Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Π.Κ. 13/14-6-2022

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα πάσης φύσεως μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα όλης της χώρας.

Σήμερα την 31 Μαΐου 2022 οι υπογράφοντες:

1. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό - Τουρισμό, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τους κ.κ. Γεώργιο Χότζογλου, Πρόεδρο του Δ.Σ., Δημήτριο Κουτούκη, Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ.

2. Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τους κ.κ. Τοκούζη Παναγιώτη, Πρόεδρο του Δ.Σ., Ιωάννη Μαρκιανό, Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ.

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν την κατάρτιση της παρούσας εθνικής κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:

`Αρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

Με τις διατάξεις της παρούσας ρυθμίζονται οι όροι αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, που λειτουργούν σε όλη τη χώρα.

`Αρθρο 2
Κατάταξη σε κατηγορίες

Οι μισθωτοί τους οποίους αφορά η παρούσα κατατάσσονται σύμφωνα με την ειδικότητα τους και ανεξαρτήτως φύλου στις εξής κατηγορίες:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄: Υπάλληλος υποδοχής (ρεσεψιονίστ), Μάγειρας Α΄.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄: Σερβιτόρος, Μπάρμαν ή Μπαρμπέιντ, Μάγειρας Β΄.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: Βοηθός σερβιτόρου, Μάγειρας Γ΄, Καμαριέρα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ΄: Πλύντρια, Σιδερώτρια, Καθαρίστρια κοινοχρήστων χώρων, Λαντζέρης.

`Αρθρο 3
Βασικοί μηνιαίοι μισθοί και ημερομίσθια

Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με την από 04/12/2020 ΚΣΣΕ (Π.Κ.12/28.12.2020) διαμορφώνονται ως εξής:

Από 01/01/2022

Από 01/01/2023

Α΄ Κατηγορία Β.Μ. 794,13 ΕΥΡΩ

Α΄ Κατηγορία Β.Μ. 825,89 ΕΥΡΩ

Β΄ Κατηγορία Β.Μ. 773,53 ΕΥΡΩ

Β΄ Κατηγορία Β.Μ. 804,47 ΕΥΡΩ

Γ΄ Κατηγορία Β.Μ. 752,93 ΕΥΡΩ

Γ΄ Κατηγορία Β.Μ. 783,04 ΕΥΡΩ

Δ΄ Κατηγορία Β.Μ. 734,39 ΕΥΡΩ

Δ΄ Κατηγορία Β.Μ. 763,76 ΕΥΡΩ

`Αρθρο 4
Επίδομα προϋπηρεσίας

Χορηγείται επίδομα προϋπηρεσίας 5,60 ΕΥΡΩ, για κάθε ένα (1) έτος πραγματικής υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας σε άλλη επιχείρηση μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων ή ξενοδοχείου. Ειδικά για εκείνους που προσλαμβάνονται ως σερβιτόροι, βοηθοί σερβιτόροι και μπάρμαν και των δύο φύλων και με την προϋπόθεση ότι είναι πτυχιούχοι Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων τουλάχιστον μέχρι Μετεκπαίδευσης, αναγνωρίζεται και προσμετράται η προϋπηρεσία που πραγματοποίησαν και σε οποιαδήποτε επισιτιστική επιχείρηση.

Για τους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα και που εργάζονται εποχιακά, ως χρόνος υπηρεσίας θεωρείται και εκείνος της νεκράς περιόδου και μέχρι τέσσερις (4) μήνες για κάθε χρόνο, υπό την προϋπόθεση ότι μετά τη νεκρή περίοδο αναλαμβάνουν εκ νέου εργασία στην επιχείρηση. Η προϋπηρεσία προκύπτει και αποδεικνύεται σε κάθε αμφισβήτηση από τα βιβλιάρια κύριας ή άλλης επικουρικής ασφάλισης του εργαζόμενου ή από βεβαιώσεις προϋπηρεσίας των επιχειρήσεων.

`Αρθρο 5
Αμοιβή Σερβιτόρων

Απαγορεύεται στους επιχειρηματίες που υπάγονται στην παρούσα, καθώς και στους νόμιμους εκπροσώπους αυτών, να παρακωλύουν καθ΄ οιονδήποτε τρόπον την εκ μέρους των σερβιτόρων παρά των πελατών είσπραξη του ανωτέρω φιλοδωρήματος επί του λογαριασμού.

`Αρθρο 6

Ρητά συμφωνείται αμφοτέρων των μερών ότι το διάλειμμα του φαγητού θα χορηγείται εντός του εργάσιμου χρόνου (8ωρου) βάση της εργατικής νομοθεσίας και της παρουσίας ΚΣΣΕ.

`Αρθρο 7
Λοιπά επιδόματα

Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα και αναφέρονται στο άρθρο 2 χορηγούνται τα εξής επιδόματα:

α. Επίδομα οικογενειακών βαρών: Σε όλους τους έγγαμους και διαζευγμένους εργαζόμενους της παρούσας ανεξαρτήτως φύλου, καθώς και στις ανύπαντρες μητέρες εργαζόμενες που υπάγονται στην παρούσα χορηγείται επίδομα οικογενειακών βαρών σε ποσοστό 10% το οποίο υπολογίζεται επί του βασικού μισθού ή ημερομίσθιου των άρθρων 3 και 4 (βασικός μισθός συν προϋπηρεσία.

β. Επίδομα τουριστικής εκπαίδευσης: Χορηγείται επίδομα τουριστικής εκπαίδευσης ποσοστιαίο, το οποίο υπολογίζεται επί του βασικού μισθού ή ημερομισθίου:

Για τους πτυχιούχους Ανωτέρων Τουριστικών Σχολών σε ποσοστό 15%. Για τους πτυχιούχους Μέσων Τουριστικών Σχολών, τους αποφοίτους Σχολών Μετεκπαίδευσης και τους αποφοίτους μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ που εντάσσονται στον ΟΕΕΚ και έχουν συμμετάσχει επιτυχώς στις εξετάσεις πιστοποίησης της Επαγγελματικής κατάρτισης σε ποσοστό 10%. Για τους αποφοίτους της ταχύρρυθμης εκπαίδευσης σε ποσοστό 6%επί του βασικού μισθού ή βασικού ημερομισθίου.

γ. Επίδομα εποχιακής απασχόλησης: Ποσοστό 10%, το οποίο υπολογίζεται επί του βασικού μισθού ή ημέρα στους εργαζόμενους εποχιακά και για κάθε μήνα απασχόλησής τους.

δ. Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας: Χορηγείται σε ποσοστό 5% το οποίο υπολογίζεται επί του βασικού μισθού ή ημερομισθίου στους παρακάτω εργαζόμενους ανεξαρτήτως φύλου:

1) Καθαριστές κοινοχρήστων χώρων

2) Καμαριέρες, εφόσον ελλείψει καθαριστριών εκτελούν και τις εργασίες καθαρισμού των κοινοχρήστων χώρων του καταλύματος

3) Λαντζέρηδες.

Επίσης επίδομα ανθυγιεινής εργασίας χορηγείται στους μάγειρες σε ποσοστό 10% επί των άνω βασικών μηνιαίων μισθών ή ημερομισθίων.

`Αρθρο 8
Εξασφάλιση 26πλάσιου ημερομισθίου εργατοτεχνίτη

Οι μηνιαίες αποδοχές που καθορίζονται με την παρούσα, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι κατά μήνα, χαμηλότερες από το 26πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος κατώτατου νομοθετημένου ορίου ημερομισθίου του εργατοτεχνίτη ανάλογα με την ηλικία του.

`Αρθρο 9
Χορήγηση αναλυτικών σημειωμάτων μισθοδοσίας

Στους εργαζόμενους της παρούσας χορηγείται από τον εργοδότη εκκαθαριστικό ή αναλυτικό σημείωμα μισθοδοσίας για τις κατά μήνα αποδοχές τους και για τις αντίστοιχες κρατήσεις.

Οι πάσης φύσεως αποδοχές (μισθός, προκαταβολή, δώρα, άδειες, επιδόματα, υπερωρίες κλπ.) θα καταβάλλονται μέσω τραπέζης, της επιλογής του εργοδότη.

`Αρθρο 10
Ωράριο εργασίας

Οι πάσης φύσεως δε αποδοχές (βασικός μισθός, επιδόματα κ.λπ.), που προβλέπονται στην παρούσα, καταβάλλονται στους δικαιούχους για απασχόληση 40 ωρών.

Η διάρκεια ατομικής απασχόλησης συμφωνείται με γραπτή ατομική σύμβαση εργασίας. Σε περίπτωση μερικής απασχόλησης καταβάλλεται αναλογία των προβλεπόμενων.

`Αρθρο 11
Επαναπρόσληψη εποχιακά απασχολουμένων

Οι μη συνεχούς λειτουργίας επιχειρήσεις μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων (εποχιακές), ήτοι αυτές που λειτουργούν μέχρι 9 μήνες το χρόνο, υποχρεούνται να επαναπροσλαμβάνουν το ίδιο προσωπικό που απασχόλησαν κατά την προηγούμενη περίοδο.

Προϋπόθεση γι΄ αυτό το καθιερωμένο δικαίωμα του εργαζόμενου αποτελεί η έγγραφη ειδοποίηση με συστημένη επιστολή ή τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο προς τον εργοδότη του μέχρι τέλους Ιανουαρίου ότι επιθυμεί να απασχοληθεί κατά την προσεχή περίοδο, πάντα μέσω του οικείου σωματείου του.

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να ενημερώνουν μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους με συστημένη επιστολή τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλο τρόπο, από τον οποίο να προκύπτει βέβαιη χρονολογία, τους εργαζόμενους που δεν προτίθενται να επαναπροσλάβουν αν και έχουν ασκήσει το δικαίωμά τους για επαναπρόσληψη αν δηλώσει ότι δεν θα επαναπροσλάβει τους εργαζομένους που έχουν ασκήσει το άνω δικαίωμα μέσω αιτήσεώς του, υποχρεούται στην καταβολή αποζημίωσης. Σε περίπτωση μη αποστολής της αρνητικής δήλωσης του προηγούμενου εδαφίου, τεκμαίρεται αποδοχή της πρότασης για επαναπρόσληψη και ο εργοδότης υποχρεώνεται να απασχολήσει το υπό κρίση προσωπικό το αργότερο από 20 Μαίου του ιδίου έτους. Σε κάθε περίπτωση μισθωτός που κληθεί από την επιχείρηση να αναλάβει υπηρεσία και δεν την αναλάβει αδικαιολόγητα εντός πενθημέρου χάνει κάθε δικαίωμα επαναπρόσληψης και αποζημίωσης.

Η πρόσληψη και τα απορρέοντα από αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσειο αρχίζουν από τη στιγμή που ο εργαζόμενος αναλαμβάνει εργασία.

`Αρθρο 12
Προϋποθέσεις απολύσεως εποχιακά απασχολουμένων

Τόσο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της επιχείρησης όσο και κατά τη νεκρή περίοδο αυτής καταγγελία σύμβασης εργασίας εργασθέντος κατά την προηγούμενη περίοδο χωρεί μόνο με ταυτόχρονη καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης. Η αποζημίωση υπολογίζεται βάσει των κατά μέσο όρο αποδοχών της αμέσως προηγούμενης περιόδου εργασίας.

Δεν επιτρέπεται, κατά τη νεκρή περίοδο, καταγγελία δια προειδοποιήσεως.

Στην καταγγελία θα υπολογίζεται ως χρόνος εργασίας ολόκληρος ο χρόνος που διανύθηκε από την πρόσληψη στην ίδια επιχείρηση τουριστικού καταλύματος. Υπολογίζεται και ο «νεκρός» χρόνος εφόσον δεν ξεπερνάει τους 5 μήνες. Οι εργαζόμενοι στα τουριστικά καταλύματα υποχρεούνται νο παραμείνουν στην εργασία και μετά τη λήξη της εποχιακής περιόδου, εφόσον η επιχείρηση έχει ανάγκη των υπηρεσιών τους, της σειράς και του αριθμού καθοριζομένου από τον εργοδότη.

`Αρθρο 13
Αποζημιώσεις εργατοτεχνιτών - υπαλλήλων

Α. Εξισώνονται σύμφωνα με τον Ν.4808/21 οι αποζημιώσεις της παραγράφου 1 περίπτωση α άρθρο 3 Β.Δ. της 16/18.7.1920 στην περίπτωση καταγγελίας συμβάσεως εργασίας εργατοτεχνιτών βελτιώνονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.. ετών 2006-2007 και των προηγουμένων αυτής καθορίζονται συνολικά ως εξής:

Από

2 μήνες έως 1 έτος

5 ημερομίσθια

Από

1 έτος συμπληρωμένο έως 2 έτη

7 ημερομίσθια

Από

2 έτη συμπληρωμένα έως 5 έτη

15 ημερομίσθια

Από

5 έτη συμπληρωμένα έως 10 έτη

30 ημερομίσθια

Από

10 έτη συμπληρωμένα έως 15 έτη

60 ημερομίσθια

Από

15 έτη συμπληρωμένα έως 20 έτη

100 ημερομίσθια

Από

20 έτη συμπληρωμένα έως 25 έτη

120 ημερομίσθια

Από

25 έτη συμπληρωμένα έως 30 έτη

145 ημερομίσθια

Από

30 έτη συμπληρωμένα και άνω

165 ημερομίσθια

Β. Οι αποζημιώσεις στην περίπτωση καταγγελίας χωρίς προειδοποίηση των συμβάσεων εργασίας των υπαλλήλων με την ισχύουσα νομοθεσία (νόμοι 2112/1920, 3198/1955, 3863/2010, 3899/2010 και 4093/2012) καθορίζονται ως εξής :

Πίνακας αποζημίωσης υπαλλήλων

Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη

Καταγγελία χωρίς προειδοποίηση ποσό αποζημίωσης — τακτικές αποδοχές

1 έτος συμπλ. έως 4 έτη

2 μηνών

4 έτη συμπλ. έως 6 έτη

3 μηνών

6 έτη συμπλ. έως 8 έτη

4 μηνών

8 έτη συμπλ, έως 10 έτη

5 μηνών

10 έτη συμπλ.

6 μηνών

11 έτη συμπλ.

7 μηνών

12 έτη συμπλ.

8 μηνών

13 έτη συμπλ.

9 μηνών

14 έτη συμπλ.

10 μηνών

15 έτη συμπλ.

11 μηνών

16 έτη συμπλ. και άνω

12 μηνών

Πίνακας πρόσθετης αποζημίωσης υπαλλήλων, οι οποίοι στις 12.11.2012 είχαν συμπληρώσει υπηρεσία 17 ετών και άνω στον ίδιο εργοδότη *

Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη

Καταγγελία χωρίς προειδοποίηση ποσό αποζημίωσης - τακτικές αποδοχές

17 έτη συμπληρωμένα

1 μήνα

18 έτη συμπληρωμένα

2 μηνών

19 έτη συμπληρωμένα

3 μηνών

20 έτη συμπληρωμένα

4 μηνών

21 έτη συμπληρωμένα

5 μηνών

22 έτη συμπληρωμένα

6 μηνών

23 έτη συμπληρωμένα

7 μηνών

24 έτη συμπληρωμένα

8 μηνών

25 έτη συμπληρωμένα

9 μηνών

26 έτη συμπληρωμένα

10 μηνών

27 έτη συμπληρωμένα

11 μηνών

28 έτη συμπληρωμένα και άνω

12 μηνών //

Στην αποζημίωση αυτή λαμβάνονται ως βάση υπολογισμού οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης μέχρι όμως το ποσό των 2.000€.

Η ανωτέρω, σύμφωνα με το νόμο, οφειλόμενη αποζημίωση μειώνεται στο μισό, αν χωρέσει καταγγελία με προειδοποίηση.

`Αρθρο 14
Εφαρμογή θεσμικών Εθνικής Γενικής Σ.Σ.Ε..

Οι θεσμικοί όροι των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. εφαρμόζονται και στους εργαζομένους, που δεσμεύονται από την παρούσα ρύθμιση που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση, στο βαθμό που είναι ευνοϊκότεροι από τα ήδη ισχύοντα.

`Αρθρο 15
Ειδικοί όροι καταβολής επιδομάτων Χριστουγέννων και Πάσχα

Εργαζόμενοι, των οποίων η εργασιακή σχέση με τον υπόχρεο εργοδότη δεν διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την καταβολή πλήρων επιδομάτων Χριστουγέννων και Πάσχα, δικαιούνται:

Α) για επίδομα εορτών Χριστουγέννων ποσό ίσο με 2/25 του μηνιαίου μισθού ή δύο ημερομίσθια, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε δεκαεννιά μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης και

Β) για επίδομα εορτών Πάσχα ποσό ίσο με το 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε οκτώ μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.

Το επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα υπολογίζονται βάσει των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών αποδοχών, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των νομίμων.

Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μισθός ή το ημερομίσθιο καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος) που καταβάλλεται από τον εργοδότη ως συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας τακτικά κάθε μήνα ή επαναλαμβάνεται περιοδικά κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου. Τακτικές αποδοχές αποτελούν, μεταξύ άλλων, το επίδομα αδείας η αμοιβή για τακτική νόμιμη υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εργασία την Κυριακή, σε αργίες, σε νυχτερινές ώρες, τα πριμ παραγωγικότητας, όταν χορηγούνται κατ΄ επανάληψη σε τακτά χρονικά διαστήματα κλπ.

`Αρθρο 16
Διατήρηση διατάξεων - Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης

Α. Όροι προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων (ΣΣΕ, ΔΑ) που δεν καταργούνται ή τροποποιούνται με την παρούσα ή δεν αντίκεινται στους όρους της, διατηρούνται σε ισχύ.

Β. Ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας που προβλέπονται από ατομική σύμβαση, νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές ρυθμίσεις, κανονισμούς εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν.

`Αρθρο 17
Παρακράτηση συνδικαλιστικής εισφοράς

1. Ρητά συμφωνείται πως όσον αφορά το πρώτο συμβαλλόμενο μέρος θεσμοθετείται συνδικαλιστική εισφορά ποσού 10 ΕΥΡΩ ετησίως.

Η παρακράτηση του ποσού των 10 ΕΥΡΩ θα γίνεται με την μισθοδοσία Αυγούστου και θα αποδίδονται 8 ΕΥΡΩ στα Πρωτοβάθμια Σωματεία και 2 ΕΥΡΩ στην Ομοσπονδία.

Όπου δεν υφίσταται Πρωτοβάθμιο Σωματείο το ποσό των 10 ΕΥΡΩ θα καταβάλλεται στην Ομοσπονδία.

2. Ρητά συμφωνείται πως όσον αφορά το δεύτερο συμβαλλόμενο μέρος θεσμοθετείται συνδικαλιστική εισφορά 20 ΕΥΡΩ ετησίως. Το ποσό θα αποδίδεται από την 1η έως την 5η Αυγούστου από τους επιχειρηματίες μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων στο Τριτοβάθμιο Όργανο Συνομοσπονδία, εκ του οποίου (ποσού) η Συνομοσπονδία θα αποδίδει 5 ΕΥΡΩ στα Δευτεροβάθμια Όργανα Ομοσπονδίες και 5 ΕΥΡΩ στα Πρωτοβάθμια Όργανα Σωματεία.

`Αρθρο 18

Τα μέρη συμφωνούν να προβούν από κοινού σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες προκειμένου για την κήρυξη της παρούσας κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας ως γενικώς υποχρεωτικής καθόσον η κήρυξη αυτή θα είναι προς όφελος των μελών αμφοτέρων των συμβαλλομένων μερών.

`Αρθρο 19

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 01/01/2022 και λήγει στις 31/12/2023.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Όσον αφορά το άρθρο 17 της υπογραφείσας συλλογικής σύμβασης εργασίας τα ανωτέρω αναφερόμενα ποσά των συνδικαλιστικών εισφορών κατατίθενται:

Όσον αφορά τον πρώτο συμβαλλόμενο στην Τράπεζα EUROBANK στον κάτωθι λογαριασμό: 00260180910100199666, ΙΒΑΝ: 1402601800000910100199666 Δικαιούχος: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΓΠΣΜΟ-ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Όσον αφορά τον δεύτερο συμβαλλόμενο στην Τράπεζα Εθνική στον κάτωθι λογαριασμό: 12029622177 ή ΙΒΑΝ : GR GR43 0110 1200 0000 1202 9622 177

Δικαιούχος: Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: