Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
Τελευταία Κωδικοποίηση : Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το Ν.5078/2023.

Αιτιολογική Έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 115
15 Ιουλίου 2010

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΄ ΑΡΙΘ. 3863

Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
`Αρθρο 1
`Αρθρο 2
`Αρθρο 3
`Αρθρο 4
`Αρθρο 5 Ρύθμιση θεμάτων διαδοχικής ασφάλισης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
`Αρθρο 6 Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας
`Αρθρο 7 Ενιαίος Κανονισμός Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας
Αρθρο 8 Οριστικοποίηση σύνταξης αναπηρίας των ασφαλισμένων από 1.1.1993
`Αρθρο 9 Προϋπάρχουσα αναπηρία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
`Αρθρο 10 Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και αναγνωριζόμενοι χρόνοι
Αρθρο 11 Αναπροσαρμογή συντάξεων και ορίων ηλικίας
Αρθρο 12 Γενικοί όροι συνταξιοδότησης επιζώντος συζύγου
Αρθρο 13 Ειδικοί όροι συνταξιοδότησης επιζώντων συζύγων
Αρθρο 14 Συνταξιοδότηση θυγατέρων
Αρθρο 15 Επικουρικές Συντάξεις
`Αρθρο 16 Απασχόληση συνταξιούχων
`Αρθρο 17 Πίνακας Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων
Αρθρο 18 Παράλληλη ασφάλιση για τους ασφαλισμένους πριν την 1.1.1993
Αρθρο 19 Ρυθμίσεις ΟΓΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
`Αρθρο 20 Αμοιβή και παρακράτηση εισφορών περιστασιακά απασχολουμένων
Αρθρο 21 Ασφάλιση σε ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ), τ. ΟΕΚ
`Αρθρο 22 Ασφάλιση στον ΟΓΑ
Αρθρο 23 Αμοιβή και παρακράτηση εισφορών περιστασιακά απασχολουμένων σε επιχειρήσεις επισιτισμού και θεάματος-ακροάματος
Αρθρο 24 Κυρώσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Αρθρο 25 Προσαυξήσεις συντάξεων πέραν των 35 ετών
`Αρθρο 26 Προγράμματα εθελουσίας εξόδου
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
`Αρθρο 27 Εντάξεις στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ
Αρθρο 28 Οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια του Κλάδου Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Αρθρο 29 Διάκριση των Κεντρικών Υπηρεσιών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Αρθρο 30 Οργανωτική διάρθρωση των Κεντρικών Υπηρεσιών Υγείας
Αρθρο 31 Ενιαίο Σύστημα Υπηρεσιών Υγείας
Αρθρο 32 Σύμπραξη Φ.Κ.Α. για παροχές υγείας
Αρθρο 32 Σύμπραξη Φ.Κ.Α. για παροχές υγείας
Αρθρο 34 Σύσταση Κέντρου Πληροφόρησης Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων (Κ.Π.Α.Σ.)
Αρθρο 35 Ενιαίο σύστημα ελέγχου συντάξεων
Αρθρο 36 Παρακολούθηση αναγκαστικής είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Αρθρο 37 Χρηματοδότηση συστήματος κοινωνικής ασφάλισης
`Αρθρο 38 Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων
Αρθρο 39 Λογιστικός διαχωρισμός προνοιακών - ασφαλιστικών παροχών
Αρθρο 40 Συναλλαγές μέσω τραπεζικού συστήματος
Αρθρο 41 Κατάταξη απαιτήσεων Οργανισμών και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
ρθρο 42 Ανακατανομή των εισφορών μεταξύ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., ΟΑΕΔ, ΟΕΚ και Εργατικής Εστίας
Αρθρο 43 Οικοδομοτεχνικά έργα
Αρθρο 44 Οικονομικά και οργανωτικά θέματα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Αρθρο 45 Επενδύσεις διαθεσίμων σε κινητές αξίες που διενεργούνται χωρίς όρια
Αρθρο 46 Επενδύσεις διαθεσίμων σε περιουσιακά στοιχεία που διενεργούνται με προϋποθέσεις και όρια
Αρθρο 47 Διαδικασία διενέργειας επενδύσεων σε κινητές αξίες
Αρθρο 48 Διαδικασίες διενέργειας επενδύσεων σε ακίνητα
Αρθρο 49 Ανάθεση έργων και εργασιών αξιοποίησης ακινήτων
Αρθρο 50 Τήρηση στοιχείων επενδύσεων
Αρθρο 51 Α.Ε.Δ.Α.Κ. Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
Αρθρο 52 Διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
Αρθρο 53 Ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών
Αρθρο 54 Αρμόδια όργανα - Αρμοδιότητες
Αρθρο 55 Ειδική Επιτροπή Ρύθμισης Εσόδων
Αρθρο 56 Υποβολή αίτησης - Λοιπά δικαιολογητικά
Αρθρο 57 Τμηματική εξόφληση της οφειλής
Αρθρο 58 Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας
Αρθρο 59 Δικαιώματα Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
`Αρθρο 60 Λοιπές διατάξεις
`Αρθρο 61 Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη
Αρθρο 62 Εξουσιοδότηση για έκδοση υπουργικών αποφάσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 63 Ασφαλιστική τακτοποίηση προσωπικού Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
Αρθρο 64 Ασφάλιση του προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος
Αρθρο 65 Υπαγωγή εργαζομένων Γενικής Τράπεζας και Τομέα «ΤΕΑΜ-Ν.Π.Δ.Δ.» στο ΕΤΕΑΜ
Αρθρο 66 Ρυθμίσεις προσωπικού ΟΤΑ
Αρθρο 67 Αναπροσαρμογή Επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας
`Αρθρο 68 Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών
`Αρθρο 69 Παροχές ασθένειας ανέργων ελευθέρων επαγγελματιών και εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού
Αρθρο 70 Μεικτά κλιμάκια ελέγχου χημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους και των Τεχνικών Υγειονομικών Επιθεωρητών του ΣΕΠΕ
Αρθρο 71 Ρυθμίσεις για το προσωπικό της εταιρείας Ολυμπιακό Χωριό 2004 Α.Ε.
Αρθρο 72 Αμοιβή εμπειρογνωμόνων και αξιολογητών που συμμετέχουν σε επιτροπές και ομάδες εργασίας των διαγωνισμών του ΕΣΠΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Αρθρο 73 Μεσολάβηση - Διαιτησία
`Αρθρο 74
Αρθρο 75 Καταργούμενες διατάξεις
Αρθρο 76 Έναρξη ισχύος

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2010

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: