Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
19 Ιανουαρίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 137

Αριθμ. 4808

Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 38839/838/22-08-2017 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 2963).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 29 του Ν. 1262/1982 «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων» (Α΄ 70).

2. Την παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 1545/1985 «Εθνικό σύστημα προστασίας από την ανεργία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 91).

3. Το άρθρο 9 του Ν. 1346/1983 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και ρύθμιση διαφόρων θεμάτων» (Α΄ 46).

4. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258).

5. Τον ν. 4538/2018 «Μέτρα για την προώθηση των θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 85).

6. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133).

7. Τον ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 6) και ιδίως την περ. ιζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2.

8. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα - (Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

9. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).

10. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

11. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

12. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

13. Την υπ΄ αρ. 38839/838/22-08-2017 κοινή υπουργική απόφαση «Ειδικό Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για `Ατομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ)» (Β΄ 2963), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αρ. 2551/43/17-01-2019 (Β΄ 66), 27354/622/ 06-07-2020 (Β΄ 2800), 52170/1317/5-03-2021 (Β΄ 899), 42632/22-06-2021 (Β΄ 2711) και 94821/23-11-2021 (Β΄ 5584) αποφάσεις.

14. Την υπ΄ αρ. 6627/14-12-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ.

15. Την υπ΄ αρ. 2868/13-01-2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

16. Την ανάγκη υλοποίησης προγραμμάτων επαγγελματικής αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία και εν γένει ευπαθών ομάδων, στο πλαίσιο του σκοπού του Ο.Α.Ε.Δ.

17. Την ανάγκη επέκτασης των κατηγοριών των ωφελουμένων του προγράμματος θέσεων απασχόλησης ανέργων από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) προκειμένου να συμπεριλαμβάνονται οι άνεργοι ενήλικες που συνεχίζουν να διαμένουν (μετά την ενηλικίωσή τους) σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας, στο πλαίσιο της ισότιμης πρόσβασης των ανωτέρω προσώ­πων στην αγορά εργασίας.

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη πέραν αυτής που έχει προβλεφθεί στην υπ΄ αρ. 38839/838/22-08-2017 (Β΄ 2963) κοινή υπουργική απόφαση, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της με υπ΄ αρ. 38839/838/22-08-2017 (Β΄ 2963) κοινής υπουργικής απόφασης, περί του Ειδικού Προγράμματος ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 2.000 ανέργων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας, θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, διεμφυλικών προσώπων και θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων και του Προγράμματος Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για `Ατομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ), ως εξής:

Α. Ο τίτλος της υπ΄ αρ. 38839/838/22-08-2017 κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«Ειδικό Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας, θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, διεμφυλικών προσώπων, θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων και ατόμων που συνεχίζουν να διαμένουν μετά την ενηλικίωσή τους σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας και είναι εγγεγραμμένα στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων του ΕΚΚΑ και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για `Ατομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ)».

Β. Ο τίτλος του Κεφαλαίου Α΄ αντικαθίσταται ως εξής:

«Ειδικό Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας, θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, διεμφυλικών προσώπων, θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων και ατόμων που συνεχίζουν να διαμένουν μετά την ενηλικίωσή τους σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας και είναι εγγεγραμμένα στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων του ΕΚΚΑ».

Γ. Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α΄ αντικαθίσταται ως εξής:

«Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 2.000 νέων θέσεων εργασίας, με την πρόσληψη ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας, θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, διεμφυλικών προσώπων, θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων και ατόμων που συνεχίζουν να διαμένουν μετά την ενηλικίωσή τους σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας και είναι εγγεγραμμένα στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων του ΕΚΚΑ».

Δ. H πρώτη παράγραφος του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α΄ αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ωφελούμενοι είναι τα `Ατομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ), τα Απεξαρτημένα `Ατομα από εξαρτησιογόνες ουσίες, τα Αποφυλακισμένα, τα Νεαρά Παραβατικά `Ατομα ή τα Νεαρά `Ατομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, οι γυναίκες θύματα έμφυλης βίας, τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, τα διεμφυλικά πρόσωπα, τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και τα άτομα που συνεχίζουν να διαμένουν μετά την ενηλικίωσή τους σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας και είναι εγγεγραμμένα στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων του ΕΚΚΑ, τα οποία προσλαμβάνονται από τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα, και είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ τουλάχιστον κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους».

Ε. Στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α΄, προστίθεται περ. ιγ) ως εξής:

«ιγ) τα άτομα τα οποία συνεχίζουν να διαμένουν μετά την ενηλικίωσή τους σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας να είναι εγγεγραμμένα στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4538/2018 (Α΄ 85) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 117 του Ν. 4604/2019 (Α΄ 50) και να διαθέτουν βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Παιδικής Προστασίας του ΕΚΚΑ, στην οποία (α) βεβαιώνεται ότι το ωφελούμενο πρόσωπο είναι εγγεγραμμένο στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων που τηρείται στο πληροφοριακό σύστημα anynet, (β) αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου του εν λόγω ωφελούμενου στο πληροφοριακό σύστημα anynet, και (γ) βεβαιώνεται ότι το ωφελούμενο πρόσωπο παραμένει φιλοξενούμενο στη Δομή Παιδικής Προστασίας.».

ΣΤ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄ αρ. 38839/838/22-08-2017 (Β΄ 2963), κοινή υπουργική απόφαση (Β΄2963), όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ΄αρ. 2551/43/17-01-2019 (Β΄ 66), 27354/622/06-07-2020 (Β΄ 2800), 52170/1317/05-03-2021 (Β΄ 899), 42632/22-06-2021 (Β΄ 2711) και 94821/23-11-2021 (Β΄ 5584) αποφάσεις.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2022
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: