Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
11 Ιουνίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 2264

Αριθμ. Α.1218
Όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων του φυσικού αερίου των περιπτώσεων ιζ΄ και ιη΄, της παραγράφου 1, του άρθρου 73, του N . 2960/2001, κατά την παράδοση αυτού προς κατανάλωση.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 55, 68, 73, 74 και 109 του Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ Α΄265), όπως ισχύει.

2. Την εξουσιοδοτική διάταξη της παραγράφου 9, του άρθρου 73 του Ν. 2960/2001, όπως ισχύει, για την έκδοση της παρούσας απόφασης.

3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του Ν. 4389/2016 (94/ Α΄) «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄/179), όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/251), όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ» (ΦΕΚ Α΄/248), όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις της αριθμ. Φ.254/167/22.3.2001 ΑΥΟ (ΦΕΚ Β΄/356) με τίτλο « Καθιέρωση εντύπου με την ονομασία Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών φορολογιών».

8. Τις διατάξεις της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α1036960 ΕΞ2017/10.3.2017 (ΦΕΚ Β΄/968 και Β΄/1238) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ Β΄ 130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε τροποποιήθηκε, και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄, της παρ. 3 του άρθρου 41, του Ν. 4389/2016.

10. Την αριθμ. 1/20.1.2016 (ΦΕΚ 18 τ. ΥΟΔΔ) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016 και την αριθμ. 39/3/30.11.2017 (ΦΕΚ 689 τ. ΥΟΔΔ) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

11. Τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. Α.1217/6.6.2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των στοιχείων που διαβιβάζονται στις αρμόδιες Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.), καθώς και η συχνότητα και ο τρόπος διαβίβασής τους, στο πλαίσιο επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στο φυσικό αέριο».

12. Την ανάγκη αναθεώρησης της αριθμ. ΔΕΦΚ5036589 ΕΞ 2011/31.8.2011 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 2154/Β/27.9.2011), προκειμένου για τον εκσυγχρονισμό και την προσαρμογή της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ. του φυσικού αερίου των περιπτώσεων ιζ΄ και ιη΄, της παραγράφου 1, του άρθρου 73, του Ν. 2960/2001, όπως ισχύει, με το νέο πλαίσιο της λειτουργίας της αγοράς του φυσικού αερίου.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αποφασίζουμε:

Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη βεβαίωση και είσπραξη του Ε.Φ.Κ. του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων επί του φυσικού αερίου των περιπτώσεων ιζ΄ και ιη΄ της παραγράφου 1, του άρθρου 73 του Ν. 2960/2001, κατά την παράδοση αυτού προς κατανάλωση, ως ακολούθως:

`Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

1. Οι διατυπώσεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται για το φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης της περίπτωσης ιζ΄ καθώς και για το φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται σε άλλες χρήσεις, ήτοι βιομηχανικές, εμπορικές και λοιπές χρήσεις, της περίπτωσης ιη΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 2960/2001. Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται για το φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων για την προώθηση οχημάτων της περίπτωσης ιστ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 2960/2001.

2. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης επί του φυσικού αερίου των περιπτώσεων ιζ΄ και ιη΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 2960/2001, καθίσταται απαιτητός κατά τη στιγμή της προμήθειας του φυσικού αερίου από τον διανομέα ή τον αναδιανομέα, συμπεριλαμβανομένης της ιδιοκατανάλωσης αυτού.

Όταν η παράδοση φυσικού αερίου προς κατανάλωση πραγματοποιείται στο εσωτερικό της χώρας από διανομέα ή αναδιανομέα που είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος, αυτός οφείλει να καταγραφεί στη χώρα μας, και να διαθέτει εγκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.

Εξαγωγές προς τρίτες χώρες καθώς και οι ενδοκοινοτικές αποστολές που διενεργούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα σε συνδυασμό με τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα, δεν αποτελούν γενεσιουργό αιτία του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 74 του Ν. 2960/2001.

3. Οι διανομείς ή αναδιανομείς φυσικού αερίου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 55, του Ν. 2960/2001, είναι υπόχρεοι για την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης και των λοιπών επιβαρύνσεων, που αναλογούν στο φυσικό αέριο, τηρώντας τους όρους και τις διατυπώσεις των διατάξεων των Ν. 2960/2001 και Ν. 2093/2001, καθώς και της παρούσας απόφασης.

Για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ορισμοί των περιπτώσεων ιβ΄ και ιγ΄, του άρθρου 55, τουΝ. 2960/2001, όπως ισχύει.

`Αρθρο 2
Βεβαίωση και είσπραξη του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων για την περίπτωση προμήθειας - παράδοσης προς κατανάλωση φυσικού αερίου

1. Ο Ε.Φ.Κ. επί του φυσικού αερίου υπολογίζεται βάσει των συντελεστών των περιπτώσεων ιζ΄ και ιη; της παραγράφου 1, του άρθρου 73, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 7, του άρθρου 109, του Ν. 2960/2001, όπως ισχύει.

2. Ο Ε.Φ.Κ. επί του φυσικού αερίου της περίπτωσης ιη) που χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις εκτός από αυτές που καθορίζονται στις περιπτώσεις ιστ) και ιζ), του άρθρου 73, του Ν. 2960/2001, επιβάλλεται με το συντελεστή που καθορίζεται βάσει της ετήσιας κατανάλωσης φυσικού αερίου. Για τον προσδιορισμό του συντελεστή Ε.Φ.Κ., ο οποίος εφαρμόζεται για τις παραδόσεις προς κατανάλωση κάθε έτους, λαμβάνεται υπόψη η συνολική κατανάλωση φυσικού αερίου του αμέσως προηγούμε­νου έτους (1/1 έως 31/12).

3. Για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

α) Οι καταναλωτές φυσικού αερίου με συνολική ετήσια κατανάλωση μεγαλύτερη από 36.000 GJ (10.000 Mwh), οφείλουν να αιτηθούν στον Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ή/και στους λοιπούς Διαχειριστές δικτύων διανομής, κατά τα οριζόμενα στο ν. 4001/2011, μέχρι την 10η Ιανουαρίου κάθε έτους, τη χορήγηση έγγραφης βεβαίωσης αναφορικά με την συνολική ποσότητα φυσικού αερίου που μετρήθηκε από τους ως άνω Διαχειριστές και παραδόθηκε προς κατανάλωση, το αμέσως προηγούμενο έτος (1.1 έως 31.12). Οι εν λόγω Διαχειριστές, χορηγούν τις βεβαιώσεις μέχρι την 20η Ιανουαρίου κάθε έτους, τις οποίες προσκομίζει ο καταναλωτής στους διανομείς ή αναδιανομείς του, μέχρι την 25η Ιανουαρίου κάθε έτους, προκειμένου για τον προσδιορισμό του συντελεστή Ε.Φ.Κ. που αντιστοιχεί στην κατανάλωσή του.

β) Για τον προσδιορισμό του συντελεστή Ε.Φ.Κ. που αφορά σε νέο καταναλωτή φυσικού αερίου, όπου δεν υπάρχουν στοιχεία κατανάλωσης προηγούμενου έτους, λαμβάνεται υπόψη η εκτιμώμενη κατανάλωση του τρέχοντος έτους που δηλώνεται εγγράφως από τον ίδιο στον διανομέα ή αναδιανομέα του. Η ως άνω δήλωση αποστέλλεται από τον καταναλωτή και στην αρμόδια Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.), η οποία με το πέρας του έτους πραγματοποιεί έλεγχο για την επαλήθευση της ορθής επιβολής του ΕΦΚ.

γ) Για τον προσδιορισμό του συντελεστή Ε.Φ.Κ. που αφορά σε μη διασυνδεδεμένο καταναλωτή φυσικού αερίου, δηλώνεται εγγράφως από τον ίδιο στον διανομέα ή αναδιανομέα του, η συνολική κατανάλωση φυσικού αερίου που πραγματοποιήθηκε στην εγκατάστασή του, το αμέσως προηγούμενο έτος. Η ως άνω δήλωση αποστέλλεται από τον μη διασυνδεδεμένο καταναλωτή και στην αρμόδια Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.), η οποία με το πέρας του έτους πραγματοποιεί έλεγχο για την επαλήθευση της ορθής επιβολής του Ε.Φ.Κ.. Σε περίπτωση νέου μη διασυνδεδεμένου καταναλωτή φυσικού αερίου, δηλώνεται αντίστοιχα, η εκτιμώμενη κατανάλωση του τρέχοντος έτους.

δ) Σε περίπτωση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, στην οποία χρησιμοποιείται φυσικό αέριο και για λοιπές χρήσεις πέραν της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η ετήσια κατανάλωση του οποίου υπερβαίνει τις 36.000 GJ (10.000 Mwh), δηλώνεται εγγράφως από τους καταναλωτές φυσικού αερίου, μέχρι την 25η Ιανουαρίου κάθε έτους, στους διανομείς ή αναδιανομείς, η συνολική κατανάλωση που πραγματοποιήθηκε το αμέσως προηγούμενο έτος (1/1 έως 31/12) για τις εν λόγω λοιπές χρήσεις, προκειμένου για τον προσδιορισμό του συντελεστή Ε.Φ.Κ.. Η ως άνω δήλωση αποστέλλεται από τους ανωτέρω καταναλωτές και στην αρμόδια Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.), η οποία με το πέρας του έτους πραγματοποιεί έλεγχο για την επαλήθευση της ορθής επιβολής του Ε.Φ.Κ.

Επιπλέον, οι ανωτέρω καταναλωτές φυσικού αερίου, δηλώνουν εγγράφως, μέχρι την 25η Ιανουαρίου κάθε έτους, στους διανομείς ή αναδιανομείς την ετήσια κατανάλωση φυσικού αερίου που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας το αμέσως προηγού­μενο έτος (1/1 έως 31/12), εφόσον αυτή υπερβαίνει τις 36.000 GJ (10.000 Mwh), προκειμένου για τον προσδιορισμό του συντελεστή Ε.Φ.Κ. επί των απαλλασσομένων ποσοτήτων φυσικού αερίου και την ορθή βεβαίωση των φορολογικών επιβαρύνσεων.

ε) Για τους καταναλωτές φυσικού αερίου, για τους οποίους δεν προσκομίζεται στον διανομέα ή αναδιανομέα έγγραφη βεβαίωση ή δήλωση ετήσιας κατανάλωσης, εφαρμόζεται ο υψηλότερος συντελεστής Ε.Φ.Κ. φυσικού αερίου της περίπτωσης ιη.

στ) Ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και οι λοιποί Διαχειριστές δικτύων διανομής κατά τα οριζόμενα στο Ν. 4001/2011, τηρούν ηλεκτρονικό αρ­χείο με τις βεβαιώσεις που προβλέπονται στην περίπτωση (α) της παρούσας παραγράφου, το οποίο αποστέλλεται στις Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (Ε.Λ.Υ.Τ), μέχρι την 25η Φεβρουαρίου κάθε έτους.

4. Η βεβαίωση και είσπραξη του Ε.Φ.Κ. επί του φυσικού αερίου διενεργείται με την κατάθεση Συγκεντρωτικής Δήλωσης Ε.Φ.Κ. (Δ.Ε.Φ.Κ.) η οποία υποβάλλεται από τον διανομέα ή τον αναδιανομέα, όπως ορίζεται στο άρθρο 55, του Ν. 2960/2001, το αργότερο μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα έκδοσης των σχετικών παραστατικών πώλησης φυσικού αερίου.

5. Όταν υπόχρεος υποβολής της ως άνω Δ.Ε.Φ.Κ. είναι ο Προμηθευτής φυσικού αερίου όπως ορίζεται στο άρθρο 55, του Ν. 2960/2001, ο Ε.Φ.Κ. υπολογίζεται βάσει των αναγραφόμενων, επί των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων, ποσοτήτων φυσικού αερίου.

Σε περίπτωση που υπόχρεος υποβολής της ως άνω Δ.Ε.Φ.Κ. είναι ο Τελικός Πελάτης φυσικού αερίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 55, του Ν. 2960/2001, ο Ε.Φ.Κ. υπολογίζεται βάσει της ποσότητας φυσικού αερίου που κατανάλωσε και προμηθεύτηκε αποκλειστικά για δική του χρήση σε σημείο διαφορετικό από το Σημείο Κατανάλωσης και η οποία προκύπτει από τη μέτρηση στο Σημείο Εξόδου / Παράδοσης που πραγματοποιεί ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ή οι λοιποί Διαχειριστές Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου, μειούμενη κατά την ποσότητα που προμηθεύτηκε από Προμηθευτή φυσικού αερίου σε Σημείο Κατανάλωσης.

6. Με την ανωτέρω συγκεντρωτική Δ.Ε.Φ.Κ., που υποβάλλεται από τον Προμηθευτή φυσικού αερίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 55, του Ν. 2960/2001, συνυποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά συγκεντρωτική κατάσταση επί της οποίας προσδιορίζονται η χρονική περίοδος κατανάλωσης του φυσικού αερίου, η μονάδα μέτρησης σε Gigajoule και KWh, οι ποσότητες φυσικού αερίου που παραδόθηκαν προς κατανάλωση, οι αριθμοί των παραστατικών πώλησης, ανά Σημείο Εξόδου του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Ε.Σ.Φ.Α.) ή Σημείο Παράδοσης Δικτύου Διανομής, ανά χρήση φυσικού αερίου (περιπτώσεις ιζ΄ και ιη΄ της παρ.1 του άρθρου 73, του ν. 2960/2001) και ανά συντελεστή Ε.Φ.Κ..

Με την ανωτέρω συγκεντρωτική Δ.Ε.Φ.Κ. που υποβάλλεται από τον Τελικό Πελάτη φυσικού αερίου, όπως ορί­ζεται στο άρθρο 55, του Ν. 2960/2001, συνυποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά συγκεντρωτική κατάσταση επί της οποίας προσδιορίζονται η χρονική περίοδος κατανάλωσης του φυσικού αερίου, η μονάδα μέτρησης σε Gigajoule και kWh και οι ποσότητες φυσικού αερίου που καταναλώθηκαν, μειούμενες με τις ποσότητες φυσικού αερίου που προμηθεύτηκε από Προμηθευτή Φυσικού Αερίου σε Σημείο Κατανάλωσης, οι αριθμοί των παραστατικών πώλησης, ανά χρήση φυσικού αερίου (περιπτώσεις ιζ΄ και ιη΄ της παρ. 1 του άρθρου 73, του Ν. 2960/2001).

Σε περίπτωση που επιτηδευματίας είναι υπόχρεος καταβολής του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων για ποσότητες φυσικού αερίου που παραδίδει προς κατανάλωση ως Προμηθευτής φυσικού αερίου αλλά και που καταναλώνει ως Τελικός Πελάτης φυσικού αερίου, κατά την υποβολή της συγκεντρωτικής Δήλωσης Ε.Φ.Κ., συνυποβάλλονται ξεχωριστά οι ως άνω συγκεντρωτικές καταστάσεις.

7. Με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης βεβαιώνεται και εισπράττεται κατά την ίδια χρονική στιγμή ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) καθώς και το ειδικό τέ­λος 5%ο, όπως προβλέπεται από τον ν. 2093/92 και τον ν. 2960/2001.

Όταν υπόχρεος υποβολής της ως άνω Δ.Ε.Φ.Κ. είναι ο Τελικός Πελάτης φυσικού αερίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 55, του Ν. 2960/2001, για τη διαμόρφωση της τιμολογιακής αξίας επί της οποίας υπολογίζεται το ειδικό τέλος 5% λαμβάνονται η υπόψη η καταναλωθείσα ποσότητα φυσικού αερίου, η οποία προκύπτει από τη μέτρηση στο Σημείο Εξόδου/Παράδοσης που πραγματοποιεί ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ή οι λοιποί Διαχειριστές Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου, μειούμενη κατά την ποσότητα που προμηθεύτηκε από Προμηθευτή φυσικού αερίου σε Σημείο Κατανάλωσης καθώς και η αναγραφόμενη μοναδιαία τιμή χρέωσης φυσικού αερίου στο παραστατικό πώλησης.

Στην περίπτωση που Τελικός Πελάτης φυσικού αερίου προμηθεύεται φυσικό αέριο, από περισσότερους τους ενός προμηθευτές, κάθε παραστατικό πώλησης φυσικού αερίου που αυτοί εκδίδουν, συμμετέχει στη διαμόρφωση της τιμολογιακής αξίας επί της οποίας υπολογίζεται το ειδικό τέλος 5%, κατ΄ αναλογία της αναφοράς Τελικής Κατανομής Ποσοτήτων που εκδίδει ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή οι λοιποί Διαχειριστές Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου.

Ο Φ.Π.Α. υπολογίζεται με τους οικείους κατά περίπτωση φορολογικούς συντελεστές, επί του ποσού του Ε.Φ.Κ..

8. Ως αρμόδια αρχή βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων επί του παραδιδόμενου φυσικού αερίου ορίζεται η κατά τόπο αρμόδια Τελωνειακή Αρχή της έδρας του διανομέα ή του αναδιανομέα. Ειδικότερα για το νομό Αττικής, της περιφέρειας Αττικής και για το νομό Θεσσαλονίκης, της περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας ως αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές ορίζονται το Δ΄ Τελωνείο Επίβλεψης Συγκροτημάτων (Τ.Ε.Σ.) Πειραιά και το Γ΄ Τελωνείο Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.

`Αρθρο 3
Παράδοση φυσικού αερίου από διανομείς ή αναδιανομείς σε Διπλωματικές και Προξενικές Αποστολές, Διεθνείς Οργανισμούς, Ένοπλες Δυνάμεις των άλλων κρατών μελών του ΝΑΤΟ και τις εγκατεστημένες στην Ελλάδα Αμερικανικές Δυνάμεις.

1. Απαλλάσσεται από τον Ε.Φ.Κ, το Φ.Π.Α και το ειδικό τέλος 5%, το φυσικό αέριο που παραδίδεται από τον διανομέα ή τον αναδιανομέα σε Διπλωματικές και Προξενικές Αποστολές υπό τον όρο της αμοιβαιότητας, σε αναγνωρισμένους από την Ελλάδα Διεθνείς Οργανισμούς, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη Συμφωνία ίδρυσης ή τη Σύμβαση έδρας τους, στις Ένοπλες Δυνάμεις των άλλων κρατών μελών της Συνθήκης της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, τις εγκατεστημένες στην Ελλάδα Αμερικανικές Δυνάμεις και στο προσωπικό τους.

2. Οι απαλλαγές από τον Ε.Φ.Κ., το Φ.Π.Α. και το ειδικό τέλος 5%, του φυσικού αερίου που παραδίδεται από τον διανομέα ή αναδιανομέα σε Διπλωματικές και Προξενικές Αποστολές ή το προσωπικό τους καθώς και στους αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς παρέχεται μόνο εφόσον η διανομή φυσικού αερίου πραγματοποιείται μέσω μετρητών, η εγκατάσταση και η χρήση των οποίων δηλώνεται από τα ανωτέρω δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών και στην αρμόδια Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.).

3. Οι απαλλαγές από τον Ε.Φ.Κ., το Φ.Π.Α. και το ειδικό τέλος 5%, του φυσικού αερίου που παραδίδεται από τον διανομέα ή τον αναδιανομέα στις Ένοπλες Δυνάμεις των άλλων κρατών μελών της Συνθήκης της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας ή τις εγκατεστημένες στην Ελλάδα Αμερικανικές Δυνάμεις και το προσωπικό τους παρέχεται μόνο εφόσον η διανομή φυσικού αερίου πραγματοποιείται μέσω μετρητών, η εγκατάσταση και η χρήση των οποίων δηλώνεται από τα ανωτέρω δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα στους οικείους διανομείς ή αναδιανομείς και στην αρμόδια Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.).

4. Στην ανωτέρω αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών, στην ΕΛ.Υ.Τ. και στους διανομείς ή αναδιανομείς, δηλώνεται κατά περίπτωση κάθε μεταβολή ή αλλαγή των μετρητών ή των χρηστών αυτών.

5. Για την εφαρμογή των ως άνω παραγράφων κατατίθεται από τον διανομέα ή τον αναδιανομέα συγκεντρωτική Δήλωση Ε.Φ.Κ. με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., το Φ.Π.Α. και το ειδικό τέλος 5%, για την ποσότητα φυσικού αερίου που παραδίδεται προς κατανάλωση στα ανωτέρω δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα.

Η ως άνω Δήλωση Ε.Φ.Κ. υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση του σχετικού παραστατικού πώλησης φυσικού αερίου.

6. Η κατά τα ανωτέρω Δήλωση Ε.Φ.Κ. συνοδεύεται από συγκεντρωτική κατάσταση επί της οποίας προσδιορίζονται η χρονική περίοδος κατανάλωσης του φυσικού αερίου, η μονάδα μέτρησης σε Gigajoule και

οι ποσότητες φυσικού αερίου που παραδόθηκαν προς κατανάλωση στα πρόσωπα της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου, οι αριθμοί των παραστατικών πώλησης φυσικού αερίου και οι κατ΄ αντιστοιχία μετρητές.

7. Ως αρμόδια αρχή για την απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., το Φ.Π.Α. και το ειδικό τέλος 5% του παραδιδόμενου από τον διανομέα ή αναδιανομέα φυσικού αερίου στα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα της παραγράφου 1, του παρόντος άρθρου, ορίζεται η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή της παραγράφου 8, του άρθρου 2, της παρούσας.

`Αρθρο 4
Υποχρεώσεις διανομέων ή αναδιανομέων

1. Οι διανομείς ή αναδιανομείς φυσικού αερίου οφείλουν να προσαρμόσουν τα μηχανογραφικά τους συστήματα ώστε τα εκδιδόμενα παραστατικά πωλήσεων φυσικού αερίου να φέρουν σε ιδιαίτερη θέση τις εκάστοτε επιβαρύνσεις που προκύπτουν από τον Ε.Φ.Κ., Φ.Π.Α.. και το ειδικό τέλος 5%, όπως αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 2093/1992 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2960/2001.

Στα τηρούμενα από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/2014) σχετικά λογιστικά αρχεία, οι διανομείς ή αναδιανομείς οφείλουν να καταχωρούν σε ιδιαίτερους λογαριασμούς του λογιστικού τους συστήματος τον οφειλόμενο Ε.Φ.Κ., το Φ.Π.Α. που αναλογεί στο ποσό του Ε.Φ.Κ. με βάση τον οικείο συντελεστή Φ.Π.Α. και το ειδικό τέλος 5%, τα οποία πρόκειται να αποδοθούν στις αρμόδιες προς τούτο Τελωνειακές Αρχές, προκειμένου οι Ελεγκτικές Υπηρεσίες να προβαίνουν σε ελεγκτικές επαληθεύσεις των καταχωρήσεων και διασταυρωτικούς ελέγχους σε σχέση με τις υποβληθείσες Δηλώσεις Ε.Φ.Κ. και τα εκδιδόμενα παραστατικά πωλήσεων φυσικού αερίου. Οι διανομείς ή αναδιανομείς που σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 τηρούν απλογραφικό σύστημα για την παρακολούθηση των συναλλαγών τους, καταχωρούν σε ιδιαίτερες στήλες τον οφειλόμενο Ε.Φ.Κ., το ειδικό τέλος 5% και τον αναλογούντα Φ.Π.Α..

2. Οι διανομείς ή αναδιανομείς φυσικού αερίου οφείλουν να διατηρούν στο αρχείο τους, κατά περίπτωση, όλα τα σχετικά έγγραφα και δικαιολογητικά στα οποία δηλώνονται τα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης και τα στοιχεία των μετρητών φυσικού αερίου που χρησιμοποιούνται από τα πρόσωπα αυτά.

3. Οι διανομείς ή αναδιανομείς υποχρεούνται να δέχονται τους ελέγχους των αρμοδίων αρχών εποπτείας και ελέγχου και να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις τους.

4. Παράλληλα και για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου κατατίθεται από τους διανομείς ή αναδιανομείς στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή της παραγράφου 8, του άρθρου 2 της παρούσας, εγγύηση χρηματική, τραπεζική ή Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, το ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο 10% του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στις ποσότητες φυσικού αερίου που παραδόθηκαν προς κατανάλωση ή/και καταναλώθηκαν κατά το προηγούμενο έτος και η οποία κάθε χρόνο αναπροσαρμόζεται ανάλογα.

Για το πρώτο έτος άσκησης της δραστηριότητας κατατίθεται εγγύηση ίση με το 10% του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στο φυσικό αέριο που κατά τη δήλωση του ενδιαφερομένου πρόκειται να παραδοθεί προς κατανάλωση ή/και να καταναλωθεί.

`Αρθρο 5
Έλεγχοι

1. Αρμόδια για τον έλεγχο Αρχή είναι η Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.), στη χωρική δικαιοδοσία της οποίας βρίσκεται η εγκατάσταση του διανομέα ή αναδιανομέα φυσικού αερίου. Σε περίπτωση που ο διανομέας ή αναδιανομέας, διαθέτει περισσότερες από μία εγκαταστάσεις, οι οποίες εμπίπτουν στη χωρική αρμοδιότητα διαφορετικών ελεγκτικών Αρχών, ως αρμόδια για τον έλεγχο Αρχή ορίζεται η Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) στη χωρική δικαιοδοσία της οποίας βρίσκεται η έδρα του.

2. Η αρμόδια ΕΛ.Υ.Τ. προβαίνει σε ελέγχους για τη διαπίστωση τήρησης από τους διανομείς ή αναδιανομείς φυσικού αερίου των οριζομένων στην παρούσα όρων και προϋποθέσεων, καθώς και στις σχετικές διασταυρώσεις των ποσοτήτων φυσικού αερίου βάσει των Δηλώσεων Ε.Φ.Κ. και των στοιχείων που της αποστέλλονται κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 1, της αριθμ. Α.1217/6.6.2019 κοινής υπουργικής απόφασης.

3. Η αρμόδια ΕΛ.Υ.Τ. πραγματοποιεί τακτικό έλεγχο των διανομέων ή αναδιανομέων φυσικού αερίου, σε ποσοστό τουλάχιστον 35% ανά έτος, με σκοπό εντός τριετίας να ελεγχθεί το σύνολο αυτών. Στους ως άνω ελέγχους δύνανται να συμμετέχουν και υπάλληλοι του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή άλλων δημόσιων υπηρεσιών, εφόσον κρίνεται ότι για την αποτελεσματικότερη διενέργειά τους απαιτούνται ειδικότερες γνώσεις. Η εν λόγω αρμόδια αρχή ελέγχου προβαίνει στη σύνταξη σχετικής Έκθεσης, αντίγραφο της οποίας αποστέλλεται στις Διευθύνσεις Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και Φ.Π.Α. της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθώς και σε άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες εφόσον τούτο κρίνεται απαραίτητο.

4. Η αρμόδια ΕΛ.Υ.Τ. δύναται να διενεργήσει έκτακτο έλεγχο σε κάθε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο, οι δε διανομείς ή αναδιανομείς φυσικού αερίου υποχρεούνται να δέχονται τους ως άνω ελέγχους και να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις της.

5. Ανεξάρτητα από την καταβολή των φορολογικών επιβαρύνσεων, δύναται να εφαρμοστούν και οι διατάξεις περί λαθρεμπορίας του Ν. 2960/2001, εφόσον συντρέχει προς τούτο περίπτωση.

`Αρθρο 6
Μεταβατικές - Καταργούμενες διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η αριθμ. ΔΕΦΚ 5036589 ΕΞ 2011/31.8.2011 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 2154/Β/27.9.2011) «Όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ. και των λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων του φυσικού αερίου των περιπτώσεων ιζ΄ και ιη΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 2960/2001, κατά την παράδοση αυτού προς κατανάλωση», όπως ισχύει.

2. Για παραδόσεις προς κατανάλωση φυσικού αερίου που θα πραγματοποιηθούν μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας ο Ε.Φ.Κ., ο Φ.Π.Α. και οι λοιπές επιβαρύνσεις θα αποδοθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΔΕΦΚ 5036589 ΕΞ 2011/31.8.2011 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 2154/Β/27.9.2011).

`Αρθρο 7
Έναρξη Ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 1.7.2019. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2019
Ο Διοικητής
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: