Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα 25/4/2014

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Αρ. Πρωτ.: Ε40/329

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 32

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ:

Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, ανέργων ηλικίας 16 έως 24 ετών, ΚΥΑ 13251/15-10-2010 (ΦΕΚ Β΄ 1655/2010) - Τροποποίηση διατάξεων.

ΣΧΕΤ.: Εγκύκλιος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 9/2011.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ. 89/Α/11.4.2012) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. (Ασφάλιση απασχολούμενων στο πλαίσιο ειδικών προγραμμάτων ΟΑΕΔ) και θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της κοινοποιούμενης Κ.Υ.Α. και σε ότι αφορά τους δικαιούχους, προϋποθέσεις συμμετοχής, τη διάρκεια, το ποσό επιχορήγησης, τους όρους και τις δεσμεύσεις για τα δύο στάδια της επιχορήγησης (α & β). Όσον αφορά το α΄ στάδιο του προγράμματος (απόκτηση εργασιακής εμπειρίας) ως ποσό επιχορήγησης οριζόταν το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών των κλάδων σύνταξης, ασθένειας σε είδος και επαγγελματικού κινδύνου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όπως αυτό υπολογίζεται επί των ακαθαρίστων αποδοχών του 80% του κατώτατου βασικού ημερομισθίου, όπως ορίζεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ.

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις ορίζεται ότι στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος, άνεργοι ηλικίας 16 έως 24 ετών νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας, που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα, βάσει του επιδοτούμενου από τον ΟΑΕΔ προγράμματος που καταρτίστηκε με την υπ. αριθ. 13251/531/2010 (Β΄ 1655) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, υπάγονται σε κάθε στάδιο του προγράμματος, στην ασφάλιση όλων των κλάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και στους κλάδους και λογαριασμούς του Ο.Α.Ε.Δ., Ο.Ε.Ε. και Ο.Ε.Κ που το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης από 11/4/2012 (ημερομηνία δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης).

Κατά συνέπεια από την ημερομηνία εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων για την απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων των επιδοτούμενων στην Α.Π.Δ. των εργοδοτών δεν θα απαιτείται η καταχώρηση στον κωδικό ειδικής περίπτωσης «40» που τροποποιεί το Πακέτο Κάλυψης όπως περιγράφεται στις οδηγίες της σχετικής εγκυκλίου (9/2011).

Για την ορθή απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων των εν λόγω επιδοτούμενων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι Κ.Π.Κ. που εμπεριέχουν τους κλάδους (ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, κλπ) όπως αυτοί προκύπτουν από τον συνδυασμό Κ.Α.Δ. εργοδότη και Κωδικό Ειδικότητας του εργαζόμενου σύμφωνα με τους ισχύοντες πίνακες του ΟΣΥΚ.

Όσον αφορά την απεικόνιση της επιδότησης θα ακολουθούνται οι οδηγίες που έχουν δοθεί με το Γενικό Έγγραφο Ε40/530/10.9.2010.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των οδηγιών.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: