Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 28 Απριλίου 2022

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αρ.Πρωτ:Ο ΔΕΑΦ 1036323 ΕΞ 2022

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ Α,Β

Θέμα:

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 69 και 82 του Ν. 4921/2022 (Α 75) «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΔΗΓΙΑΣ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 69 και 82 του Ν. 4921/2022 (Α΄75).

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων:

α) του άρθρου 69 του Ν. 4921/2022 : Ρυθμίσεις για επιδοτήσεις Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 28 Ν. 4726/2020 , παρ. 6 άρθρου 129 Ν. 4808/2021 και παρ. 5 άρθρου 196 Ν. 4855/2021 β) του άρθρου 82 του Ν.4921/2022 : Έναρξη ισχύος

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 69 του Ν. 4921/2022 αφορά σε κάθε είδους επιχείρηση-εργοδότη που συμμετέχει στο ανοικτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων του άρθρου 28 Ν. 4726/2020 .

Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 69 του Ν. 4921/2022 αφορά στους εποχικά εργαζομένους στον τουριστικό και επισιτιστικό κλάδο οι οποίοι δύνανται να ενταχθούν στο ως άνω ανοικτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 69 του Ν. 4921/2022 αφορά σε φυσικά πρόσωπα ωφελούμενους του προγράμματος «ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ», σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 196 του Ν. 4855/2021 (Α΄ 215) και σε φυσικά και νομικά πρόσωπα εργοδότες των ωφελούμενων προσώπων.

Σας κοινοποιούμε συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις των άρθρων 69 και 82 του Ν. 4921/2022, ως ακολούθως:

`Αρθρο 69
Ρυθμίσεις για επιδοτήσεις Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων -Τροποποίηση
παρ. 4 άρθρου 28 Ν. 4726/2020 , παρ. 6 άρθρου 129 Ν. 4808/2021 και παρ. 5 άρθρου 196 Ν. 4855/2021

Με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 69 τροποποιήθηκε η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 28 του Ν. 4726/2020 (Α΄181) περί της θέσπισης ανοιχτού προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη δημιουργία εκατό χιλιάδων (100.000) νέων θέσεων εργασίας, με την προσθήκη δεύτερου, τελευταίου, εδαφίου, με το οποίο προβλέπεται ότι η επιδότηση των διακοσίων (200) ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού - με την οποία επιδοτείται, πέραν της παρ.3 του ίδιου άρθρου, η νέα πρόσληψη μακροχρόνια ανέργου εγγεγραμμένου στη Δ.ΥΠ.Α - είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 69 τροποποιήθηκε η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 129 του Ν. 4808/2021 (Α΄ 101) περί της ένταξης στο πρόγραμμα δημιουργίας νέων Θέσεων εργασίας του άρθρου 28 του Ν. 4726/2020 των εποχικά εργαζόμενων στον τουριστικό και επισιτιστικό κλάδο χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης, με την προσθήκη έκτου, τελευταίου, εδαφίου, με το οποίο προβλέπεται ότι η επιδότηση των διακοσίων (200) ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού του τρίτου εδαφίου της ίδιας παραγράφου είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 69, της οποίας η ισχύς άρχεται από την έναρξη ισχύος του άρθρου 196 του Ν. 4855/2021 (Α΄ 215), ήτοι την 12.11.2021, στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 196 του Ν. 4855/2021, προστέθηκε περ. γ), με την οποία ορίζεται ότι η επιδότηση που καταβάλλεται κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου αυτού, στο πλαίσιο του προγράμματος «ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ» που ισχύει από 1.1.2022 έως 31.12.2022, είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Ν. 4172/2013 (Α΄ 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

`Αρθρο 82
Έναρξη ισχύος

Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 82 ορίζεται ότι οι διατάξεις του Ν.4921/2022, όπου δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 18.04.2022.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΟΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: