Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΣΛΟΤ Αρ.Πρωτ.: 31 ΕΞ/9.3.2023
ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΙΣ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
Αθήνα, 9/3/2023

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ - Ν.Π.Δ.Δ
Αρ. Πρωτ. 31 ΕΞ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
ΘΕΜΑ:

Συμψηφισμός προς απόσβεση σωρευμένων ζημιών με την διαφορα από έκδοση μετοχών υπερ το άρτιο.

Ερώτηση:

Με το παρόν υποβάλουμε αίτημα έκδοσης γνωμοδότησης επί ερωτήματος που αφορά στο εξής ζήτημα:

Στο πλαίσιο της διαδικασίας εκκαθάρισής της, ελληνική ανώνυμη εταιρεία, πελάτης της δικηγορικής μας εταιρείας, επιθυμεί να προβεί σε συμψηφισμό προς απόσβεση συσσωρευμένων ζημιών με την διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

`Αποψη μας είναι ότι, σύμφωνα με την ρητή και άνευ όρων πρόβλεψη της παρ. 3 του άρθρου 35 του Ν. 4548/2018 , όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει δυνάμει των άρθρων 49 παρ.4 του Ν.4587/2018 και 80 του Ν. 4916/2022 , η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου δύναται να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρίας, κατόπιν απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων, χωρίς να προηγηθεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Παρακαλούμε πολύ για την έκδοση σχετικής γνωμοδότης από το Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων επί του ανωτέρω ζητήματος.

Απάντηση:

Το Σ.ΛΟ.Τ. έχει απαντήσει στο παρελθόν σε ερώτηση σχετικά με τη δυνατότητα συμψηφισμού σωρευμένων ζημιών με καταθέσεις μετόχων έναντι μελλοντικής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ( Γνωμοδότηση 3023/2020 ).

Η προαναφερόμενη γνωμοδότηση συντάχθηκε με βάση την ισχύουσα νομοθεσία κατά τον χρόνο σύνταξής της. Ως εκ τούτου, δεν ήταν δυνατό να ληφθεί υπόψη η τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του Ν. 4548/2018 με το άρθρο 80 του Ν. 4916/2022 , με την οποία απαλείφθηκε η προϋπόθεση μη ύπαρξης αποθεματικών ή άλλων κονδυλίων, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών, σε περίπτωση συμψηφισμού προς απόσβεση συσσωρευμένων ζημιών με τη διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4916/2022 προβλέπεται ότι η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου δύναται να συμψηφισθεί προς απόσβεση συσσωρευμένων ζημιών της εταιρείας, κατόπιν απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων, χωρίς να προηγηθεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Αλέξανδρος Σικαλίδης

ΤΑ ΜΕΛΗ
Χαράλαμπος Συρούνης
Διονύσιος Παπαγεωργακόπουλος
Κωνσταντίνος Χαλέβας
Γεώργιος Παπαναστασόπουλος

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: