Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 23 Απριλίου 2024

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Ε2029

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α΄

Β.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Δ΄

ΘΕΜΑ:

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τα άρθρα 88 - 91 του Ν. 5104/2024 (Α΄ 58) περί απώλειας νομοθετικών ρυθμίσεων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την απώλεια ρυθμίσεων σύμφωνα με τα άρθρα 88-91 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις ( Ν. 5104/2024 , Α΄ 58).

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα εγκύκλιο διευκρινίζεται για λόγους χρηστής διοίκησης ο όρος απώλειας των ρυθμίσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαρ. Α2 παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013 (Α΄107), του άρθρου 43 του Ν.4174/2013 (Α΄170), του άρθρου 51 του Ν.4305/2014 (Α΄237), των άρθρων 1-17 του Ν.4321/2015 (Α΄32), των άρθρων 98-109 του Ν.4611/2019 (Α΄73), του άρθρου 293 του Ν.4738/2020 (Α΄207) και των άρθρων 4-13 του Ν. 5036/2023 (Α΄77) αναφορικά με την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών εκτός ρύθμισης, όπως διαμορφώθηκε με τα άρθρα 88-91 του Ν. 5104/2024 .

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση/ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών.

Με τις διατάξεις των άρθρων 88-91 του Ν. 5104/2024 (Α΄58) επέρχονται τροποποιήσεις επί των όρων και προϋποθέσεων απώλειας ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών.

Ειδικότερα:

Στα άρθρα 88-91 του Ν. 5104/2024 (Α΄58) που αφορούν τους λόγους απώλειας των διατάξεων:

α) της υποπαρ. Α2 παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013 (Α΄107),

β) του άρθρου 43 του Ν.4174/2013 (Α΄170),

γ) του άρθρου 51 του Ν.4305/2014 (Α΄237),

δ) των άρθρων 1-17 του Νν.4321/2015 (Α΄32),

ε) των άρθρων 98-109 του Ν.4611/2019 (Α΄73),

στ) του άρθρου 293 του Ν.4738/2020 (Α΄207) και

ζ) των άρθρων 4-13 του Ν. 5036/2023 (Α΄77)

η ρύθμιση απόλλυται με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής εφόσον, μεταξύ άλλων, ο οφειλέτης:

I) για τις περ. α, β, δ, ε και στ δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ΄ όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή τους, εντός τριών (3) μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους ή, εφόσον η προθεσμία υποβολής έχει παρέλθει μέχρι τη 19η Απριλίου 2024, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία αυτή

ii) για τις περ. α-ζ δεν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις οφειλές του, καθ΄ όλη τη διάρκεια των ανωτέρω ρυθμίσεων, εντός τριμήνου από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής τους.

Για λόγους χρηστής διοίκησης και προστασίας της εύλογης εμπιστοσύνης του διοικούμενου απώλεια δεν επέρχεται για εκείνους τους οφειλέτες που θα εξοφλήσουν/τακτοποιήσουν κατά νόμιμο τρόπο τις λοιπές οφειλές τους, των οποίων η προθεσμία καταβολής έχει παρέλθει πριν την 19η.4.2024 (ημερομηνία ισχύος του ν. 5104/2024), εντός τριών μηνών από την ημερομηνία αυτή.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: