Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 02/02/2018

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αρ.Πρωτ.: 13503 - 02/02/2018

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Ανακοίνωση σχετικά με τα αιτήματα ελέγχου τήρησης μακροχρονίων υποχρεώσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο άρθρο 85 παρ. 10.α του Ν.4399/2016 (ΦΕΚ Α/117) , όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 19 παρ. 7 του Ν.4441/2016 (ΦΕΚ Α/227) και εκ νέου με το άρθρο 106 παρ. 6 του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ Α/171) προσδιορίζεται η χρονική περίοδος εμπρόθεσμης υποβολής στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του εκάστοτε αιτήματος ελέγχου τήρησης μακροχρονίων υποχρεώσεων.

Συγκεκριμένα, α) «Αν ο χρόνος έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης είναι μεταγενέστερος του χρόνου έναρξης της υποχρέωσης των επενδυτικών φορέων για την υποβολή της δήλωσης τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του άρθρου 10 του Ν.3299/2004 και του άρθρου 14 του Ν.3908/2011 , ο φορέας της επένδυσης υποχρεούται στην υποβολή των στοιχείων για το ανωτέρω διάστημα εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και πάντως πριν την πρώτη εκταμίευση της εγκριθείσας ενίσχυσης.

Οι ρυθμίσεις του πρώτου εδαφίου έχουν εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2018 για τις αποφάσεις ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων που εκδίδονται μετά την ημερομηνία αυτή. Για τις αποφάσεις ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων που εκδίδονται μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2017, το διάστημα των δύο (2) μηνών του πρώτου εδαφίου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2018 και σε κάθε περίπτωση ο φορέας της επένδυσης υποχρεούται στην υποβολή των στοιχείων πριν την εκταμίευση της εγκριθείσας ενίσχυσης που πραγματοποιείται μετά την ημερομηνία αυτή.

Αν η τελική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης εκάστου έτους τήρησης των μακροχρονίων υποχρεώσεων είναι προγενέστερη της 1ης.1.2013, δεν απαιτείται η υποβολή της μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων.

β) Οι διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 5 του N.4242/2014 για το διάστημα τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων καταλαμβάνουν και τα επενδυτικά σχέδια του N.3299/2004, πλην αυτών που αξιοποιούν το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής

Σε εφαρμογή του προαναφερόμενου θεσμικού πλαισίου, τροποποιήθηκε το ΠΣΚΕ όσον αφορά τις ενέργειες ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.

Επομένως, οι επενδυτικοί φορείς που έχουν ήδη προβεί στην ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ στο ΠΣΚΕ τα προηγούμενα έτη, ΟΦΕΙΛΟΥΝ έως την 28-2-2018, να προβούν σε Επικαιροποίησή της και εφόσον προκύψουν πρόσθετα έτη υποχρέωσης να υποβάλουν τις αντίστοιχες αιτήσεις ελέγχου τήρησης μακροχρονίων υποχρεώσεων.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο προϊστάμενος της Δ/νσης

Ο προϊστάμενος του τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης, Οργάνωσης & Τεχνικών Υπηρεσιών Τομέα Ανάπτυξης

Σωτήρης Αθανασίου

κ.α.α. ΓΕΝΝΑΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: