Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Παράρτημα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
14 Φεβρουαρίου 2024

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 1063

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α. 1025

Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω δια-δικτύου για το φορολογικό έτος 2023.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 6 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (N. 4987/2022, Α΄ 206), εφεξής ΚΦΔ,

β) του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Πρώτου του Ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7 , της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού ,

γ) των παρ. 3 και 4 του άρθρου 15 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 54 ΚΦΔ , της παρ. 4 του άρθρου 8 και των άρθρων 3, 12, 13, 14, 15, 21, 29, 36, 37, 38, 45, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67 και 68 του Ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167),

δ) των υπό στοιχεία ΠΟΛ.1027/2014 (Β΄ 211), ΠΟΛ.1028/2014 (Β΄245) και ΠΟΛ.1051/2015 (Β΄ 373) αποφάσεων Γ.Γ.Δ.Ε., της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1274/2015 (Β΄ 2919) απόφασης Αναπληρωτή Γ.Γ.Δ.Ε. και των υπό στοιχεία ΠΟΛ.1025/2017 (Β΄ 618), ΠΟΛ.1045/2018 (Β΄ 881), Α.1009/2019 (Β΄ 21), Α.1025/2020 (Β΄ 406), Α.1035/2021 (Β΄ 797), Α.1275/2021 (Β΄ 6375) και Α.1006/2023 (Β΄ 220 και Β΄ 381) αποφάσεων του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.,

ε) των υπό στοιχεία ΠΟΛ.1088/2015 (Β΄ 763) όπως ισχύει, ΠΟΛ.1041/2016 (Β΄ 926) αποφάσεων Γ.Γ.Δ.Ε. και των υπό στοιχεία ΠΟΛ.1034/2017 (Β΄ 759), ΠΟΛ.1068/2018 (Β΄ 1319), Α.1041/2019 (Β΄ 353), Α.1070/2020 (Β΄1267), Α.1118/2021 (Β΄ 2226, Β΄2437 και B΄ 2696), Α.1034/2022 (Β΄ 1098) και Α.1042/2023 (Β΄ 2121) αποφάσεων Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.,

στ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1033/2014 (Β΄ 276) απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε.,

ζ) των υπό στοιχεία Α.1099/2019 (Β΄ 949), Α.1100/2019 (Β΄ 951), Α.1101/2019 (Β΄ 948) και Α. 1204/2020 (Β΄ 3972) αποφάσεων του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.,

η) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β΄ 4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 130 και Β΄372), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016 .

3. Την υπ΄ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016 και τις υπ΄ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) αποφάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

4. Την ανάγκη διασταύρωσης και προσυμπλήρωσης κατά περίπτωση των δηλούμενων εισοδημάτων και παρακρατούμενων φόρων στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με εκείνα που αναγράφονται στις βεβαιώσεις αποδοχών από μισθωτές υπηρεσίες, στις βεβαιώσεις αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και στις βεβαιώσεις εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα από τους καταβάλλοντες τα παραπάνω εισοδήματα.

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

`Αρθρο 1
Υπόχρεοι υποβολής στοιχείων βεβαιώσεων

Όσοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59 , 61 , 62 και 64 του Ν. 4172/2013 , πλην των συμβολαιογράφων κατά την υπογραφή του συμβολαίου μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας, έχουν υποχρέωση να χορηγούν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, στα οποία έγινε παρακράτηση, μοναδική βεβαίωση στην οποία αναγράφουν το σύνολο των αποδοχών από μισθωτή εργασία και συντάξεις, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα που κατέβαλαν στο φορολογικό έτος και τον φόρο που παρακρατήθηκε.

Ίδια υποχρέωση υπάρχει και στις περιπτώσεις εισοδημάτων, για τα οποία δεν προκύπτει φόρος για παρακράτηση, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 6.

Υποχρέωση υπάρχει και για τα ποσά, που ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 6, τα οποία δεν αποτελούν πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση.

Η υποχρέωση αυτή δεν υπάρχει στις περιπτώσεις εισοδημάτων από επιχειρηματική δραστηριότητα, που δεν περιλαμβάνονται στον Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα.

`Αρθρο 2
Ορισμός τύπου και περιεχομένου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Έντυπο Φ-01.042)

1. Ορίζουμε ότι ο τύπος και το περιεχόμενο σε έντυπη μορφή της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων με το σύνολο των στοιχείων, που υποχρεωτικά αναγράφονται επ΄ αυτής, ποσά μισθών, συντάξεων και λοιπών παροχών, καθώς και τα ποσά φόρου εισοδήματος που παρακρατήθηκαν, έχει όπως το σχετικό υπόδειγμα, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα (Έντυπο Φ-01.042).

2. Ορίζουμε ότι τα χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων αποδεκτών μέσων για την υποβολή, σε ηλεκτρονική μορφή, του εντύπου της παρ. 1, έχουν όπως περιγράφονται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1».

3. Ορίζουμε ότι το περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Έντυπο Φ- 01.042) των παρ. 1 και 2 έχει απαραίτητα το σύνολο των στοιχείων που προβλέπονται στο επισυναπτόμενο έντυπο και «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1».

4. Η διαμόρφωση της δομής και των δεδομένων του αρχείου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων είναι αυτή που ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

`Αρθρο 3
Ορισμός τύπου και περιεχομένου της βεβαίωσης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα (Έντυπο Φ-01.043)

1. Ορίζουμε ότι ο τύπος και το περιεχόμενο σε έντυπη μορφή της βεβαίωσης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα με το σύνολο των στοιχείων, που υποχρεωτικά αναγράφονται επ΄ αυτής, καθώς και τα ποσά φόρου εισοδήματος που παρακρατήθηκαν, έχει όπως το σχετικό υπόδειγμα, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα (Έντυπο Φ- 01.043).

2. Ορίζουμε ότι τα χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων αποδεκτών μέσων για την υποβολή, σε ηλεκτρονική μορφή, του εντύπου της παρ. 1, έχουν όπως περιγράφονται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2».

3. Ορίζουμε ότι το περιεχόμενο της βεβαίωσης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα (Έντυπο Φ-01.043) των παρ. 1 και 2 έχει απαραίτητα το σύνολο των στοιχείων που προβλέπονται στο επισυναπτόμενο έντυπο και «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2».

4. Η διαμόρφωση της δομής και των δεδομένων του αρχείου της βεβαίωσης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα είναι αυτή που ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

`Αρθρο 4
Ορισμός τύπου και περιεχομένου της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα (Έντυπο Φ-01.044)

1. Ορίζουμε ότι ο τύπος και το περιεχόμενο σε έντυπη μορφή της βεβαίωσης εισοδήματος από μερίσματα νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τόκους (εκτός των τόκων τραπεζικών καταθέσεων) και δικαιώματα, με το σύνολο των στοιχείων που υποχρεωτικά αναγράφονται επ΄ αυτής, καθώς και τα ποσά φόρου εισοδήματος που παρακρατήθηκαν, έχει όπως το σχετικό υπόδειγμα, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα (Έντυπο Φ-01.044).

2. Ορίζουμε ότι τα χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων αποδεκτών μέσων για την υποβολή, σε ηλεκτρονική μορφή, του εντύπου της παρ. 1, έχουν όπως περιγράφονται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3».

3. Ορίζουμε ότι το περιεχόμενο της βεβαίωσης εισοδήματος από μερίσματα νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τόκους (εκτός των τόκων τραπεζικών καταθέσεων) και δικαιώματα (Έντυπο Φ-01.044) των παρ. 1 και 2, έχει απαραίτητα το σύνολο των στοιχείων που προβλέπονται στο επισυναπτόμενο έντυπο και «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3».

4. Η διαμόρφωση της δομής και των δεδομένων του αρχείου της βεβαίωσης εισοδήματος από μερίσματα νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τόκους (εκτός των τόκων τραπεζικών καταθέσεων) και δικαιώματα, είναι αυτή που ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

5. Το ηλεκτρονικό αρχείο, που αφορά στους τόκους τραπεζικών καταθέσεων αποστέλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΠΟΛ.1033/2014 απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. Για τους τόκους αυτούς χορηγείται έντυπη βεβαίωση από τα πιστωτικά ιδρύματα (όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν. 4537/2018 , Α΄ 84) στους δικαιούχους των εισοδημάτων αυτών. Ομοίως, το αρχείο μερισμάτων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών αποστέλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ίδια ως άνω απόφαση.

`Αρθρο 5
Διαδικασία και τρόπος υποβολής των στοιχείων

1. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται με βάση τα ανωτέρω στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα φορολογικού έτους 2023 και ο φόρος που παρακρατήθηκε επί αυτών, ανεξάρτητα από την τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων και από τον τρόπο ενημέρωσής τους (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα), υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας και αποστέλλονται με τη μορφή ηλεκτρονικού αρχείου μέσω διαδικτύου (myAADE). Για τον σκοπό αυτό οι υπόχρεοι δύνανται, για τη δημιουργία των κατάλληλων αρχείων, να χρησιμοποιούν τις αντίστοιχες εφαρμογές που είναι διαθέσιμες μέσω του myAADE και του ηλεκτρονικού ιστοτόπου της Α.Α.Δ.Ε.

2. Οι δημόσιες υπηρεσίες ( άρθρο 14 Ν. 4270/2014 , Α΄ 143), τα Ν.Π.Δ.Δ. και γενικά όποιος παρακρατεί φόρο, υποβάλλουν υποχρεωτικά τα παραπάνω στοιχεία της παρ. 1, με την επιφύλαξη της παρ. 7. Για την υποβολή αρχείου συντάξεων αρμόδιος φορέας είναι αποκλειστικά και μόνο η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (εφεξής ΗΔΙΚΑ) για όσα ταμεία εποπτεύει. Το αρχείο αμοιβών από εργόσημο υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς. Ειδικά για τους φορείς του Δημοσίου, διορθώσεις ή τροποποιήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο από τον ίδιο εκκαθαριστή, που έχει υποβάλλει το σχετικό αρχικό αρχείο.

3. Σε περίπτωση νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που τηρεί απλογραφικά βιβλία το οποίο τελεί υπό εκκαθάριση, δεν αποστέλλεται αρχείο βεβαιώσεων μερισμάτων, δεδομένου ότι η περίοδος εκκαθάρισης λαμβάνεται ως ενιαία για φορολογικούς σκοπούς και δεν νοείται διανομή των κερδών στους εταίρους κατά το στάδιο της εκκαθάρισης, καθόσον τυχόν κέρδος διανέμεται σε αυτούς, ως προϊόν εκκαθάρισης, κατά την ολοκλήρωσή της.

4. Οι υπόχρεοι των παρ. 1 και 2, εφόσον είναι νέοι χρήστες εγγράφονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (myAADE) σύμφωνα με όσα ορίζονται με την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1178/7.12.2010 (Β΄ 1916) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και την υπό στοιχεία Α.1190/2023 (Β΄ 6801) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Η διαδικασία αυτή δεν απαιτείται για τους ήδη πιστοποιημένους χρήστες σε οποιαδήποτε εφαρμογή.

5. Τα στοιχεία των πιο πάνω βεβαιώσεων από υπόχρεο φυσικό πρόσωπο, που έχει αποβιώσει, χορηγούνται με έντυπη βεβαίωση από τους κληρονόμους του στον εκάστοτε αντισυμβαλλόμενο, για τις περιπτώσεις που έχει παρακρατηθεί φόρος σύμφωνα με τα οριζόμενα της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1027/2014 .

6. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., προκειμένου να εξασφαλίσουν την ασφαλή υποβολή και αποστολή των ηλεκτρονικών αρχείων από τους υπόχρεους, δύνανται να εφαρμόζουν ειδικές ασφαλιστικές δικλείδες.

7. α) Για τους κωδικούς εισοδημάτων του Παραρτήματος 1 που αφορούν το εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, υπάρχει υποχρέωση για υποβολή των στοιχείων της παρ. 1 (ετήσιο αρχείο) από τους:

i. Υπόχρεους που υποβάλλουν δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία και συντάξεις κάνοντας χρήση των κωδικών 95 και 96 της υπό στοιχεία Α.1099/2019 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.,

ii. καταβάλλοντες εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, ακόμα και όταν δεν προκύπτουν ποσά προς απόδοση,

iii. φορείς που εποπτεύονταν για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του 2023 από την ΕΑΠ, οι οποίοι υποβάλλουν τα στοιχεία της παρ. 1 (ετήσιο αρχείο) για το διάστημα αυτό, ενώ για το υπόλοιπο διάστημα του έτους 2023 (που δεν ήταν ενταγμένοι στην ΕΑΠ) δεν υποβάλλουν τα στοιχεία της παρ. 1 (ετήσιο αρχείο) καθόσον για το διάστημα αυτό έχουν υποβληθεί δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενου φόρου με αναλυτικές εγγραφές.

Οι υπόχρεοι υποβολής δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις με αναλυτικές εγγραφές σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπό στοιχεία Α.1099/2019 και Α.1204/2020 αποφάσεις του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύουν, δεν υποβάλλουν τα παραπάνω στοιχεία της παρ. 1 (ετήσιο αρχείο).

β) Για τους κωδικούς αμοιβών του Παραρτήματος 2 που αφορούν το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, υπάρχει υποχρέωση για υποβολή των στοιχείων της παρ. 1 (ετήσιο αρχείο), από τους:

i. Καταβάλλοντες αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα που δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου με αναλυτικές εγγραφές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1101/2019 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθώς και από φορείς του Δημοσίου, οι οποίοι έχουν την υποχρέωση υποβολής ετήσιου αρχείου, ακόμα και στις περιπτώσεις που έχουν υποβάλει δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενου φόρου με αναλυτικές εγγραφές για αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα,

ii. φορείς Δημοσίου και λοιπούς φορείς που εποπτεύονταν για οποιοδήποτε διάστημα εντός του 2023 από την ΕΑΠ για το διάστημα αυτό. Για το διάστημα του 2023 που δεν ήταν ενταγμένοι στην ΕΑΠ, υποβάλλουν μόνο δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενου φόρου με αναλυτικές εγγραφές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1101/2019 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.,

iii. καταβάλλοντες αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα που υποβάλλουν δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου με συγκεντρωτικές εγγραφές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1101/2019 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.,

iv. καταβάλλοντες αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα για τις οποίες εκ του νόμου δεν προκύπτει φόρος ή τέλος χαρτοσήμου προς απόδοση και οι οποίες δεν υποβλήθηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1101/2019 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.,

v. αντιπροσώπους, στην περίπτωση που συμβάλλονται με επιχείρηση (εντολέα) ώστε να πραγματοποιούν πωλήσεις αγαθών για λογαριασμό αυτής προς φορέα Γενικής Κυβέρνησης.

Οι λοιποί υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου με αναλυτικές εγγραφές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1101/2019 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., δεν υποβάλλουν τα παραπάνω στοιχεία της παρ. 1 (ετήσιο αρχείο).

Αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα που, για τον μήνα απόκτησής τους, υποχρεωτικά έπρεπε να υποβληθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1101/2019 απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. και δεν υποβλήθηκαν, υποβάλλονται μόνο με δήλωση (αρχική ή τροποποιητική) για τον μήνα αυτό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην τελευταία αυτή απόφαση. Οι αμοιβές αυτές δεν υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.

γ) Για τους κωδικούς εισοδημάτων του Παραρτήματος 3 που αφορούν το εισόδημα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα, υπάρχει υποχρέωση για υποβολή των στοιχείων της παρ. 1 (ετήσιο αρχείο) από τους:

i. Καταβάλλοντες πληρωμές μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων που δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου με αναλυτικές εγγραφές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1100/2019 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και φορείς Δημοσίου οι οποίοι έχουν την υποχρέωση υποβολής ετήσιου αρχείου, ακόμα και στις περιπτώσεις που έχουν υποβάλει δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενου φόρου με αναλυτικές εγγραφές για μερίσματα, τόκους και δικαιώματα,

ii. φορείς Δημοσίου και λοιπούς φορείς που εποπτεύονταν για οποιοδήποτε διάστημα εντός του 2023 από την ΕΑΠ για το διάστημα αυτό. Για το διάστημα εκείνο του 2023 που δεν ήταν ενταγμένοι στην ΕΑΠ, υποβάλλουν μόνο δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενου φόρου με αναλυτικές εγγραφές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1100/2019 απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.,

iii. καταβάλλοντες πληρωμές μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων για τις οποίες εκ του νόμου δεν προκύπτει φόρος προς απόδοση και οι οποίες δεν υποβλήθηκαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1100/2019 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., και ιδιαίτερα από τους καταβάλλοντες πληρωμές των κωδικών 2, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15, και 18 του Παραρτήματος 3,

iv. τον ΟΤΕ Α.Ε. για το σύνολο των κωδικών εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα του Παραρτήματος 3.

Για τα στοιχεία που αποστέλλονται μέσω ημεδαπού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος σε εφαρμογή της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1033/2014 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε., δεν υποβάλλεται ετήσιο αρχείο.

`Αρθρο 6
Πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις αποδοχής

1. Τα υποβαλλόμενα στοιχεία γίνονται αποδεκτά, εφόσον πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α) Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.

β) Οι δικαιούχοι όλων των εισοδημάτων καταχωρούνται υποχρεωτικά με τον Α.Φ.Μ. τους.

γ) Ο ΑΜΚΑ καταχωρείται υποχρεωτικά για τους μισθωτούς και συνταξιούχους. Προκειμένου για δικαιούχους αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και εισοδημάτων από μερίσματα Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, τόκους (εκτός των τόκων τραπεζικών καταθέσεων), δικαιώματα, ο ΑΜΚΑ καταχωρείται προαιρετικά.

2. Τα στοιχεία της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων που υποβάλλονται με διαφορετικό τρόπο από τον οριζόμενο στην παρούσα απόφαση, δεν παράγουν κανένα έννομο αποτέλεσμα.

3. Με την υποβολή του ηλεκτρονικού αρχείου δεν εξαντλείται η υποχρέωση των εργοδοτών - ασφαλιστικών φορέων σχετικά με τις βεβαιώσεις όλων των εισοδημάτων, αλλά απαιτείται η χορήγηση βεβαιώσεων προς τους δικαιούχους σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Ο χρόνος χορήγησης της βεβαίωσης είναι ο ίδιος με τον χρόνο υποχρέωσης υποβολής του ηλεκτρονικού αρχείου.

4. Όσον αφορά τον χρόνο διενέργειας παρακράτησης και απόδοσης φόρου και κατ΄ επέκταση, αποστολής του σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου για τις αμοιβές διοίκησης και τις αμοιβές για συμβουλευτικές και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες των διατάξεων της περ. δ΄ της παρ. 1 των άρθρων 62 και 64 του Ν. 4172/2013, καθώς και για τις αμοιβές για τα αγαθά που προμηθεύονται και για τις υπηρεσίες που λαμβάνουν οι φορείς Γενικής Κυβέρνησης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο υπό στοιχεία ΔΕΑΦ Β 1110696 ΕΞ 2016/18.7.2016 έγγραφο.

5. Κατά την υποβολή του ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων δεν αποστέλλονται:

i) Τα ποσά που καταβάλλονται σε μισθωτούς και αφορούν αποζημίωση εξόδων διαμονής και σίτισης, ημερήσια αποζημίωση, αποζημίωση εξόδων κίνησης (περ. α΄ και β΄ παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4172/2013), καθόσον τα ποσά αυτά καταβάλλονται προκειμένου να αποζημιωθεί ο υπάλληλος για τα έξοδα που πραγματοποίησε για λογαριασμό της υπηρεσίας του,

ii) η πρόσθετη μηνιαία αποζημίωση χρήσης και συντήρησης οχήματος της παρ. 7 του άρθρου 56 του Ν. 4611/2019 (Α΄ 73) που καταβάλλεται σε εργαζόμενους που απασχολούνται στη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων και οι οποίοι χρησιμοποιούν για την εκτέλεση της εργασίας τους μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα δικής τους ιδιοκτησίας, νομής ή κατοχής (ΔΕΑΦ Α 1152016 ΕΞ 2019/29.10.2019 έγγραφο),

iii) η ελεγκτική αποζημίωση που καταβάλλεται στους επιθεωρητές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που διενεργούν ελέγχους ( παρ. 1 του άρθρου 70 του Ν. 4647/2019 , Α΄ 204),

iv) τα έξοδα κίνησης που χορηγούνται στους προέδρους συμβουλίων δημοτικών κοινοτήτων και στους προέδρους δημοτικών κοινοτήτων ( άρθρο 80Α του Ν. 3852/2010 , Α΄ 87),

v) η αποζημίωση έναντι οδοιπορικών εξόδων που καταβάλλεται σε Εθνοφύλακες ( άρθρο 65 του Ν. 5018/2023 , Α΄25),

vi) οι αποζημιώσεις εξόδων κίνησης και εξόδων παράστασης που καταβάλλονται από την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών ( παρ. 1 του άρθρου 52 του Ν. 4871/2021 , Α΄ 246),

vii) το επίδομα που χορηγείται στους δικαστικούς λειτουργούς και στα μέλη του κυρίου προσωπικού του ΝΣΚ προκειμένου για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των υποθέσεων, καθώς και για την αντιστάθμιση δαπανών στις οποίες υποβάλλονται κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους και των καθηκόντων τους (άρθρο 30 και παρ. Α3 του άρθρου 33 του Ν. 3205/2003, Α΄ 297), όπως και η αποζημίωση εξόδων παράστασης που χορηγείται στους δικαιούχους δικαστικούς λειτουργούς και μέλη του κυρίου προσωπικού του ΝΣΚ (παρ. Α6 του άρθρου 30 και παρ. Α6 του άρθρου 33 Ν. 3205/2003),

viii) το Επίδομα Στέγασης που σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4472/2017 (Α΄ 74) θεσπίζεται από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για νοικοκυριά που διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία ή επιβαρύνονται με το κόστος εξυπηρέτησης στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας και το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόμου δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος,

ix) οι οικονομικές ενισχύσεις που δόθηκαν στα πλαίσια αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης, ενίσχυσης πληγέντων από φυσικές καταστροφές ή υλοποίησης προγραμμάτων για τη μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και στο πλαίσιο ενίσχυσης του εισοδήματος της οικογένειας και των νέων [ενδεικτικά, Market Pass άρθρου 115 του Ν. 5007/2022 (Α΄ 241)] και άρθρου 46 του Ν. 5045/2023 (Α΄ 136), ενίσχυση πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής του άρθρου 24Α Ν. 4797/2021 (Α΄ 66), Youth Pass άρθρου 47 του Ν. 5045/2023 (Α΄ 136), North Evia Pass 2023 άρθρου 56 του αυτού νόμου, Dentist Pass του άρθρου τρίτου του Ν. 5015/2023 (Α΄ 20), ενίσχυση για την κάλυψη εξόδων έκτακτου ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του άρθρου 27 του Ν. 5049/2023 (Α΄ 152)] προς κάλυψη συγκεκριμένων δαπανών.

6. Ομοίως δεν αποστέλλεται αρχείο, για τις περιπτώσεις των αναδρομικών που αφορούν αποβιώσαντες και τα οποία έχουν εισπραχθεί από τους κληρονόμους και όχι από τον αποβιώσαντα, καθώς τα ποσά αυτά δεν εμπίπτουν στην έννοια του εισοδήματος.

7. Ο ΟΠΕΚΑ δεν αποστέλλει αρχείο για τις ακόλουθες παροχές και υπηρεσίες που χορηγεί και διαχειρίζεται:

i) Έξοδα κηδείας της περ. γ΄ του άρθρου 4 του Ν. 4520/2018 (Α΄ 30),

ii) παροχές και υπηρεσίες του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας σύμφωνα με τον ν. 3050/2002 (περ. δ΄ του άρθρου 4 του Ν. 4520/2018),

iii) προνοιακές παροχές, οικονομικές και εισοδηματικές ενισχύσεις και κοινωνικές υπηρεσίες για την οικονομική στήριξη - ενίσχυση ειδικών και ευπαθών ομάδων (υποπερ. αα΄, ββ΄, γγ΄ της περ. στ΄ του άρθρου 4 του Ν. 4520/2018),

iv) παροχή της περ. θ΄ του άρθρου 4 του Ν. 4520/2018,

v) επίδομα ομογενών προσφύγων που χορηγείται βάσει των διατάξεων του ν.δ. 57/1973 (Α΄ 149) στο πλαίσιο παροχής προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας του οποίου η διαδικασία χορήγησης προβλέπεται από τις υπό στοιχεία Γ1α/οικ842/19.4.1988 (Β΄ 242), Π3οικ/603/23.2.1994 (Β΄ 148), Π3οικ.2091/6.6.1995 (Β΄ 537), Π3/οικ.3427/5.10.1995 (Β΄ 868) υπουργικές αποφάσεις (εκτός του μηνιαίου χρηματικού βοηθήματος),

vi) επίδομα γέννησης (άρθρο 1 του Ν. 4659/2020, Α΄ 21) που χορηγείται στους δικαιούχους και το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10, μεταξύ άλλων, απαλλάσσεται από κάθε φόρο και εισφορά και δεν προσμετράται στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό οικογενειακό εισόδημα.

8. Αμοιβές που καταβάλλονται σε αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρόνου αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος, καθώς και σε ξεναγούς που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 1545/1985 , επί του καθαρού ποσού των οποίων διενεργείται, από 14.6.2018, παρακράτηση φόρου με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) ( ΠΟΛ.1147/2018 εγκύκλιος), αποστέλλονται με τον κωδικό 1 του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

9. Οι αμοιβές της περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 4172/2013 που καταβάλλονται σε μέλη Δ.Σ. εταιρίας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, αποστέλλονται με το αρχείο εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συγκεκριμένα με τον κωδικό 5. Στις περιπτώσεις που διενεργείται παρακράτηση ασφαλιστικών εισφορών, ο υπόχρεος υποβολής ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων αποστέλλει τις ακαθάριστες αμοιβές και επιπλέον και τις κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών για να αφαιρεθούν από τις αμοιβές αυτές.

10. Με τον κωδικό 76 του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις αποστέλλονται:

i) Οι προνοιακές παροχές σε χρήμα που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ σε άτομα με αναπηρία και οι οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του Ν. 4611/2019 δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος (υποπερ. αα, ββ, γγ, δδ, εε, στστ, ζζ, ηη, θθ, ιι΄ της περ. ε΄ του άρθρου 4 του Ν. 4520/2018),

ii) οι προνοιακές παροχές που χορηγούνται σε ανασφάλιστους υπερήλικες (μηνιαία σύνταξη που χορηγείται σύμφωνα με τον ν. 1296/1982 και την περ. 5 της υποπαρ. ΙΑ6 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, και το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης του άρθρου 93 του Ν. 4387/2016 ), καθώς και

iii) το μηνιαίο χρηματικό βοήθημα (Επίδομα Ομογενών Προσφύγων) του Κεφαλαίου Γ΄ της υπό στοιχεία Γ1α/οικ. 842/19.4.1988 υπουργικής απόφασης, τα οποία ποσά των περ. ii) και iii), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4756/2020 (Α΄ 235), δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος και δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε φόρο και εισφορά.

Με τον κωδικό 76 αποστέλλονται αθροιστικά τα ποσά των ανωτέρω καταβαλλόμενων παροχών από τον ΟΠΕ-ΚΑ, εφόσον καταβλήθηκαν εντός του 2023 και είχαν περίοδο αναφοράς μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 81 του Ν. 4611/2019 και του άρθρου 18 του Ν. 4756/2020 , οπότε άλλαξε η φορολογική αντιμετώπιση των εν λόγω καταβαλλόμενων ποσών.

11. Με τους νέους κωδικούς 8 και 9 του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία αποστέλλονται οι αμοιβές των πληρωμάτων των πλοίων του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), που εμπίπτουν στην αυτοτελή φορολόγηση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 4172/2013 , ενώ οι αντίστοιχες αναδρομικές αμοιβές υποβάλλονται με τους νέους κωδικούς 84 και 85 του ίδιου αρχείου.

12. Με τον κωδικό 17 αποστέλλεται το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (άρθρο 235 Ν. 4389/2016, Α΄ 94) που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4520/2018 και αποστέλλεται το σύνολο των ποσών του εν λόγω εισοδήματος που αφορούν όλους τους μήνες του 2023, ανεξάρτητα από το πότε πραγματοποιήθηκε η καταβολή τους.

13. Με τον κωδικό 20 αποστέλλονται αναδρομικά εισοδήματα φορολογικών ετών 2019 και 2020 που προκύπτουν από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών από τον e-ΕΦΚΑ σε έμμισθους δικηγόρους, μισθωτούς μηχανικούς, υγειονομικούς και σε πρόσωπα υπαγόμενα στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016 (Α΄ 85), δυνάμει της εγκυκλίου του e-ΕΦΚΑ 65/15-12-2021. Οι εν λόγω επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών πραγματοποιούνται από τον e-ΕΦΚΑ, κατόπιν υποβολής σχετικής ηλεκτρονική αίτησης του μισθωτού (σχετ. το υπ΄ αρ. 180696/10.4.2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Εισφορών Μισθωτών του e-ΕΦΚΑ), ως εκ τούτου οι εργοδότες των ενδιαφερόμενων φυσικών προσώπων, καθώς δεν προβαίνουν σε καταβολή αναδρομικών εισοδημάτων δεν προβαίνουν σε αποστολή στοιχείων στην Φορολογική Διοίκηση για τις εν λόγω επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών.

14. Με τον κωδικό 39 αποστέλλεται το επίδομα παιδιού [ άρθρο 214 του Ν. 4512/2018 (Α΄ 5)] που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4520/2018, ενώ τα αναδρομικά ποσά του επιδόματος παιδιού αποστέλλονται με τον κωδικό 65 με αναγραφή του έτους/χρήσης που αυτά αφορούν. Με τον κωδικό 47 αποστέλλεται η οικονομική ενίσχυση αναδοχής άρθρου 12 του Ν. 4538/2018 (Α΄ 85), η οποία είναι αφορολόγητη.

15. Οι προσαυξήσεις ποσών που δόθηκαν με το άρθρο 118 του Ν. 5072/2023 (Α΄ 198) (προνοιακές παροχές ατόμων με αναπηρία, ποσά προς ανασφάλιστους υπερήλικες, ποσά σε δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος καθώς και σε δικαιούχους του επιδόματος παιδιού) αποστέλλονται με τον αντίστοιχο κωδικό των ποσών που προσαυξάνουν.

16. Με τον κωδικό 40 αποστέλλεται το εξωιδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε άτομα με αναπηρία, το οποίο από 1/1/2022 εξαιρείται από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις (περ. ιθ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4172/2013). Τυχόν καταβολές με περίοδο αναφοράς προ του 2022, αποστέλλονται με τον κωδικό 54 με αναγραφή του έτους/χρήσης που αυτά αφορούν, ενώ αναδρομικές καταβολές που πραγματοποιήθηκαν εντός του έτους 2023 με έτος αναφοράς το 2022, θα υποβληθούν αθροιστικά μαζί με τις καταβολές έτους 2023 με τον κωδικό 40.

17. Κατ΄ ανάλογη εφαρμογή με το σκεπτικό της υπ΄ αρ. 250/1996 γνωμοδότησης του ΝΣΚ που είχε γίνει δεκτή, τα εφάπαξ βοηθήματα που καταβάλλουν τα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων δυνάμεων στα παιδιά των ενεργών μετόχων τους ή μερισματούχων τους για τη δημιουργία ή την ενίσχυση της οικογενειακής ή της επαγγελματικής αυτοτέλειάς τους, δεν θεωρούνται εισόδημα, δεν υπόκεινται σε φόρο σύμφωνα με την περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4172/2013 και αποστέλλονται με τον κωδικό 38 του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Πλέον, με τον κωδικό αυτό αποστέλλονται μόνο τα εφάπαξ ποσά της περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4172/2013 και όχι τα ποσά της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4172/2013 (επίδομα αλλοδαπής), τα οποία δηλώνονται με βάση τα οριζόμενα στην παρ. 32.

18. Με τον κωδικό 42 αποστέλλονται, στο σύνολό τους, τα επιδόματα επικίνδυνης εργασίας και η ειδική αποζημίωση στους εκτελούντες διατεταγμένη υπηρεσία με αεροπορικά μέσα για παροχή Α΄ βοηθειών, τα οποία, κατά τις διατάξεις της περ. θ΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 1 του Ν. 4890/2022, εφόσον πρόκειται για εισοδήματα που αποκτώνται από 1/1/2022, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος σε ποσοστό 100%. Με τον κωδικό 42 αποστέλλεται και το 65% της πτητικής αποζημίωσης των πιλότων της πολιτικής αεροπορίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

19. Με τον νέο κωδικό 83 του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις αποστέλλονται:

i) Η αποζημίωση που καταβάλλεται στα μέλη των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών του άρθρου 5 του Ν. 4375/2016 (Α΄ 51), η οποία φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 15% και εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης των δικαιούχων, επί της οποίας διενεργείται παρακράτηση φόρου με τον ως άνω συντελεστή, βάσει των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 4690/2020 (Α΄ 104),

ii) οι απολαβές, οι παροχές και οι λοιπές αμοιβές που καταβάλλονται από την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 52 του Ν. 4871/2021 (Α΄ 246) και σχετίζονται με την εισαγωγή και κατάρτιση των εκπαιδευομένων και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών, οι οποίες φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 15%, με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης των δικαιούχων και υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου με τον ίδιο συντελεστή,

iii) οι αμοιβές των πρώην δικαστικών λειτουργών και των μελών του κυρίου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, όπως και του Γενικού Προϊσταμένου που συμμετέχουν στις Επιτροπές Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 4714/2020 (Α΄ 148) οι οποίες φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 15% και εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.

Τυχόν αναδρομικά ποσά, των ανωτέρω περιπτώσεων, που καταβλήθηκαν εντός του 2023 και αφορούσαν το 2022 ή και προηγούμενα φορολογικά έτη αποστέλλονται με τον κωδικό 50 του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις, αναγράφοντας την σχετική διάταξη.

20. Με τον κωδικό 47 του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις αποστέλλεται η πρόσθετη αποζημίωση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που μετακινείται για τις ανάγκες αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 (άρθρο 170 του Ν. 4759/2020, Α΄ 141), η οποία είναι αφορολόγητη.

21. Με τον κωδικό 47 αποστέλλονται οι ανταποδοτικές υποτροφίες της παρ. 11 του άρθρου 237 και της παρ. 2 του άρθρου 283 του Ν. 4957/2022 (Α΄ 141) για την παροχή ερευνητικού, επιστημονικού, διοικητικού, τεχνικού και λοιπού υποστηρικτικού έργου των δραστηριοτήτων των ΑΕΙ και ερευνητικών/τεχνολογικών φορέων, καθώς αυτές δεν υπόκεινται σε φόρο. Ειδικά, οι υποτροφίες αριστείας και τα βραβεία που χορηγούν ΑΕΙ σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 237 και την παρ. 1 του άρθρου 283 του Ν. 4957/2022, καθώς και τα χορηγούμενα ποσά σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 24 του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83), τα οποία δεν αποτελούν εισόδημα, αποστέλλονται με το κωδικό 80.

22. Με τον κωδικό 50 αποστέλλονται τα ποσά των επιδοτήσεων που καταβλήθηκαν αναδρομικά προς εργαζομένους στα πλαίσια του προγράμματος «Πρώτο ένσημο», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 4941/2022 (Α΄ 113) με συμπλήρωση του έτους που αυτά αφορούν.

23. Με τον κωδικό 47, η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου (Βlack Sea Trade and Development Bank) δύναται να αποστέλλει τους μισθούς/αποδοχές που καταβάλλει στους απασχολούμενους σε αυτήν βάσει των διατάξεων της Ιδρυτικής της Συμφωνίας που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2380/1996 (Α΄ 38).

24. Με τον κωδικό 55 αποστέλλονται τα αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΓΕΝΕ με αναγραφή του έτους χρήσης που αυτά αφορούν.

25. Με τον κωδικό 56 αποστέλλονται οι αμοιβές που καταβάλλονται σε απασχολούμενους - εποχιακά εργαζόμενους, για χρονικό διάστημα μέχρι 150 ημέρες ετησίως, σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις μεταποίησης, τυποποίησης προϊόντων και υπάγονται στην ασφάλιση ΕΦΚΑ - ΟΓΑ.

26. Με τον κωδικό 57 αποστέλλονται οι αμοιβές που καταβάλλονται για περιστασιακή απασχόληση στα μέλη αγροτικών ή γυναικείων συνεταιρισμών τα οποία υπάγονται στην ασφάλιση ΕΦΚΑ - ΟΓΑ.

27. Με τον κωδικό 58 αποστέλλονται οι αμοιβές που καταβάλλονται κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της περ. θ΄ της παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν. 4172/2013, ήτοι ποσοστό έως 35% των κερδών προ φόρων, από τους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (όπως αυτοί είναι εγγεγραμμένοι στο αντίστοιχο Μητρώο που τηρείται από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας) στους εργαζομένους τους και οι οποίες εντάσσονται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία. Χρόνος κτήσης των εισοδημάτων αυτών θεωρείται ο χρόνος λήψης της απόφασης για την καταβολή αυτών των αμοιβών από την ετήσια γενική συνέλευση.

28. Με τον κωδικό 59 αποστέλλονται οι έκτακτες εφάπαξ οικονομικές ενισχύσεις ευάλωτων προσώπων που δόθηκαν τον Δεκέμβριο του 2023 (παρ. 1, 2 και 5 άρθρου 118 του Ν. 5072/2023, Α΄ 198), οι οποίες είναι αφορολόγητες και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Με τον ίδιο κωδικό αποστέλλεται και η εφάπαξ χρηματική παροχή που καταβάλλεται από τη ΔΥΠΑ σε πρόσωπα που καταρτίζουν Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης ύψους 300 ευρώ [παρ. 4 άρθρο 17 του Ν. 4921/2022 (Α΄ 75)]. Επίσης, με τον ίδιο κωδικό αποστέλλονται και τυχόν καταβολές στο έτος 2023 της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης μακροχρόνια ανέργων από τη ΔΥΠΑ, ανεξάρτητα από το έτος αναφοράς αυτών [παρ. 1 άρθρου 74 του Ν. 3746/2009 (Α΄ 27), υπ΄ αρ. 120578/2022, (Β΄ 6331) κοινή υπουργική απόφαση].

29. Με τον κωδικό 60 αποστέλλονται τα επιδόματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης και αναζήτησης εργασίας στα πλαίσια δράσεων συμβουλευτικής που καταβλήθηκαν σε ανέργους μέσα στο έτος 2023, τα οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 30 του Ν. 4144/2013 (Α΄ 88) όπως αυτό διαμορφώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 64 του Ν. 4756/2020 και βάσει των όσων διευκρινίσθηκαν και με την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1124/2018 εγκύκλιο, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

30. Για λόγους καλύτερης διαχείρισης και αντιμετώπισης των διαφόρων εισοδημάτων και επιδομάτων που χορηγούνται από διάφορους φορείς και χρήζουν ειδικής φορολογικής μεταχείρισης, στον Πίνακα κωδικοποίησης εισοδήματος μισθωτής εργασίας, συντάξεων και λοιπών εισοδημάτων πλην επιχειρηματικής δραστηριότητας, δεν υφίσταται ο όρος «επιδόματα» στο λεκτικό των κωδικών 47, 50 και 51 και υπάρχει ο κωδικός 61 που αφορά «Επιδόματα αυτοτελώς φορολογούμενα ή απαλλασσόμενα» και οι κωδικοί 63 και 64 για τα αναδρομικά ποσά των επιδομάτων που απαλλάσσονταν του φόρου ή/και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α, αντίστοιχα, με αναγραφή του έτους/ χρήσης που αυτά αφορούν. Ενδεικτικά, με τον κωδικό 61 αποστέλλονται οι παροχές που καταβάλλονται από την ΔΥΠΑ, οι οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4756/2020, μεταξύ άλλων, απαλλάσσονται από φόρους και εισφορές. Οι παροχές αυτές καταβάλλονται από την ΔΥΠΑ, δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 27 του ν.δ. 2961/1954 (Α΄ 197), όπως ισχύει (παροχή λόγω καταγγελίας σχέσης εργασίας ή αποχής του μισθωτού λόγω επίσχεσης ή όταν ο εργοδότης θέτει τους μισθωτούς σε διαθεσιμότητα), του άρθρου 16 του Ν. 1836/1989 (Α΄ 79) (παροχή λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη), του άρθρου 22 του Ν. 1836/1989 (ειδικό εποχιακό βοήθημα), του άρθρου 142 του Ν. 3655/2008 (Α΄ 58) (ειδική παροχή προστασίας μητρότητας), της υποπερ. εε΄ της περ. β΄ της παρ. 6 του άρθρου 34 του Ν. 4144/2013 (παροχές που καλύπτουν δαπάνες για κοινωνικούς σκοπούς).

31. Με τον κωδικό 64 αποστέλλονται τα ποσά του επιδόματος ιατρών ειδικότητας αναισθησιολογίας (άρθρο 32 του Ν. 4816/2021, Α΄ 118), που καταβλήθηκαν αναδρομικά μέχρι 31/3/2023 και αφορούσαν σε μήνες άσκησης στην ειδικότητα της αναισθησιολογίας πριν από την 1η/1/2023 (παρ. 11 Γ. του άρθρου 54 του Ν. 4999/2022, Α΄ 225).

32. Με τον κωδικό 75 αποστέλλονται το επίδομα αλλοδαπής της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν 4172/2013, καθώς και άλλα ποσά που δεν μειώνουν τις δαπάνες των άρθρων 31 και 32 του Ν. 4172/2013.

33. Με τον κωδικό 51, με αναγραφή του έτους στο οποίο αφορούν και της σχετικής διάταξης, αποστέλλονται τυχόν αναδρομικές καταβολές της έκτακτης αποζημίωσης σε δικαιούχους της παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν. 4690/2020 (Α΄ 104) και του άρθρου 43 του Ν. 4778/2021 (Α΄ 26) (εποχικά εργαζόμενοι του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου) η οποία απαλλασσόταν από κάθε φόρο και εισφορά (συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Ν. 4172/2013) που πραγματοποιήθηκαν το έτος 2023.

34. Με τον κωδικό 77 αποστέλλεται η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση συνταξιούχων του άρθρου 3 του Ν. 5045/2023, καθώς και η έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των συνταξιούχων του άρθρου 123 του Ν. 5078/2023 (Α΄ 211), οι οποίες είναι αφορολόγητες και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

35. Με τον κωδικό 78 αποστέλλονται οι αποζημιώσεις ειδικού σκοπού που χορηγήθηκαν σε εργαζόμενους στα πλαίσια αντιμετώπισης των συνεπειών που επέφεραν έκτακτα γεγονότα (φυσικές καταστροφές, ενεργειακή κρίση, πόλεμος στην Ουκρανία) και εφόσον αυτές καταβλήθηκαν εντός του έτους 2023, ανεξαρτήτως του έτους στο οποίο ανάγονται. Ενδεικτικά, με τον κωδικό αυτό αποστέλλονται οι κάτωθι αποζημιώσεις οι οποίες, μεταξύ άλλων, είναι αφορολόγητες και δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε εισφορά:

i) Έκτακτη οικονομική ενίσχυση ως αποζημίωση ειδικού σκοπού του άρθρου δέκατου τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (κυρωθείσα με το άρθρο 3 του Ν. 4682/2020, Α΄ 76) εργαζομένων σε επιχειρήσεις πληγείσες από πυρκαγιές ή άλλες φυσικές καταστροφές (άρθρο 6Α του Ν. 4797/2021, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 70 του Ν. 5045/2023, Α΄ 136),

ii) έκτακτη οικονομική ενίσχυση ως αποζημίωση ειδικού σκοπού του άρθρου 79 του Ν. 4949/2022 (Α΄ 126), καθώς και το επίδομα εορτών Πάσχα 2023 του άρθρου 92 του Ν. 5018/2023 εργαζομένων στον κλάδο γουνοποιίας, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν σε αναστολή,

iii) έκτακτη οικονομική ενίσχυση ως αποζημίωση ειδικού σκοπού του άρθρου 48 του ν. 4997/2022 (Α΄ 219) εργαζομένων σε επιχειρήσεις των περιοχών της Περιφέρειας Κρήτης που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 15ης.10.2022.

Με τον ίδιο κωδικό αποστέλλεται και η έκτακτη και τακτική οικονομική ενίσχυση πληγέντων από φυσικές καταστροφές του άρθρου 73 του Ν. 5043/2023 (Α΄ 91), η οποία είναι αφορολόγητη, δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

36. Λόγω της κατάργησης, από 1.1.2017 και μετά, της έκπτωσης από το φορολογητέο ποσό της βουλευτικής αποζημίωσης των δαπανών άσκησης του λειτουργήματος του βουλευτή (άρθρο 71 του Ν. 4472/2017), οι υπόχρεοι υποβολής ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων δεν θα εφαρμόσουν τα όσα είχαν οριστεί στην υπό στοιχεία ΠΟΛ.1025/2017 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. περί συμπλήρωσης του κωδικού 47 με το ποσό της μείωσης του 25%. Η κατάργηση της έκπτωσης αυτής ισχύει και για τους εν ενεργεία και συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς και λειτουργούς του ΝΣΚ καθώς και για τα μέλη των οικογενειών των αποβιωσάντων δικαστικών λειτουργών και λειτουργών του ΝΣΚ τα οποία συνταξιοδοτούνται κατά μεταβίβαση (σχετ. η ΠΟΛ.1112/2017 εγκύκλιος).

37. Με τον κωδικό 79 του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις αποστέλλεται η μηνιαία ισόβια τιμητική παροχή στους Έλληνες οπλίτες λόγω συμμετοχής τους στα γεγονότα της Κύπρου τα έτη 1964, 1967 και 1974, που σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 4714/2020 είναι αφορολόγητη, και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά κριτήρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Ο κωδικός 79 χρησιμοποιείται μόνο για καταβολές ποσών με περίοδο αναφοράς το 2023 οι οποίες πραγματοποιήθηκαν εντός του έτους 2023. Τυχόν καταβολές αναδρομικών ποσών με περιόδους αναφοράς τα έτη 2020 έως και 2022 αποστέλλονται με τον κωδικό 51 με υποχρεωτική αναγραφή του έτους που αφορούν και της σχετικής διάταξης. Με τον κωδικό 79 αποστέλλεται και η ειδική σύνταξη των παθόντων και των οικογενειών όσων απεβίωσαν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, η οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 5039/2023 (Α΄ 83) είναι αφορολόγητη και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά κριτήρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

38. Με το νέο κωδικό 82 του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις αποστέλλονται τα αναδρομικά ποσά, τα οποία προκύπτουν από την 1.1.2021, μετά την κατάργηση των μειώσεων που είχαν επιβληθεί, σύμφωνα με την υποπαρ. Β.3 της παρ. Β΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) και κατέβαλαν στους μερισματούχους τους, τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και οι Ειδικοί Κλάδοι Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού, Ναυ­τικού και Αεροπορίας, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 34 του Ν. 5018/2023, εντός του 2023. Τα εν λόγω ποσά, σύμφωνα με το τέταρτο και το πέμπτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 60 του Ν. 4172/2013, φορολογούνται στο έτος καταβολής τους και διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), με την οποία και εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα εισοδήματα αυτά.

39. Στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών από επιχειρηματική δραστηριότητα προς την Ιερά Κοινότητα, τις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους και τα εξαρτήματα αυτών, αποστέλλεται ηλεκτρονικό αρχείο βεβαιώσεων σύμφωνα με τον Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, καθόσον με τις διατάξεις της παρ. 4γ του άρθρου 99 του Ν.4446/2016 καταργήθηκε η δυνατότητα αυτοαπόδοσης του φόρου από τον λήπτη της πληρωμής, η οποία προβλεπόταν από τις προϊσχύουσες διατάξεις [δεύτερη παράγραφος του άρθρου 61 του Ν. 4172/2013 (εκ παραδρομής αναφερόμενης στον νόμο ως δεύτερο εδάφιο), η οποία είχε προστεθεί με την περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 22 του Ν. 4283/2014] και πλέον, τα ως άνω πρόσωπα υποχρεούνται να παρακρατούν φόρο στις πληρωμές που διενεργούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 62 και 64 του Ν. 4172/2013, όπως εξάλλου ισχύει και για τα λοιπά νομικά πρόσωπα και κατά περίπτωση τις νομικές οντότητες, με βάση τον ν. 4172/2013 (ΚΦΕ).

Στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών από μισθωτή εργασία προς τα ίδια ως άνω πρόσωπα, αποστέλλεται επίσης ηλεκτρονικό αρχείο βεβαιώσεων σύμφωνα με τον Πίνακα κωδικοποίησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία χωρίς αναγραφή παρακρατηθέντος φόρου καθόσον με τις διατάξεις των παρ. 4α και 4β του άρθρου 99 του Ν. 4446/2016 (οι οποίες κατάργησαν το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 59 του Ν. 4172/2013 όπως αυτό είχε προστεθεί με την περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 22 του Ν. 4283/2014 και προσέθεσαν νέα παρ. 7 στο τέλος του άρθρου 60 του Ν. 4172/2013 αντίστοιχα) στο ανωτέρω εισόδημα από μισθωτή εργασία δεν διενεργείται ούτε αυτοαπόδοση του φόρου από τον λήπτη της πληρωμής ούτε παρακράτηση και απόδοση του φόρου από τον καταβάλλοντα την πληρωμή. Εάν εκ παραδρομής παρακρατήθηκε φόρος εισοδήματος από μισθωτή εργασία από τον καταβάλλοντα την πληρωμή, οι υπόχρεοι υποβολής αποστέλλουν ηλεκτρονικό αρχείο βεβαιώσεων, αναγράφοντας στην περίπτωση αυτή το ποσό του παρακρατηθέντος φόρου.

40. Σε περιπτώσεις αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, είτε αποδοχών, είτε συντάξεων, τα οποία αφορούν το φορολογικό έτος 2023 και εφόσον τα ποσά έχουν επιστραφεί πλήρως από τον φορολογούμενο, οι φορείς που έχουν ενταχθεί και καταβάλλουν αμοιβές μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ), καθώς και η ΗΔΙΚΑ, για όσα ταμεία εποπτεύει, είναι υπόχρεοι σε υποβολή ηλεκτρονικού αρχείου. Δεδομένου ότι στις περιπτώσεις αυτές καλούνται οι φορολογούμενοι να επιστρέψουν τα πληρωτέα ποσά, με τα οποία πιστώθηκαν σύμφωνα με τις καταστάσεις μισθοδοσίας ή συντάξεων συν τον φόρο που παρακρατήθηκε και αποδόθηκε, οι ανωτέρω υπόχρεοι υποβολής ηλεκτρονικού αρχείου, αποστέλλουν ως καθαρές φορολογητέες αποδοχές ή συντάξεις τις νέες αποδοχές ή συντάξεις που προκύπτουν, αφού πρώτα αφαιρέσουν από τις αρχικές καθαρές (προ φόρου) την ανωτέρω επιστροφή (πληρωτέο συν φόρο). Ο παρακρατηθείς φόρος αποστέλλεται όπως αυτός παρακρατήθηκε και αποδόθηκε πριν την επιστροφή, καθόσον αυτός συμψηφίζεται κατά την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2023. Στην περίπτωση που η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων αφορά τα φορολογικά έτη 2022 και προηγούμενα, δεν αποστέλλεται ηλεκτρονικό αρχείο για τις περιπτώσεις αυτές, αλλά χορηγούνται νέες βεβαιώσεις σε έντυπη μορφή για τα έτη αυτά, οι οποίες αποτυπώνουν σύμφωνα με τα ανωτέρω την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Από τις τελευταίες αυτές περιπτώσεις εξαιρείται η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών συντάξεων μέσω ΗΔΙΚΑ που αφορούν τα φορολογικά έτη 2017 έως και 2022, για τα οποία αποστέλλεται διορθωμένο ηλεκτρονικό αρχείο.

41. Οι υπόχρεοι υποβολής ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων αποστέλλουν τις αμοιβές που εντάσσονται στην περ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 4172/2013 συμπληρώνοντας τον κωδικό 1 του Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα.

42. Για την εφαρμογή των διατάξεων των τεσσάρων τελευταίων εδαφίων της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 και όσον αφορά την υποβολή του ηλεκτρονικού αρχείου της περίπτωσης αυτής, κατά την κωδικοποίηση του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, ο κωδικός 2 συμπληρώνεται από τον κύριο του έργου, ενώ ο κωδικός 14 συμπληρώνεται από τον αρχικό ανάδοχο.

Ο αρχικός ανάδοχος καταχωρεί το ποσό της ακαθάριστης αμοιβής και τον φόρο, που παρακρατήθηκε από τον κύριο του έργου, ο οποίος συμψηφίζεται με τον αναλογούντα φόρο της κατασκευάστριας εταιρείας ή κοινοπραξίας βάσει βεβαιώσεων που χορηγεί σε αυτές σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπόψη διατάξεις. Στη συνέχεια, ο αρχικός ανάδοχος (νομικό πρόσωπο, νομική οντότητα που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα) θα πρέπει να διαγράψει κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός του τον ως άνω παρακρατηθέντα από τον κύριο του έργου φόρο από τους αντίστοιχους κωδικούς των παρακρατηθέντων φόρων.

43. Στην περίπτωση κατά την οποία ένα νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα (εντολέας) συμβάλλεται με έτερο νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που ενεργεί ως αντιπρόσωπος του πρώτου, ώστε να πραγματοποιεί πωλήσεις αγαθών για λογαριασμό του σε φορέα Γενικής Κυβέρνησης, ο φορέας Γενικής Κυβέρνησης καταχωρεί στους κωδικούς 3 και 4 του Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα το ποσό της ακαθάριστης αμοιβής και τον φόρο που παρακρατήθηκε στο όνομα του αντιπροσώπου (λήπτη) όταν αφορά σε αγαθά των περιπτώσεων αα΄ και ββ΄ της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, κατά περίπτωση.

Ο αντιπρόσωπος καταχωρεί στον κωδικό 14 του Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα όταν αφορά σε αγαθά των περιπτώσεων αα΄ και ββ΄ της παρ. 2 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013, αντίστοιχα, το ποσό της ακαθάριστης αμοιβής και τον φόρο που παρακρατήθηκε από τον φορέα Γενικής Κυβέρνησης, ο οποίος συμψηφίζεται με τον αναλογούντα φόρο του εντολέα (δικαιούχου) με βάση την βεβαίωση που χορηγείται από τους υπόχρεους της υποπερ. v. της περ. β΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή, ο αντιπρόσωπος, κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός του, θα πρέπει να διαγράψει από τους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου της δήλωσης τον φόρο που παρακρατήθηκε από τον φορέα Γενικής Κυβέρνησης.

44. Οι φορείς Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίοι προμηθεύονται βιβλία από συγγραφείς, δημοσίους ή ιδιωτικούς υπαλλήλους (μη υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων, οι οποίοι εκδίδουν με δικά τους έξοδα βιβλία και στη συνέχεια τα διαθέτουν έναντι αμοιβής), αποστέλλουν τις αμοιβές που προέρχονται από την πώληση βιβλίων και τις οποίες καταβάλουν στα εν λόγω φυσικά πρόσωπα συμπληρώνοντας τον κωδικό 6 του Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα. Στις περιπτώσεις αυτές, κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής, οι φορείς Γενικής Κυβέρνησης υποχρεούνται να παρακρατούν φόρο με συντελεστή 4% σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. ββ΄ της παρ. 2 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013.

Επισημαίνεται ότι για τις αμοιβές με τίτλο κτήσης που αποτελούν για τους δικαιούχους, φυσικά πρόσωπα, εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς έναρξη εργασιών και οι οποίες αποστέλλονται με τον κωδικό 6 του Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, οι υπόχρεοι υποβολής ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων αποστέλλουν τις ακαθάριστες αμοιβές και επιπλέον τις ασφαλιστικές κρατήσεις ΕΦΚΑ, που επιβλήθηκαν, για να αφαιρεθούν από τις αμοιβές αυτές.

45. Στον Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα ο κωδικός 15 αφορά ακαθάριστα έσοδα ιατρών του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ, τα οποία καταβάλλονται στο έτος 2023 και αφορούν υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε προηγούμενα έτη. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπό στοιχεία ΠΟΛ.1178/2017 εγκύκλιο, τα εισοδήματα που αντιστοιχούν σε υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στα φορολογικά έτη 2014, έως και 2022 φορολογούνται στα έτη αυτά και συνεπώς υπάρχει υποχρέωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης από τους δικαιούχους στα έτη αυτά. Οι τροποποιητικές δηλώσεις υποβάλλονται μόνο για τα έτη αυτά και όχι για προγενέστερα, καθόσον τα εν λόγω εισοδήματα των ιατρών του ΕΣΥ που καταβλήθηκαν στο φορολογικό έτος 2023 και αφορούν υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στα οικονομικά έτη 2014 και προηγούμενα (χρήσεις ετών 2013 και προηγούμενες) φορολογούνται συνολικά στο έτος είσπραξης, ήτοι στο φορολογικό έτος 2023. Οι εν λόγω αμοιβές, που φορολογούνται στο φορολογικό έτος 2023, αποστέλλονται με τον κωδικό 6 του αρχείου εισοδημάτων από επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο φόρος 20% που παρακρατείται επί του συνόλου των ακαθαρίστων αμοιβών που καταβάλλονται, ανεξάρτητα από τα οικονομικά ή φορολογικά έτη που παρασχέθηκαν οι εν λόγω υπηρεσίες των ιατρών του ΕΣΥ, εκπίπτει από τον φόρο, που αναλογεί στο εισόδημα που αποκτούν οι εν λόγω ιατροί, κατά το φορολογικό έτος μέσα στο οποίο έγινε η καταβολή ή έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής, ήτοι στο φορολογικό έτος 2023.

46. Ο κωδικός 16 στον Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, αφορά αμοιβές που καταβάλει ο e-ΕΦΚΑ σε δικαιούχους εξαιτίας της συμμετοχής τους σε επιτροπές - συνεδριάσεις του ΕΦΚΑ και οι οποίες βάσει της υπό στοιχεία Φ10042/οικ.13567/329/8.06.2018 εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης δεν εισφοροδοτούνται.

47. Με τον κωδικό 18 στον Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, αποστέλλονται αμοιβές και οικονομικές ενισχύσεις, που χορηγήθηκαν σε επιτηδευματίες στο πλαίσιο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών, οι οποίες, μεταξύ άλλων, είναι απαλλασσόμενες του φόρου. Ενδεικτικά, με τον κωδικό αυτό αποστέλλεται η αποζημίωση πιστοποιημένων επαγγελματιών που συμπράττουν στην απονομή συνταξιοδοτικών παροχών του e-ΕΦΚΑ [άρθρο 255 του ν. 4798/2021 (Α΄ 68) και υπ΄ αρ. 67154/2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 4245)].

48. Με τον κωδικό 19 στον Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, αποστέλλονται οικονομικές ενισχύσεις και αμοιβές που είναι απαλλασσόμενες του φόρου, δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά κριτήρια για την καταβολή άλλων παροχών και χορηγήθηκαν σε επιτηδευματίες στο πλαίσιο αντιμετώπισης έκτακτων γεγονότων (φυσικές καταστροφές, πόλεμος στην Ουκρανία). Ενδεικτικά, με τον κωδικό αυτό αποστέλλονται:

i) Οι οικονομικές ενισχύσεις στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ δράσεων, σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 4864/2021 (Α΄ 237) (επιχειρήσεις λογιστικών, φορολογικών υπηρεσιών) και το άρθρο 9 του Ν. 4890/2022 (επιχειρήσεις ψυχαγωγίας, εκδηλώσεων, γυμναστηρίων και σχολών χορού, πληγείσες από φυσικές καταστροφές επιχειρήσεις), η οποία δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα,

ii) οι οικονομικές ενισχύσεις (επιχορήγηση) του άρθρου 68 του Ν. 4949/2022 σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς και οι οικονομικές ενισχύσεις του άρθρου 122 του Ν.5043/2023 σε επιχειρήσεις του κλάδου γούνας που επιχορηγούνται για τον ίδιο λόγο,

iii) η αμοιβή ιδιωτών ιατρών, με έκδοση Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών, που συνεργάζονται με δημόσια νοσοκομεία της παρ. 1 του δέκατου τέταρτου άρθρου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (κυρωθείσα με το άρθρο 1του Ν. 4690/2020),η οποία δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα και εφόσον αυτή καταβλήθηκε εντός του έτους 2023 έχοντας περίοδο αναφοράς μόνο το έτος αυτό.

49. Οι κωδικοί 18 και 19 του Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αποστολή καταβολών που διενεργήθηκαν εντός του 2023 και είχαν περίοδο αναφοράς το έτος αυτό.

50. Όσον αφορά στα ατομικά ασφαλιστήρια συμβόλαια, όπου ο φορολογούμενος καταβάλλει από μόνος του τα ασφάλιστρα, το εισόδημα που προκύπτει είναι μόνο το ποσό που αναλογεί στην υπεραπόδοση των μαθηματικών αποθεματικών, το οποίο αποτελεί μέρισμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 36 του Ν. 4172/2013 (σχετ. η υπό στοιχεία ΠΟΛ.1042/2015 εγκύκλιος). Για το ποσό αυτό υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 62 και της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013, του οποίου το ποσοστό ανέρχεται σε 5% για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2023. Συνεπώς, τα ποσά αυτά αποστέλλονται με τον κωδικό 1 του αρχείου εισοδήματος από μερίσματα -τόκους - δικαιώματα.

51. Όσον αφορά στα μερίσματα, ο χρόνος απόκτησης αυτών προβλέπεται στην υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1223/2015 εγκύκλιο και συνεπώς στα εισοδήματα από μερίσματα με τον κωδικό 1 του Παραρτήματος 3 - Μερίσματα (προ φόρου) νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών με διπλογραφικά βιβλία - δεν περιλαμβάνονται τα προμερίσματα ΑΕ, καθώς και οι προσωρινές απολήψεις ΕΠΕ και ΙΚΕ που καταβλήθηκαν εντός 2023, καθόσον αυτά αποτελούν εισόδημα του φορολογικού έτους 2024.

52. Στα μερίσματα με τον κωδικό 1 του Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα αναγράφονται και οι αμοιβές, που καταβάλλονται με οποιαδήποτε μορφή σε μέλη Δ.Σ., διαχειριστές και εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, από τα κέρδη του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας (ΠΟΛ 1042/2015 εγκύκλιος).

53. Στα μερίσματα με τον κωδικό 2 - Μερίσματα νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών με απλογραφικά βιβλία- δεν συμπληρώνεται φόρος, διότι δεν παρακρατείται, αφού τα εισοδήματα αυτά δεν φορολογούνται. Ο κωδικός αυτός συμπληρώνεται μόνο όταν ο δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο.

54. Στα εισοδήματα από τόκους με τον κωδικό 3 του Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα αποστέλλονται τόκοι (προ φόρου) λοιπών φορέων, όπως ενδεικτικά οι τόκοι από δικαστικές αποφάσεις. Αντίθετα, δεν αποστέλλονται οι τόκοι που υπάγονται σε φόρο και αποστέλλονται μέσω ημεδαπού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος σε εφαρμογή της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1033/2014 απόφασης καθώς και οι τόκοι για τους οποίους έχει παρακρατηθεί και αποδοθεί ο αναλογών φόρος με αναλυτικές εγγραφές βάσει της υπό στοιχεία Α. 1100/2019 απόφασης.

55. Ο κωδικός 5 του Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα συμπληρώνεται μόνο όταν ο δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο και αφορά σε μερίσματα που απαλλάσσονται του φόρου, όπως μερίσματα από ημεδαπές πλοιοκτήτριες εταιρίες ή ναυλώτριες εταιρίες γυμνών πλοίων ή μισθώτριες εταιρίες πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση με πλοία πρώτης κατηγορίας σημαίας Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. πλην της ελληνικής, ή από ημεδαπές εταιρίες φορέων εμπορικής εκμετάλλευσης πλοίων πρώτης κατηγορίας που δεν υπάγονται στο νέο Συνυποσχετικό Οικειοθελούς Παροχής αόριστης χρονικής διάρκειας που υπογράφτηκε ανάμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο και τη ναυτιλιακή κοινότητα που κυρώθηκε με το άρθρο 56 του Ν. 4607/2019 (Α΄ 65), όπως τροποποιήθηκε με την Πρόσθετη Πράξη του νέου Συνυποσχετικού, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 5000/2022 (Α΄ 226) ή από επιχειρήσεις εκμετάλλευσης πλοίων δεύτερης κατηγορίας με ελληνική σημαία και σημαία Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. Με τον ίδιο κωδικό αποστέλλονται και τα μερίσματα των ημεδαπών Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ή Ο.Σ.Ε.Κ.Α. λοιπών χωρών της Ε.Ε. και του ΕΟΧ/ΕΖΕΣ που απαλλάσσονται του φόρου, εφόσον καταβάλλονται σε φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας.

56. O κωδικός 6 του Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα αφορά τόκους που απαλλάσσονται του φόρου και συμπληρώνεται μόνο όταν ο δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο. Στα εισοδήματα με τον κωδικό αυτό δεν αποστέλλονται οι τόκοι ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, που είναι απαλλασσόμενοι του φόρου για φυσικά πρόσωπα και αποστέλλονται μέσω ημεδαπού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος σε εφαρμογή της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1033/2014.

57. Στα μερίσματα με τον κωδικό 7 - Μερίσματα (προ φόρου) Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων εισηγμένων σε αλλοδαπά Χρηματιστήρια, αναγράφονται τα μερίσματα των αλλοδαπών τίτλων, που διαπραγματεύονται σε αλλοδαπά χρηματιστήρια και καταβάλλονται σε ημεδαπά φυσικά πρόσωπα.

Το ηλεκτρονικό αρχείο με τα εισοδήματα αυτά υποβάλλεται από την εταιρία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ΑTHEXCSD), εφόσον πρόκειται για μερίσματα από αλλοδαπούς εισηγμένους τίτλους που τηρούνται ή παρακολουθούνται σε Ειδικό Λογαριασμό Αξιογράφων Πελάτη στο Σύστημα `Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.). Εφόσον πρόκειται για μερίσματα από αλλοδαπούς εισηγμένους τίτλους που τηρούνται ή παρακολουθούνται σε Λογαριασμούς Συμμετέχοντα για λογαριασμό πελατών του στο Σύστημα `Αυλων Τίτλων, καθώς επίσης αν πρόκειται για μερίσματα αλλοδαπών τίτλων των οποίων η διαχείριση γίνεται εκτός του Συστήματος `Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), το ηλεκτρονικό αρχείο υποβάλλεται από τις εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) και τα πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες θεματοφυλακής.

Με τον ίδιο κωδικό αποστέλλονται τα μερίσματα Ο.Σ.Ε.Κ.Α. χωρών εκτός Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ./ΕΖΕΣ. εφόσον καταβάλλονται σε φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας.

Στο πεδίο «Φόρος που παρακρατήθηκε» συμπληρώνεται ο φόρος που τυχόν παρακρατήθηκε στην αλλοδαπή, προκειμένου να αναγραφεί στην φορολογική δήλωση του δικαιούχου και να πιστωθεί από τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας και των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 4172/2013 (ΚΦΕ).

58. Στα μερίσματα με τον κωδικό 8 του Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα αποστέλλονται τα μερίσματα μετόχων Α.Ε. με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 3% ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν αμοιβές λόγω συμμετοχής τους στο Δ.Σ. Αφορά ποσά που διανέμονται από τα κέρδη μη εισηγμένων στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) Α.Ε. (ΑTHEXCSD) σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους, με συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον 3% και όχι μερίσματα άλλης μορφής Νομικών Προσώπων για τα οποία γίνεται η χρήση του κωδικού 1 του ίδιου αρχείου. Τα μερίσματα αυτά δεν θα σταλούν και με τον κωδικό 1 του ίδιου αρχείου. Ειδικά τα μερίσματα μετόχων Α.Ε. με ποσοστό συμμετοχής μικρότερο του 3% που είναι και μέλη Δ.Σ. αποστέλλονται με τον κωδικό 1 του Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα.

59. Με τον κωδικό 9 του Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα, αποστέλλονται οι αμοιβές μελών Δ.Σ. Α.Ε., που δεν συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο, οι οποίες προέρχονται από τα κέρδη της εταιρίας, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και συνιστούν εισόδημα από μερίσματα (ΠΟΛ.1042/2015 εγκύκλιος).

60. Με τον κωδικό 10 του Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα, αποστέλλονται τα μερίσματα ημεδαπών πλοιοκτητριών εταιριών ή ναυλωτριών εταιριών υπό γυμνή ναύλωση πλοίων ή μισθωτριών εταιριών πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση με ελληνική σημαία που υπάγονται στο νέο Συνυποσχετικό Οικειοθελούς Παροχής αόριστης χρονικής διάρκειας που υπογράφτηκε ανάμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο και τη ναυτιλιακή κοινότητα που κυρώθηκε με το άρθρο 56 του Ν.4607/2019, όπως τροποποιήθηκε με την Πρόσθετη Πράξη του νέου Συνυποσχετικού η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 5000/2022 (Α΄ 226) από 1/1/2022, για τα οποία καταβάλλεται, μέσω της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, οικειοθελής παροχή με συντελεστή 5%, με την οποία εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου από κάθε φόρο. Με τον ίδιο κωδικό αποστέλλονται τα μερίσματα αλλοδαπών και ημεδαπών πλοιοκτητριών εταιριών ή ναυλωτριών εταιριών υπό γυμνή ναύλωση πλοίων ή μισθωτριών εταιριών πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση με ελληνική και ξένη σημαία που εμπίπτουν στις ίδιες ως άνω διατάξεις (εισαχθέντα) ή απαλλάσσονται (μη εισαχθέντα) όταν τα μερίσματα αυτά καταβάλλονται από ημεδαπά ή αλλοδαπά γραφεία του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α΄ 77) που διαχειρίζονται τα πλοία τους.

61. Με τον κωδικό 11 του Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα, αποστέλλονται τα μερίσματα από ημεδαπές ναυλομεσιτικές εταιρείες της περ. β΄ της παρ. 5 του άρθρου 43 του Ν. 4111/2013 (Α΄ 18), καθώς και οι έκτακτες αμοιβές και τα ποσοστά (bonus) από τα κέρδη (πέραν των μισθών) που οι ημεδαπές εταιρίες του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 διανέμουν σε μέλη Δ.Σ. ή διευθυντές, στελέχη και υπαλλήλους τους. Οι δικαιούχοι των μερισμάτων για ποσά που καταβάλλονται ή πιστώνονται στα έτη 2023 και επόμενα, αποδίδουν οι ίδιοι τον φόρο με συντελεστή 5%, ενώ οι δικαιούχοι των εκτάκτων αμοιβών και των ποσοστών (bonus) πέραν των μισθών, εξακολουθούν να αποδίδουν τον φόρο με συντελεστή 10%, με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης του δικαιούχου από κάθε φόρο.

62. Με τον κωδικό 14 του Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα αποστέλλονται τα ποσά που αφορούν τους μετόχους εταιριών, που έχουν πραγματοποιήσει κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 71Β και την παρ. 1 του άρθρου 71Γ του Ν. 4172/2013. Σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1145/2018, με την καταβολή του φόρου 5% που προβλέπεται από τις διατάξεις αυτές, εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση από τον φόρο εισοδήματος της εταιρίας και των μετόχων. Με τον ίδιο κωδικό 14 του Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα αποστέλλονται τα ποσά που αφορούν τους μετόχους εταιριών που έχουν πραγματοποιήσει κεφαλαιοποίηση ή διανομή αφορολόγητων αποθεματικών της παρ. 6 του άρθρου 8 του Ν. 3299/2004 (Α΄ 261), μετά την παρέλευση δέκα ετών από τον χρόνο σχηματισμού τους. Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, με την καταβολή του οφειλόμενου φόρου από τα νομικά πρόσωπα εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των νομικών προσώπων και των μετόχων αυτών για τις εν λόγω κεφαλαιοποιήσεις ή διανομές αφορολόγητων αποθεματικών.

63. Με τον κωδικό 15 του Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα αποστέλλονται τα ποσά που αφορούν τους μετόχους εταιριών που έχουν πραγματοποιήσει κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 71Β του Ν. 4172/2013. Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 71Β του ν. 4172/2013 η κεφαλαιοποίηση αυτή δεν υπόκειται σε φόρο μερισμάτων λόγω διανομής.

64. Με τον κωδικό 18 του Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα αποστέλλονται τα μερίσματα που λαμβάνουν μέτοχοι/εταίροι των επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής από την εκμετάλλευση των πλοίων του άρθρου 57 του Ν. 4646/2019 (Α΄ 201), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 5000/2022. Τα μερίσματα αυτά φορολογούνται με τον συντελεστή φόρου μερισμάτων πέντε τοις εκατό (5%) της παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4172/2013. Ο φόρος προσδιορίζεται κατά τον χρόνο εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων των δικαιούχων των εισοδημάτων αυτών με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και εφαρμόζεται για μερίσματα που καταβάλλονται ή πιστώνονται στο έτος 2022 και επόμενα (άρθρο 49 του Ν. 5036/2023 (Α΄ 77).

65. Για τις ανάγκες προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος δεν υπάρχουν κρατήσεις από τα εισοδήματα του Παραρτήματος 3 (μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα), καθόσον με τις διατάξεις του ΚΦΕ δεν προβλέπονται ποσά που εκπίπτουν από τα εισοδήματα αυτής της κατηγορίας και οι ακαθάριστες αποδοχές ταυτίζονται με τις καθαρές. Η παρακράτηση φόρου στους τόκους γίνεται επί του ποσού των τόκων μόνο, μη συνυπολογιζομένου του τυχόν επιβαλλόμενου χαρτοσήμου.

66. Για καταβολή εισοδημάτων, που αφορούν σε μερίσματα νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τόκους (εκτός των τόκων τραπεζικών καταθέσεων) και δικαιώματα σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που δεν έχουν τη φορολογική κατοικία τους και δεν διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα δεν απαιτείται η αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων από τους υπόχρεους σε παρακράτηση φόρου, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4172/2013.

67. Για καταβολή εισοδημάτων που αφορούν σε μερίσματα νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τόκους (εκτός των τόκων τραπεζικών καταθέσεων) και δικαιώματα σε ημεδαπά νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες ή σε μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα αλλοδαπών νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, για τα οποία δεν προβλέπεται παρακράτηση φόρου, δεν απαιτείται η αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων από τους υπόχρεους σε παρακράτηση φόρου, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4172/2013. Η υποβολή ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων από τους υπόχρεους σε παρακράτηση φόρου δεν απαιτείται, επίσης, για την καταβολή εισοδημάτων που αφορούν σε μερίσματα νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και τόκους, για τα οποία με την παρακράτηση του φόρου επέρχεται εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης του δικαιούχου ημεδαπού νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.

68. Δεν απαιτείται η αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων για τα κεφαλαιακά κέρδη, που προκύπτουν από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (SWAP) στο πλαίσιο του προγράμματος διαχείρισης των υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου, κατ΄ εφαρμογή της υπ΄ αρ. 1332/15.11.2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 3995), καθόσον τα κέρδη αυτά απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος και δεν αναγράφονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (ΠΟΛ.1106/2018 εγκύκλιος).

69. Στις περιπτώσεις που αποστέλλονται αμοιβές με τους κωδικούς 38, 40, 47, 50, 51, 54, 61, 63, 64 του αρχείου των μισθωτών και με τους κωδικούς 5, 6 του αρχείου των μερισμάτων, στη στήλη «Διάταξη νόμου με την οποία χορηγήθηκαν τα ποσά» θα αναγράφεται υποχρεωτικά το άρθρο και ο νόμος με βάση τον οποίο αυτά χορηγήθηκαν.

70. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α καταργήθηκε για όλα τα εισοδήματα του άρθρου αυτού που αποκτώνται από 01/01/2023 και εφεξής, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 74 του άρθρου 72 του Ν.4172/2013.

`Αρθρο 7
Ημερομηνία υποβολής

1. Για το φορολογικό έτος 2023 ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 29/02/2024. Ειδικά για τις περιπτώσεις καταβολής μερισμάτων σε φυσικά πρόσωπα από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η προηγούμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.

2. Ως ημερομηνία υποβολής, κατά την ηλεκτρονική υποβολή, θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρισης αυτών στο σύστημα υποβολής των σχετικών βεβαιώσεων του myAADE με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα - υπόχρεο μοναδικού αριθμού καταχώρησης.

3. Το ηλεκτρονικό αρχείο βεβαιώσεων δεν δύναται να υποβληθεί μετά το τέλος του αντίστοιχου έτους υποβολής αυτού και η μη υποβολή του έως τότε επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 54 του ΚΦΔ.

`Αρθρο 8
Αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής

Μετά την αποστολή του ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων ως αποδεικτικά υποβολής εμφανίζονται και εκτυπώνονται κατά περίπτωση τα παρακάτω:

1. Το φορολογικό έτος.

2. Ο αριθμός και η ημερομηνία υποβολής δήλωσης myAADE.

3. Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και ο Α.Φ.Μ. δηλούντος.

4. Το σύνολο των ακαθαρίστων αποδοχών, αμοιβών και εισοδημάτων.

5. Το σύνολο των καθαρών αποδοχών.

6. Το σύνολο των παρακρατηθέντων φόρων.

7. Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου.

`Αρθρο 9
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2024
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: