Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
Τελευταία Κωδικοποίηση : Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το Ν.4871/2021.

Εισηγητική Έκθεση

Από την έναρξη ισχύος του N.5026/2023 ήτοι 28/02/2023 καταργείται ο ν. 3213/2003 (Α’ 309), περί της δήλωσης και του ελέγχου της περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων, πλην:

α) του άρθρου 8, περί απαγόρευσης συμμετοχής σε εταιρεία με έδρα στην αλλοδαπή για πολιτικά πρόσωπα και σε εταιρείες με έδρα μη συνεργάσιμα φορολογικά κράτη και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, και β) των άρθρων 9, 10, 11 και 12, κατά το μέρος που αφορούν στην εφαρμογή του άρθρου 8.

Κανονιστικές αποφάσεις που έχουν ήδη εκδοθεί, κατά την έναρξη ισχύος του Ν.5026/2023 βάσει του ν. 3213/2003 (Α΄ 309), παραμένουν σε ισχύ, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Ν.5026/2023.

Όπου σε κείμενες διατάξεις γίνεται παραπομπή ή αναφορά σε διάταξη του ν. 3213/2003 (Α΄ 309), πλην του άρθρου 8 και των άρθρων 9, 10, 11 και 12 κατά το μέρος που αφορούν στην εφαρμογή του άρθρου 8, εφεξής νοούνται οι αντίστοιχες διατάξεις του Ν.5026/2023.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 309
31 Δεκεμβρίου 2003

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 3213

Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή :

`Αρθρο 1 Υπόχρεοι σε δήλωση
`Αρθρο 2 Περιεχόμενο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης
`Αρθρο 3 Όργανα και διαδικασία ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης
`Αρθρο 4 Παράνομος πλουτισμός
`Αρθρο 5 Προσφορά για άσκηση επιρροής
`Αρθρο 6 Μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης
`Αρθρο 7 Παρακώλυση ελέγχου - Μη σύννομη δημοσίευση δήλωσης
`Αρθρο 8 Απαγόρευση συμμετοχής σε εταιρεία με έδρα στην αλλοδαπή για πολιτικά πρόσωπα, απαγορεύσεις συμμετοχής σε εταιρείες με έδρα μη συνεργάσιμα φορολογικά κράτη και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς
`Αρθρο 9 Γενικές ποινικές διατάξεις
`Αρθρο 10 Ποινική διαδικασία
`Αρθρο 11 Δέσμευση και απαγόρευση εκποίησης περιουσιακών στοιχείων
`Αρθρο 12 Καταλογισμός
`Αρθρο 13 Περιορισμοί διενέργειας χρηματιστηριακών συναλλαγών
`Αρθρο 14 Ειδικές ρυθμίσεις για το σώμα επιθεωρητών - ελεγκτών δημόσιας διοίκησης και άλλες κατηγορίες ελεγχόμενων προσώπων
`Αρθρο 15 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 16
`Αρθρο 17
`Αρθρο 18 Τελικές διατάξεις
`Αρθρο 19 Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: