Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
16 Ιουνίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 2547

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Β1.α/οικ. 37539

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο πλαίσιο των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοιού.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο πέμπτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).

2. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις » (Α΄ 31).

3. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

4. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του Ν. 4622/2019.

5. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148).

6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).

7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

8. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄4805).

9. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ.33270/28.5.2021 εισήγηση της περ. (ε) της παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143) όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 34 του Ν. 4484/2017 (Α΄ 110).

10. Το υπ΄ αρ. 427/24.05.2021 έγγραφο του Γραφείου του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, σύμφωνα με το οποίο απαιτείται έκτακτη ενίσχυση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας για την αποζημίωση πρόσθετης απασχόλησης του προσωπικού των Νοσοκομείων και των Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. (εφημερίες - υπερωρίες) όπως και

του προσωπικού του άρθρου 266 του Ν. 4798/2021 που απασχολείται στα εμβολιαστικά κέντρα, καθώς και για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας επικουρικού προσωπικού το οποίο προσλήφθηκε ή του οποίου η σύμβαση παρατάθηκε στα πλαίσια της αντιμετώπισης της διάδοσης του COVID-19.

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους έως ογδόντα πέντε εκατομμυρίων ευρώ (85.000.000,00€), η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό» του Ε.Φ.1023-711-0000000 (Γενικές Κρατικές Δαπάνες) του Υπουργείου Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, για την αποζημίωση πρόσθετης απασχόλησης του προσωπικού των Νοσοκομείων και των Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. (εφημερίες - υπερωρίες) όπως και του προσωπικού του άρθρου 266 του ν. 4798/2021 που απασχολείται στα εμβολιαστικά κέ­ντρα, καθώς και για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας επικουρικού προσωπικού το οποίο προσλήφθηκε ή του οποίου η σύμβαση παρατάθηκε στα πλαίσια της αντιμετώπισης της διάδοσης του COVID-19, μέχρι του ποσού των ογδόντα πέντε εκατομμυρίων ευρώ (85.000.000 €) από τον κρατικό προϋπολογισμό, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο πέμπτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4682/2020 (Α΄ 76) και ισχύει.

Το ανωτέρω ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης θα κατανεμηθεί στους επιμέρους φορείς υλοποίησης αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, με απόφαση του οικείου Υπουργού κατά την διαδικασία του άρθρου πέντε της ως άνω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2021

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: