Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Θεσσαλονίκη. 18/07/2018

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αριθμός απόφασης: 1402

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ Α8 - ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

Θέμα:

Αναγκαία η πλήρης αιτιολόγηση σημειώματος διαπιστώσεων φορολογικού ελέγχου.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ΄ όψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170).

β. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β΄/2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»

γ. Της ΠΟΛ. 1064/12.04.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β΄ 1440/27.04.2017).

2. Την ΠΟΛ. 1069/04.03.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την υπ; αριθμ. Δ.Ε.Δ. 1126366/ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ Β΄ 2759/01.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

4. Την από 22 Μαρτίου 2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου 32049 ενδικοφανή προσφυγή της εταιρίας με την επωνυμία «V......... E.......... Ε.Π.Ε.» με ΑΦΜ ............., κατά της υπ΄ αριθ. 1726/29-12-2017 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ............... για το οικ. έτος 2012 (διαχειριστική περίοδο 01/01/2011 - 31/12/2011) και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

5. Την υπ΄ αριθ. 1726/29-12-2017 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ........... για το οικ. έτος 2012 (διαχειριστική περίοδο 01/01/2011 - 31/12/2011), της οποίας ζητείται η ακύρωση.

6. Τις απόψεις του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ...............

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α8 - Επανεξέτασης, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της από 22/03/2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου 32049 ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρίας με την επωνυμία «V.................... Ε............... Ε.Π.Ε.» με ΑΦΜ: ............. η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με την υπ΄ αριθ. 1726/29-12-2017 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ............. οικ. έτους 2012, μειώθηκε το πιστωτικό υπόλοιπο φόρου εισοδήματος προς επιστροφή της προσφεύγουσας εταιρίας από 67.325,01€ σε 6.418,31€, κατόπιν προσθήκης λογιστικών διαφορών συνολικού ύψους 214.270,62€ στα καθαρά κέρδη της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2011 - 31/12/2011.

Η ανωτέρω πράξη εδράζεται επί της από 29/12/2017 έκθεσης φορολογίας εισοδήματος, κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε σε εκτέλεση της υπ΄ αριθ. 1828/10-11-2017 εντολής του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ...................

Η προσφεύγουσα, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά να γίνει αυτή δεκτή και να ακυρωθεί η υπ΄ αριθ. 1726/29-12-2017 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ............... οικ. έτους 2012, προβάλλοντας τους ακόλουθους ισχυρισμούς:

1) Μη ολοκληρωμένη άσκηση του δικαιώματος της προηγούμενης ακρόασης. Παραβίαση του άρθρου 28§1 του Ν 4174/13 (Κ.Φ.Δ.).

2) Έλλειψη επαρκούς αιτιολογίας, Ο έλεγχος δεν αιτιολογεί: α) την μη αναγνώριση των δαπανών που έκρινε ως μη εκπιπτόμενες και τις θεώρησε λογιστικές διαφορές, β) την μη αναγνώριση του παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος.

Επειδή, στο άρθρο 28 του Ν. 4174/2013 ορίζεται ότι: «1. Η Φορολογική Διοίκηση κοινοποιεί εγγράφως στο φορολογούμενο σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου ο οποίος πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένος Ο φορολογούμενος δύναται να ζητά να λαμβάνει αντίγραφα των εγγράφων στα οποία βασίζεται ο διορθωτικός προσδιορισμός φόρου. Ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα να διατυπώσει εγγράφως τις απόψεις του σχετικά με τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου εντός 20 (είκοσι) ήμερων από την κοινοποίηση της έγγραφης γνωστοποίησης. 2. Η Φορολογική Διοίκηση εκδίδει την οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, εντός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής των απόψεων του φορολογούμενου ή, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν υποβάλλει τις απόψεις του, την εκπνοή της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 1. Η οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου εκδίδεται με βάση έκθεση ελέγχου την οποία συντάσσει η Φορολογική Διοίκηση. Η έκθεση ελέγχου περιλαμβάνει εμπεριστατωμένα και αιτιολογημένα τα γεγονότα, τα στοιχεία και τις διατάξεις τις οποίες έλαβε υπόψη της η Φορολογική Διοίκηση νια τον προσδιορισμό του φόρου. Η οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου μαζί με την έκθεση ελέγχου κοινοποιούνται στον φορολογούμενο».

Επειδή, στο άρθρο 34 του Ν. 4174/2013 ορίζεται ότι: «Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να προβεί, μετά από έλεγχο, σε έκδοση πράξης διόρθωσης οποιουδήποτε προηγούμενου άμεσου, διοικητικού, εκτιμώμενου ή προληπτικού προσδιορισμού φόρου, εφόσον από τον έλεγχο διαπιστωθεί αιτιολογημένα ότι ο προηγούμενος προσδιορισμός φόρου ήταν ανακριβής ή εσφαλμένος.........».

Επειδή, με το άρθρο 64 του Ν. 4174/2013 ορίζεται ότι: «Η Φορολογική Διοίκηση έχει την υποχρέωση να παρέχει σαφή, ειδική και επαρκή αιτιολογία για τη νομική βάση. τα γεγονότα και τις περιστάσεις που θεμελιώνουν την έκδοση πράξεως και τον προσδιορισμό φόρου».

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθ. 17 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999) ορίζεται ότι: « 1.Η ατομική διοικητική πράξη πρέπει να περιέχει αιτιολογία, η οποία να περιλαμβάνει τη διαπίστωση της συνδρομής των κατά νόμο προϋποθέσεων για την έκδοσή της. 2. Η Αιτιολογία πρέπει να είναι σαφής, ειδική, επαρκής και να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, εκτός αν προβλέπεται ρητώς στο νόμο ότι πρέπει να περιέχεται στο σώμα της πράξης 3. Όταν η πράξη εκδίδεται αυτεπαγγέλτως τα αποδεικτικά στοιχεία συγκεντρώνονται με πρωτοβουλία του αρμόδιου για την έκδοση οργάνου».

Επειδή, σύμφωνα με τη θεωρία (βλ. Επαμεινώνδας Π.Σπηλιωτόπουλος, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2011, σελ. 174), αιτιολογία είναι, γενικά, η αναφορά των κανόνων δικαίου που ρυθμίζουν την έκδοση της διοικητικής πράξης και της ερμηνείας τους, της διαπίστωσης ότι συντρέχουν οι πραγματικές και νομικές καταστάσεις, ενόψει των οποίων επιβάλλεται ή επιτρέπεται η έκδοση της πράξης κατ΄ εφαρμογή των κανόνων αυτών, της διαπίστωσης της συνδρομής και της εκτίμησης των σχετικών πραγματικών περιστατικών, καθώς και των σκέψεων του διοικητικού οργάνου που οδήγησαν στην έκδοση ή την άρνηση της έκδοσης της διοικητικής πράξης. Σχετικό με την αιτιολογία είναι το βάρος της απόδειξης νια τη συνδρομή των πραγματικών περιστατικών, που είναι προϋπόθεση της έκδοσης της διοικητικής πράξης (αρ. 17 παρ. 3 του ΚΔΔιαδ). Σκοπός της αιτιολογίας είναι η δημιουργία δυνατότητας ελέγχου τόσο από τον διοικούμενο όσο και από το δικαστήριο, κατά πόσο η διοικητική πράξη εκδόθηκε νια εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος ή για τη διασφάλιση των συμφερόντων ή δικαιωμάτων του διοικούμενου και κατά πόσο είναι σύμφωνη ή βρίσκεται σε αρμονία προς τους κανόνες δικαίου που καθορίζουν το πλαίσιο της νομιμότητας.

Η αιτιολογία θεωρείται νόμιμη όταν είναι α) σαφής, όταν δηλαδή καταγράφονται με διαυγή τρόπο οι σκέψεις του διοικητικού οργάνου, με μνεία συγκεκριμένων στοιχείων που στηρίζουν το συμπέρασμα της ( ΣτΕ 3692/2001 , 4223/2000 ), β) ειδική, όταν δηλαδή δεν είναι γενική και αόριστη, και όλα τα στοιχεία της αναφέρονται στη συγκεκριμένη περίπτωση που ρυθμίζεται με την πράξη, γ) επαρκής, όταν περιέχει με σαφήνεια όλα τα στοιχεία της κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην καταλείπονται κενά ή αμφιβολίες για την ορθότητα της κρίσης του διοικητικού οργάνου. Συγκεκριμένα, το διοικητικό όργανο εντοπίζει, ερμηνεύει και εφαρμόζει τον κρίσιμο κανόνα δικαίου (νομικό σκέλος της πράξης, ορθή ερμηνεία του περιεχομένου του κανόνα δικαίου, ΣτΕ 546/2008 ), υπαγάγει δηλαδή τα πραγματικά περιστατικά στον κανόνα δικαίου. (Ευγενία Πρεβεδούρου, Η αιτιολογία των διοικητικών πράξεων. Γενικό Διοικητικό Δίκαιο. Εμβάθυνση Δημοσίου Δικαίου. Διάγραμμα).

Η υποχρέωση αιτιολογίας αφορά τις πράξεις όλων του Λειτουργιών της ενιαίας εξουσίας του Κράτους και επιβεβαιώνει την αρχή της φανερής δράσης των οργάνων του, διότι μόνο με την αιτιολογία η δημόσια διοίκηση εξαναγκάζεται να αποδείξει ότι είναι αμερόληπτη και χρηστή, δηλαδή ότι τηρεί την αρχή της νομιμότητας. Η ελαττωματική αιτιολογία (ελλείπουσα, ανεπαρκής, πλημμελής ή εσφαλμένη) καθιστά τη διοικητική πράξη άκυρη, όπως και η αόριστη αιτιολογία ( ΣτΕ 277/1996 ) (Αναστάσιος Τάχος, Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2003, σελ.609-612).

Επειδή, στη διοικητική πράξη πρέπει να γίνεται μνεία συγκεκριμένων στοιχείων που στηρίζουν το συμπέρασμά της (ορισμένος χαρακτήρας της αιτιολογίας, ΣτΕ 3692/2001. 4223/2000). Δεν πρέπει να περιορίζεται στην επανάληψη στερεότυπων εκφράσεων που προέρχονται από τον νόμο που διέπει την υπόθεση (ΣτΕ 2584/2001) ούτε να στηρίζεται σε αντιφατικά στοιχεία (ΣτΕ 941/1989, Ολ 3158/1976).

Επειδή, στην υπό κρίση περίπτωση από την επισκόπηση της από 29/12/2017 έκθεσης ελέγχου φορολογίας εισοδήματος και των συνυποβαλλόμενων στοιχείων του φακέλου της υπόθεσης προκύπτουν τα εξής:

• Η Δ.Ο.Υ. .............., στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 28 του Ν. 4174/2013 , εξέδωσε και κοινοποίησε νομότυπα στις 8-12-2017 το υπ΄ αρ. 327/7-12-2017 σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου, καθώς και τον υπ΄ αρ. 327/2017 προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου εισοδήματος οικ. έτους 2012, κρίνοντας τα βιβλία της προσφεύγουσας εταιρίας για την χρήση 2011 ειλικρινή και προσθέτοντας στα καθαρά κέρδη αυτής τις ακόλουθες λογιστικές διαφορές:

Λογαριασμός

Ποσό

61- Αμοιβές και έξοδα τρίτων

101.182,86€

62 - Παροχές τρίτων

45.583,03€

64.01 Έξοδα ταξιδιών

38.269,14€

Έξοδα Εκθέσεων - Επιδείξεων

5.088,57€

64-98 Διάφορα έξοδα

41.395,24€

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

231.518,84€

Ωστόσο, πέραν της αναφοράς των εφαρμοστέων διατάξεων, ήτοι τις διατάξεις: α) του άρθρου 30 παρ. 3 , 4 , 6 , 7 του Π.Δ. 186/92 (Κ.Β.Σ.) β)των άρθρων 28 , 30 , 34 , 41 , 106 , 109 , 55 & 60 του Ν. 2238/94 , γ) των άρθρων 4 , 31 , 39 , 42 , 105 & 118 του Ν. 2238/94 και δ) τις διατάξεις του Ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας), η φορολογική διοίκηση δεν ανήγαγε τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης σε φορολογικές διατάξεις και δεν αιτιολόγησε με τρόπο σαφή, ειδικό και επαρκή τις ως άνω προκύπτουσες λογιστικές διαφορές, με αποτέλεσμα να μην προκύπτει με βεβαιότητα ο τρόπος προσδιορισμού αυτών. Περαιτέρω, ο φορολογικός έλεγχος επί του προσωρινού προσδιορισμού του φόρου δεν αποδέχθηκε παρακρατηθέντα φόρο ύψους 18.052,57€, χωρίς να γίνεται ουδεμία μνεία επ΄ αυτού στο υπ΄ αρ. 327/2017 σημείωμα διαπιστώσεων,

• Η προσφεύγουσα εταιρία, ανταποκρινόμενη στον ως άνω σημείωμα διαπιστώσεων με το υπ΄ αρ. πρωτ. 112609/20-12-2017 υπόμνημά της προσκόμισε, εντός της εικοσαήμερης προθεσμίας που της δόθηκε, πέντε κλασέρ με παραστατικά δαπανών της χρήσης 2011, τα οποία αφορούσαν του τηρούμενους λογαριασμούς 64.01, 62, 61, 64.98 & 64.03.

• Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα επί της από 29/12/2017 έκθεσης ελέγχου φορολογίας εισοδήματος ο έλεγχος αξιολόγησε τα προσκομισθέντα, μη αναγνωρίζοντας ως λειτουργικές τις δαπάνες της προσφεύγουσας στο σύνολο τους. Εν συνεχεία, τα αποτελέσματα της χρήσης 2011 προσδιορίστηκαν λογιστικά με την προσθήκη των ακόλουθων λογιστικών διαφορών στα καθαρά κέρδη της προσφεύγουσας επιχείρησης.

Λογαριασμός

Ποσό

60- Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

57.675.95€

61- Αμοιβές και έξοδα τρίτων

77.412.86€

62 - Παροχές τρίτων

22.791,51€

64.01 Έξοδα ταξιδιών

19.134,57€

64-98 Διάφορα έξοδα

37.255.71€

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

214.270,62€

• Όπως προκύπτει από τα δεδομένα της υπ΄ αρ. 1726/19-12-2017 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος οικ. έτους 2012 ο έλεγχος δεν αποδέχθηκε παρακρατηθέντα φόρο της προσφεύγουσας ύψους 18.052,57€. χωρίς ωστόσο να προκύπτει από την έκθεση ελέγχου με βεβαιότητα ο λόγος για τον οποίο απερρίφθη η εν λόγω παρακράτηση. Το μόνο που επισημαίνεται είναι ότι ζητήθηκαν τηλεφωνικά από εκπρόσωπο της προσφεύγουσας τα πρωτότυπα φορολογικά στοιχεία από τα οποία προέκυπτε η παρακράτηση φόρου ύψους 18.052.57€, καθώς επίσης και τα αποδεικτικά στοιχεία απόδοσης αυτού στην Δ.Ο.Υ. Δεν προκύπτει δε από την έκθεση ελέγχου εάν υπήρχε συνημμένη στην υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος η βεβαίωση παρακράτησης του εν λόγω ποσού από την αντισυμβαλλόμενη εταιρία.

Επειδή, από τα προαναφερθέντα καθίσταται σαφές ότι η αιτιολογία της προσβαλλόμενης υπ΄ αρ. 1726/29-12-2017 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος οικ. έτους 2012, όπως αυτή αποτυπώνεται στην από 29/12/2017 έκθεση ελέγχου φορολογίας εισοδήματος, στερείται σαφήνειας, ειδικότητας και πληρότητας. Πιο συγκεκριμένα, από την έκθεση ελέγχου δεν προκύπτει ούτε ο λόγος για τον οποίο ορισμένες δαπάνες κρίθηκαν από τον έλεγχο μη εκπεστέες. αλλά ούτε και το είδος αυτών των δαπανών (περιγραφή ή αναγραφή των σχετικών τιμολογίων). Η γενική και αόριστη αναφορά ότι οι δαπάνες που δεν αναγνωρίσθηκαν από τον έλεγχο κρίθηκαν ως μη λειτουργικές δεν δύναται να αποτελέσει αιτιολογία επαρκή και ικανή να στοιχειοθετήσει την ανακρίβεια την υποβληθείσας από την προσφεύγουσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Περαιτέρω, επί της έκθεσης ελέγχου διαπιστώνονται αντιφάσεις στην αιτιολογία, καθώς ενώ στο στάδιο των τελικών διαπιστώσεων, αναφέρεται ρητώς ότι δεν αναγνωρίζεται το σύνολο των δαπανών της χρήσης, εντούτοις το ύψος των λογιστικών διαφορών σε σχέση με αυτό που είχε προσδιορισθεί στο στάδιο του υπ΄ αρ. 327/7.12.2017 σημειώματος διαπιστώσεων εμφανίζεται μειωμένο, γεγονός που καταδεικνύει ότι ορισμένες δαπάνες έγιναν αποδεκτές και κρίθηκαν εκπεστέες από τον φορολογικό έλεγχο.

Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώσεων, η κρίση του φορολογικού ελέγχου, όπως αυτή αποτυπώνεται τόσο στο στάδιο του υπ΄ αρ. 327/7.12.2017 σημειώματος διαπιστώσεων όσο και στην από 29/12/2017 έκθεση ελέγχου φορολογίας εισοδήματος, που αποτελεί την αιτιολογία της προσβαλλόμενης πράξης, καταλείπει κενά και αμφιβολίες ως προς την ορθότητα της, με αποτέλεσμα η προσβαλλόμενη πράξη να στερείται σαφούς, ειδικής και επαρκούς αιτιολογίας.

Κατά συνέπεια οι σχετικοί ισχυρισμοί του προσφεύγοντος γίνεται αποδεκτοί ως νόμω και ουσία βάσιμοι.

Αποφασίζουμε

Την αποδοχή της υπ΄ αριθ. πρωτ. 32049/22.03,2018 ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρίας με την επωνυμία «V........... Ε................ Ε.Π.Ε.» με ΑΦΜ: .......... και την ακύρωση της υπ΄ αρ. 1726/29-12-2017 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος διαχειριστικής περιόδου 01/01/2011-31/12/2011 λόγω ελαττωματικής αιτιολογίας (ελλιπούς, πλημμελούς και αντιφατικής).

Οριστική φορολογική υποχρέωση της υπόχρεης - καταλογιζόμενο ποσό / πρόστιμο με βάση την παρούσα απόφαση:

Η υπ΄ αριθ. 1726/29.12.2017 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος οικ. έτους 2012

Είδος φόρου

Ποσό βάσει ελέγχου

Ποσό βάσει απόφασης ΔΕΔ

Διαφορά απόφασης ΔΕΔ-ελέγχου

Μη αναγνώριση φόρου εισοδήματος προς επιστροφή

60.906,70€

0.00

-60.906,70€

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παραπάνω απόφαση στην υπόχρεη επιχείρηση.

Ακριβές αντίγραφο

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΟΥΡΗΣ

Σημείωση: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός 30 (τριάντα) ημερών από την κοινοποίηση της.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: