ, Πόλη, Περιφερειακή Ενότητα, Περιφέρεια), Σταθερό τηλέφωνο, Κινητό τηλέφωνο και Ηλεκτρονική διεύθυνση.

2. Το Σύστημα, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την οριστική υποβολή της αίτησης και εφόσον αυτή δεν έχει τεθεί σε κατάσταση διμερούς διαπραγμάτευσης, επιλέγει αυτόματα και με τυχαίο τρόπο συντονιστή της διαδικασίας από το μητρώο συντονιστών. Στο σημείο αυτό ο διαχειριστής της ΕΓΔΙΧ, έχει τη δυνατότητα να διακόψει την αυτόματη ανάθεση των αιτήσεων σε συντονιστές, για λόγους διαχείρισης της ροής των αιτήσεων από τους πιστωτές, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 7 Ν. 4469/2017.

3. Ειδικότερα για την επιλογή του συντονιστή λαμβάνονται υπόψη οι παρακάτω κανόνες:

α) Η έδρα του συντονιστή πρέπει να βρίσκεται εντός της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία έχει την έδρα του ο οφειλέτης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει εγγεγραμμένος συντονιστής με έδρα εντός της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία έχει την έδρα του ο οφειλέτης, ο συντονιστής πρέπει να βρίσκεται εντός της διοικητικής περιφέρειας στην οποία έχει την έδρα του ο οφειλέτης.

β) Δεν επιτρέπεται ο ΑΦΜ του συντονιστή να περιλαμβάνεται στην αίτηση του οφειλέτη.

γ) Δεν επιτρέπεται ο διορισμός ως συντονιστή του ίδιου προσώπου σε περισσότερες από μία αιτήσεις, αν προηγουμένως δεν έχει εξαντληθεί η δυνατότητα διορισμού των λοιπών εγγεγραμμένων με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα ή τη Διοικητική Περιφέρεια εντός της οποίας έχει την έδρα του ο οφειλέτης (η σε περίπτωση που δεν υπάρχει εγγεγραμμένος συντονιστής με έδρα εντός της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία έχει την έδρα του ο οφειλέτης).

4. Συμπληρωματικά για την επιλογή του συντονιστή λαμβάνονται υπόψη:

α) Ο αριθμός των υποθέσεων που έχουν ανατεθεί και βρίσκονται σε εκκρεμότητα.

β) Ο αριθμός των υποθέσεων για τις οποίες ο συντονιστής έχει αποποιηθεί το διορισμό του.

5. Το Σύστημα ειδοποιεί το Συντονιστή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ότι έχει επιλεγεί για τη διαχείριση μιας υπόθεσης.

Η ενημέρωση περιλαμβάνει:

α) Βασικά στοιχεία του οφειλέτη, ήτοι τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του οφειλέτη, τον Τύπο οφειλέτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), Επωνυμία (για νομικά πρόσωπα) ή Ονοματεπώνυμο/Πατρώνυμο (για φυσικά πρόσωπα), και Διεύθυνση (Οδός, Αριθμός, ΤΚ, Πόλη, Περιφερειακή Ενότητα, Περιφέρεια).

β) Βασικά στοιχεία των εταιρειών που έχει διαδεχθεί ο οφειλέτης ήτοι τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου παλαιάς επιχείρησης, τον Τύπο επιχείρησης, Επωνυμία.

γ) Βασικά στοιχεία του συνοφειλέτη ήτοι τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του συνοφειλέτη, τον Τύπο συνοφειλέτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), Επωνυμία (για νομικά πρόσωπα) ή Ονοματεπώνυμο/Πατρώνυμο (για φυσικά πρόσωπα), και Διεύθυνση (Οδός, Αριθμός, ΤΚ, Πόλη, Περιφερειακή Ενότητα, Περιφέρεια).

δ) Βασικά στοιχεία των πιστωτών, ήτοι τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του πιστωτή, τον τύπο πιστωτή (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), Επωνυμία (για νομικά πρόσωπα) ή Ονοματεπώνυμο/Πατρώνυμο (για φυσικά πρόσωπα), και διεύθυνση (Οδός, Αριθμός, ΤΚ, Πόλη).

6. Ο Συντονιστής εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών, εισέρχεται στην ιστοσελίδα της ΕΓΔΙΧ και επιλέγει το Σύστημα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της παρούσας. Το Σύστημα εμφανίζει σχετική ένδειξη για την εισαγωγή των προσωπικών διαπιστευτηρίων του TAXISnet (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης), επιλέγοντας τον ρόλο του Συντονιστή. Στη συνέχεια, εμφανίζει την οθόνη με τις υποθέσεις που του έχουν ανατεθεί, και αυτός αποδέχεται ή αποποιείται το διορισμό του.

7. Σε περίπτωση που ο συντονιστής αποποιηθεί το διορισμό του ή δεν εισέλθει στο σύστημα εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών, το Σύστημα επιλέγει και ειδοποιεί νέο συντονιστή. Σε περίπτωση που εξαντληθεί το σύνολο των συντονιστών με έδρα εντός της Περιφερειακής Ενότητας ή της Διοικητικής Περιφέρειας, στην οποία έχει την έδρα του ο οφειλέτης, χωρίς να επιτευχθεί ο διορισμός συντονιστή, ο διαχειριστής της ΕΓΔΙΧ επιλέγει και ειδοποιεί συντονιστή, μέσω του Συστήματος.

8. Εάν ο συντονιστής αποδεχθεί το διορισμό του, το Σύστημα:

α) παρέχει πρόσβαση προκειμένου να επεξεργαστεί την αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα.

β) εμφανίζει την ένδειξη: «Ο συντονιστής φέρει υποχρέωση εχεμύθειας ως προς την ύπαρξη και το περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων. Η δημοσίευση ή κάθε άλλη κοινοποίηση σε τρίτους εμπιστευτικών πληροφοριών ή πληροφοριών σχετικά με τις διαπραγματεύσεις χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του συνόλου των συμμετεχόντων στη διαπραγμάτευση απαγορεύεται».

γ) ειδοποιεί τον οφειλέτη μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι ο συγκεκριμένος συντονιστής έχει διοριστεί για την υπόθεση του. Η ενημέρωση περιλαμβάνει: Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) συντονιστή, Ονοματεπώνυμο/Πατρώνυμο, Διεύθυνση (Οδός, Αριθμός, ΤΚ, Πόλη, Περιφερειακή Ενότητα, Περιφέρεια), Σταθερό τηλέφωνο, Κινητό τηλέφωνο και Ηλεκτρονική διεύθυνση.

9. Ο συντονιστής ελέγχει την πληρότητα της αίτησης και των συνοδευτικών εγγράφων εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών. Σε περίπτωση που η αίτηση του οφειλέτη δεν είναι πλήρης, ο συντονιστής μέσω του Συστήματος:

α) καλεί τον οφειλέτη με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να καταθέσει εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών τα απαραίτητα έγγραφα/ δικαιολογητικά και

β) ενημερώνει την κατάσταση της αίτησης προκειμένου να τροποποιηθεί από τον οφειλέτη. Το Σύστημα καταγράφει την ημερομηνία αποστολής της ενημέρωσης προς τον οφειλέτη.

10. Στη συνέχεια, ο οφειλέτης εισέρχεται στο Σύστημα όπου προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

α) αποκτά πρόσβαση στην αίτηση, με δικαιώματα τροποποίησης των στοιχείων που έχουν υποδειχθεί από το συντονιστή,

β) εκτελεί διορθώσεις/προσθήκες και

γ) επιλέγει την οριστική υποβολή των συμπληρωματικών στοιχείων.

11. Ο συντονιστής ελέγχει εκ νέου την πληρότητα της αίτησης και των συνοδευτικών εγγράφων. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν έχει προβεί στη διόρθωση της αίτησης/ συμπλήρωση των ζητούμενων δικαιολογητικών και έχει παρέλθει η προθεσμία των πέντε (5) εργασίμων ημερών, η διαδικασία θεωρείται περαιωθείσα ως άκαρπη, με τις συνέπειες που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 1 και 2 Ν. 4469/2017 . Στη συνέχεια ο συντονιστής, συντάσσει πρακτικό αποτυχίας, το φορτώνει στο Σύστημα και ενημερώνει τον οφειλέτη με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω του Συστήματος.

12. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης έχει προβεί στη διόρθωση της αίτησης ή συμπλήρωση των ζητούμενων δικαιολογητικών και δεν έχει παρέλθει η προθεσμία των πέντε (5) εργασίμων ημερών, ο συντονιστής μέσω του Συστήματος επιβεβαιώνει την πληρότητα της αίτησης και εκδίδει βεβαίωση με την οποία πιστοποιεί την πληρότητα της αίτησης. Η βεβαίωση πληρότητας της αίτησης, παράγεται ηλεκτρονικά, μέσω του Συστήματος, ενώ στη συνέχεια, ο συντονιστής ενημερώνει τον οφειλέτη με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω του Συστήματος.

`Αρθρο 11
Διαδικασία Διαπραγμάτευσης-Διαπίστωση απαρτίας

1. Προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει απαρτία, και να εκκινήσει η διαδικασία διαπραγμάτευσης, ο Συντονιστής, μέσω του Συστήματος, ελέγχει αρχικώς με βάση τον πίνακα συνοφειλετών εάν υπάρχουν συνοφειλέτες για τους οποίους η τιμή του πεδίου «Υποχρεωτικός» είναι «Όχι», και, εφόσον υπάρχουν, εάν έχουν προβεί στη συνυποβολή αίτησης. Εξαιρούνται από τον εν λόγω έλεγχο οι συνοφειλέτες, που στο πεδίο «Ειδικός», του πίνακα συνοφειλετών έχουν λάβει την τιμή «Ναι», δεδομένου ότι γι΄ αυτούς δεν απαιτείται συνυποβολή αίτησης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υφίστανται συνοφειλέτες, οι οποίοι όμως δεν έχουν προβεί στη συνυποβολή αίτησης, ο Συντονιστής:

α) προσδιορίζει, με βάση τον πίνακα ανάλυσης οφειλών, τις οφειλές των πιστωτών, οι οποίες εξαρτώνται από τη συμμετοχή των εν λόγω συνοφειλετών. Κατά τον έλεγχο αυτό, ο συντονιστής δεν λαμβάνει υπόψη τις οφειλές των πιστωτών που δεν ρυθμίζονται, ελέγχοντας, στο συγκεντρωτικό πίνακα οφειλών, στο πεδίο «Κατάσταση Υπαγωγής στη Διαδικασία», την τιμή «Όχι» και στον Πίνακα ανάλυσης οφειλών και το πεδίο «Οφειλή προς ρύθμιση» την τιμή «Όχι»,

β) Ενημερώνει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του Συστήματος τους εμπλεκόμενους πιστωτές και τους καλεί να δηλώσουν εντός πέντε (5) ημερών τις οφειλές για τις οποίες συναινούν να εκκινήσει η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών. Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία του οφειλέτη, ήτοι τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του οφειλέτη, τον τύπο οφειλέτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), την επωνυμία (για νομικά πρόσωπα) ή το Ονοματεπώνυμο/Πατρώνυμο (για φυσικά πρόσωπα), τη Διεύθυνση (Οδός, Αριθμός, ΤΚ, Πόλη), καθώς και τα βασικά στοιχεία του/των συνοφειλετών που δεν έχουν συνυποβάλει αίτηση, ήτοι τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του συνοφειλέτη, τον τύπο του συνοφειλέτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), την επωνυμία (για νομικά πρόσωπα) ή Ονοματεπώνυμο/Πατρώνυμο (για φυσικά πρόσωπα), τη Διεύθυνση (Οδός, Αριθμός, ΤΚ, Πόλη), καθώς και τα στοιχεία των οφειλών έναντι των οποίων ευθύνονται οι εν λόγω συνοφειλέτες, ήτοι το τελικό ποσό οφειλής, τις τελικές εξασφαλίσεις, το ποσό βασικής οφειλής, το ποσό τόκων υπερημερίας, το ποσό προστίμων, το ποσό προσαυξήσεων, τόκων ή τελών, και το ποσό που δεν υπόκειται σε διαγραφή.

2. Οι πιστωτές γνωστοποιούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο συντονιστή τις οφειλές για τις οποίες συναινούν να εκκινήσει η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών. Ο συντονιστής μετά το πέρας της προθεσμίας των πέντε (5) ημερών, συγκεντρώνει τις απαντήσεις των πιστωτών και προσδιορίζει τις οφειλές για τις οποίες οι πιστωτές συναινούν/δεν συναινούν στην έναρξη της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών. Σε περίπτωση που πιστωτής δεν απαντήσει εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, θεωρείται ότι δεν συναινεί στην εκκίνηση της διαδικασίας για τις οφειλές για τις οποίες ζητήθηκε συναίνεση.

3. Σε περίπτωση που για την πλειοψηφία των οφειλών, για τις οποίες ευθύνονται οι συνοφειλέτες που δεν συνυπέβαλαν αίτηση, ο πιστωτής ή οι πιστωτές συναινέσουν στην έναρξη της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών, ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 11 του παρόντος άρθρου.

4. Σε περίπτωση που για την πλειοψηφία των οφειλών, για τις οποίες ευθύνονται οι συνοφειλέτες που δεν συνυπέβαλαν αίτηση, ο πιστωτής ή οι πιστωτές δεν συναινέσουν στην έναρξη της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών, ο Συντονιστής μέσω του Συστήματος, ενημερώνει τον οφειλέτη με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον καλεί εντός πέντε (5) ημερών να προβεί στις εξής ενέργειες:

α) να ενημερώσει το πεδίο «Οφειλή που εξαιρείται λόγω μη συνυποβολής αίτησης» του πίνακα ανάλυσης οφειλών, για όλες τις οφειλές που εξαιρούνται και

β) να τροποποιήσει αντίστοιχα την πρόταση αναδιάρθρωσης οφειλών. Παράλληλα, θέτει την αίτηση σε κατάσταση «Τροποποίηση στοιχείων από τον οφειλέτη». Το Σύστημα καταγράφει την ημερομηνία αποστολής της ενημέρωσης προς τον οφειλέτη.

5. Στη συνέχεια, ο οφειλέτης εισέρχεται στο Σύστημα, όπου αποκτά πρόσβαση στην αίτηση που βρίσκεται σε κατάσταση «Τροποποίηση στοιχείων από τον οφειλέτη», με δικαιώματα τροποποίησης των στοιχείων που έχουν υποδειχθεί από το συντονιστή, εκτελεί διορθώσεις και επιλέγει την οριστική υποβολή της τροποποίησης.

6. Ο συντονιστής ελέγχει εάν ο οφειλέτης έχει προβεί στις απαιτούμενες διορθώσεις. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν έχει προβεί στη διόρθωση της αίτησης και έχει παρέλθει η προθεσμία των πέντε (5) ημερών, η διαδικασία θεωρείται περαιωθείσα ως άκαρπη. Στην περίπτωση αυτή, ο συντονιστής συντάσσει πρακτικό αποτυχίας, το φορτώνει στο Σύστημα και ενημερώνει τον οφειλέτη με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω του Συστήματος.

7. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης έχει προβεί στη διόρθωση της αίτησης και δεν έχει παρέλθει η προθεσμία των πέντε (5) ημερών, η διαδικασία συνεχίζεται.

8. Το Σύστημα ενημερώνει το συγκεντρωτικό πίνακα οφειλών και στη συνέχεια:

α) προσδιορίζει εκ νέου τους πιστωτές οι οποίοι δεν συμμετέχουν στη διαδικασία του νόμου και δεν δεσμεύονται από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών, βάσει του άρθρου 2 παρ. 6 Ν. 4469/2017,

β) ενημερώνει εκ νέου το πεδίο «Κατάσταση Υπαγωγής στη Διαδικασία» το οποίο λαμβάνει την τιμή «Όχι»,

γ) αθροίζει εκ νέου τις συνολικές οφειλές του οφειλέτη προς ρύθμιση,

δ) επανυπολογίζει ανά πιστωτή το ποσοστό επί του νέου συνόλου των απαιτήσεων και

ε) ενημερώνει το πεδίο «Ποσοστό απαρτίας».

9. Στην περίπτωση που το νέο σύνολο των οφειλών προς ρύθμιση είναι μέχρι είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00€), ο Συντονιστής ενημερώνεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω του Συστήματος. Στη συνέχεια ο συντονιστής συντάσσει πρακτικό αποτυχίας, το φορτώνει στο Σύστημα και ενημερώνει τον οφειλέτη με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω του Συστήματος. Σε αντίθετη περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται.

10. Το Σύστημα, με βάση τον ενημερωμένο συγκεντρωτικό πίνακα οφειλών ελέγχει εάν η απαίτηση ενός πιστωτή υπερβαίνει ποσοστό 85% των συνολικών απαιτήσεων κατά του οφειλέτη. Σε περίπτωση που η απαίτηση ενός πιστωτή υπερβαίνει ποσοστό 85%, το Σύστημα αυτόματα εφαρμόζει την κατωτέρω διαδικασία:

α) Θέτει την αίτηση σε κατάσταση διμερούς διαπραγμάτευσης.

β) Ειδοποιεί τον συντονιστή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ότι η αίτηση βάσει του άρθρου 2 παρ. 5 Ν. 4469/2017 έχει τεθεί σε κατάσταση διμερούς διαπραγμάτευσης.

γ) Ειδοποιεί τον πιστωτή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ότι έχει υποβληθεί αίτηση εξωδικαστικού συμβιβασμού από τον οφειλέτη και τον καλεί να συνδεθεί στο Σύστημα, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στο περιεχόμενο αυτής.

δ) Ειδοποιεί τον οφειλέτη μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ότι η αίτηση εξωδικαστικού συμβιβασμού είναι προσβάσιμη στον πιστωτή μέσω του Συστήματος, προκειμένου να εκκινήσει η διαδικασία διμερούς διαπραγμάτευσης.

ε) Καταγράφει την ημερομηνία αποστολής της ενημέρωσης.

Ο πιστωτής εντός 3 μηνών από την ημερομηνία αποστολής ενημέρωσης, έχει υποχρέωση να ενημερώσει το πεδίο «Επίτευξη Συμφωνίας», αναφορικά με το αποτέλεσμα της διμερούς διαπραγμάτευσης.

11. Ο Συντονιστής εντός δύο (2) ημερών μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας της αίτησης ή σε περίπτωση μη συνυποβολής αίτησης από έναν ή περισσότερους συνοφειλέτες μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας σύμφωνα με τις παραγράφους 1-10 του παρόντος άρθρου, κοινοποιεί σε όλους τους πιστωτές που περιέχονται στον συγκεντρωτικό πίνακα οφειλών, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω του Συστήματος, απόσπασμα της αίτησης του οφειλέτη. Ειδικότερα, το απόσπασμα περιλαμβάνει:

α) Στοιχεία του οφειλέτη, και συγκεκριμένα:

i. Πλήρη στοιχεία, ήτοι Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) οφειλέτη, Τύπο οφειλέτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), Επωνυμία (για νομικά πρόσωπα) ή Ονοματεπώνυμο/ Πατρώνυμο (για ΦΠ), ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας/ Περιγραφή, Διεύθυνση έδρας (Οδός, Αριθμός, ΤΚ, Πόλη,), τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση,

ii. τον κύκλο εργασιών κατά την τελευταία χρήση πριν την υποβολή της αίτησης,

iii. τις συνολικές υποχρεώσεις (ληξιπρόθεσμες και μη) έναντι των πιστωτών μέχρι την υποβολή της αίτησης ανεξάρτητα με το χρόνο γέννησής τους,

iv. την περιγραφή της δραστηριότητας,

v. την περιγραφή της οικονομικής κατάστασης,

vi. την περιγραφή των λόγων της οικονομικής αδυναμίας και

vii. την περιγραφή των προοπτικών,

β) Στοιχεία Οφειλών, και συγκεκριμένα:

i. Τη συνολική οφειλή έναντι του ειδοποιούμενου πιστωτή και

ii. το ύψος των συνολικών οφειλών προς τους χρηματοδοτικούς φορείς, το δημόσιο, τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και τους λοιπούς πιστωτές,

γ) Πρόταση του οφειλέτη για τον τρόπο ρύθμισης των οφειλών, η οποία περιλαμβάνει:

i. Βασικά συμπεράσματα σχετικά με τη βιωσιμότητα της επιχείρησης,

ii. Αξία ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων,

iii. Ένδειξη εάν το συνολικό ποσό που προτείνει να καταβάλει για την αποπληρωμή των οφειλών, καταγράφεται σε μηνιαία ή ετήσια βάση,

iv. To συνολικό ποσό που προτείνει να καταβάλει για την αποπληρωμή των οφειλών και

v. Πίνακα καταβολών προς τον ειδοποιούμενο πιστωτή (Συνολικό ποσό, και περιγραφή πρότασης αναδιάρθρωσης).

δ) Στοιχεία αξιολόγησης επιλεξιμότητας, και συγκεκριμένα:

i. Λογιστικό σύστημα και

ii. Θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία (1) τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις (3) χρήσεις ή θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή θετική καθαρή θέση σε μία (1) τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις (3) χρήσεις.

12. Ταυτόχρονα με την αποστολή αποσπάσματος, ο Συντονιστής με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω του Συστήματος:

α) κοινοποιεί σε όλους τους πιστωτές που περιέχονται στον συγκεντρωτικό πίνακα οφειλών, πλην αυτών για τους οποίους το πεδίο «Κατάσταση Υπαγωγής στη Διαδικασία» έχει την τιμή «Όχι» τα εξής:

i. πρόσκληση συμμετοχής στη διαδικασία,

ii. υπόδειγμα δήλωσης εμπιστευτικότητας και

iii. σε περίπτωση που υπάρχουν οφειλές, για τις οποίες ευθύνονται συνοφειλέτες που δεν συνυπέβαλαν αίτηση και ο πιστωτής ή οι πιστωτές με την πλειοψηφία των οφειλών αυτών δεν συναίνεσαν στην έναρξη της διαδικασίας, χωριστή ενημέρωση για τη μη συμμετοχή στη διαδικασία του πιστωτή ή των πιστωτών έναντι των οποίων ευθύνονται οι συνοφειλέτες που δεν συνυπέβαλαν αίτηση, όσον αφορά τις οφειλές αυτές, το ύψος τους και την αδυναμία ρύθμισής τους με τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών.

β) τους καλεί εντός δέκα (10) ημερών να δηλώσουν την πρόθεση συμμετοχής τους στη διαδικασία και, εφόσον προτίθενται να συμμετάσχουν:

i. να δηλώσουν το φυσικό πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο να τους εκπροσωπήσει (για νομικά πρόσωπα),

ii. να αποστείλουν νομίμως υπογεγραμμένη, τη δήλωση εμπιστευτικότητας,

iii. να αποστείλουν νομιμοποιητικά έγγραφα για το φυσικό πρόσωπο που τους εκπροσωπεί (για νομικά πρόσωπα, πλην των θεσμικών πιστωτών) και

iv. να βεβαιώσουν το ποσό της συνολικής απαίτησης τους κατά του οφειλέτη κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η βεβαίωση αυτή υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986.

13. Το Σύστημα καταγράφει την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης προς τους πιστωτές.

14. Στη συνέχεια, κάθε πιστωτής εισέρχεται στην ιστοσελίδα της ΕΓΔΙΧ και επιλέγει το Σύστημα μέσω της αντίστοιχης ένδειξης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα το άρθρο 2 παρ. 1 της παρούσας. Το Σύστημα εμφανίζει σχετική ένδειξη για την εισαγωγή των προσωπικών διαπιστευτηρίων του TAXISnet (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης), φυσικού προσώπου που εισέρχεται στο Σύστημα ή του νομικού προσώπου, επιλέγοντας το ρόλο πιστωτή και την αντίστοιχη αίτηση. Στο σημείο αυτό, για τους θεσμικούς πιστωτές, εισέρχεται στο σύστημα ο Διαχειριστής Πιστωτής και ορίζει τα φυσικά πρόσωπα (δηλώνοντας τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου), που θα διαχειριστούν την αίτηση (καταχωρητής πιστωτής, έγκριτης πιστωτής). Στη συνέχεια κάθε πιστωτής:

α) δηλώνει την πρόθεση του να συμμετέχει στη διαδικασία, επιβεβαιώνοντας το σχετικό πεδίο. Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση των πιστωτών των άρθρων 4 παρ. 5 και 15 παρ. 6 Ν. 4469/2017, το πεδίο «Δήλωση συμμετοχής στη Διαδικασία» του συγκεντρωτικού πίνακα οφειλών έχει την τιμή «Ναι», το δε Σύστημα εμφανίζει προεπιλεγμένο το σχετικό πεδίο επιβεβαίωσης και δεν επιτρέπει στον πιστωτή να το τροποποιήσει. Για τους υπόλοιπους πιστωτές το εν λόγω πεδίο του συγκεντρωτικού πίνακα οφειλών ενημερώνεται αυτόματα με βάση την πρόθεση που δηλώνεται.

β) δηλώνει το φυσικό πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο να τον εκπροσωπήσει (για νομικά πρόσωπα),

γ) φορτώνει στο σύστημα τη νομίμως υπογεγραμμένη δήλωση εμπιστευτικότητας,

δ) φορτώνει στο σύστημα τα νομιμοποιητικά έγγραφα για το φυσικό πρόσωπο που τον εκπροσωπεί (για νομικά πρόσωπα, πλην των θεσμικών πιστωτών) και

ε) βεβαιώνει το ποσό της συνολικής απαίτησής του κατά του οφειλέτη, την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

15. Σε περίπτωση που ο πιστωτής αποδεχθεί τη συμμετοχή του, το Σύστημα εμφανίζει την εξής ένδειξη: «Ο πιστωτής φέρει υποχρέωση εχεμύθειας ως προς την ύπαρξη και το περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων, υποχρέωση ειλικρίνειας και συμμετέχει στη διαδικασία με καλή πίστη. Η δημοσίευση ή κάθε άλλη κοινοποίηση σε τρίτους εμπιστευτικών πληροφοριών ή πληροφοριών σχετικά με τις διαπραγματεύσεις χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του συνόλου των συμμετεχόντων στη διαπραγμάτευση απαγορεύεται. Οι προτάσεις και οι αντιπροτάσεις ρύθμισης οφειλών που συντάχθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας του παρόντος νόμου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε άλλη δικαστική ή συλλογική διαδικασία ρύθμισης ή διεκδίκησης της οφειλής».

16. Ο συντονιστής μετά τη λήξη της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών για τη δήλωση πρόθεσης συμμετοχής των πιστωτών στη διαδικασία, ελέγχει εάν υπάρχουν διαφωνίες ως προς το ύψος των οφειλών, ανάμεσα στον οφειλέτη και τους πιστωτές.

17. Σε περίπτωση που δεν διαπιστωθούν από τον συντονιστή διαφωνίες ως προς το ύψος των οφειλών, ανάμεσα στον οφειλέτη και τους πιστωτές, γίνεται η διαπίστωση της απαρτίας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 22 του παρόντος άρθρου.

18. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν από τον Συντονιστή διαφωνίες ως προς το ύψος των οφειλών, ανάμεσα στον οφειλέτη και τους πιστωτές, ο Συντονιστής με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω του Συστήματος:

α) ενημερώνει τον οφειλέτη και τον εμπλεκόμενο πιστωτή για το αντικείμενο της διαφωνίας και

β) τους καλεί να καταθέσουν εντός πέντε (5) ημερών τα αποδεικτικά έγγραφα που τεκμηριώνουν το ύψος της οφειλής. Το Σύστημα καταγράφει την ημερομηνία αποστολής της ενημέρωσης προς τον οφειλέτη και τους πιστωτές.

19. Στη συνέχεια, ο οφειλέτης εισέρχεται στο Σύστημα και φορτώνει τα αποδεικτικά έγγραφα που τεκμηριώνουν το ύψος της οφειλής. Ομοίως εισέρχονται και οι πιστωτές και φορτώνουν τα αποδεικτικά έγγραφα που τεκμηριώνουν το ύψος των οφειλών που τους αφορούν.

20. Ο Συντονιστής, μετά τη λήξη της προθεσμίας των πέντε (5) ημερών για την προσκόμιση αποδεικτικών εγγράφων τεκμηρίωσης οφειλών, μέσω του Συστήματος:

α) ελέγχει τυχόν αποδεικτικά έγγραφα τεκμηρίωσης οφειλών που φορτώθηκαν στο σύστημα από τα εμπλε­κόμενα μέρη, και

β) προσδιορίζει το τελικό ποσό της οφειλής, είτε αυτό προκύπτει από τα προσκομιζόμενα έγγραφα είτε αυτό είναι το ποσό που δεν αμφισβητείται.

21. Σε περίπτωση που η τιμή του πεδίου «Τελικό ποσό οφειλής», του πίνακα ανάλυσης οφειλών, μεταβληθεί για οποιαδήποτε οφειλή, το Σύστημα επαναλαμβάνει τη διαδικασία των παραγράφων 8-10 του παρόντος άρθρου.

Εάν από την επανάληψη των διαδικασιών αυτών, δεν προκύψει είτε πρακτικό αποτυχίας της διαδικασίας ή διμερής διαπραγμάτευση, η διαδικασία συνεχίζεται.

22. Ο Συντονιστής μέσω του Συστήματος ελέγχει αν συγκεντρώθηκε το απαιτούμενο ποσοστό απαρτίας των συμμετεχόντων πιστωτών.

23. Σε περίπτωση που από τον παραπάνω έλεγχο προκύπτει ότι δεν συγκεντρώθηκε το απαιτούμενο ποσοστό απαρτίας των συμμετεχόντων πιστωτών, ο Συντονιστής συντάσσει πρακτικό αποτυχίας, το φορτώνει στο Σύστημα και ενημερώνει τον οφειλέτη με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω του Συστήματος.

24. Σε περίπτωση που από τον παραπάνω έλεγχο προκύπτει ότι συγκεντρώθηκε το απαιτούμενο ποσοστό απαρτίας των συμμετεχόντων πιστωτών, ο Συντονιστής μέσω του Συστήματος:

α) ενημερώνει τους συμμετέχοντες πιστωτές με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την έναρξη της διαδικασίας διαπραγμάτευσης,

β) παρέχει στους συμμετέχοντες πιστωτές πρόσβαση στο πλήρες περιεχόμενο της αίτησης και τα συνοδευτικά έγγραφα/ δικαιολογητικά αυτής και

β) ενημερώνει τον οφειλέτη με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την έναρξη της διαδικασίας διαπραγμάτευσης. Το μήνυμα περιλαμβάνει και την παρακάτω ενημέρωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 παρ. 17 του Ν. 4469/2017 : «Ο οφειλέτης φέρει υποχρέωση εχεμύθειας ως προς την ύπαρξη και το περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων, υποχρέωση ειλικρίνειας και συμμετέχει στη διαδικασία με καλή πίστη. Η δημοσίευση ή κάθε άλλη κοινοποίηση σε τρίτους εμπιστευτικών πληροφοριών ή πληροφοριών σχετικά με τις διαπραγματεύσεις χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του συνόλου των συμμετεχόντων στη διαπραγμάτευση απαγορεύεται. Οι προτάσεις και οι αντιπροτάσεις ρύθμισης οφειλών που συντάχθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας του παρόντος νόμου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία ρύθμισης ή διεκδίκησης της οφειλής».

25. Το Σύστημα ενημερώνει τα πεδία «Ποσοστό συμμετεχόντων» και «Ποσοστό συμμετεχόντων με ειδικό προνόμιο», του συγκεντρωτικού πίνακα οφειλών, με βάση το πεδίο «Δήλωση συμμετοχής στη Διαδικασία» του ίδιου πίνακα. Τα ποσοστά αυτά χρησιμοποιούνται στη διαδικασία διαπραγμάτευσης.

26. Οι θεσμικοί πιστωτές δύνανται να υποβάλλουν στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. συγκεντρωτική κατάσταση των Διαχειριστών/Καταχωρητών/Εγκριτών που θα έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ή/και θα τους εκπροσωπούν στο πλαίσιο της διαδικασίας. Σε αυτή την περίπτωση, η διαπίστευση των χρηστών θα πραγματοποιείται αυτόματα από το σύστημα με βάση τα στοιχεία της συγκεντρωτικής κατάστασης χρηστών και τους Κωδικούς TAXIS των παραπάνω προσώπων. Εφόσον υποβληθεί συγκεντρωτική κατάσταση από θεσμικό πιστωτή, για τη συμμετοχή του στη διαδικασία δεν απαιτείται επιπλέον η δήλωση εκπροσώπου ή η υποβολή πρόσθετων νομιμοποιητικών εγγράφων σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 εδ. 4 του Ν. 4469/2017 . Η παραπάνω συγκεντρωτική κατάσταση των χρηστών μπορεί να ανανεώνεται μηνιαίως και τυχόν τροποποιήσεις πρέπει να υποβάλλονται στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. το αργότερο μέχρι τη 15η ημέρα του προηγούμενου μήνα.

`Αρθρο 12
Αντικατάσταση Συντονιστή

1. Με τη διαπίστωση της απαρτίας των πιστωτών και εφόσον προκύπτει από τα στοιχεία κύκλου εργασιών ή οφειλών ότι η αίτηση αφορά μεγάλη επιχείρηση, ο συντονιστής ενεργοποιεί τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος/πρότασης αντικατάστασης συντονιστή. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες πιστωτές δύνανται να υπο­βάλουν αίτημα/ πρόταση αντικατάστασης συντονιστή, μέσω του Συστήματος. Οι προτεινόμενοι συντονιστές θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνονται στη λίστα του μητρώου πιστοποιημένων συντονιστών που τηρείται από την ΕΓΔΙΧ. Οι πιστωτές, με το ίδιο αίτημα/πρόταση, μπορούν να ορίζουν και άλλο πρόσωπο, μη εγγεγραμμένο στο Μητρώο Συντονιστών για να συνεπικουρεί το νέο συντονιστή στα καθήκοντα του. Η πρόταση βοηθού συντονιστή περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του βοηθού συντονιστή, Ονοματεπώνυμο/ Πατρώνυμο, Διεύθυνση (Οδός, Αριθμός, ΤΚ, Πόλη), Σταθερό τηλέφωνο, Κινητό τηλέφωνο και Ηλεκτρονική διεύθυνση.

2. Ο ήδη διορισμένος συντονιστής εκτελεί τα καθήκοντα του κατά τα οριζόμενα στο νόμο, έως ότου ειδοποιηθεί για την πιθανή αντικατάστασή του.

3. Σε περίπτωση υποβολής πρότασης αντικατάστασης, ο Συντονιστής, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του Συστήματος, ενημερώνει τους συμμετέχοντες πιστωτές για την πρόταση/τις προτάσεις αντικατάστασης και ορισμού βοηθού συντονιστή και τους καλεί σε ψηφοφορία εντός πέντε (5) ημερών επί αυτών, και ταυτόχρονα ενεργοποιεί στο σύστημα την ψηφοφορία επί του αιτήματος αντικατάστασης συντονιστή. Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει και τα στοιχεία του πιστωτή που υπέβαλε το αίτημα/πρόταση αντικατάστασης συντονιστή και ορισμού βοηθού συντονιστή.

4. Οι συμμετέχοντες πιστωτές έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν στο Σύστημα και να καταχωρήσουν την ψήφο τους. Με τη λήξη της πενθήμερης (5) ήμερης προθεσμίας, ο συντονιστής μέσω του Συστήματος, ελέγχει αν κάποια πρόταση αντικατάστασης συντονιστή και ορισμού βοηθού συντονιστή συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των συμμετεχόντων πιστωτών.

5. Σε περίπτωση που καμία πρόταση αντικατάστασης συντονιστή δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των συμμετεχόντων πιστωτών, η διαδικασία συνεχίζεται με το Συντονιστή που έχει διοριστεί αρχικά.

6. Σε περίπτωση που κάποια πρόταση αντικατάστασης συντονιστή και ορισμού βοηθού συντονιστή συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των συμμετεχόντων πιστωτών, ο διαχειριστής της ΕΓΔΙΧ ενημερώνεται σχετικά μέσω του Συστήματος, και διορίζει το νέο συντονιστή της διαδικασίας.

7. Το Σύστημα ειδοποιεί μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

α) το νέο Συντονιστή ότι έχει διοριστεί για τη διαχείριση μιας υπόθεσης. Η ενημέρωση περιλαμβάνει:

i. Βασικά στοιχεία του οφειλέτη, ήτοι Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) οφειλέτη, Τύπο οφειλέτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), Επωνυμία (για νομικά πρόσωπα) ή Ονοματεπώνυμο/Πατρώνυμο (για φυσικά πρόσωπα), Διεύθυνση (Οδός, Αριθμός, ΤΚ, Πόλη, Περιφερειακή Ενότητα, Περιφέρεια),

ii. Βασικά στοιχεία των εταιρειών που έχει διαδεχθεί ο οφειλέτης ήτοι Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) παλαιάς επιχείρησης, Τύπο επιχείρησης, Επωνυμία,

iii. Βασικά στοιχεία του συνοφειλέτη, ήτοι Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) συνοφειλέτη, Τύπο συνοφειλέτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), Επωνυμία (για νομικά πρόσωπα) ή Ονοματεπώνυμο/Πατρώνυμο (για φυσικά πρόσωπα), Διεύθυνση (Οδός, Αριθμός, ΤΚ, Πόλη, Περιφερειακή Ενότητα, Περιφέρεια),

iv. Βασικά στοιχεία των πιστωτών, ήτοι Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) πιστωτή, Τύπο πιστωτή (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), Επωνυμία (για νομικά πρόσωπα) ή Ονοματεπώνυμο/Πατρώνυμο (για φυσικά πρόσωπα), Διεύθυνση (Οδός, Αριθμός, ΤΚ, Πόλη)},

β) τον παλαιό Συντονιστή ότι έχει αντικατασταθεί από τη διαχείριση μιας υπόθεσης. Η ενημέρωση περιλαμβάνει βασικά στοιχεία του οφειλέτη, ήτοι Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) οφειλέτη, Τύπο οφειλέτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), Επωνυμία (για νομικά πρόσωπα) ή Ονοματεπώνυμο/Πατρώνυμο (για φυσικά πρόσωπα), Διεύθυνση (Οδός, Αριθμός, ΤΚ, Πόλη, Περιφερειακή Ενότητα, Περιφέρεια). Στην περίπτωση αυτή, το Σύστημα δεν επιτρέπει στον παλαιό Συντονιστή να έχει πρόσβαση στα επόμενα βήματα της διαδικασίας.

γ) τον οφειλέτη ότι ορισμένος συντονιστής και ο βοηθός συντονιστή έχουν διοριστεί για την υπόθεση του σε αντικατάσταση του αρχικού συντονιστή, κατόπιν απόφασης της απόλυτης πλειοψηφίας των συμμετεχόντων πιστωτών. Η ενημέρωση περιλαμβάνει τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του Συντονιστή ή βοηθού συντονιστή, Ονοματεπώνυμο/Πατρώνυμο, Διεύθυνση (Οδός, Αριθμός, ΤΚ, Πόλη), Σταθερό τηλέφωνο, Κινητό τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση.

δ) τους συμμετέχοντες πιστωτές ότι ορισμένος συντονιστής και ο βοηθός συντονιστή έχουν διοριστεί για την συγκεκριμένη υπόθεση του οφειλέτη σε αντικατάσταση του αρχικού συντονιστή, κατόπιν απόφασης της απόλυτης πλειοψηφίας των συμμετεχόντων πιστωτών. Η ενημέρωση περιλαμβάνει τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του Συντονιστή ή βοηθού συντονιστή, Ονοματεπώνυμο /Πατρώνυμο, Διεύθυνση (Οδός, Αριθμός, ΤΚ, Πόλη), Σταθερό τηλέφωνο, Κινητό τηλέφωνο και Ηλεκτρονική διεύθυνση.

8. Ο νέος συντονιστής εισέρχεται στην ιστοσελίδα της ΕΓΔΙΧ και επιλέγει την πρόσβαση στο Σύστημα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 παρ. 1 της παρούσας. Στη συνέχεια, το Σύστημα εμφανίζει σχετική ένδειξη για την εισαγωγή των προσωπικών διαπιστευτηρίων του TAXISnet (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης), επιλέγοντας τον ρόλο του συντονιστή, όπου:

α) παρέχει στο νέο συντονιστή πρόσβαση προκειμένου να επεξεργαστεί την αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα.

β) εμφανίζει το εξής μήνυμα: «Ο συντονιστής φέρει υποχρέωση εχεμύθειας ως προς την ύπαρξη και το περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων. Η δημοσίευση ή κάθε άλλη κοινοποίηση σε τρίτους εμπιστευτικών πληροφοριών ή πληροφοριών σχετικά με τις διαπραγματεύσεις χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του συνόλου των συμμετεχόντων στη διαπραγμάτευση απαγορεύεται».

`Αρθρο 13
Αίτημα ορισμού συνάντησης συμμετεχόντων πιστωτών

1. Ο συντονιστής ενεργοποιεί τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος/πρότασης ορισμού συνάντησης. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες πιστωτές δύνανται να υποβάλουν αίτημα-πρόταση ορισμού συνάντησης, μέσω του Συστήματος. Το αίτημα περιλαμβάνει το θέμα της συνάντησης, τον τόπο (Διεύθυνση: Οδός, Αριθμός, ΤΚ, Πόλη), και το χρόνο (Ημερομηνία και ώρα).

2. Το Σύστημα ενημερώνει μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το Συντονιστή και τον οφειλέτη για την υποβολή αιτήματος-πρότασης ορισμού συνάντησης.

Το μήνυμα περιλαμβάνει:

α) στοιχεία του αιτούντος, τα οποία περιλαμβάνουν τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του πιστωτή, την Επωνυμία (για νομικά πρόσωπα) ή το Ονοματεπώνυμο/Πατρώνυμο (για φυσικά πρόσωπα),

β) το θέμα της συνάντησης,

γ) τον τόπο με αναφορά στη Διεύθυνση (Οδός, Αριθμός, ΤΚ, Πόλη), και

δ) το χρόνο με αναφορά στην ημερομηνία και ώρα.

3. Ο συντονιστής με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω του Συστήματος ενημερώνει τους συμμετέχοντες πιστωτές για το αίτημα-πρόταση ορισμού συνάντησης και τους καλεί σε ψηφοφορία εντός πέντε (5) ημερών επί αυτού. Ταυτόχρονα ενεργοποιεί στο σύστημα την ψηφοφορία επί του αιτήματος ορισμού συνάντησης.

4. Με τη λήξη της πενθήμερης προθεσμίας, ο συντονιστής μέσω του Συστήματος, ελέγχει με βάση το πεδίο «Ποσοστό συμμετεχόντων», του συγκεντρωτικού πίνακα οφειλών, αν οι συμμετέχοντες πιστωτές που επιθυμούν την πραγματοποίηση συνάντησης συγκεντρώνουν το 1/3 του συνόλου των απαιτήσεων που συμμετέχουν στη διαδικασία. Ο έλεγχος πραγματοποιείται με βάση το πεδίο «Ποσοστό συμμετεχόντων» του συγκεντρωτικού πίνακα οφειλών.

5. Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες πιστωτές που επιθυμούν την πραγματοποίηση συνάντησης συγκεντρώνουν το 1/3 του συνόλου των απαιτήσεων που συμμετέχουν, ο Συντονιστής ενημερώνει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του Συστήματος τους συμμετέχοντες πιστωτές, τον οφειλέτη και τον τυχόν εμπειρογνώμονα, σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο από τους συμμετέχοντες, για την πραγματοποίηση της συνάντησης. Το μήνυμα περιλαμβάνει τον αύξοντα αριθμό της συνάντησης, το θέμα της συνάντησης, τον τόπο (Διεύθυνση: Οδός, Αριθμός, ΤΚ, Πόλη), και τον χρόνο (ημερομηνία, ώρα).

6. Μετά την πραγματοποίηση της συνάντησης, ο συντονιστής συντάσσει και φορτώνει στο σύστημα σχετικό πρακτικό.

7. Σε περίπτωση που η επίλυση ενός θέματος δεν ολοκληρωθεί σε μία συνάντηση, ο συντονιστής δύναται να ορίσει επαναληπτικές συναντήσεις. Για τον ορισμό και την πραγματοποίηση επαναληπτικής συνάντησης, ο συντονιστής ενημερώνει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του Συστήματος τους συμμετέχοντες πιστωτές, τον οφειλέτη και τον τυχόν εμπειρογνώμονα, σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο από τους συμμετέχοντες. Το μήνυμα περιλαμβάνει τον αύξοντα αριθμό της συνάντησης, το θέμα της συνάντησης, τον τόπο (Διεύθυνση: Οδός, Αριθμός, ΤΚ, Πόλη), και το χρόνο (ημερομηνία και ώρα). Μετά την πραγματοποίηση κάθε επαναληπτικής συνάντησης, ο συντονιστής συντάσσει και φορτώνει στο σύστημα σχετικό πρακτικό.

8. Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες πιστωτές που επιθυμούν την πραγματοποίηση συνάντησης δεν συγκεντρώνουν το 1/3 του συνόλου των απαιτήσεων που συμμετέχουν, ο συντονιστής ενημερώνει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του Συστήματος τον οφειλέτη και τους συμμετέχοντες πιστωτές για την απο­τυχία του αιτήματος/πρότασης ορισμού συνάντησης.

`Αρθρο 14
Διαδικασία διαχείρισης αιτημάτων παράτασης προθεσμιών- αναβολής συνάντησης

1. Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, οι εμπλεκόμενοι (οφειλέτης, συμμετέχοντες πιστωτές, εμπειρογνώμονας) δύνανται να υποβάλουν αίτημα παράτασης, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς το συντονιστή. Το αίτημα περιλαμβάνει:

α) το στάδιο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για το οποίο ζητείται παράταση. Το εν λόγω στάδιο συμπληρώνεται από τον Οφειλέτη, μέσω της επιβεβαίωσης της ισχύουσας αιτιολογίας, από τις κάτωθι αναφερόμενες:

i. Δήλωση πρόθεσης συμμετοχής πιστωτή στη διαδικασία,

ii. Προσκόμιση αποδεικτικών εγγράφων/στοιχείων τεκμηρίωσης του ύψους της απαίτησης από οφειλέτη/ πιστωτή,

iii. Υποβολή πρότασης διορισμού εμπειρογνώμονα (για μικρές επιχειρήσεις),

iv. Επιλογή εμπειρογνώμονα,

v. Αποστολή αντιπροτάσεων από πιστωτές (για μικρές επιχειρήσεις),

vi. Αποστολή αντιπροτάσεων από πιστωτές (για μεγάλες επιχειρήσεις),

vii. Υποβολή τροποποιήσεων επί των αντιπροτάσεων των πιστωτών,

viii. Αποδοχή αντιπροτάσεων πιστωτών από τον οφειλέτη,

ix. Υποβολή έκθεσης βιωσιμότητας, ελέγχου πιστώσεων και σχεδίου ρύθμισης από εμπειρογνώμονα,

x. Αποδοχή σχεδίου αναδιάρθρωσης οφειλών του εμπειρογνώμονα από τον οφειλέτη (για μικρές επιχειρήσεις),

xi. Αποδοχή σχεδίου αναδιάρθρωσης οφειλών του εμπειρογνώμονα από τον οφειλέτη (για μεγάλες επιχειρήσεις) και

xii. Λήψη απόφασης επί του σχεδίου αναδιάρθρωσης οφειλών του εμπειρογνώμονα (για μεγάλες επιχειρήσεις).

β) χρόνο παράτασης και

γ) την αιτιολογία της παράτασης.

2. Οι προθεσμίες οι οποίες δύναται να παραταθούν είναι οι προβλεπόμενες στα άρθρα 8 παρ. 1, 8 παρ. 3, 8 παρ. 6 και 11 παρ. 3.

3. Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες μπορεί να ζητηθεί παράταση είναι εξής:

α) Συμμετέχων πιστωτής που ζητεί συμπληρωματικά έγγραφα σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας υποβάλει παράλληλα αίτημα παράτασης της προθεσμίας η οποία διανύεται στο αντίστοιχο στάδιο.

β) Κάποιο από τα εμπλεκόμενα μέρη στη διαπραγμάτευση ζητά παράταση της προθεσμίας που διανύεται και υποβάλει σχετικό αίτημα.

γ) Το Δημόσιο υποβάλει αίτημα παράτασης της προθεσμίας που διανύεται, σε περίπτωση ρύθμισης οφειλών μικρής επιχείρησης χωρίς εμπειρογνώμονα και χωρίς προτάσεις από πιστωτικά ιδρύματα.

4. Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος παράτασης, το Σύστημα ενημερώνει μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το Συντονιστή για την υποβολή αιτήματος παράτασης. Το μήνυμα περιλαμβάνει:

α) στοιχεία του αιτούντος, ήτοι Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), Επωνυμία (για νομικά πρόσωπα) ή Ονοματεπώνυμο/Πατρώνυμο (για φυσικά πρόσωπα),

β) το στάδιο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για το οποίο ζητείται παράταση,

γ) το χρόνο παράτασης και

δ) την αιτιολογία της παράτασης.

5. Ο Συντονιστής εξετάζει το αίτημα παράτασης και διαπιστώνει την περίπτωση (α, β ή γ της παραγράφου 3 του παρόντος) στην οποία υπάγεται αυτό. Σε περίπτωση που το αίτημα υπάγεται στην περίπτωση α), εκτελούνται οι διαδικασίες της παρ. 6 κατωτέρω, στην περίπτωση β) εκτελούνται οι διαδικασίες της παρ. 7 και γ) εκτελούνται οι διαδικασίες της παρ. 8 του παρόντος.

6. Εφόσον το αίτημα υπάγεται στην περίπτωση (α), ο συντονιστής με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω του Συστήματος ενημερώνει τους συμμετέχοντες πιστωτές για το αίτημα παράτασης και τους καλεί σε ψηφοφορία εντός πέντε (5) ημερών επί αυτού. Ταυτόχρονα ενεργοποιεί στο Σύστημα την ψηφοφορία επί του αιτήματος παράτασης. Οι συμμετέχοντες πιστωτές έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν στο Σύστημα και να καταχωρήσουν την ψήφο τους. Με τη λήξη της (5) ήμερης προθεσμίας, ο Συντονιστής, μέσω του Συστήματος, και συγκεκριμένα του πεδίου «Ποσοστό συμμετεχόντων», του συγκεντρωτικού πίνακα οφειλών ελέγχει αν οι συμμετέχοντες πιστωτές που επιθυμούν τη χορήγηση παράτασης συγκεντρώνουν τουλάχιστον το 1/3 των συμμετεχόντων πιστωτών, και προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες κατά περίπτωση:

α) Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες πιστωτές που επιθυμούν τη χορήγηση παράτασης συγκεντρώνουν τουλάχιστον το 1/3 των συμμετεχόντων πιστωτών, ο συντονιστής μέσω του Συστήματος επικαιροποιεί τη σχετική προθεσμία στο σύστημα και ενημερώνει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους συμμετέχοντες πιστωτές, τον οφειλέτη και τον εμπειρογνώμονα κατά περίπτωση για τη χορήγηση παράτασης και την αναβολή τυχόν προγραμματισμένης συνάντησης. Το μήνυμα περιλαμβάνει το στάδιο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για το οποίο χορηγείται παράταση, το χρόνο παράτασης, τα στοιχεία της προγραμματισμένης συνάντησης που αναβάλλεται, με αναφορά στον αύξοντα αριθμό συνάντησης, το θέμα, τον τόπο και το χρόνο και τα στοιχεία της νέας συνάντησης που ορίζεται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών (με αναφορά στον αύξοντα αριθμό συνάντησης, το θέμα, τον τόπο και το χρόνο).

β) Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες πιστωτές που επιθυμούν τη χορήγηση παράτασης δεν συγκεντρώνουν τουλάχιστον το 1/3 των συμμετεχόντων πιστωτών, ο συντονιστής ενημερώνει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του Συστήματος τους συμμετέχοντες πιστωτές, τον οφειλέτη και τον εμπειρογνώμονα κατά περίπτωση για τη μη χορήγηση παράτασης.

7. Εφόσον το αίτημα υπάγεται στην περίπτωση (β), ο Συντονιστής με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω του Συστήματος ενημερώνει τους συμμετέχοντες πιστωτές για το αίτημα παράτασης και τους καλεί σε ψηφοφορία εντός πέντε (5) ημερών. Ταυτόχρονα ενεργοποιεί στο σύστημα την ψηφοφορία επί του αιτήματος παράτασης. Οι συμμετέχοντες πιστωτές έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν στο Σύστημα και να καταχωρήσουν την ψήφο τους. Με τη λήξη της πενθήμερης (5) ήμερης προθεσμίας, ο Συντονιστής, μέσω του Συστήματος και συγκεκριμένα του πεδίου «Ποσοστό συμμετεχόντων», του συγκεντρωτικού πίνακα οφειλών ελέγχει αν οι συμμετέχοντες πιστωτές που επιθυμούν τη χορήγηση παράτασης συγκεντρώνουν την πλειοψηφία των συμμετεχόντων πιστωτών και προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες κατά περίπτωση:

α) Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες πιστωτές που επιθυμούν τη χορήγηση παράτασης συγκεντρώνουν τουλάχιστον το 1/3 των συμμετεχόντων πιστωτών, ο συντονιστής μέσω του Συστήματος επικαιροποιεί τη σχετική προθεσμία στο σύστημα και ενημερώνει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους συμμετέχοντες πιστωτές, τον οφειλέτη και τον εμπειρογνώμονα κατά περίπτωση για τη χορήγηση παράτασης και την αναβολή τυχόν προγραμματισμένης συνάντησης. Το μήνυμα περιλαμβάνει το στάδιο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για το οποίο χορηγείται παράταση, το χρόνο παράτασης, τα στοιχεία της προγραμματισμένης συνάντησης που αναβάλλεται, με αναφορά στον αύξοντα αριθμό συνάντησης, το θέμα, τον τόπο και το χρόνο και τα στοιχεία της νέας συνάντησης που ορίζεται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών (με αναφορά στον αύξοντα αριθμό συνάντησης, το θέμα, τον τόπο και το χρόνο).

β) Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες πιστωτές που επιθυμούν τη χορήγηση παράτασης δεν συγκεντρώνουν τουλάχιστον το 1/3 των συμμετεχόντων πιστωτών, ο συντονιστής ενημερώνει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του Συστήματος τους συμμετέχοντες πιστωτές, τον οφειλέτη και τον εμπειρογνώμονα κατά περίπτωση για τη μη χορήγηση παράτασης.

8. Εφόσον το αίτημα υπάγεται στην περίπτωση (γ), ο συντονιστής μέσω του Συστήματος επικαιροποιεί τη σχετική προθεσμία στο σύστημα και ενημερώνει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους συμμετέχοντες πιστωτές, τον οφειλέτη και τον εμπειρογνώμονα κατά περίπτωση για τη χορήγηση παράτασης και την αναβολή τυχόν προγραμματισμένης συνάντησης. Το μήνυμα περιλαμβάνει τα στοιχεία του αιτούντος (με αναφορά στον Α.Φ.Μ. την επωνυμία, για νομικά πρόσωπα ή Ονοματεπώνυμο/Πατρώνυμο για φυσικά πρόσωπα) το στάδιο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για το οποίο χορηγείται παράταση, το χρόνο παράτασης, τα στοιχεία της προγραμματισμένης συνάντησης που αναβάλλεται, με αναφορά στον αύξοντα αριθμό συνάντησης, το θέμα, τον τόπο και το χρόνο και τα στοιχεία της νέας συνάντησης που ορίζεται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών (με αναφορά στον αύξοντα αριθμό συνάντησης, το θέμα, τον τόπο και το χρόνο).

`Αρθρο 15
Διερεύνηση δυνατότητας χρήσης υφιστάμενης αξιολόγησης βιωσιμότητας

1. Με τη διαπίστωση της απαρτίας των πιστωτών, ο συντονιστής ενεργοποιεί τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος/ πρότασης χρήσης υφιστάμενης αξιολόγησης βιωσιμότητας. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες πιστωτές δύνανται να υποβάλουν αιτήματα/προτάσεις χρήσης υφιστάμενων αξιολογήσεων βιωσιμότητας του οφειλέτη, μέσω του Συστήματος. Κάθε αίτημα περιλαμβάνει την προτεινόμενη αξιολόγηση βιωσιμότητας του οφειλέτη, η οποία φορτώνεται στο σύστημα και το χρόνο εκπόνησης της μελέτης.

2. Το Σύστημα ενημερώνει μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το Συντονιστή για την υποβολή αιτημάτων-προτάσεων χρήσης υφιστάμενων αξιολογήσεων βιωσιμότητας του οφειλέτη. Το μήνυμα περιλαμβάνει για κάθε πρόταση τα στοιχεία του αιτούντος, με αναφορά στον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) πιστωτή, την Επωνυμία (για νομικά πρόσωπα) ή Ονοματεπώνυμο/ Πατρώνυμο (για φυσικά πρόσωπα).

3. Ο συντονιστής με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω του Συστήματος ενημερώνει τον οφειλέτη για τα αιτήματα-προτάσεις χρήσης υφιστάμενων αξιολογήσεων βιωσιμότητας και τον καλεί να δηλώσει αν αποδέχεται τη χρήση μίας ή περισσοτέρων υφιστάμενων αξιολογήσεων βιωσιμότητας για τους σκοπούς της διαδικασίας. Ταυτόχρονα ενεργοποιεί στο σύστημα τη δυνατότητα έγκρισης/απόρριψης των αξιολογήσεων βιωσιμότητα που έχουν υποβληθεί.

4. Ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να εισέλθει στο Σύστημα και να εγκρίνει/απορρίψει τις υποβληθείσες προτάσεις. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν αποδέχεται τη χρήση καμίας από τις υφιστάμενες αξιολογήσεις βιωσιμότητας για τους σκοπούς της διαδικασίας, ο συντονιστής με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω του Συστήματος, ενημερώνει σχετικά τους συμμετέχοντες πιστωτές. Η διαδικασία διορισμού εμπειρογνώμονα συνεχίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 Ν. 4469/2017 (αρθ. 16 του παρόντος).

5. Ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να εισέλθει στο Σύστημα και να εγκρίνει/ απορρίψει τις υποβληθείσες προτάσεις. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης αποδέχεται τη χρήση μίας ή περισσοτέρων υφιστάμενων αξιολογήσεων βιωσιμότητας για τους σκοπούς της διαδικασίας, ο συντονιστής με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω του Συστήματος ενημερώνει τους συμμετέχοντες πιστωτές για τα αιτήματα-προτάσεις χρήσης υφιστάμενων αξιολογήσεων βιωσιμότητας που έγιναν αποδεκτά από τον οφειλέτη και τους καλεί σε ψηφοφορία εντός πέντε (5) ημερών επί αυτών. Ταυτόχρονα ενεργοποιεί στο σύστημα την ψηφοφορία επί των υφιστάμενων αξιολογήσεων βιωσιμότητας που εγκρίθηκαν από τον οφειλέτη.

6. Οι συμμετέχοντες πιστωτές έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν στο Σύστημα και να καταχωρήσουν την ψήφο τους. Με τη λήξη της (5) ήμερης προθεσμίας, ο συντονιστής, μέσω του Συστήματος και συγκεκριμένα του πεδίου «Ποσοστό συμμετεχόντων», του συγκεντρωτικού πίνακα οφειλών ελέγχει αν οι συμμετέχοντες πιστωτές που επιθυμούν την χρήση κάποιας από τις προτεινόμενες υφιστάμενες αξιολογήσεις βιωσιμότητας, που έγιναν αποδεκτές από τον οφειλέτη, συγκεντρώνουν την απόλυτη πλειοψηφία των συμμετεχόντων πιστωτών και προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες κατά περίπτωση:

α) Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες πιστωτές που επιθυμούν τη χρήση κάποιας υφιστάμενης αξιολόγησης βιωσιμότητας συγκεντρώνουν την απόλυτη πλειοψηφία των συμμετεχόντων πιστωτών, ο Συντονιστής ενημερώνει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του Συστήματος τους συμμετέχοντες πιστωτές και τον οφειλέτη ότι:

i. η εν λόγω αξιολόγηση βιωσιμότητας θα χρησιμοποιηθεί στα επόμενα στάδια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης και

ii. η διαδικασία διορισμού εμπειρογνώμονα συνεχίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11, με τη διαφοροποίηση ότι το αντικείμενο του εμπειρογνώμονα μπορεί να περιλαμβάνει την εκπόνηση σχεδίου αναδιάρθρωσης οφειλών ή/και την επαλήθευση απαιτήσεων.

β) Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες πιστωτές που επιθυμούν τη χρήση κάποιας υφιστάμενης αξιολόγησης βιωσιμότητας δε συγκεντρώνουν την απόλυτη πλειοψηφία των συμμετεχόντων πιστωτών, ο συντονιστής ενημερώνει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του Συστήματος τους συμμετέχοντες πιστωτές και τον οφειλέτη. Η διαδικασία διορισμού εμπειρογνώμονα συνεχίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 (αρθ. 16 του παρόντος).

`Αρθρο 16
Διορισμός Εμπειρογνώμονα

1. Ο διορισμός εμπειρογνώμονα διακρίνεται στον προαιρετικό διορισμό εμπειρογνώμονα, στην περίπτωση των μικρών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 παρ. 1 Ν. 4469/2017 , καθώς και στον υποχρεωτικό διορισμό εμπειρογνώμονα, στην περίπτωση των μεγάλων επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο αρθ. 11 παρ. 2 Ν. 4469/2017 .

2. Στην περίπτωση των μικρών επιχειρήσεων, με τη διαπίστωση της απαρτίας των πιστωτών, ο Συντονιστής με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω του Συστήματος, καλεί τους συμμετέχοντες πιστωτές εντός πέντε (5) ημερών να δηλώσουν εάν επιθυμούν το διορισμό εμπειρογνώμονα κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 11. Ταυτόχρονα ενεργοποιεί στο σύστημα την ψηφοφορία επί του προαιρετικού διορισμού εμπειρογνώμονα. Το Σύστημα καταγράφει την ημερομηνία ενημέρωσης προς τους συμμετέχοντες πιστωτές.

3. Στη συνέχεια, κάθε πιστωτής εισέρχεται στο site της ΕΓΔΙΧ και επιλέγει την πρόσβαση στο Σύστημα, μέσω της σχετικής σήμανσης. Κατόπιν, το Σύστημα εμφανίζει στην οθόνη την ένδειξη για την εισαγωγή των προσωπικών διαπιστευτηρίων του TAXISnet (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης), φυσικού ή νομικού προσώπου, επιλέγοντας τον ρόλο πιστωτή και την αντίστοιχη αίτηση. Κατόπιν, κάθε πιστωτής δηλώνει εάν επιθυμεί το διορισμό εμπειρογνώμονα. Σε περίπτωση που πιστωτής δεν απαντήσει εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, θεωρείται ότι δεν επιθυμεί τον προαιρετικό διορισμό εμπειρογνώμονα.

4. Με τη λήξη της πενθήμερης (5ήμερης) προθεσμίας για προαιρετικό διορισμό εμπειρογνώμονα, ο συντονιστής μέσω του Συστήματος, και συγκεκριμένα του πεδίου «Ποσοστό συμμετεχόντων», του συγκεντρωτικού πίνακα οφειλών ελέγχει αν οι συμμετέχοντες πιστωτές που επιθυμούν το διορισμό εμπειρογνώμονα συγκεντρώνουν τουλάχιστον το 1/3 των συμμετεχόντων πιστωτών και προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες κατά περίπτωση:

α) Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες πιστωτές που επιθυμούν το διορισμό εμπειρογνώμονα δεν συγκεντρώνουν τουλάχιστον το 1/3 των συμμετεχόντων πιστωτών, ο συντονιστής ενημερώνει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του Συστήματος τον οφειλέτη και τους συμμετέχοντες πιστωτές ότι η διαδικασία διαπραγμάτευσης συνεχίζεται χωρίς εμπειρογνώμονα.

β) Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες πιστωτές που επιθυμούν το διορισμό εμπειρογνώμονα συγκεντρώνουν τουλάχιστον το 1/3 των συμμετεχόντων πιστωτών, ο συντονιστής με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω του Συστήματος:

i. ενημερώνει τους συμμετέχοντες πιστωτές ότι η πρόταση διορισμού εμπειρογνώμονα έγινε αποδεκτή και

ii. τους καλεί εντός ενός (1) μήνα να υποβάλουν προτάσεις, σχετικά με το πρόσωπο και τις αρμοδιότητες του εμπειρογνώμονα, μέσω του Συστήματος και να ψηφίσουν επί αυτών. Ταυτόχρονα ενεργοποιεί στο σύστημα τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων, σχετικά με το πρόσωπο και τις αρμοδιότητες του εμπειρογνώμονα, καθώς και την ψηφοφορία επί αυτών.

5. Το Σύστημα καταγράφει την ημερομηνία ενημέρωσης προς τους συμμετέχοντες πιστωτές.

6. Οι συμμετέχοντες πιστωτές δύνανται να υποβάλουν πρόταση ορισμού εμπειρογνώμονα, μέσω του Συστήματος. Η πρόταση περιλαμβάνει:

α) πλήρη στοιχεία του εμπειρογνώμονα, με αναφορά στον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του εμπειρογνώμονα, την Επωνυμία (για νομικά πρόσωπα) ή Ονοματεπώνυμο/Πατρώνυμο (για φυσικά πρόσωπα), Διεύθυνση (Οδός, Αριθμός, ΤΚ, Πόλη), Σταθερό τηλέφωνο, Κινητό τηλέφωνο και Ηλεκτρονική διεύθυνση και

7. περιγραφή των αρμοδιοτήτων του (πεδίο, το οποίο συμπληρώνεται με βάση τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 11 παρ. 1 Ν. 4469/2017).

8. Οι συμμετέχοντες πιστωτές έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν στο Σύστημα και να καταχωρήσουν την ψήφο τους. Ο συντονιστής μέσω του Συστήματος, και συγκεκριμένα του πεδίου «Ποσοστό συμμετεχόντων», του συγκεντρωτικού πίνακα οφειλών ελέγχει αν οι συμμετέχοντες πιστωτές που αποδέχονται κάποια πρόταση ορισμού εμπειρογνώμονα συγκεντρώνουν την απόλυτη πλειοψηφία των συμμετεχόντων πιστωτών και προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες κατά περίπτωση:

α) Σε περίπτωση που καμία πρόταση δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των συμμετεχόντων πιστωτών και έχει παρέλθει η προθεσμία ενός (1) μήνα, ο συντονιστής ενημερώνει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του Συστήματος τον οφειλέτη και τους συμμετέχοντες πιστωτές ότι η διαδικασία διαπραγμάτευσης συνεχίζεται χωρίς εμπειρογνώμονα.

β) Σε περίπτωση που κάποια πρόταση συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των συμμετεχόντων πιστωτών και έχει παρέλθει η προθεσμία ενός (1) μήνα, ο συντονιστής με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω του Συστήματος:

αα) καταχωρεί τα πλήρη στοιχεία του εμπειρογνώμονα (με αναφορά στον ΑΦΜ εμπειρογνώμονα, την Επωνυμία (για νομικά πρόσωπα) ή Ονοματεπώνυμο / Πατρώνυμο (για φυσικά πρόσωπα), τη Διεύθυνση (Οδός, Αριθμός, ΤΚ, Πόλη), το Σταθερό τηλέφωνο, το Κινητό τηλέφωνο και την Ηλεκτρονική διεύθυνση.

ββ) δηλώνει τις αρμοδιότητες του εμπειρογνώμονα.

γγ) ενημερώνει τον οφειλέτη και τους συμμετέχοντες πιστωτές για το διορισμό και τις αρμοδιότητες του εμπειρογνώμονα. Το μήνυμα περιλαμβάνει:

i. πλήρη στοιχεία του εμπειρογνώμονα, με αναφορά στον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του εμπειρογνώμονα, την Επωνυμία (για νομικά πρόσωπα) ή Ονοματεπώνυμο/ Πατρώνυμο (για φυσικά πρόσωπα), Διεύθυνση (Οδός, Αριθμός, ΤΚ, Πόλη), Σταθερό τηλέφωνο, Κινητό τηλέφωνο και Ηλεκτρονική διεύθυνση και

ii. περιγραφή των αρμοδιοτήτων του,

δδ) ενημερώνει τον εμπειρογνώμονα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το διορισμό και τις αρμοδιότητες του. Το μήνυμα περιλαμβάνει:

i. Βασικά στοιχεία του οφειλέτη με αναφορά στον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του οφειλέτη, τον Τύπο οφειλέτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), Επωνυμία (για νομικά πρόσωπα) ή Ονοματεπώνυμο/Πατρώνυμο (για φυσικά πρόσωπα), Διεύθυνση (Οδός, Αριθμός, ΤΚ, Πόλη), και

ii. δίνει την ενημέρωση του άρθρου 18 παρ. 17 Ν. 4469/2017 : «Ο εμπειρογνώμονας φέρει υποχρέωση εχεμύθειας ως προς την ύπαρξη και το περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων. Η δημοσίευση ή κάθε άλλη κοινοποίηση σε τρίτους εμπιστευτικών πληροφοριών ή πληροφοριών σχετικά με τις διαπραγματεύσεις χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του συνόλου των συμμετεχόντων στη διαπραγμάτευση απαγορεύεται. Οι προτάσεις και οι αντιπροτάσεις ρύθμισης οφειλών που συντάχθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας του παρόντος νόμου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία ρύθμισης ή διεκδίκησης της οφειλής»,

εε) παρέχει στον εμπειρογνώμονα πρόσβαση στο πλήρες περιεχόμενο της αίτησης και τα συνοδευτικά έγγραφα/ δικαιολογητικά αυτής.

9. Στην περίπτωση των μεγάλων επιχειρήσεων όπου ο διορισμός εμπειρογνώμονα είναι υποχρεωτικός, με τη διαπίστωση της απαρτίας των πιστωτών, ο Συντονιστής με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω του Συστήματος καλεί τους συμμετέχοντες πιστωτές εντός ενός (1) μήνα να υποβάλουν προτάσεις, σχετικά με το πρόσωπο και τις αρμοδιότητες του εμπειρογνώμονα, μέσω του Συστήματος και να ψηφίσουν επί αυτών. Ταυτόχρονα ενεργοποιεί στο σύστημα τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων, σχετικά με το πρόσωπο και τις αρμοδιότητες του εμπειρογνώμονα. Το Σύστημα καταγράφει την ημερομηνία ενημέρωσης προς τους συμμετέχοντες πιστωτές.

10. Οι συμμετέχοντες πιστωτές δύνανται να υποβάλουν πρόταση ορισμού εμπειρογνώμονα, μέσω του Συστήματος. Η πρόταση περιλαμβάνει:

α) πλήρη στοιχεία του εμπειρογνώμονα, με αναφορά στον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του εμπειρογνώμονα, την Επωνυμία (για νομικά πρόσωπα) ή Ονοματεπώνυμο/Πατρώνυμο (για φυσικά πρόσωπα), Διεύθυνση (Οδός, Αριθμός, ΤΚ, Πόλη), Σταθερό τηλέφωνο, Κινητό τηλέφωνο και Ηλεκτρονική διεύθυνση και

β) περιγραφή των αρμοδιοτήτων του (πεδίο το οποίο συμπληρώνεται με βάση τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 11 παρ. 1 Ν. 4469/2017).

11. O συντονιστής με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω του Συστήματος ενημερώνει τον οφειλέτη για τις προτάσεις ορισμού εμπειρογνώμονα και τον καλεί να δηλώσει αν αποδέχεται μία ή περισσότερες προτάσεις ορισμού εμπειρογνώμονα. Ταυτόχρονα ενεργοποιεί στο σύστημα τη δυνατότητα έγκρισης/απόρριψης των προτάσεων διορισμού εμπειρογνώμονα που έχουν υποβληθεί.

12. Ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να εισέλθει στο Σύστημα και να εγκρίνει/απορρίψει τις υποβληθείσες προτάσεις. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν αποδέχεται καμία πρόταση ορισμού εμπειρογνώμονα και έχει παρέλθει η προθεσμία ενός (1) μήνα, η διαδικασία θεωρείται περαιωθείσα ως άκαρπη. Στη συνέχεια ο συντονιστής συντάσσει πρακτικό αποτυχίας, το φορτώνει στο Σύστημα και ενημερώνει τον οφειλέτη με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω του Συστήματος.

13. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης αποδέχεται μία ή περισσότερες προτάσεις ορισμού εμπειρογνώμονα και δεν έχει παρέλθει η προθεσμία ενός (1) μήνα, ο συντονιστής με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω του Συστήματος ενημερώνει τους συμμετέχοντες πιστωτές για τις προτάσεις ορισμού εμπειρογνώμονα που έγιναν αποδεκτές από τον οφειλέτη και τους καλεί σε ψηφοφορία επί αυτών. Ταυτόχρονα ενεργοποιεί στο σύστημα την ψηφοφορία επί των προτάσεων διορισμού εμπειρογνώμονα που εγκρίθηκαν από τον οφειλέτη.

14. Οι συμμετέχοντες πιστωτές έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν στο Σύστημα και να καταχωρήσουν την ψήφο τους. Ο συντονιστής μέσω του Συστήματος, και συγκεκριμένα του πεδίου «Ποσοστό συμμετεχόντων», του συγκεντρωτικού πίνακα οφειλών ελέγχει αν οι συμμετέχοντες πιστωτές που αποδέχονται κάποια πρόταση ορισμού εμπειρογνώμονα συγκεντρώνουν την απόλυτη πλειοψηφία των συμμετεχόντων πιστωτών.

15. Σε περίπτωση που καμία πρόταση δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των συμμετεχόντων πιστωτών και έχει παρέλθει η προθεσμία ενός (1) μήνα, η διαδικασία θεωρείται περαιωθείσα ως άκαρπη. Στην περίπτωση αυτή, ο συντονιστής συντάσσει πρακτικό αποτυχίας, το φορτώνει στο Σύστημα και ενημερώνει τον οφειλέτη με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω του Συστήματος.

16. Σε περίπτωση που κάποια πρόταση συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των συμμετεχόντων πιστωτών και έχει παρέλθει η προθεσμία ενός (1) μήνα, ο συντονιστής με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω του Συστήματος:

α) καταχωρεί τα πλήρη στοιχεία του εμπειρογνώμονα (με αναφορά στον ΑΦΜ του εμπειρογνώμονα, την Επωνυμία (για νομικά πρόσωπα) ή Ονοματεπώνυμο/ Πατρώνυμο (για φυσικά πρόσωπα), Διεύθυνση (Οδός, Αριθμός, ΤΚ, Πόλη), Σταθερό τηλέφωνο, Κινητό τηλέφωνο και Ηλεκτρονική διεύθυνση.

β) δηλώνει τις αρμοδιότητες του εμπειρογνώμονα.

γ) ενημερώνει τον οφειλέτη και τους συμμετέχοντες πιστωτές για το διορισμό και τις αρμοδιότητες του εμπειρογνώμονα. Το μήνυμα περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία του εμπειρογνώμονα με αναφορά στον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του εμπειρογνώμονα, την Επωνυμία (για νομικά πρόσωπα) ή Ονοματεπώνυμο/ Πατρώνυμο (για φυσικά πρόσωπα), Διεύθυνση (Οδός, Αριθμός, ΤΚ, Πόλη), Σταθερό τηλέφωνο, Κινητό τηλέφωνο και Ηλεκτρονική διεύθυνση, καθώς και περιγραφή των αρμοδιοτήτων του,

δ) ενημερώνει τον εμπειρογνώμονα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το διορισμό και τις αρμοδιότητες του. Το μήνυμα περιλαμβάνει:

i. Βασικά στοιχεία του οφειλέτη, με αναφορά στον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του οφειλέτη, τον Τύπο οφειλέτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), Επωνυμία (για νομικά πρόσωπα) ή Ονοματεπώνυμο/Πατρώνυμο (για ΦΠ), Διεύθυνση (Οδός, Αριθμός, ΤΚ, Πόλη) και

ii. την ενημέρωση σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 17 Ν. 4469/2017: «Ο εμπειρογνώμονας φέρει υποχρέωση εχεμύθειας ως προς την ύπαρξη και το περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων. Η δημοσίευση ή κάθε άλλη κοινοποίηση σε τρίτους εμπιστευτικών πληροφοριών ή πληροφοριών σχετικά με τις διαπραγματεύσεις χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του συνόλου των συμμετεχόντων στη διαπραγμάτευση απαγορεύεται. Οι προτάσεις και οι αντιπροτάσεις ρύθμισης οφειλών που συντάχθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας του παρόντος νόμου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία ρύθμισης ή διεκδίκησης της οφειλής»,

ε) παρέχει στον εμπειρογνώμονα πρόσβαση στο πλήρες περιεχόμενο της αίτησης και τα συνοδευτικά έγγραφα/ δικαιολογητικά αυτής.

Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία συνεχίζεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 17 παρ. 16 της παρούσας.

`Αρθρο 17
Διερεύνηση της δυνατότητας αναδιάρθρωσης οφειλών

1. Στην περίπτωση κατά την οποία ο διορισμός εμπειρογνώμονα είναι προαιρετικός, εφόσον παρέλθει άπρακτη η 5ήμερη προθεσμία για το διορισμό αυτού, ο Συντονιστής με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω του Συστήματος καλεί τους συμμετέχοντες πιστωτές εντός ενός (1) μηνός να υποβάλουν αντιπροτάσεις. Ταυτόχρονα ενεργοποιεί στο σύστημα τη δυνατότητα υποβολής αντιπροτάσεων.

2. Το Σύστημα καταγράφει την ημερομηνία ενημέρωσης προς τους συμμετέχοντες πιστωτές.

3. Οι συμμετέχοντες πιστωτές καταχωρούν ή φορτώνουν στο σύστημα την αντιπρόταση τους για τον τρόπο ρύθμισης των οφειλών του οφειλέτη. Οι αντιπροτάσεις θα πρέπει να περιέχουν κατ΄ ελάχιστο τα κάτωθι στοιχεία, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 παρ. 5 Ν. 4469/2017 :

α) Τα βασικά συμπεράσματα σχετικά με τη βιωσιμότητα της επιχείρησης,

β) την αξία ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και των συνοφειλετών που έχουν υποβάλει την αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη, εφόσον ο πιστωτής που υποβάλλει την αντιπρόταση δεν συναινεί με την αξία ρευστοποίησης που έχει δηλωθεί από τον οφειλέτη και τους συνοφειλέτες,

γ) ένδειξη εάν το συνολικό ποσό που προτείνει να καταβληθεί από τον οφειλέτη και τους συνοφειλέτες που έχει υποβάλει αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη για την αποπληρωμή των οφειλών του, καταγράφεται σε μηνιαία ή ετήσια βάση (λίστα τιμών),

δ) το συνολικό ποσό που προτείνει να καταβληθεί από τον οφειλέτη και τους συνοφειλέτες που έχει υποβάλει αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη για την αποπληρωμή των οφειλών του και

ε) πίνακα καταβολών ανά πιστωτή ο οποίος περιλαμβάνει τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) πιστωτή, το Συνολικό ποσό, και την περιγραφή πρότασης αναδιάρθρωσης.

4. Με τη λήξη της προθεσμίας ενός (1) μήνα για την υποβολή αντιπροτάσεων, ο συντονιστής μέσω του Συστήματος, ελέγχει εάν υποβλήθηκαν αντιπροτάσεις από τους συμμετέχοντες πιστωτές.

5. Σε περίπτωση που δεν υποβλήθηκαν αντιπροτάσεις, ο Συντονιστής με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω του Συστήματος ενημερώνει τους συμμετέχοντες πιστωτές και τον οφειλέτη και καλεί τους συμμετέχοντες πιστωτές σε ψηφοφορία εντός πέντε (5) ημερών επί της αρχικής πρότασης ρύθμισης του οφειλέτη. Ταυτόχρονα ενεργοποιεί στο σύστημα την ψηφοφορία επί της αρχικής πρότασης ρύθμισης του οφειλέτη.

6. Οι συμμετέχοντες πιστωτές έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν στο Σύστημα και να καταχωρήσουν την ψήφο τους. Ο συντονιστής μέσω του Συστήματος, και συγκεκριμένα του πεδίου «Ποσοστό συμμετεχόντων» και «Ποσοστό συμμετεχόντων με ειδικό προνόμιο» του συγκεντρωτικού πίνακα οφειλών ελέγχει αν οι συμμετέχοντες πιστωτές που αποδέχονται την πρόταση ρύθμισης του οφειλέτη συγκεντρώνουν το 60% των συμμετεχόντων πιστωτών στους οποίους περιλαμβάνεται ποσοστό 40% των συμμετεχόντων πιστωτών με ειδικό προνόμιο.

7. Σε περίπτωση που η πρόταση ρύθμισης του οφειλέτη συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η διαδικασία συνεχίζεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19 παρ. 8 της παρούσας.

8. Σε περίπτωση που η πρόταση ρύθμισης του οφειλέτη δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η διαδικασία θεωρείται περαιωθείσα ως άκαρπη. Στη συνέχεια ο συντονιστής συντάσσει πρακτικό αποτυχίας, το φορτώνει στο Σύστημα και ενημερώνει τον οφειλέτη με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω του Συστήματος.

9. Σε περίπτωση που υποβλήθηκαν αντιπροτάσεις από τους συμμετέχοντες πιστωτές, ο συντονιστής με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω του Συστήματος ενημερώνει τον οφειλέτη και τους συμμετέχοντες πιστωτές για την υποβολή αντιπροτάσεων και τους καλεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών να προτείνουν συγκεκριμένες τροποποιήσεις επί των αντιπροτάσεων. Ταυτόχρονα ενεργοποιεί στο σύστημα τη δυνατότητα υποβολής τροποποιήσεων επί των αντιπροτάσεων. Το Σύστημα καταγράφει την ημερομηνία ενημέρωσης προς τον οφειλέτη και τους συμμετέχοντες πιστωτές.

10. Οι συμμετέχοντες πιστωτές και ο οφειλέτης έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν στο Σύστημα και να υποβάλουν τροποποιήσεις επί των αντιπροτάσεων. Με τη λήξη της προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών για τροποποίηση αντιπροτάσεων, ο Συντονιστής μέσω του Συστήματος, ελέγχει εάν υποβλήθηκαν τροποποιήσεις αντιπροτάσεων από τους συμμετέχοντες πιστωτές και τον οφειλέτη.

11. Στη συνέχεια, ο συντονιστής με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω του Συστήματος ενημερώνει τον οφειλέτη για την υποβολή τροποποιήσεων επί των αντιπροτάσεων και τον καλεί εντός δέκα (10) ημερών να δηλώσει αν αποδέχεται μία ή περισσότερες αντιπροτάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών (αρχικές ή τροποποιημένες). Ταυτόχρονα ενεργοποιεί στο σύστημα τη δυνατότητα έγκρισης/απόρριψης των αντιπροτάσεων αναδιάρθρωσης οφειλών (αρχικών ή τροποποιημένων) που έχουν υποβληθεί.

12. Το Σύστημα καταγράφει την ημερομηνία ενημέρωσης προς τον οφειλέτη. Ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να εισέλθει στο Σύστημα και να εγκρίνει/ απορρίψει τις υποβληθείσες αντιπροτάσεις (αρχικές ή τροποποιημένες). Σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν αποδέχεται καμία αντιπρόταση αναδιάρθρωσης οφειλών (αρχική ή τροποποιημένη) και έχει παρέλθει η προθεσμία δέκα (10) ημερών, ο συντονιστής με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω του Συστήματος ενημερώνει τους συμμετέχοντες πιστωτές και τους καλεί σε ψηφοφορία εντός πέντε (5) ημερών επί της αρχικής πρότασης ρύθμισης του οφειλέτη. Ταυτόχρονα ενεργοποιεί στο σύστημα την ψηφοφορία επί της αρχικής πρότασης ρύθμισης του οφειλέτη.

13. Οι συμμετέχοντες πιστωτές έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν στο Σύστημα και να καταχωρήσουν την ψήφο τους. Ο συντονιστής μέσω του Συστήματος, και συγκεκριμένα του πεδίου «Ποσοστό συμμετεχόντων» και «Ποσοστό συμμετεχόντων με ειδικό προνόμιο» του συγκεντρωτικού πίνακα οφειλών ελέγχει αν οι συμμετέχοντες πιστωτές που αποδέχονται την πρόταση ρύθμισης του οφειλέτη συγκεντρώνουν το 60% των συμμετεχόντων πιστωτών στους οποίους περιλαμβάνεται ποσοστό 40% των συμμετεχόντων πιστωτών με ειδικό προνόμιο.

14. Σε περίπτωση που η πρόταση ρύθμισης του οφειλέτη συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η διαδικασία συνεχίζεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19 παρ. 8 της παρούσας.

15. Σε περίπτωση που η πρόταση ρύθμισης του οφειλέτη δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η διαδικασία θεωρείται περαιωθείσα ως άκαρπη. Στην περίπτωση αυτή ο Συντονιστής συντάσσει πρακτικό αποτυχίας, το φορτώνει στο Σύστημα και ενημερώνει τον οφειλέτη με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω του Συστήματος.

16. Ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να εισέλθει στο Σύστημα και να εγκρίνει/ απορρίψει τις υποβληθείσες αντιπροτάσεις (αρχικές ή τροποποιημένες). Σε περίπτωση που ο οφειλέτης αποδέχεται μία ή περισσότερες αντιπροτάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών (αρχικές ή τροποποιημένες) και έχει παρέλθει η προθεσμία δέκα (10) ημερών, η διαδικασία συνεχίζεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19 παρ. 1 (β) της παρούσας.

17. Στην περίπτωση κατά την οποία είναι υποχρεωτικός ο διορισμός εμπειρογνώμονα, ο Συντονιστής με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω του Συστήματος:

α) καλεί τον εμπειρογνώμονα να υποβάλει εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών:

i. αξιολόγηση βιωσιμότητας του οφειλέτη,

ii. σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών και

iii. επαλήθευση απαιτήσεων, η ύπαρξη ή το ύψος των οποίων αμφισβητείται, όπως του έχουν ανατεθεί, και

β) ενημερώνει σχετικά τους συμμετέχοντες πιστωτές και τον οφειλέτη.

Ταυτόχρονα ενεργοποιεί τη δυνατότητα υποβολής παραδοτέων από τον εμπειρογνώμονα.

18. Ο εμπειρογνώμονας εισέρχεται στην ιστοσελίδα της ΕΓΔΙΧ και επιλέγει την πρόσβαση στο Σύστημα, μέσω της σχετικής σήμανσης. Το Σύστημα εμφανίζει την ένδειξη για την εισαγωγή των προσωπικών διαπιστευτηρίων του TAXISnet (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης), επιλέγοντας τον ρόλο του εμπειρογνώμονα. Στη συνέχεια εμφανίζει την οθόνη με τις υποθέσεις που έχουν ανατεθεί στον εμπειρογνώμονα. Ο εμπειρογνώμονας επιλέγει την αίτηση και αποκτά πρόσβαση στα απαιτούμενα έγγραφα/στοιχεία (αίτηση, συνοδευτικά έγγραφα κ.λπ.).

19. Με την παρέλευση της προθεσμίας των τριάντα (30) εργάσιμων ημερών, ο εμπειρογνώμονας:

α) φορτώνει στο σύστημα:

i. την αξιολόγηση βιωσιμότητας του οφειλέτη,

ii. το σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών και

iii. την επαλήθευση απαιτήσεων, η ύπαρξη ή το ύψος των οποίων αμφισβητείται, όπως του έχουν ανατεθεί, και

β) καταχωρεί στο σύστημα τα παρακάτω στοιχεία:

i. Τα βασικά συμπεράσματα σχετικά με τη βιωσιμότητα της επιχείρησης,

ii. την αξία ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και των συνοφειλετών που έχουν υποβάλει την αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη, εφόσον ο πιστωτής που υποβάλλει την αντιπρόταση δεν συναινεί με την αξία ρευστοποίησης που έχει δηλωθεί από τον οφειλέτη και τους συνοφειλέτες,

iii. ένδειξη εάν το συνολικό ποσό που προτείνει να καταβληθεί από τον οφειλέτη και τους συνοφειλέτες που έχει υποβάλει αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη για την αποπληρωμή των οφειλών του, καταγράφεται σε μηνιαία ή ετήσια βάση (λίστα τιμών),

iv. Το συνολικό ποσό που προτείνει να καταβληθεί από τον οφειλέτη και τους συνοφειλέτες που έχει υποβάλει αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη για την αποπληρωμή των οφειλών του και

v. πίνακα καταβολών ανά πιστωτή ο οποίος περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία: Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) πιστωτή, Συνολικό ποσό, Περιγραφή πρότασης αναδιάρθρωσης.

20. Το Σύστημα ενημερώνει μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το Συντονιστή για την υποβολή των παραδοτέων του εμπειρογνώμονα.

21. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί επαλήθευση αμφισβητούμενων απαιτήσεων, η διαδικασία συνεχίζεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 22 του παρόντος άρθρου.

22. Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί επαλήθευση αμφισβητούμενων απαιτήσεων, από τον εμπειρογνώμονα, ο Συντονιστής μέσω του Συστήματος προσδιορίζει το τελικό ποσό της οφειλής και ενημερώνει το πεδίο «Τελικό ποσό οφειλής», του πίνακα ανάλυσης οφειλών.

23. Σε περίπτωση που η τιμή του πεδίου «Τελικό ποσό οφειλής», του πίνακα ανάλυσης οφειλών, μεταβληθεί για οποιαδήποτε οφειλή, το Σύστημα επαναλαμβάνει τη διαδικασία των παρ. 8-10 του άρθρου 11 του παρόντος. Εάν από την επανάληψη των διαδικασιών αυτών, δεν προκύψει είτε πρακτικό αποτυχίας της διαδικασίας ή διμερής διαπραγμάτευση, η διαδικασία συνεχίζεται στο επόμενο βήμα.

24. Ο Συντονιστής με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω του Συστήματος ενημερώνει τον οφειλέτη και τους συμμετέχοντες πιστωτές για την υποβολή των παραδοτέων του εμπειρογνώμονα και

α) σε περίπτωση μεγάλης επιχείρησης καλεί:

i. τον οφειλέτη εντός δυο (2) μηνών να δηλώσει αν αποδέχεται το σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών του εμπειρογνώμονα και

ii. τους συμμετέχοντες πιστωτές εντός δυο (2) μηνών να λάβουν απόφαση επί του σχεδίου αναδιάρθρωσης οφειλών του εμπειρογνώμονα ή να υποβάλουν αντιπροτάσεις. Ταυτόχρονα ενεργοποιεί στο σύστημα: (αα) τη δυνατότητα έγκρισης/απόρριψης του σχεδίου αναδιάρθρωσης οφειλών του εμπειρογνώμονα που έχει υποβληθεί, (ββ) την ψηφοφορία επί του σχεδίου αναδιάρθρωσης οφειλών του εμπειρογνώμονα και (γγ) τη δυνατότητα υποβολής αντιπροτάσεων,

β) σε περίπτωση μικρής επιχείρησης καλεί:

i. τον οφειλέτη εντός ενός (1) μήνα να δηλώσει αν αποδέχεται το σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών του εμπειρογνώμονα (εφόσον έχει υποβληθεί) και

ii. τους συμμετέχοντες πιστωτές εντός ενός (1) μήνα να λάβουν απόφαση επί του σχεδίου αναδιάρθρωσης οφειλών του εμπειρογνώμονα ή να υποβάλουν αντιπροτάσεις. Ταυτόχρονα ενεργοποιεί στο σύστημα: (αα) τη δυνατότητα έγκρισης/απόρριψης του σχεδίου αναδιάρθρωσης οφειλών του εμπειρογνώμονα που έχει υποβληθεί, (ββ) την ψηφοφορία επί του σχεδίου αναδιάρθρωσης οφειλών του εμπειρογνώμονα και (γγ) τη δυνατότητα υποβολής αντιπροτάσεων.

25. Το Σύστημα καταγράφει την ημερομηνία ενημέρωσης προς τον οφειλέτη και την ημερομηνία ενημέρωσης προς τους συμμετέχοντες.

26. Ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να εισέλθει στο Σύστημα και να εγκρίνει/απορρίψει το σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών του εμπειρογνώμονα. Οι συμμετέχοντες πιστωτές έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν στο Σύστημα και να υποβάλουν αντιπροτάσεις. Με τη λήξη της προθεσμίας ενός (1) μήνα (στην περίπτωση των μικρών επιχειρήσεων) ή δυο (2) μηνών (στην περίπτωση των μεγάλων επιχειρήσεων) για τη λήψη απόφασης επί του σχεδίου αναδιάρθρωσης οφειλών του εμπειρογνώμονα ή την υποβολή αντιπροτάσεων, ο Συντονιστής μέσω του Συστήματος, ελέγχει εάν τυχόν σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών του εμπειρογνώμονα έγινε αποδεκτό από τον οφειλέτη καθώς και εάν υποβλήθηκαν αντιπροτάσεις από τους συμμετέχοντες πιστωτές.

27. Σε περίπτωση που δεν υποβλήθηκαν αντιπροτάσεις και δεν υποβλήθηκε ή δεν έγινε αποδεκτό από τον οφειλέτη το σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών του εμπειρογνώμονα, ο Συντονιστής με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω του Συστήματος ενημερώνει τους συμμετέχοντες πιστωτές και τον οφειλέτη και καλεί τους συμμετέχοντες πιστωτές εντός πέντε (5) ημερών εάν είναι μικρές επιχειρήσεις, ή δέκα (10) ημερών εάν είναι μεγάλες επιχειρήσεις σε ψηφοφορία επί της αρχικής πρότασης ρύθμισης του οφειλέτη. Ταυτόχρονα ενεργοποιεί στο σύστημα την ψηφοφορία επί της αρχικής πρότασης ρύθμισης του οφειλέτη.

28. Οι συμμετέχοντες πιστωτές έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν στο Σύστημα και να καταχωρήσουν την ψήφο τους. Ο συντονιστής μέσω του Συστήματος, και συγκεκριμένα του πεδίου «Ποσοστό συμμετεχόντων» και «Ποσοστό συμμετεχόντων με ειδικό προνόμιο» του συγκεντρωτικού πίνακα οφειλών ελέγχει αν οι συμμετέχοντες πιστωτές που αποδέχονται την πρόταση ρύθμισης του οφειλέτη συγκεντρώνουν το 60% των συμμετεχόντων πιστωτών στους οποίους περιλαμβάνεται ποσοστό 40% των συμμετεχόντων πιστωτών με ειδικό προνόμιο.

29. Σε περίπτωση που η πρόταση ρύθμισης του οφειλέτη συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η διαδικασία συνεχίζεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19 παρ. 8 της παρούσας.

30. Σε περίπτωση που η πρόταση ρύθμισης του οφειλέτη δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η διαδικασία θεωρείται περαιωθείσα ως άκαρπη. Στη συνέχεια ο συντονιστής συντάσσει πρακτικό αποτυχίας, το φορτώνει στο Σύστημα και ενημερώνει τον οφειλέτη με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω του Συστήματος.

31. Σε περίπτωση που δεν υποβλήθηκαν αντιπροτάσεις και έγινε αποδεκτό από τον οφειλέτη το σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών του εμπειρογνώμονα, η διαδικασία συνεχίζεται στη διαδικασία της ψηφοφορίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19 Παρ. 1 (α) της παρούσας.

32. Σε περίπτωση που υποβλήθηκαν αντιπροτάσεις από τους συμμετέχοντες πιστωτές, ο Συντονιστής με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω του Συστήματος ενημερώνει τον οφειλέτη και τους συμμετέχοντες πιστωτές για την υποβολή αντιπροτάσεων και τους καλεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών να προτείνουν συγκεκριμένες τροποποιήσεις επί των αντιπροτάσεων. Ταυτόχρονα ενεργοποιεί στο σύστημα τη δυνατότητα υποβολής τροποποιήσεων επί των αντιπροτάσεων. Το Σύστημα καταγράφει την ημερομηνία ενημέρωσης προς τον οφειλέτη και τους συμμετέχοντες πιστωτές.

33. Οι συμμετέχοντες πιστωτές και ο οφειλέτης έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν στο Σύστημα και να υποβάλουν τροποποιήσεις επί των αντιπροτάσεων. Με τη λήξη της προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών για τροποποίηση αντιπροτάσεων, ο Συντονιστής μέσω του Συστήματος, ελέγχει εάν υποβλήθηκαν τροποποιήσεις αντιπροτάσεων από τους συμμετέχοντες πιστωτές και τον οφειλέτη. Στην περίπτωση αυτή, ο συντονιστής με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω του Συστήματος, ενημερώνει τον οφειλέτη για την υποβολή τροποποιήσεων επί των αντιπροτάσεων και τον καλεί εντός δέκα (10) ημερών να δηλώσει αν αποδέχεται μία ή περισσότερες αντιπροτάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών (αρχικές ή τροποποιημένες). Ταυτόχρονα ενεργοποιεί στο σύστημα τη δυνατότητα έγκρισης/απόρριψης των αντιπροτάσεων αναδιάρθρωσης οφειλών (αρχικών ή τροποποιημένων) που έχουν υποβληθεί. Το Σύστημα καταγράφει την ημερομηνία ενημέρωσης προς τον οφειλέτη.

34. Ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να εισέλθει στο Σύστημα και να εγκρίνει/απορρίψει τις υποβληθείσες αντιπροτάσεις (αρχικές ή τροποποιημένες). Σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν αποδέχεται καμία αντιπρόταση αναδιάρθρωσης οφειλών (αρχική ή τροποποιημένη) και δεν υποβλήθηκε ή δεν έγινε αποδεκτό από τον οφειλέτη το σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών του εμπειρογνώμονα και έχει παρέλθει η προθεσμία δέκα (10) ημερών, ο Συντονιστής με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω του Συστήματος ενημερώνει τους συμμετέχοντες πιστωτές και τους καλεί σε ψηφοφορία εντός πέντε (5) ημερών επί της αρχικής πρότασης ρύθμισης του οφειλέτη. Ταυτόχρονα ενεργοποιεί στο σύστημα την ψηφοφορία επί της αρχικής πρότασης ρύθμισης του οφειλέτη.

35. Οι συμμετέχοντες πιστωτές έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν στο Σύστημα και να καταχωρήσουν την ψήφο τους. Ο συντονιστής μέσω του Συστήματος, και συγκεκριμένα με βάση τα πεδία «Ποσοστό συμμετεχόντων» και «Ποσοστό συμμετεχόντων με ειδικό προνόμιο», του συγκεντρωτικού πίνακα οφειλών, ελέγχει αν οι συμμετέχοντες πιστωτές που αποδέχονται την πρόταση ρύθμισης του οφειλέτη συγκεντρώνουν το 60% των συμμετεχόντων πιστωτών στους οποίους περιλαμβάνεται ποσοστό 40% των συμμετεχόντων πιστωτών με ειδικό προνόμιο.

36. Σε περίπτωση που η πρόταση ρύθμισης του οφειλέτη συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η διαδικασία συνεχίζεται στη διαδικασία της ψηφοφορίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19 Παρ. 8 της παρούσας.

37. Σε περίπτωση που η πρόταση ρύθμισης του οφειλέτη δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η διαδικασία θεωρείται περαιωθείσα ως άκαρπη. Στη συνέχεια ο συντονιστής. Στη συνέχεια ο συντονιστής, συντάσσει πρακτικό αποτυχίας, το φορτώνει στο Σύστημα και ενημερώνει τον οφειλέτη με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω του Συστήματος.

38. Ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να εισέλθει στο Σύστημα και να εγκρίνει/απορρίψει τις υποβληθείσες αντιπροτάσεις (αρχικές ή τροποποιημένες). Σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν αποδέχεται καμία αντιπρόταση αναδιάρθρωσης οφειλών (αρχική ή τροποποιημένη) και έγινε αποδεκτό από τον οφειλέτη το σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών του εμπειρογνώμονα και έχει παρέλθει η προθεσμία δέκα (10) ημερών, η διαδικασία συνεχίζεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19 παρ. 1 (α) της παρούσας.

39. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης αποδέχεται μία ή περισσότερες αντιπροτάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών (αρχικές ή τροποποιημένες, στις οποίες περιλαμβάνονται και τυχόν τροποποιήσεις αντιπροτάσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα από τον οφειλέτη) και έχει παρέλθει η προθεσμία δέκα (10) ημερών ανεξάρτητα με το αν υποβλήθηκε ή έγινε αποδεκτό από τον οφειλέτη το σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών του εμπειρογνώμονα, η διαδικασία συνεχίζεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19 παρ. 1 (β) της παρούσας.

`Αρθρο 18
Προσκόμιση πρόσθετων εγγράφων/ στοιχείων από τον οφειλέτη

1. Ο συντονιστής ενεργοποιεί τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος/ πρότασης ορισμού συνάντησης. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες πιστωτές δύνανται να υποβάλουν αίτημα προσκόμισης πρόσθετων εγγράφων ή στοιχείων από τον οφειλέτη, μέσω του Συστήματος. Το αίτημα περιλαμβάνει την περιγραφή του εγγράφου ή στοιχείου που ζητείται και την αιτιολόγηση του αιτήματος, το οποίο θα πρέπει να σχετίζεται με τη διαπραγμάτευση της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών.

2. Το Σύστημα ενημερώνει μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον συντονιστή για την υποβολή αιτήματος προσκόμισης πρόσθετων εγγράφων ή στοιχείων. Το μήνυμα περιλαμβάνει στοιχεία του αιτούντος, με αναφορά στον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του πιστωτή, την Επωνυμία (για νομικά πρόσωπα) ή Ονοματεπώνυμο/ Πατρώνυμο (για φυσικά πρόσωπα), την περιγραφή του εγγράφου ή του στοιχείου και την αιτιολόγηση του αιτήματος.

3. Ο Συντονιστής με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω του Συστήματος ενημερώνει τους λοιπούς συμμετέχοντες πιστωτές και τον οφειλέτη για το αίτημα προσκόμισης πρόσθετων εγγράφων/στοιχείων και καλεί τον οφειλέτη να προσκομίσει τα έγγραφα/στοιχεία εντός πέντε (5) ημερών. Ταυτόχρονα ενεργοποιεί στο σύστημα τη δυνατότητα υποβολής πρόσθετων εγγράφων/στοιχείων. Το Σύστημα καταγράφει την ημερομηνία ενημέρωσης προς τον οφειλέτη.

4. Ο οφειλέτης εισέρχεται στο Σύστημα και στη συνέχεια:

α) δηλώνει την πρόθεση του να υποβάλει τα πρόσθετα έγγραφα ή στοιχεία (Ναι/Οχι) και

β) σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος, φορτώνει στο σύστημα τα έγγραφα ή στοιχεία που ζητήθηκαν ή

γ) σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος, συμπληρώνει στο σύστημα το πεδίο «Αιτιολόγηση Απόρριψης Αιτήματος».

5. Με τη λήξη της προθεσμίας των πέντε (5) ημερών που έχουν τεθεί για την υποβολή πρόσθετων εγγράφων ή στοιχείων, ο Συντονιστής μέσω του Συστήματος, ελέγχει εάν υποβλήθηκαν τα ζητούμενα στοιχεία από τον οφειλέτη και εάν το ποσοστό των συνολικών απαιτήσεων κατά του οφειλέτη, του συμμετέχοντα πιστωτή που αιτήθηκε την προσκόμιση των πρόσθετων εγγράφων/ στοιχείων είναι μεγαλύτερο από 25%. Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται με βάση το πεδίο «Ποσοστό συμμετεχόντων», του συγκεντρωτικού πίνακα οφειλών.

6. Σε περίπτωση που υποβλήθηκαν τα ζητούμενα στοιχεία από τον οφειλέτη, ο Συντονιστής με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω του Συστήματος ενημερώνει τους συμμετέχοντες πιστωτές για την υποβολή των πρόσθετων εγγράφων ή στοιχείων. Η διαδικασία διαπραγμάτευσης συνεχίζεται ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται.

7. Σε περίπτωση που δεν υποβλήθηκαν τα ζητούμενα στοιχεία από τον οφειλέτη και το ποσοστό του συμμετέχοντα πιστωτή που αιτήθηκε την προσκόμιση των πρόσθετων εγγράφων ή στοιχείων είναι μεγαλύτερο από 25%, η διαδικασία θεωρείται περαιωθείσα ως άκαρπη. Στη συνέχεια ο συντονιστής συντάσσει πρακτικό αποτυχίας, το φορτώνει στο Σύστημα και ενημερώνει τον οφειλέτη με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω του Συστήματος.

8. Σε περίπτωση που δεν υποβλήθηκαν τα ζητούμενα στοιχεία από τον οφειλέτη και το ποσοστό του συμμετέχοντα πιστωτή που αιτήθηκε την προσκόμιση των πρόσθετων εγγράφων ή στοιχείων είναι μικρότερο από 25%, ο Συντονιστής με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω του Συστήματος ενημερώνει τους συμμετέχοντες πιστωτές για τη διαφωνία και τους καλεί σε ψηφοφορία επί της αναγκαιότητας υποβολής των πρόσθετων εγγράφων ή στοιχείων εντός 5 ημερών. Ταυτόχρονα ενεργοποιεί στο σύστημα την ψηφοφορία επί της αναγκαιότητας υποβολής των πρόσθετων εγγράφων/ στοιχείων.

9. Οι συμμετέχοντες πιστωτές έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν στο Σύστημα και να καταχωρήσουν την ψήφο τους. Με τη λήξη της προθεσμίας των 5 ημερών για την ψηφοφορία επί της αναγκαιότητας υποβολής πρόσθετων εγγράφων ή στοιχείων, ο Συντονιστής μέσω του Συστήματος, και συγκεκριμένα μέσω του πεδίου «Ποσοστό συμμετεχόντων», του συγκεντρωτικού πίνακα οφειλών, ελέγχει αν οι συμμετέχοντες πιστωτές που επιθυμούν την υποβολή πρόσθετων εγγράφων ή στοιχείων συγκεντρώνουν το 60% των συμμετεχόντων πιστωτών.

10. Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες πιστωτές που επιθυμούν την υποβολή πρόσθετων εγγράφων ή στοιχείων δεν συγκεντρώνουν το 60% των συμμετεχόντων πιστωτών, ο Συντονιστής με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω του Συστήματος ενημερώνει τους συμμετέχοντες πιστωτές για την μη υποβολή των πρόσθετων εγγράφων ή στοιχείων. Η διαδικασία διαπραγμάτευσης συνεχίζεται ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται.

11. Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες πιστωτές που επιθυμούν την υποβολή πρόσθετων εγγράφων ή στοιχείων συγκεντρώνουν το 60% των συμμετεχόντων πιστωτών, ο Συντονιστής με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω του Συστήματος ενημερώνει τον οφειλέτη για την πλειοψηφία των πιστωτών που επιθυμούν την προσκόμιση πρόσθετων εγγράφων ή στοιχείων και τον καλεί οφειλέτη να υποβάλει τα έγγραφα ή στοιχεία εντός πέντε (5) ημερών. Ταυτόχρονα ενεργοποιεί στο σύστημα τη δυνατότητα υποβολής πρόσθετων εγγράφων/ στοιχείων. Το Σύστημα καταγράφει την ημερομηνία ενημέρωσης προς τον οφειλέτη.

12. Ο οφειλέτης εισέρχεται στο Σύστημα και στη συνέχεια φορτώνει στο συστήματα έγγραφα ή στοιχεία που ζητήθηκαν.

13. Με τη λήξη της προθεσμίας των 5 ημερών για την υποβολή πρόσθετων εγγράφων ή στοιχείων, ο Συντονιστής μέσω του Συστήματος, ελέγχει εάν υποβλήθηκαν τα ζητούμενα στοιχεία από τον οφειλέτη.

14. Σε περίπτωση που δεν υποβλήθηκαν τα ζητούμενα στοιχεία από τον οφειλέτη, η διαδικασία θεωρείται περαιωθείσα ως άκαρπη. Στη συνέχεια ο συντονιστής, συντάσσει πρακτικό αποτυχίας, το φορτώνει στο Σύστημα και ενημερώνει τον οφειλέτη με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω του Συστήματος.

15. Σε περίπτωση που υποβλήθηκαν τα ζητούμενα στοιχεία από τον οφειλέτη, ο συντονιστής με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω του Συστήματος ενημερώνει τους συμμετέχοντες πιστωτές για την υποβολή των πρόσθετων εγγράφων ή στοιχείων. Η διαδικασία διαπραγμάτευσης συνεχίζεται ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται.

`Αρθρο 19
Ψηφοφορία επί των προτάσεων αναδιάρθρωσης οφειλών

1. Ο συντονιστής με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω του Συστήματος, ενημερώνει τους συμμετέχοντες πιστωτές:

α) για το σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών του εμπειρογνώμονα που έγινε αποδεκτό από τον οφειλέτη και τους καλεί σε ψηφοφορία επί αυτού εντός πέντε (5) ημερών εάν είναι μικρές επιχειρήσεις, ή δέκα (10) ημερών εάν είναι μεγάλες επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα ενεργοποιεί στο σύστημα την ψηφοφορία επί του σχεδίου αυτού.

β) για το σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών του εμπειρογνώμονα και τις αντιπροτάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών (αρχικές ή τροποποιημένες) που έγιναν αποδεκτές από τον οφειλέτη και τους καλεί σε ψηφοφορία επί αυτών, καθώς και επί τυχόν αντιπροτάσεων αναδιάρθρωσης οφειλών που τροποποιήθηκαν από τον οφειλέτη εντός δέκα (10) ημερών. Ταυτόχρονα ενεργοποιεί στο σύστημα την ψηφοφορία επί των προτάσεων/αντιπροτάσεων (αρχικών ή τροποποιημένων).

2. Οι συμμετέχοντες πιστωτές έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν στο Σύστημα και να καταχωρήσουν την ψήφο τους. Ο Συντονιστής μέσω του Συστήματος, και συγκεκριμένα μέσω των πεδίων «Ποσοστό συμμετεχόντων» και «Ποσοστό συμμετεχόντων με ειδικό προνόμιο», του συγκεντρωτικού πίνακα οφειλών ελέγχει αν οι συμμετέχοντες πιστωτές που αποδέχονται κάποια από τις προτάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών που τέθηκαν σε ψηφοφορία, συγκεντρώνουν το εξήντα επί τοις εκατό (60%) των συμμετεχόντων πιστωτών στους οποίους περιλαμβάνεται ποσοστό σαράντα επί τοις εκατό (40%) των συμμετεχόντων πιστωτών με ειδικό προνόμιο. Σε περίπτωση που οι οφειλές προς το Δημόσιο ή τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δεν ξεπερνούν τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000 €), ο Συντονιστής προσμετρά το Δημόσιο ή τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης στους συμμετέχοντες πιστωτές που έχουν εγκρίνει το τελικό σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών, εφόσον έχουν τηρηθεί οι κανόνες του άρθρου 15 του Ν. 4669/2017 και οι λοιποί υποχρεωτικοί κανόνες του άρθρου 9 του νόμου αυτού, στο βαθμό που συμβιβάζονται με τους κανόνες του άρθρου 15. Σε περίπτωση που κάποια πρόταση αναδιάρθρωσης οφειλών συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των προτάσεων που τέθηκαν σε ψηφοφορία, η διαδικασία θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία και η διαδικασία συνεχίζεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου.

3. Σε περίπτωση που καμία πρόταση αναδιάρθρωσης οφειλών δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία και οι προτάσεις που τέθηκαν σε ψηφοφορία είναι δύο (2), η διαδικασία συνεχίζεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.

4. Σε περίπτωση που καμία πρόταση αναδιάρθρωσης οφειλών δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία και οι προτάσεις που τέθηκαν σε ψηφοφορία είναι περισσότερες από δύο (2), ο Συντονιστής με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω του Συστήματος ενημερώνει τους συμμετέχοντες πιστωτές για τις δύο (2) προτάσεις που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ποσοστό ψήφων και τους καλεί σε ψηφοφορία εντός πέντε (5) ημερών επί αυτών. Ταυτόχρονα ενεργοποιεί στο σύστημα την ψηφοφορία επί των δύο (2) επικρατέστερων προτάσεων.

5. Οι συμμετέχοντες πιστωτές έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν στο Σύστημα και να καταχωρήσουν την ψήφο τους. Ο Συντονιστής μέσω του Συστήματος, και συγκεκριμένα μέσω των πεδίων «Ποσοστό συμμετεχόντων» και «Ποσοστό συμμετεχόντων με ειδικό προνόμιο», του συγκεντρωτικού πίνακα οφειλών ελέγχει αν οι συμμετέχοντες πιστωτές που αποδέχονται κάποια από τις προτάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών που τέθηκαν σε ψηφοφορία, συγκεντρώνουν ποσοστό εξήντα επί τοις εκατό (60%) των συμμετεχόντων πιστωτών στους οποίους περιλαμβάνεται ποσοστό σαράντα επί τοις εκατό (40%) των συμμετεχόντων πιστωτών με ειδικό προνόμιο. Σε περίπτωση που μία (1) από τις δυο (2) προτάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία η διαδικασία θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία και η διαδικασία συνεχίζεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου.

6. Σε περίπτωση που καμία από τις δυο (2) προτάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, ο Συντονιστής με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω του Συστήματος ενημερώνει τους συμμετέχοντες πιστωτές για την πρόταση που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό ψήφων και τους καλεί σε ψηφοφορία εντός πέντε (5) ημερών επί αυτής. Ταυτόχρονα ενεργοποιεί στο σύστημα την ψηφοφορία επί της επικρατέστερης πρότασης.

7. Οι συμμετέχοντες πιστωτές έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν στο Σύστημα και να καταχωρήσουν την ψήφο τους. Ο Συντονιστής μέσω του Συστήματος, και συγκεκριμένα μέσω των πεδίων «Ποσοστό συμμετεχόντων» και «Ποσοστό συμμετεχόντων με ειδικό προνόμιο», του συγκεντρωτικού πίνακα οφειλών ελέγχει αν οι συμμετέχοντες πιστωτές που αποδέχονται κάποια από τις προτάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών που τέθηκαν σε ψηφοφορία, συγκεντρώνουν ποσοστό εξήντα επί τοις εκατό (60%) των συμμετεχόντων πιστωτών στους οποίους περιλαμβάνεται ποσοστό σαράντα επί τοις εκατό (40%) των συμμετεχόντων πιστωτών με ειδικό προνόμιο. Στην περίπτωση αυτή, έχει εφαρμογή και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που η πρόταση αναδιάρθρωσης οφειλών συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία η διαδικασία θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία και η διαδικασία συνεχίζεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που η πρόταση αναδιάρθρωσης οφειλών δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, ο συντονιστής συντάσσει πρακτικό αποτυχίας, το φορτώνει στο Σύστημα και ενημερώνει τον οφειλέτη με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω του Συστήματος.

8. Ο Συντονιστής με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του Συστήματος ενημερώνει τους συναινούντες πιστωτές και τον οφειλέτη για την έγκριση της πρότασης αναδιάρθρωσης οφειλών και τους καλεί να υπογράψουν τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών.

9. Με την υπογραφή της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών, ο Συντονιστής φορτώνει την υπογεγραμμένη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών στο Σύστημα και την αποστέλλει στον οφειλέτη και στους συμμετέχοντες πιστωτές με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω του Συστήματος.

10. Οι συμμετέχοντες πιστωτές που καταψήφισαν την πρόταση αναδιάρθρωσης που εγκρίθηκε έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως στο Συντονιστή ενστάσεις κατά της διαδικασίας διαπραγμάτευσης. Ο Συντονιστής φυλάσσει τα αντίγραφα των ενστάσεων και χορηγεί αντίγραφα σε οιονδήποτε θεμελιώνει έννομο συμφέρον.

11. Μετά το πέρας της διαδικασίας ο Συντονιστής συντάσσει πρακτικό περαίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 16 του Ν. 4469/2017, το φορτώνει στο Σύστημα και το αποστέλλει στον οφειλέτη και στους συμμετέχοντες πιστωτές με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω του Συστήματος.

12. Το πρακτικό περαίωσης αναφέρει υποχρεωτικά:

α) την ύπαρξη απαρτίας των συμμετεχόντων πιστωτών,

β) πρόσθετα έγγραφα και στοιχεία που χορηγήθηκαν από τον οφειλέτη στους συμμετέχοντες πιστωτές,

γ) τη σύμφωνη γνώμη του οφειλέτη στα σχέδια σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών που τέθηκαν σε ψηφοφορία,

δ) τα σχέδια σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών που τέθηκαν σε ψηφοφορία,

ε) τα ποσοστά πλειοψηφίας για την λήψη απόφασης από τους συμμετέχοντες πιστωτές σχετικά με την έγκριση σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών,

στ) διαβεβαίωση του Συντονιστή ότι κατά την διαδικασία διαπραγμάτευσης τηρήθηκαν οι διατάξεις του παρόντος νόμου και των κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων και

ζ) ενστάσεις συμμετεχόντων πιστωτών που καταψήφισαν.

13. Οποιοσδήποτε μη συμμετέχων πιστωτής ή συνοφειλέτης δικαιούται να λάβει από τον συντονιστή αντίγραφο του πρακτικού περαίωσης της διαπραγμάτευσης.

`Αρθρο 20
Δικαστική Επικύρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών

1. Ο οφειλέτης ή ένας από τους συμμετέχοντες πιστωτές μπορεί να υποβάλλει αίτηση επικύρωσης της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών προς το Πολυμελές Πρωτοδικείο της Περιφέρειας όπου έχει την έδρα του ο οφειλέτης, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ.1 του Ν. 4469/2017.

2. Ο οφειλέτης ή ο συμμετέχων πιστωτής εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών μετά την υποβολή της αίτησης επικύρωσης:

α) φορτώνει στο σύστημα την αίτηση επικύρωσης.

β) καταχωρεί στο σύστημα τα πεδία:

i. Ημερομηνία υποβολής αίτησης επικύρωσης και

ii. Ημερομηνία συζήτησης αίτησης επικύρωσης,

γ) δηλώνει στο σύστημα (επιβεβαιώνοντας τη σχετική ένδειξη, ανάλογα με την περίπτωση) ότι:

i. Ο οφειλέτης είναι πρόσωπο εγγεγραμμένο στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο σύμφωνα με το Ν. 3419/2005 (Α΄ 297). Η αίτηση για την επικύρωση έχει υποβληθεί προς καταχώριση και δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ, είτε

ii. o οφειλέτης δεν είναι πρόσωπο εγγεγραμμένο στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο σύμφωνα με το Ν. 3419/2005 (Α΄ 297). Η αίτηση για την επικύρωση να δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο της ΕΓΔΙΧ.

3. Ενημερώνει όλους τους πιστωτές που περιέχονται στον συγκεντρωτικό πίνακα οφειλών και τον οφειλέτη σε περίπτωση που η διαδικασία επικύρωσης ξεκίνησε από συμμετέχοντα πιστωτή, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω του Συστήματος, για την υποβολή αίτησης επικύρωσης και την ημερομηνία συζήτησης αυτής.

4. Ο οφειλέτης ή ο συμμετέχων πιστωτής εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοση της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης:

α) φορτώνει στο σύστημα την τελεσίδικη δικαστική απόφαση επί της αίτησης επικύρωσης,

β) καταχωρεί στο σύστημα το πεδίο «Ημερομηνία έκδοσης δικαστικής απόφασης» και

γ) δηλώνει στο σύστημα (επιβεβαιώνοντας τη σχετική ένδειξη, ανάλογα με την περίπτωση) ότι:

i. Ο οφειλέτης είναι πρόσωπο εγγεγραμμένο στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο σύμφωνα με το Ν. 3419/2005 (Α΄ 297). Η δικαστική απόφαση επί της αίτησης επικύρωσης έχει υποβληθεί προς καταχώριση και δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ.

ii. Ο οφειλέτης δεν είναι πρόσωπο εγγεγραμμένο στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο σύμφωνα με το Ν. 3419/2005 (Α΄ 297). Η δικαστική απόφαση επί της αίτησης επικύρωσης να δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο της ΕΓΔΙΧ.

δ) Ενημερώνει όλους τους πιστωτές που περιέχονται στον συγκεντρωτικό πίνακα οφειλών και τον οφειλέτη σε περίπτωση που η διαδικασία επικύρωσης ξεκίνησε από συμμετέχοντα πιστωτή, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω του Συστήματος, για την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης επί της αίτησης επικύρωσης και την ημερομηνία αυτής.

`Αρθρο 21
Διαχείριση Δεδομένων

Τα δεδομένα, τα οποία έχουν καταγραφεί, αποθηκευτεί, και αναπαραχθεί με οποιοδήποτε τρόπο, τηρούνται και φυλάσσονται για τρία (3) έτη από την υποβολή τους, με ευθύνη της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. η οποία έχει οριστεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας για την τήρηση και την επεξεργασία των δεδομένων αυτών σύμφωνα με το Ν. 2472/1997 (Α΄ 50).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2017

Οι Υπουργοί

Οικονομίας και Ανάπτυξης

Οικονομικών

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: