Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
18 Ιουλίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 130

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4554

Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις -Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 1 Έναρξη και λήξη του δικαιώματος σύνταξης από τον ΕΦΚΑ
`Αρθρο 2 Έναρξη ασφάλισης στον τέως ΟΓΑ
`Αρθρο 3 Εύλογη αμφιβολία ως προς την υπαγωγή σε δύο ή περισσότερους φορείς έως 31.12.2016
`Αρθρο 4 Βεβαιωμένες ή μη οφειλές ΟΤΑ προς ΦΚΑ
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
`Αρθρο 5 Διοικητικές κυρώσεις για αδήλωτη εργασία
`Αρθρο 6 Δικαίωμα και προϋποθέσεις έκπτωσης
`Αρθρο 7 `Απαξ καταβολή προστίμου
`Αρθρο 8 Εξουσιοδοτικές διατάξεις - Έναρξη ισχύος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
`Αρθρο 9 Ευθύνη αναθέτοντος, εργολάβου και υπεργολάβου έναντι των εργαζομένων
`Αρθρο 10 Πρακτική άσκηση και μαθητεία
`Αρθρο 11 Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων
`Αρθρο 12 Τροποποίηση του άρθρου 80 του Ν. 4144/2013 (Α΄ 88)
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
`Αρθρο 13 Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί
`Αρθρο 14 Όργανα της επιτροπείας ασυνόδευτων ανηλίκων
`Αρθρο 15 Αρμοδιότητες του Εισαγγελέα
`Αρθρο 16 Διορισμός επιτρόπου ασυνόδευτων ανηλίκων
`Αρθρο 17 Διορισμός υπό όρους και αντικατάσταση επαγγελματία επιτρόπου
`Αρθρο 18 Αρμοδιότητες του επαγγελματία επιτρόπου
`Αρθρο 19 Σύσταση, σύνθεση και λειτουργία Εποπτικού Συμβουλίου Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων
`Αρθρο 20 Διαβίωση του ασυνόδευτου ανηλίκου σε τρίτους
`Αρθρο 21 Αξιολόγηση και καθορισμός βέλτιστου συμφέροντος ασυνόδευτου ανηλίκου
`Αρθρο 22 Συμπληρωματική εφαρμογή του Αστικού Κώδικα
`Αρθρο 23 Ευθύνη επαγγελματία επιτρόπου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
`Αρθρο 24 Μητρώο Ασυνόδευτων Ανηλίκων
`Αρθρο 25 Μητρώο Επαγγελματιών Επιτρόπων
`Αρθρο 26 Μητρώο Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων
`Αρθρο 27 Διεύθυνση Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων
`Αρθρο 28 Διαδικασία επιλογής επαγγελματιών επιτρόπων
`Αρθρο 29 Αναστολή, παύση και λήξη επιτροπείας
`Αρθρο 30 Διαγραφή από το Μητρώο Επαγγελματιών Επιτρόπων
`Αρθρο 31 Καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 32 Έναρξη ισχύος
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 33 Επίδομα αφερεγγυότητας ΟΑΕΔ
`Αρθρο 34 Επίδομα ανεργίας συμμετεχόντων σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης
`Αρθρο 35 Τροποποίηση του άρθρου 74 του Ν. 3746/2009 (Α΄ 27)
`Αρθρο 36 Παραχώρηση ακινήτων ΟΑΕΔ
`Αρθρο 37 Παραχώρηση ακινήτων για πολιτιστικές και λοιπές χρήσεις
`Αρθρο 38 Ελεύθεροι χώροι οικισμών τ. ΟΕΚ
`Αρθρο 39 Επιχορήγηση κλάδου ανεργίας - στράτευσης ΟΑΕΔ
`Αρθρο 40 Ηλεκτρονική κοινοποίηση εγγράφων και πράξεων του Σ.ΕΠ.Ε.
`Αρθρο 41 Αναγνώριση Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος ως ισότιμου κοινωνικού εταίρου
`Αρθρο 42 Καθορισμός της 26ης Δεκεμβρίου ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας
`Αρθρο 43 Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία
`Αρθρο 44 Αξιοποίηση ακινήτων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για κοινωφελείς και ανθρωπιστικούς σκοπούς
`Αρθρο 45 Συμβάσεις με φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου
`Αρθρο 46 Κοινωνική προστασία πολιτών τρίτων χωρών
`Αρθρο 47 Κοινωνικές πολιτικές από τα έσοδα του πρωτοχρονιάτικου λαχείου
`Αρθρο 48 Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
`Αρθρο 49 Εκκαθάριση δαπανών
`Αρθρο 50 Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
`Αρθρο 51
`Αρθρο 52
`Αρθρο 53
`Αρθρο 54 Τροποποίηση του άρθρου 22 του Ν. 1836/1989 (Α΄ 79)
`Αρθρο 55 Απασχόληση συνταξιούχων μελών ανεξάρτητων διοικητικών αρχών
`Αρθρο 56 Επέκταση χορήγησης εξωιδρυματικού επιδόματος
`Αρθρο 57
`Αρθρο 58
`Αρθρο 59 Δυνατότητα ίδρυσης ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και από Δήμους
`Αρθρο 60 Δυνατότητα ίδρυσης, λειτουργίας και μεταβίβασης ΚΔΗΦ ΑΜΕΑ και από νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου
`Αρθρο 61 Ρυθμίσεις Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ)
`Αρθρο 62 Διαδικασία ταυτοποίησης μητέρας χωρίς αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας -Ληξιαρχική εγγραφή τέκνου
`Αρθρο 63
`Αρθρο 64
`Αρθρο 65 Ρυθμίσεις για τη μετακίνηση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και τροποποίηση του άρθρου 22 του Ν. 4354/2015
`Αρθρο 66 Προθεσμία έκδοσης συμψηφιστικών ενταλμάτων
`Αρθρο 67 Προσθήκη άρθρου στο Ν. 2971/2001 και δωρεάν παραχώρηση της χρήσης αποχαρακτηρισθείσας χερσαίας ζώνης Λιμένα Πατρών
`Αρθρο 68
`Αρθρο 69
`Αρθρο 70
`Αρθρο 71
`Αρθρο 72
`Αρθρο 73 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2018
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: