Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
3 Αυγούστου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 3547

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 13784

Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 9022/17.06.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Τουρισμού και Επικρατείας «Πρόγραμμα "Τουρισμός για όλους" έτους 2020» (Β΄ 2393).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 83 του Ν. 4690/2020 "Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84) και β) της από 1.5.2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις" (Α΄ 104).

2. Το άρθρο 131 του Ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 256).

3. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112), σε συνδυασμό με τον Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184).

4. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

5. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α΄ 133).

6. Το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α΄ 134).

7. Τον ν. 4174/2013 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170).

8. Το άρθρο 115 «Δημιουργία Μητρώου Πολιτών» του ν. 4483/2017 (Α΄ 107).

9. Το άρθρο 11 του Ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 139).

10. Τον ν. 3607/2007 «Σύσταση και καταστατικό της "Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε." (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις» (Α΄ 245).

11. Το άρθρο 37 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94).

12. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137).

13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119).

14. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

15. Το άρθρο 2 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208).

16. Το π.δ. 127/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Τουρισμού» (Α΄ 157).

17. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).

18. To π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192) και ιδίως των άρθρων 51, 52 και 56 αυτού.

19. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85).

20. To π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάρτιση Υπουργείων και Καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

21. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

22. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

23. Το άρθρο 5 της υπό στοιχεία οικ. 2/54366/ΔΛΓΚ απόφασης Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός προγραμματισμός, των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παρ. 10 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014» (Β΄ 2680).

24. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β΄ 2902).

25. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).

26. Την υπ΄ αρ. 51875/07.05.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄ 1867).

27. Την υπ΄ αρ. 281/11.01.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Τουρισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Τουρισμού, Σοφία Ζαχαράκη» (Β΄ 35).

28. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019/23.10.2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφο­ριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β΄ 3990).

29. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 2020/25.02.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β΄ 762).

30. Την υπό στοιχεία 122221 ΕΞ 2019/31.10.2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διάθεση βασικών στοιχείων Μητρώου Πολιτών από τα δεδομένα του πληροφοριακού συστήματος "Μητρώο Πολιτών" του Υπουργείου Εσωτερικών στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης» (Β΄ 4058).

31. Την από 01.11.2019 Πολιτική Ορθής Χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

32. Την υπ΄ αρ. 9126/17.06.2020 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού «Δημόσια Πρόσκληση προς δικαιούχους και παρόχους καταλυμάτων για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα "Τουρισμός για όλους" έτους 2020», όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ. 9416/23.06.2020, 10105/02.07.2020, 10424/07.07.2020, 11635/ 22.07.2020, 12640/06.08.2020, 9271/31.05.2021 και 9939/07.06.2021 όμοιες αποφάσεις.

33. Την υπ΄ αρ. 17642/2021 Εγκύκλιο Οδηγιών για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2022-2024 (ΑΔΑ: 64ΦΖ46ΜΤΛΡ-ΜΧ9).

34. Την υπ΄ αρ. 46432/20.04.2021 (ΑΔΑ: 6ΜΕΖ46ΜΤΛΠ-ΩΘΘ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την έγκριση ένταξης του έργου «Πρόγραμμα "Τουρισμός για όλους"», στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021 στη ΣΑ Ε011 με προϋπολογισμό εκατό εκατομμύριων ευρώ (100.000.000,00 €), και για τον καθορισμό των συνολικών οικονομικών στοιχείων.

35. Το υπό στοιχεία 3122/864 Α1/05.06.2020 (υπ΄ αρ. Υπουργείου Τουρισμού 8658/10.6.2020) έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», όπου βεβαιώνεται ότι η δράση κρίθηκε μη επιλέξιμη για συγχρηματοδότηση.

36. Την υπ΄ αρ. 11816/02.07.2021 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γ.Δ.Ο.Δ.Υ. του Υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα με την οποία δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, πέραν αυτής που είχε υπολογισθεί με τις υπ΄ αρ. 7868/27.05.2020, 12176/30.07.2020 και 17051/05.11.2020 όμοιες εισηγήσεις της, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ΄ αρ. 9022/16.06.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Τουρισμού και Επικρατείας «Πρόγραμμα "Τουρισμός για όλους", έτους 2020» (Β΄ 2393), ως προς τα κάτωθι σημεία:

1. Οι παρ. 1, 2 και 5 του άρθρου 2 τροποποιούνται και το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«`Αρθρο 2
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Ως «Δικαιούχοι» του προγράμματος «Τουρισμός για όλους έτους 2020», όπως παρατάθηκε μέχρι 31.12.2021, ορίζονται φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή βρίσκονται εν διαστάσει ή είναι διαζευγμένα, τα οποία έχουν υποβάλει Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων για το φορολογικό έτος 2019. Ειδικά για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά το άρθρο 67 του Ν. 4172/2013 ή ένας εκ των δύο, σε περίπτωση χωριστής δήλωσης.

2. Ως «Ωφελούμενοι» των δικαιούχων του προγράμματος «Τουρισμός για όλους», έτους 2020, όπως παρατάθηκε μέχρι 31.12.2021, ορίζονται:

α) Τα άγαμα τέκνα του δικαιούχου με ημερομηνίες γέννησης από 31.12.2003 έως και 31.12.2018, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Μητρώου Πολιτών,

β) τα τέκνα του δικαιούχου, ανεξαρτήτως ηλικίας, με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία,

γ) ο/η σύζυγος του δικαιούχου ή το πρόσωπο που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με αυτόν,

δ) οι συνοδοί «Δικαιούχων» ή «Ωφελουμένων» των ως άνω περιπτώσεων β΄ και γ΄, ανηκόντων στην κατηγορία ατόμων με νοητική ή σωματική αναπηρία τουλάχιστον 67%,

ε) ειδικά για την κατηγορία ανήλικων δικαιούχων, ήτοι φυσικών προσώπων που έχουν υποβάλει Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων για το φορολογικό έτος 2019, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% παρέχεται η δυνατότητα δήλωσης συνοδού του ως ωφελούμενου μέλους.

3. Για τους σκοπούς της παρούσας ως τέκνο νοείται κάθε φυσικό, νόμιμα αναγνωρισμένο ή υιοθετημένο τέκνο και γενικά κάθε τέκνο του οποίου ο δικαιούχος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια.

4. Σε περιπτώσεις συζύγων ή τέκνων που αμφότεροι είναι δικαιούχοι του προγράμματος κατά την έννοια της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ο ένας εκλαμβάνεται ως ωφελούμενος του άλλου, εφόσον δηλωθεί στην αίτηση του άρθρου 7 της παρούσας, όπως η Δημόσια Πρόσκληση ορίσει.

5. Δεν θεωρούνται δικαιούχοι - ωφελούμενοι του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» έτους 2020, όπως παρατάθηκε μέχρι 31.12.2021:

α) Οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι - ωφελούμενοι στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2020-2021 και 2021-2022 του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως από το αν έκαναν χρήση της παροχής ή όχι,

β) οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι - ωφελούμενοι συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο υλοποίησης του προγράμματος, ως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας.».

2. H παρ. 1 του άρθρου 3 τροποποιείται, προστίθεται παρ. 4 και το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«`Αρθρο 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ/ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

1. Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται από 01.08.2020 έως 31.12.2021.

2. Η διάρκεια διαμονής των δικαιούχων - ωφελουμένων του προγράμματος ορίζεται σε δύο (2) έως τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις, σε συνεχόμενο διάστημα εντός της ανωτέρω χρονικής περιόδου, στον ίδιο πάροχο.

3. Οι δικαιούχοι του προγράμματος προκύπτουν κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης μεταξύ όσων πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόσκληση. Στη διαδικασία της κλήρωσης μετέχει η αίτηση του δικαιούχου συμπεριλαμβανομένων των ωφελουμένων μελών του, εφόσον υπάρχουν.

4. Σε περίπτωση μη εξαντλήσεως του προϋπολογισμού του προγράμματος δημοσιεύεται δημόσια πρόσκληση που ορίζει ημερομηνία υποβολής νέων αιτήσεων δικαι­ούχων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» έτους 2020, όπως αυτό παρατάθηκε για το έτος 2021 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσης, από φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή βρίσκονται εν διαστάσει ή είναι διαζευγμένα, τα οποία έχουν υποβάλει Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων το φορολογικό έτος 2019 και σε κάθε περίπτωση όπως προσδιορίζεται στην σχετική δημόσια πρόσκληση. Ειδικά για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά το άρθρο 67 του Ν. 4172/2013 ή ένας εκ των δύο, σε περίπτωση χωριστής δήλωσης.».

3. Το άρθρο 8 αντικαθίσταται ως εξής:

«`Αρθρο 8
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ -ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

1. Η υποβολή αίτησης γίνεται εφόσον οι δικαιούχοι πληρούν τα οριζόμενα στη Δημόσια Πρόσκληση εισοδηματικά κριτήρια και σύμφωνα με τα δηλωθέντα εισοδήματα, όπως προκύπτουν από τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων για το φορολογικό έτος 2019. Ως οικογενειακό εισόδημα υπολογίζεται το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα που λαμβάνεται υπόψη για την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Ν. 4172/2013 (Α΄ 167), ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του.

2. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη για την κατάρτιση του πίνακα των δικαιούχων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη Δημόσια Πρόσκληση, εξαιρουμένου του εισοδηματικού κριτηρίου.

3. Ο έλεγχος των κριτηρίων συμμετοχής στο Πρόγραμμα διενεργείται με τη διασταύρωση των απαιτούμενων στοιχείων, τα οποία αντλούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4623/2019 (Α΄ 134).

4. Με τη συμπλήρωση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων οι δικαιούχοι κατατάσσονται σε Μητρώο Αιτήσεων Δικαιούχων - Ωφελουμένων, στο οποίο αναγράφονται:

- ο Κωδικός Αριθμός Αίτησης της αίτησης συμμετοχής τους, τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου τους (ΑΦΜ) και τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής τους (ΑΜΚΑ),

- Τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) των ωφελούμενων μελών ανά δικαιούχο.

5. Για τους υποψήφιους που δεν πληρούν ή που δεν αποδεικνύεται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 2, όπως αυτές εξειδικεύονται από τη Δημόσια Πρόσκληση, ή που εντάσσονται στις περιπτώσεις της παρ. 5 του άρθρου 2 της παρούσας, συντάσσεται Πίνακας Αποκλειομένων, με αναφορά του λόγου αποκλεισμού τους.

6. Μέλη που δηλώθηκαν ως ωφελούμενα στην αίτηση, χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας, δεν λαμβάνονται υπόψη. Αποκλείονται επίσης αιτήσεις που έγιναν από ωφελούμενα μέλη με την ιδιότητά τους ως δικαιούχων και αντίστροφα.

7. Το προσωρινό Μητρώο Αιτήσεων Δικαιούχων - Ωφελουμένων και ο προσωρινός Πίνακας Αποκλειόμενων, αναρτώνται στον ιστοτόπο του Υπουργείου Τουρισμού www.mintour.gov.gr και στην ηλεκτρονική εφαρμογή www.tourism4all.gov.gr.

8. Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα ηλεκτρονικής υποβολής προς το Υπουργείο Τουρισμού μίας και μόνο ένστασης μέσω της ανωτέρω ηλεκτρονικής εφαρμογής κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού Μητρώου Δικαιούχων - Ωφελουμένων και του προσωρινού Πίνακα Αποκλειομένων εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από την επομένη ημέρα της δημοσίευσής τους στη διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου Τουρισμού. Η διαδικασία για την υποβολή και την εξέταση των ενστάσεων καθορίζεται στη Δημόσια Πρόσκληση.

9. Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων από αρμόδια τριμελή Επιτροπή που συγκροτείται για τον σκοπό αυτό, καταρτίζεται: α) το Οριστικό Μητρώο Δικαιούχων - Ωφελουμένων, μεταξύ των οποίων διεξάγεται η ηλεκτρονική κλήρωση και β) ο οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων, και αναρτώνται στον ιστοτόπο του Υπουργείου Τουρισμού www.mintour.gov.gr και στην ηλεκτρονική εφαρμογή www.tourism4all.gov.gr.

10. Το οριστικό Μητρώο Δικαιούχων - Ωφελουμένων για τους οποίους εκδίδεται e-voucher διαμορφώνεται με ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ των αιτήσεων από το ανωτέρω οριστικό Μητρώο, όπως η Δημόσια Πρόσκληση ορίζει.

11. Το οριστικό Μητρώο Δικαιούχων - Ωφελουμένων και ο οριστικός Πίνακας Αποκλειόμενων καταρτίζονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου.».

4. Στην παρ. 3 του άρθρου 10 διαγράφεται η λέξη «εργάσιμων».

5. Προστίθεται άρθρο 12 Α ως εξής:

«`Αρθρο 12Α
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μέρος του προϋπολογισμού του έργου «Πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους έτους 2020» και του υποέργου αυτού «Τουρισμός για όλους» έτους 2020 μέσω τουριστικών γραφείων, όπως αυτά εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020 στη ΣΑ Ε011 με συνολικό προϋπολογισμό εκατό εκατομμύριων ευρώ (100.000.000,00€) και παρατείνονται για το 2021, δύναται να διατίθεται σε ενέργειες υποστήριξης της υλοποίησής του. Οι ενέργειες υποστήριξης ανατίθενται με δημόσια σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ ΕΕ)» (Α΄ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και δεν υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (€ 120.000)».

6. Το άρθρο 13 αντικαθίσταται ως εξής:

«`Αρθρο 13
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ e-voucher από τις πιστώσεις του ΠΔΕ

1. Οι πάροχοι υποβάλλουν για την πληρωμή τους, στην ανωτέρω ηλεκτρονική εφαρμογή, τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή, που καθορίζονται στην παρούσα και στη Δημόσια Πρόσκληση.

2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να αναρτώνται από τους παρόχους για την πληρωμή τους είναι:

Ι. Σύμβαση μεταξύ Δικαιούχου και Παρόχου, ορθά και πλήρως συμπληρωμένη.

ΙΙ. To e- voucher (διατακτική ταξιδίου) μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

III. Βεβαίωση της τράπεζας ή φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου για το IBAN του λογαριασμού, εφόσον η τράπεζα δεν επιστρέψει ένδειξη ταύτισης του ΑΦΜ με τον IBAN του λογαριασμού, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 της παρούσας.

IV. Απόδειξη παροχής υπηρεσιών για πλήρη διαμονή.

V. Φορολογική Ενημερότητα προς Φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης για χρήση από το Υπουργείο Τουρισμού.

VI. Ασφαλιστική ενημερότητα.

3. Η ανάρτηση στοιχείων στην ηλεκτρονική εφαρμογή για τη διαδικασία πληρωμής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης αποδοχής των όρων και των προϋποθέσεων του προγράμματος, καθώς και υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) για τα στοιχεία που διαλαμβάνονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση, μπορεί να επιφέρει καθυστέρηση ή/και αδυναμία εκκαθάρισης της πληρωμής, δύναται δε, να επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

4. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά πληρωμής υποβάλλονται από τον πάροχο κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης του φορέα υλοποίησης μέσω της εφαρμογής www.tourism4all.gov.gr.

5. Η υπηρεσία που υλοποιεί το πρόγραμμα, τηρεί η ίδια, στο πλαίσιο της επιμερισμένης ευθύνης, τα στοιχεία των παρόχων και δικαιολογητικά. Έπειτα από την επεξεργασία και τη διασταύρωση των στοιχείων, και στη συνέχεια πριν από την εκκαθάριση και πληρωμή δημιουργείται από την αρμόδια για την υλοποίηση του προγράμματος Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού:

α) Αναλυτική κατάσταση παρόχων σε ηλεκτρονική μορφή, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους (Α.Φ.Μ., επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), τον κωδικό του τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN, το IBAN του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου για φορολογικές οφειλές και το IBAN του λογαριασμού του ΕΦΚΑ για ασφαλιστικές οφειλές του παρόχου με τα αντίστοιχα ποσά τους. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές που ορίζονται από την «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία και διαβιβάζεται.

β) Συγκεντρωτική κατάσταση σε ηλεκτρονική μορφή που περιλαμβάνει το πλήθος των δικαιούχων, την περίοδο πληρωμής και το συνολικό προς πληρωμή ποσό, ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα.

6. Οι ανωτέρω καταστάσεις διαβιβάζονται εντύπως στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού η οποία, βάσει της συγκεντρωτικής κατάστασης, μεταφέρει το συνολικό ποσό από το λογαριασμό του έργου που είναι ενταγμένο στη ΣΑΕ 011, στον ενδιάμεσο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου No 2424221105 "Πληρωμές ΠΔΕ Υπ. Τουρισμού μέσω ΔΙΑΣ ΑΕ" με ΙΒΑΝ GR3801000230000002424221105 που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, με ηλεκτρονική εντολή μεταφοράς (eps). Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, η οποία παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής χρεώνεται ο λογαριασμός No 2424221105 προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς των τελικών δικαιούχων.

7. Η ανωτέρω αναλυτική κατάσταση αποστέλλεται ηλεκτρονικά με ασφαλή τρόπο προς τη ΔΙΑΣ Α.Ε. η οποία μεταφέρει τα ποσά χρεώνοντας τον ενδιάμεσο λογαριασμό και πιστώνοντας τους λογαριασμούς εμπορικών τραπεζών των παρόχων, με βάση την αναλυτική κατάσταση που ετοιμάζεται και αποστέλλεται από το Υπουργείο Τουρισμού. Η ΔΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού για τις ανωτέρω πληρωμές και για όσες εξ αυτών απέτυχαν να πληρωθούν.

8. Για τη διενέργεια της πληρωμής, ο λογαριασμός του ελληνικού Δημοσίου της παρ. 6 του παρόντος, θα έχει επαρκές υπόλοιπο για το μεταφερόμενο κεφάλαιο και την ανά συναλλαγή προμήθεια, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 109/12-03-2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

9. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν σε λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου με IBAN GR3001000230000000000002002 ως έσοδα του ΠΔΕ. Τα ποσά αυτά αποτυπώνονται από το φορέα υλοποίησης σε νέα αναλυτική και συγκεντρωτική κατάσταση τηρουμένης της διαδικασίας των παραγράφων 5, 6 και 7 του παρόντος άρθρου.

10. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία πραγματοποιείται με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από την ΓΔΟΔΥ του Υπουργείου Τουρισμού. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων είναι:

i) Συγκεντρωτική κατάσταση του σημείου 5β του παρόντος, ii) Αποδεικτικό της ηλεκτρονικής εντολής (eps) για την μεταφορά του ποσού από το λογαριασμό του έργου ΠΔΕ στον ενδιάμεσο λογαριασμό που τηρείται στην ΤτΕ και iii) Extrait του λογαριασμού του έργου που τηρείται στην ΤτΕ.».

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2021

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: