Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

15 Οκτωβρίου 2018
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 4512

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. πολ. 1184

Διαδικασία απαλλαγής φόρου προστιθεμένης αξίας κατά: α. τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης, β. την υπαγωγή εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις:

α. του άρθρου 25 του Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ» (Α΄ 248/07.11.2000), όπως ισχύουν,

β. του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Ν. 4389/2016 (Α΄ 94/27.05.2016) και ειδικότερα του άρθρου 7 , της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού ,

γ. των άρθρων 1-5, 7-9, 10, 13, 14, 16, 17, 19-22, 24, 27, 28, 30, 32, 35, 36, 38 και 60 του Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ» (Α΄ 248/07.11.2000), όπως ισχύουν,

δ. του Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α΄ 265/22.11.2001), όπως ισχύουν,

ε. των άρθρων 154-155, 157 και 160 της οδηγίας αριθ. 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό σύστημα του φόρου προστιθεμένης αξίας (L 347/11.12.2006), όπως ισχύουν,

στ. του καν. (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (L 269/10.10.2013),

ζ. του κατ΄ εξουσιοδότηση καν. (ΕΕ) αριθ. 2015/2446 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του καν. (ΕΕ) αριθ. 952/2013 όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (L 343/29.12.2015),

η. του εκτελεστικού καν. (ΕΕ) αριθ. 2015/2447 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (L 343/29.12.2015),

θ. του κατ΄ εξουσιοδότηση καν. (ΕΕ) αριθ. 341/2016 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του καν. (ΕΕ) αριθ.

952/2013 όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για ορισμένες διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα για τις περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα δεν έχουν τεθεί ακόμα σε λειτουργία (L 69/15.03.2016),

ι. της ΠΟΛ. 1100/2013 Α.Υ.Ο (1136/Β/10.05.2013) «Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη θέση σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης εμπορευμάτων που προορίζονται να παραδοθούν ως εφόδια πλοίων και αεροσκαφών με απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας»,

ια. της αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ/10.03.2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε)» (Β΄968/22.03.2017).

2. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ/28.01.2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016 (Α΄ 94/27.05.2016).

3. Την αριθ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ 18/20.01.2016) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016 (Α΄ 94/27.05.2016) και την αριθ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ 689/20.12.2017) απόφαση του Συμβουλίου Δίοικησης της Α.Α.Δ.Ε «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

4. Την ανάγκη:

α. καθορισμού όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης για την υπαγωγή μη ενωσιακών και εγχώριων εμπορευμάτων με απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας τα οποία, κατά κανόνα, προορίζονται να αποτελέσουν αντικείμενο εξαγωγών, ενδοκοινοτικών παραδόσεων ή παραδόσεων ως εφοδίων πλοίων,

β. την ανάγκη περαιτέρω προώθησης του διαμετακομιστικού εμπορίου και της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας σε συνδυασμό με την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα της αποθήκευσης για αξιόπιστους και εγκεκριμένους από τις τελωνειακές αρχές οικονομικούς φορείς.

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε), αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

`Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας κατά τη:

α. θέση μη ενωσιακών εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης,

β. παράδοση εγχωρίων εμπορευμάτων τα οποία υπάγονται σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης.

2. Εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής της παρούσας:

α. εμπορεύματα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, όπως αυτά ορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας.

β. εμπορεύματα υποκείμενα σε φόρο κατανάλωσης κατά τις διατάξεις της εθνικής τελωνειακής νομοθεσίας.

`Αρθρο 2
Ορισμοί

Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης νοούνται:

1. «Καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης»: καθεστώς αποθήκευσης στο οποίο υπάγονται με απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας μη ενωσιακά και εγχώρια εμπορεύματα, εξαιρουμένων των εμπορευμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της παρούσας.

2. «Αποθήκη τελωνειακής αποθήκευσης»: αποθηκευτικές εγκαταστάσεις ή οποιοσδήποτε άλλος χώρος έχει εγκριθεί από τις τελωνειακές αρχές στα πλαίσια αδειο-δότησης Εγκεκριμένων Οικονομικών Φορέων (ΑΕΟ-C AEO-S). Οι αποθήκες τελωνειακής αποθήκευσης διακρίνονται σε:

α. Δημόσιες αποθήκες: ανήκουν σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο - διαχειριστή αποθήκης της παρούσας και χρησιμοποιούνται από οποιοδήποτε πρόσωπο για την αποθήκευση εμπορευμάτων και

β. Ιδιωτικές αποθήκες: χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση εμπορευμάτων κυριότητας του διαχειριστή της αποθήκης - δικαιούχου της άδειας.

3. «Δικαιούχος καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης»: το υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο το οποίο διαθέτει την κυριότητα των εμπορευμάτων που υπάγονται στο καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας ή το πρόσωπο στο οποίο έχει μεταβιβασθεί η κυριότητα των εμπορευμάτων εντός του καθεστώτος.

4. «Διαχειριστής αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης -Κάτοχος άδειας»: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο διαθέτει άδεια από την αρμόδια τελωνειακή αρχή να αποθηκεύει στα πλαίσια άσκησης της οικονομικής του δραστηριότητας σε αποθήκες τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας εμπορεύματα δικής του κυριότητας ή κυριότητας τρίτων.

5. «`Αδεια λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης»: πράξη της αρμόδιας τελωνειακής αρχής η οποία χορηγείται σε κάθε πρόσωπο που πληρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας.

6. «Λογιστική αποθήκης»: σύστημα λογιστικών καταχωρήσεων των εμπορευμάτων που υπάγονται στο καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης το οποίο τηρείται από το διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης-κάτοχο άδειας και επιτρέπει την επιτήρηση του καθεστώτος από τις τελωνειακές αρχές.

7. «Θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης»: τελωνειακό καθεστώς το οποίο επιτρέπει τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με καταβολή των δασμολογικών επιβαρύνσεων, εφαρμογή τυχόν μέτρων εμπορικής πολιτικής και απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας κατά το χρόνο παραμονής τους στο καθεστώς αποθήκευσης.

8. «Εκκαθάριση καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης»: λήξη καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης εμπορευμάτων με έναν από τους αποδεκτούς προορισμούς που προβλέπονται στην παρούσα.

9. «Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας (ΑΕΟ-Authorised Economist Operator)»: οικονομικός φορέας ο οποίος πληρεί τα κριτήρια του άρθρου 39 του καν. αριθ. 952/2013 - Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας.

10. «`Αδειες ΑΕΟ»: άδειες οι οποίες εκδίδονται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές και προσδίδουν την ιδιότητα του AEO σε οικονομικούς φορείς ώστε να επωφελούνται από απλουστεύσεις που προβλέπονται στην τελωνειακή νομοθεσία (άδειες AEO-C-τελωνειακές απλουστεύσεις) και διευκολύνσεις κατά τους τελωνειακούς ελέγχους σχετικά με την ασφάλεια και προστασία (άδειες AEO-S-ασφάλεια και προστασία). Είναι δυνατή η κατοχή και των δύο αδειών ταυτόχρονα (AEO-C/AEO-S).

11. «Διασάφηση θέσης εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία»: πράξη με την οποία ένα πρόσωπο δηλώνει, με τους απαιτούμενους τρόπους και διαδικασία, τη βούλησή του να υπαγάγει μη ενωσιακά εμπορεύματα ή ενωσιακά εμπορεύματα προερχόμενα από ειδικά φορολογικά εδάφη σε καθεστώς θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία.

`Αρθρο 3
Αρμόδιες αρχές

1. Αρμόδιες αρχές έκδοσης αδειών λειτουργίας καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης: ως αρμόδιες αρχές για την έκδοση των αδειών της παρούσας ορίζονται οι Τελωνειακές Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων βρίσκονται οι αποθηκευτικές εγκαταστάσεις του αιτούντος και τηρείται η λογιστική αποθήκης. Οι Τελωνειακές Περιφέρειες είναι επίσης αρμόδιες για την επανεξέταση, τροποποίηση, αναστολή, ακύρωση ή ανάκληση αδειών.

2. Αρμόδιες αρχές παρακολούθησης καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης:

α. Τελωνείο υπαγωγής: το τελωνείο στο οποίο υποβάλλεται η διασάφηση θέσης εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης.

β. Τελωνείο ελέγχου: το τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου βρίσκονται οι αποθηκευτικές εγκαταστάσεις του διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης-κατόχου άδειας της παρούσας και τηρείται η λογιστική αποθήκης. Το Τελωνείο ελέγχου ασκεί τελωνειακή επιτήρηση του καθεστώτος.

`Αρθρο 4
Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας του καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης

1. Για τη λειτουργία του καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης απαιτείται άδεια λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης η οποία χορηγείται:

α. σε πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται στον τομέα της αποθήκευσης και είναι κάτοχοι αδειών ΑΕΟ-C και AEO-S (τελωνειακές απλουστεύσεις-ασφάλεια και προστασία).

β. σε πρόσωπα τα οποία διαθέτουν ιδιωτικές αποθήκες στα πλαίσια άσκησης της οικονομικής τους δραστηριότητας και είναι κάτοχοι αδειών ΑΕΟ-C και AEO-S (τελωνειακές απλουστεύσεις-ασφάλεια και προστασία).

Οι αποθηκευτικές εγκαταστάσεις για τα πρόσωπα των περιπτώσεων α και β της παρούσας παραγράφου ελέγχονται στο πλαίσιο χορήγησης αδειών ΑΕΟ-C και AEO-S.

2. Ειδικά για τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας, ο διαχειριστής της αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης, πέραν των αδειών ΑΕΟ-C και AEO-S, απαιτείται να έχει λάβει μέτρα για να προσδιορίζεται με σαφήνεια η ταυτότητα των επιχειρηματικών του εταίρων-δικαιούχων του καθεστώτος και η πραγματοποίηση εκ μέρους τους συνεχούς ροής εισαγωγών ή εισαγωγών μεγάλου όγκου και αξίας.

Για την εκπλήρωση του ανωτέρω κριτηρίου υποβάλλεται από το διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης έκθεση σκοπιμότητας υπαγωγής εμπορευμάτων στο καθεστώς στην οποία επισυνάπτεται σχετικός κατάλογος επιχειρηματικών εταίρων-δικαιούχων του καθεστώτος.

Η έκθεση σκοπιμότητας υπαγωγής στο καθεστώς θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία και πληροφορίες:

α. πλήρη στοιχεία των δικαιούχων του καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης (επωνυμία, έδρα, EORI, ΑΦΜ),

β. γενική περιγραφή της επιχειρηματικής δραστηριότητας, της οργανωτικής δομής και της δυναμικότητας των επιχειρηματικών εταίρων,

γ. αναφορά σε συμβάσεις συνεργασίας,

δ. κατ΄ εκτίμηση στοιχεία για όγκο και αξία εισαγωγών,

ε. πληροφορίες για το είδος των εμπορευμάτων που θα αποτελέσουν αντικείμενο εισαγωγής και τις χώρες προέλευσης αυτών,

στ. στοιχεία σχετικά με την περαιτέρω διάθεση ή διακίνηση των εμπορευμάτων στο εσωτερικό της χώρας, άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε ή τρίτες χώρες κατά την εκκαθάριση του καθεστώτος αποθήκευσης.

ζ. οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνει απαραίτητο ο διαχειριστής της αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης προς υποστήριξη της έκθεσης,

Οι προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου δεν τυγχάνουν εφαρμογής για διαχειριστές ιδιωτικών αποθηκών της παρούσας.

3. Για τη λειτουργία του καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης απαιτείται τήρηση λογιστικής αποθήκης διακριτή για τα καθεστώτα τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας με δυνατότητα ιχνηλασιμότητας των εμπορευμάτων εντός των αποθηκευτικών εγκατάστασεων.

4. Για τη λειτουργία του καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης απαιτείται η σύσταση εγγύησης από το διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης-κάτοχο της άδειας, εξαιρουμένων των Φορέων Διαχείρισης Ελευθέρων Ζωνών ή επιχειρήσεων εγκατεστημένων εντός Ελευθέρων Ζωνών.

5. Οι δαπάνες λειτουργίας της αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας που αντιπροσωπεύουν το διοικητικό κόστος της τελωνειακής επιτήρησης καθορίζονται σε εξακόσια (600) ευρώ ετησίως και καταβάλλονται αρχικά πριν την έκδοση της άδειας και στη συνέχεια κατά το πρώτο δεκαήμερο κάθε ημερολογιακού έτους στο Τελωνείο ελέγχου.

Για το πρώτο έτος λειτουργίας του καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας, το ανωτέρω ποσό προσδιορίζεται αναλογικά βάσει του μήνα έκδοσης της άδειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

`Αρθρο 5
Υποβολή αίτησης

1. Για τη χορήγηση των αδειών της παρούσας υποβάλλεται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή αίτηση σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος I.

2. Στην αίτηση συμπληρώνονται τα απαιτούμενα στοιχεία σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος I, δηλώνονται οι αριθμοί των αδειών ΑΕΟ-C και AEO-S και επισυνάπτεται υπόδειγμα λογιστικής αποθήκης.

Ειδικά για άδειες λειτουργίας αποθήκευσης εμπορευμάτων κατόπιν θέσης τους σε ελεύθερη κυκλοφορία, στην αίτηση επισυνάπτεται επίσης η έκθεση σκοπιμότητας της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της παρούσας.

Τα δικαιολογητικά έγγραφα προς υποστήριξη των αναφερομένων στην έκθεση σκοπιμότητας είναι διαθέσιμα προς έλεγχο από την αρμόδια τελωνειακή αρχή έκδοσης της άδειας.

3. Σε περίπτωση αδειών AEO που έχουν εκδοθεί πέραν τριετίας και δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο επανεξέτασης, στην αίτηση επισυνάπτονται επίσης τα ακόλουθα:

α. αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος ή του νόμιμου εκπροσώπου του με σκοπό την αυτεπάγγελτη αναζήτηση του ποινικού του Μητρώου από την αρμόδια αρχή και πιστοποιητικού περί μη πτωχεύσεως από το Πρωτοδικείο,

β. φορολογική ενημερότητα, όπως προκύπτει από το TAXISnet.

`Αρθρο 6
Αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης Έλεγχος δικαιολογητικών αίτησης

1. Κατόπιν παραλαβής της αίτησης, η αρμόδια τελωνειακή αρχή προβαίνει σε έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης αυτής και της πληρότητας των επισυναπτομένων δικαιολογητικών.

2. Σε περίπτωση όπου από τον έλεγχο της αίτησης διαπιστωθεί ότι ελλείπουν στοιχεία, η αρμόδια τελωνειακή αρχή ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών.

3. Ελλείψει προσκόμισης των στοιχείων που ζητήθηκαν από την αρμόδια τελωνειακή αρχή εντός της προβλεπομένης προθεσμίας, η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή και ο αιτών ενημερώνεται σχετικά.

4. Η αποδοχή ή η απόρριψη της αίτησης γνωστοποιείται εγγράφως στον αιτούντα εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών.

5. Ημερομηνία αποδοχής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία υποβολήςτης ή η ημερομηνία υποβολής τυχόν συμπληρωματικών δικαιολογητικών.

6. Κατόπιν αποδοχής της αίτησης, η αρμόδια τελωνειακή αρχή προβαίνει σε έλεγχο ισχύος των αδειών AEO μέσω του υποσυστήματος αδειών-εγκρίσεων του πληροφοριακού συστήματος ICISnet.

7. Σε περιπτώσεις αδειών AEO που έχουν εκδοθεί πέραν τριετίας και δεν έχουν επανεξετασθεί, η αρμόδια τελωνειακή αρχή:

α. αναζητά αυτεπάγγελτα, μέσω του αντιγράφου αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος, ποινικό Μητρώο του αιτούντος και πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως ή περί μη κατάθεσης αίτησης πτωχεύσεως και

β. προβαίνει σε έλεγχο, βάσει διαθέσιμων στοιχείων αποτελεσμάτων ελέγχων, προκειμένου να διαπιστώσει την ύπαρξη τυχόν σοβαρών ή επανειλημμένων παραβάσεων της τελωνειακής και φορολογικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων ποινικών αδικημάτων που σχετίζονται με την οικονομική δραστηριότητα του αιτούντος.

8. Εφόσον ολοκληρωθούν οι ανωτέρω έλεγχοι, η αρμόδια τελωνειακή αρχή:

α. προβαίνει σε έγκριση του καταλόγου των επιχειρηματικών εταίρων του αιτούντος, κατόπιν αξιολόγησης της έκθεσης σκοπιμότητας της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της παρούσας και των σχετικών πληροφοριών με δυνατότητα απόρριψης ορισμένων εξ αυτών αιτιο­λογημένα.

β. ενημερώνει άμεσα το Τελωνείο ελέγχου προκειμένου να προβεί σε έγκριση της λογιστικής αποθήκης του αιτούντος.

9. Το Τελωνείο ελέγχου ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια τελωνειακή αρχή έκδοσης για την έγκριση της λογιστικής αποθήκης, τη σύσταση της εγγύησης και την καταβολή του διοικητικού κόστους της παρ. 5 του άρθρου 4.

`Αρθρο 7
Έκδοση άδειας

1. Εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας, η αρμόδια τελωνειακή αρχή εκδίδει την άδεια λειτουργίας τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος II.

Ειδικά για τις περιπτώσεις θέσης εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης, ο κατάλογος των επιχειρηματικών εταίρων του αιτούντος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της άδειας και υπόκειται σε αναθεώρηση κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας είτε με αίτημα του διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης-κατόχου άδειας είτε με πρωτοβουλία των τελωνειακών αρχών.

2. Η άδεια λειτουργίας τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας χορηγείται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την αποδοχή της αίτησης και κοινοποιείται εγγράφως στον αιτούντα και τα εμπλεκόμενα Τελωνεία ελέγχου.

3. Η άδεια τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που ο αιτών λαμβάνει γνώση αυτής.

4. Οποιαδήποτε μεταβολή επέρχεται στα στοιχεία της άδειας, συμπεριλαμβανομένου του καταλόγου των επιχειρηματικών εταίρων, κατόπιν έκδοσης αυτής, γνωστοποιείται άμεσα από το διαχειριστή αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης-κάτοχο άδειας στην αρμόδια τελωνειακή αρχή έκδοσης.

`Αρθρο 8
Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης

1. Σε περίπτωση όπου δεν πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας λειτουργίας της τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας, η αρμόδια τελωνειακή αρχή κοινοποιεί εγγράφως στον αιτούντα τους λόγους επί των οποίων προτίθεται να βασίσει την απόρριψη αυτή και του παρέχει τη δυνατότητα να ασκήσει το Δικαίωμα Προηγούμενης Ακρόασης, προκειμένου να εκθέσει τις απόψεις του εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία λαμβάνει γνώση της έγγραφης κοινοποίησης.

2. Μετά τη λήξη της ανωτέρω περιόδου, η αρμόδια τελωνειακή αρχή έκδοσης κοινοποιεί στον αιτούντα την απόφασή της.

`Αρθρο 9
Ανάκληση αδειών

Η άδεια λειτουργίας τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας ανακαλείται:

α. κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης-κατόχου της άδειας,

β. σε περιπτώσεις σοβαρών ή επανειλημμένων, εκ μέρους του διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης-κατόχου της άδειας, παραβάσεων της παρούσας απόφασης ή των διατάξεων της τελωνειακής ή/και της φορολογικής νομοθεσίας,

γ. σε περιπτώσεις σοβαρών ή επανειλημμένων, εκ μέρους του δικαιούχου του καθεστώτος, παραβάσεων της παρούσας απόφασης,

δ. σε περίπτωση ανάκλησης έστω και μίας εκ των αδειών ΑΕΟ.

`Αρθρο 10
Αναστολή, Ακύρωση, Επανεξέταση, Τροποποίηση αδειών

1. Αναστολή, ακύρωση, επανεξέταση και τροποποίηση αδειών λειτουργίας τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας πραγματοποιείται σε περίπτωση αναστολής, ακύρωσης, επανεξέτασης, τροποποίησης, αντίστοιχα, απόφασης χορήγησης της ιδιότητας του AEO-C ή/και AEO-S.

2. Επανεξέταση των αδειών λειτουργίας τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας πραγματοποιείται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, ανά τριετία, ειδικά για το κριτήριο απουσίας ιστορικού παραβάσεων της τελωνειακής νομοθεσίας και των φορολογικών κανόνων, συμπεριλαμβανομένης απουσίας ιστορικού ποινικών αδικημάτων σχετιζόμενων με την οικονομική δραστηριότητα του διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης-κατόχου άδειας.

3. Σε περίπτωση αιτήματος προσθήκης δικαιούχων προσώπων στον κατάλογο επιχειρηματικών εταίρων, η αίτηση τροποποίησης της άδειας συνοδεύεται από την έκθεση σκοπιμότητας.

4. Διαγραφή δικαιούχου καθεστώτος από τον κατάλογο επιχειρηματικών εταίρων του διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης-κατόχου της άδειας συνεπάγεται επίσης τροποποίηση της άδειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

`Αρθρο 11
Θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης

1. Εμπορεύματα τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία με την τήρηση των όρων, προϋποθέσεων και διατυπώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, την καταβολή ή απαλλαγή των δασμολογικών επιβαρύνσεων και την εφαρμογή τυχόν μέτρων εμπορικής πολιτικής με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας και απαλλαγή του φόρου προστιθεμένης αξίας για το χρονικό διάστημα παραμονής τους στο καθεστώς.

2. Η θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας πραγματοποιείται με την υποβολή τελωνειακού παραστατικού θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία στην αρμόδια τελωνειακή αρχή από τον υποκείμενο στο φόρο εισαγωγέα-κύριο των εμπορευμάτων.

3. Οι τελωνειακές διατυπώσεις για τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας, πραγματοποιούνται υπό την προϋπόθεση ότι ο υποκείμενος στο φόρο εισαγωγέας, εγκατεστημένος στη χώρα μας ή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε, διαθέτει ΑΦΜ στη χώρα μας.

Για υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα εγκατεστημένα εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε απαιτείται υποχρεωτικά ο ορισμός έμμεσου τελωνειακού αντιπροσώπου για τη διεκπεραίωση των τελωνειακών διατυπώσεων και η απόκτηση ΑΦΜ μέσω ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου.

4. Η διασάφηση θέσης εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας συμπληρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας και τις οδηγίες που έχουν δοθεί σε εθνικό επίπεδο. Για σκοπούς εφαρμογής της παρούσας, στη διασάφηση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία συμπληρώνεται επίσης η άδεια λειτουργίας της αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης. Ο αναλογούν ΦΠΑ βεβαιώνεται επί του οικείου παραστατικού αλλά δεν εισπράττεται.

5. Η διασάφηση θέσης εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης αποστέλλεται ηλεκτρονικά από το τελωνείο υπαγωγής στο τελωνείο ελέγχου όπου και λαμβάνει νέο αριθμό καταχώρισης (MRN).

6. Η διασάφηση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία θεωρείται τακτοποιημένη στο τελωνείο υπαγωγής και παραμένει σε εκκρεμότητα στο τελωνείο ελέγχου μέχρι τα εμπορεύματα να λάβουν έναν από τους προορισμούς του άρθρου 18 της παρούσας.

7. Η διακίνηση των εμπορευμάτων από το τελωνείο υπαγωγής στις αποθηκευτικές εγκαταστάσεις πραγματοποιείται υπό την κάλυψη της διασάφησης θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, της συσταθείσας εγγύησης και οποιουδήποτε παραστατικού διακίνησης εμπορευμάτων προβλέπεται από τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας. Η μεταφορά των εμπορευμάτων στην αποθήκη πραγματοποιείται με ευθύνη του διαχειριστή τελωνειακής αποθήκευσης-κατόχου άδειας της παρούσας ο οποίος υποβάλει υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 για την ανάληψη ευθύνης μεταφοράς των εμπορευμάτων.

8. Η είσοδος των εμπορευμάτων στην αποθήκη πραγματοποιείται με την καταχώριση αυτών στη λογιστική αποθήκης.

9. Με ευθύνη του διαχειριστή της αποθήκης γνωστοποιείται άμεσα στο τελωνείο ελέγχου η φυσική παραλαβή των εμπορευμάτων με αναφορά στον αριθμό αναφοράς στη λογιστική αποθήκης και στον αριθμό της διασάφησης θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία.

10. Για την απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας κατά τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας, ο υποκείμενος στο φόρο εισαγωγέας απαιτείται να διαθέτει στο αρχείο του:

α. εκτύπωση του τελωνειακού παραστατικού θέσης των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία,

β. τιμολόγιο, βάσει του οποίου διαμορφώνεται η δασμολογητέα αξία των εισαγομένων εμπορευμάτων.

Σε περίπτωση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων από πρόσωπο εγκατεστημένο εκτός Ε.Ε, κυριότητας του ιδίου, η διαμόρφωση της δασμολογητέας αξίας πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας.

Σε περιπτώσεις μη εγκατεστημένων στη χώρα προσώπων, τα ανωτέρω δικαιολογητικά τηρούνται από τον άμεσο ή έμμεσο τελωνειακό αντιπρόσωπο του εισαγωγέα.

`Αρθρο 12
Υπαγωγή εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης

1. Εγχώρια εμπορεύματα τα οποία παραδίδονται από υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο προς άλλο υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο και υπάγονται σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας απαλλάσσονται από το φόρο προστιθεμένης αξίας για το χρονικό διάστημα παραμονής τους στο καθεστώς.

2. Η υπαγωγή στο καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας πραγματοποιείται με την καταχώριση των εμπορευμάτων στη λογιστική αποθήκης το αργότερο κατά την είσοδο αυτών στην αποθήκη.

3. Για την είσοδο των εμπορευμάτων στην αποθήκη τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας εκδίδεται «Δελτίο εισόδου εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης», το οποίο συμπληρώνεται από τον υποκείμενο στο φόρο πωλητή σύμφωνα με το υπόδειγμα και τις οδηγίες του Παραρτήματος III της παρούσας σε τέσσερα (4) αντίτυπα και προσυπογράφεται από τον διαχειριστή της αποθήκης-κάτοχο της άδειας και τον υπεύθυνο της μεταφοράς.

4. Τα αντίτυπα 1 και 2 του Δελτίου εισόδου αποστέλλονται από το διαχειριστή της αποθήκης - κάτοχο της άδειας στον αποθέτη-αγοραστή και στον πωλητή, αντίστοιχα. Το αντίτυπο 3 χρησιμοποιείται για την καταχώριση των εμπορευμάτων στη λογιστική αποθήκης και παραμένει στο αρχείο του διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης-κατόχου της άδειας. Το αντίτυπο 4 αποστέλλεται από το διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης-κάτοχο άδειας, άμεσα, στο τελωνείο ελέγχου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας του τελωνείου.

Από τη χρονική στιγμή ενημέρωσης του τελωνείου ελέγχου και προτού τα εμπορεύματα λάβουν οποιοδήποτε προορισμό παραμένουν στην αποθήκη τουλάχιστον για εξήντα (60) ώρες.

5. Για την απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας κατά την παράδοση εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης, ο υποκείμενος στο φόρο πωλητής απαιτείται να διαθέτει:

α. το «Δελτίο εισόδου εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης» δεόντως υπογεγραμμένο από το διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης-κάτοχο της άδειας και τον υπεύθυνο της μεταφοράς,

β. τιμολόγιο πώλησης χωρίς ΦΠΑ το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με διατάξεις του Ν. 4308/2014 περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και φέρει την ένδειξη «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ-`Αρθρο 25- ΠΟΛ.1184/2018 » και τον αριθμό της άδειας.

`Αρθρο 13
Διάρκεια παραμονής στο καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης. Συνήθεις εργασίες - Μεταβιβάσεις -Διακίνηση εμπορευμάτων

1. Η διάρκεια παραμονής εμπορευμάτων στο καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας είναι απεριόριστη. Σε εξαιρετικές περιστάσεις και ειδικά για εμπορεύματα, η μακροχρόνια αποθήκευση των οποίων, λόγω του είδους και της φύσεώς τους, ενδέχεται να απειλεί την υγεία των ανθρώπων, των ζώων ή του περιβάλλοντος, το Τελωνείο ελέγχου δύναται να θέτει προθεσμία παραμονής στο καθεστώς.

2. Τα εμπορεύματα τα οποία υπάγονται στο καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας δύνανται να υπόκεινται σε συνήθεις εργασίες, όπως προσδιορίζονται στο Παράρτημα 71-03 των κατ΄ εξουσιοδότηση διατάξεων του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, οι οποίες αποσκοπούν στη διατήρησή τους, τη βελτίωση της εμφάνισης ή της εμπορικής ποιότητας ή την προετοιμασία τους για διανομή ή μεταπώληση.

Η εκτέλεση συνήθων εργασιών επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνουν χώρα εντός των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων.

3. Η μεταβίβαση των εμπορευμάτων μεταξύ υποκείμενων στο φόρο προσώπων εντός του καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης με διατήρηση του καθεστώτος επιφέρει μεταβίβαση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από το καθεστώς. Ο νέος κύριος των εμπορευμάτων καθίσταται νέος δικαιούχος του καθεστώτος.

4. Για τη μεταβίβαση εμπορευμάτων εντός του καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας χρησιμοποιείται το «Δελτίο μεταβίβασης εμπορευμάτων εντός καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης» το οποίο συμπληρώνεται από τον υποκείμενο στο φόρο πωλητή-κύριο των εμπορευμάτων σε τρία (3) αντίτυπα σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος IV της παρούσας και υπογράφεται από τον ίδιο και το Διαχειριστή της αποθήκης-κάτοχο της άδειας.

5. Ο Διαχειριστής της αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης-κάτοχος της άδειας τηρεί το αντίτυπο 2 του ως άνω Δελτίου μεταβίβασης στο αρχείο του και αναλαμβάνει την υποχρέωση αποστολής του αντιτύπου 1 μετά την υπογραφή του από τον ίδιο, στον πωλητή. Το αντίτυπο 3, δεόντως υπογεγραμμένο, αποστέλλεται άμεσα στο Τελωνείο Ελέγχου.

6. Η διακίνηση εμπορευμάτων μεταξύ αποθηκών της παρούσας δεν επιτρέπεται.

7. Ειδικά για την έξοδο εμπορευμάτων από το καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας λόγω παράδοσης σε άλλο Κράτος Μέλος χρησιμοποιείται «Δελτίο εξόδου εμπορευμάτων από το καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης», το οποίο συμπληρώνεται από το δικαιούχο του καθεστώτος και υπογράφεται από τον ίδιο και το διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης-κάτοχο της άδειας σε τρία (3) αντίτυπα σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος V της παρούσας.

8. Ο Διαχειριστής της αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης-κάτοχος της άδειας τηρεί το αντίτυπο 2 του Δελτίου Εξόδου στο αρχείο του και αναλαμβάνει την υποχρέωση αποστολής του αντιτύπου 1 μετά την υπογραφή του από τον ίδιο στον δικαιούχο του καθεστώτος. Το αντίτυπο 3, δεόντως υπογεγραμμένο, αποστέλλεται άμεσα στο Τελωνείο Ελέγχου.

9. Σε περίπτωση μη εγκατεστημένων στη χώρα προσώπων, τα Δελτία Μεταβίβασης και Εξόδου συμπληρώνονται, υπογράφονται και τηρούνται από πρόσωπο νομίμως εξουσιοδοτημένο από τον δικαιούχο του καθεστώτος.

`Αρθρο 14
Λογιστική αποθήκης

1. Ο Διαχειριστής της αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης-κάτοχος της άδειας υποχρεούται στην τήρηση λογιστικής αποθήκης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία του Παραρτήματος VI της παρούσας.

2. Η λογιστική αποθήκης τηρείται μέσω ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ή λογισμικού λογιστικών και εμπορικών καταχωρήσεων του διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης-κατόχου της άδειας.

3. Η καταχώριση στη λογιστική αποθήκης πραγματοποιείται το αργότερο κατά την είσοδο των εμπορευμάτων σε αυτή.

4. Η καταχώριση στη λογιστική αποθήκης πραγματοποιείται, αναλόγως του καθεστώτος αποθήκευσης της παρούσας, ανά διασάφηση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης ή ανά δελτίο εισόδου εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης.

5. Η λογιστική αποθήκης απεικονίζει ανά πάσα στιγμή την πραγματική κατάσταση των αποθηκευμένων εμπορευμάτων και οποιαδήποτε μεταβολή της κατάστασης αυτών, των πραγματοποιούμενων συνήθων εργασιών και των μεταβιβάσεων αυτών.

`Αρθρο 15
Κατάσταση αποθεμάτων

1. Για την παρακολούθηση και τον έλεγχο του καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης, ο διαχειριστής της αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης-κάτοχος άδειας υποχρεούται σε υποβολή στο τελωνείο ελέγχου κατάστασης αποθεμάτων έως την πέμπτη (5η) ημερολογιακή ημέρα κάθε μήνα.

2. Η κατάσταση αποθεμάτων, υπόδειγμα της οποίας περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VH της παρούσας, περιλαμβάνει στοιχεία για την περιγραφή και την ποσότητα των αποθηκευμένων εμπορευμάτων καθώς και του ποσού ΦΠΑ το οποίο έχει τύχει απαλλαγής κατά τον προηγούμενο μήνα, ανά καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας.

`Αρθρο 16
Εγγυήσεις

1. Η υπαγωγή εμπορευμάτων στο καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης υπόκειται σε σύσταση εγγύησης.

2. Υπόχρεος για τη σύσταση εγγύησης είναι ο διαχειριστής της αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης-κάτοχος άδειας. Εξαιρούνται της υποχρέωσης σύστασης εγγύησης οι Φορείς Διαχείρισης Ελευθέρων Ζωνών ή επιχειρήσεις εγκατεστημένες εντός Ελευθέρων Ζωνών.

3. Η εγγύηση είναι οικονομική (χρηματική ή τραπεζική ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο). Σε περιπτώσεις τραπεζικής εγγύησης ή εγγύησης ασφαλιστικής επιχείρησης, η εγγύηση έχει τη μορφή εγγυητικής επιστολής από τραπεζικό ίδρυμα ή ασφαλιστική επιχείρηση. Σε περίπτωση χρηματικής εγγύησης, η εγγύηση έχει τη μορφή κατάθεσης μετρητών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

4. Η εγγύηση κατατίθεται στο Τελωνείο ελέγχου της αποθήκης. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VIII της παρούσας.

5. Η εγγύηση υπολογίζεται βάσει της μηνιαίας κατάστασης αποθεμάτων του άρθρου 15 της παρούσας σε ποσοστό 30% επί του ποσού του ΦΠΑ που αντιστοιχεί στα αποθηκευμένα εμπορεύματα.

6. Σε περίπτωση όπου, βάσει της μηνιαίας κατάστασης αποθεμάτων, η εγγύηση δεν καλύπτει το ποσό του ΦΠΑ, υποβάλλεται από το διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης-κάτοχο της άδειας συμπληρωματική εγγύηση.

Σε περίπτωση όπου, βάσει της μηνιαίας κατάστασης αποθεμάτων, η εγγύηση υπερβαίνει το ποσό αναφοράς, ο διαχειριστής της αποθήκης-κάτοχος της άδειας δύναται να ζητήσει μερική αποδέσμευση της εγγύησης κατόπιν έγκρισης του Τελωνείου Ελέγχου.

7. Για τον πρώτο μήνα λειτουργίας του καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας, το ποσό αναφοράς διαμορφώνεται κατ΄ εκτίμηση από το διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης-κάτοχο της άδειας.

`Αρθρο 17
Παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών εντός καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης

1. Οι παραδόσεις αγαθών από υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα εντός καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας απαλλάσσονται από το φόρο προστιθεμένης αξίας.

2. Για την απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας, ο υποκείμενος στο φόρο πωλητής απαιτείται να διαθέτει:

α. τιμολόγιο παράδοσης χωρίς Φ.Π.Α, το οποίο εκδίδεται κατά τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός της άδειας της αποθήκης και η ένδειξη

«ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ - `Αρθρο 25 Ν. 2859/2000 - ΠΟΛ. 1184/2018 »

β. Δελτίο μεταβίβασης εμπορευμάτων το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με το Παράρτημα IV της παρούσας από τον υποκείμενο στο φόρο πωλητή προς άλλο υποκείμενο στο φόρο αγοραστή - νέο δικαιούχο του καθεστώτος αποθήκευσης.

Το Δελτίο μεταβίβασης εμπορευμάτων φέρει υπογραφή του ιδίου και του διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης-κάτοχο της άδειας της παρούσας.

3. Οι παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούνται εντός καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας από υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα απαλλάσσονται από το φόρο προστιθεμένης αξίας υπό την προϋπόθεση ότι συνδέονται άμεσα με τα αγαθά τα οποία έχουν υπαχθεί στο καθεστώς.

4. Για την απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας, ο υποκείμενος στο φόρο πάροχος της υπηρεσίας εκδίδει το σχετικό φορολογικό στοιχείο (τιμολόγιο) χωρίς Φ.Π.Α κατά τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός της άδειας της αποθήκης, ο αριθμός αναφοράς στην τηρούμενη λογιστική αποθήκης και η ένδειξη «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ - `Αρθρο 25 Ν. 2859/2000 - ΠΟΛ.1184/2018».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

`Αρθρο 18
Προορισμός αποθηκευμένων αγαθών

1. Η εκκαθάριση του καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας πραγματοποιείται εφόσον τα αποθηκευμένα εμπορεύματα λάβουν προορισμό, ως ακολούθως:

α. εξαγωγή εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε,

β. παράδοση σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε,

γ. παράδοση αγαθών ως εφοδίων πλοίων ή αεροσκαφών,

δ. ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας,

ε. καταστροφή,

στ. εγκατάλειψη υπέρ του Δημοσίου.

2. Σε περίπτωση μη εγκατεστημένων στη χώρα προσώπων, τα οικεία τελωνειακά παραστατικά καθώς και τα δικαιολογητικά της απαλλαγής ή καταβολής του φόρου προστιθεμένης αξίας έγγραφα των άρθρων 19-22 της παρούσας τηρούνται στο αρχείο του άμεσου ή έμμεσου τελωνειακού τους αντιπροσώπου ή οποιουδήποτε νομίμως εξουσιοδοτημένου προς τούτο προσώπου.

`Αρθρο 19
Εξαγωγή εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε

1. Η έξοδος των εμπορευμάτων από το καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης συνεπεία παράδοσης προς εξαγωγή εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε πραγματοποιείται με την υποβολή του οικείου τελωνειακού παραστατικού εξαγωγής κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα. Επί του τελωνειακού παραστατικού εξαγωγής δηλώνεται το τιμολόγιο παράδοσης των εμπορευμάτων με απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας το οποίο εκδίδεται από τον πωλητή.

2. Για την απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας, ο υποκείμενος στο φόρο πωλητής τηρεί στο αρχείο του:

α. το τιμολόγιο παράδοσης των εμπορευμάτων προς εξαγωγή το οποίο εκδίδεται χωρίς ΦΠΑ κατά τις διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων του Ν. 4308/2014 με την ένδειξη «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΦΠΑ- `Αρθρο 24 Ν. 2859/2000 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΠΑ»,

β. το ηλεκτρονικό μήνυμα IE 599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης εξαγωγής» για την επιβεβαίωση εξόδου των αγαθών από το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε ή οποιοδήποτε άλλο προβλεπόμενο από κείμενες διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας αποδεικτικό εξόδου των αγαθών από το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε,

γ. τραπεζικό μέσο πληρωμής από το οποίο προκύπτει η καταβολή του αντιτίμου της αξίας του τιμολογίου πώλησης.

`Αρθρο 20
Παράδοση αγαθών ως εφοδίων πλοίων και αεροσκαφών

1. Η έξοδος των εμπορευμάτων από το καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης, συνεπεία παράδοσης αυτών ως εφοδίων πλοίων ή αεροσκαφών και υπό την προϋπόθεση ότι προβλέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας ΦΠΑ απαλλαγή από το φόρο, πραγματοποιείται με την τήρηση διατυπώσεων εξαγωγής κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 269 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.

Επί του οικείου τελωνειακού παραστατικού δηλώνεται το τιμολόγιο παράδοσης των εμπορευμάτων με απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας το οποίο εκδίδεται κατά τις κείμενες διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας από τον υποκείμενο στο φόρο πωλητή προς το δικαιούχο απαλλαγής πρόσωπο.

Σε περιπτώσεις δικαιούχων απαλλαγής προσώπων που διαθέτουν τα ίδια την κυριότητα των αποθηκευμένων αγαθών και πραγματοποιούν τις τελωνειακές διατυπώσεις εξαγωγής/εφοδιασμού των αγαθών στο όνομά τους δεν απαιτείται τιμολόγιο.

2. Για την απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας, ο υποκείμενος στο φόρο πωλητής τηρεί στο αρχείο του:

α. το τιμολόγιο παράδοσης των εμπορευμάτων προς το δικαιούχο απαλλαγής πρόσωπο το οποίο εκδίδεται χωρίς ΦΠΑ κατά τις διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων του Ν. 4308/2014 με την ένδειξη «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΦΠΑ- `Αρθρο 27 Ν. 2859/2000 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΠΑ»,

β. το ηλεκτρονικό μήνυμα IE 599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης εξαγωγής» το οποίο εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές για την επιβεβαίωση της παράδοσης των αγαθών σε πλοίο ή αεροσκάφος.

`Αρθρο 21
Παράδοση σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε

1. Η έξοδος εμπορευμάτων από το καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης συνεπεία παράδοσης σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε πραγματοποιείται με το «Δελτίο εξόδου εμπορευμάτων από το καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης» της παραγράφου 7 του άρθρου 13 της παρούσας και έγγραφα μεταφοράς.

2. Για την απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας, ο υποκείμενος στο φόρο πωλητής τηρεί στο αρχείο του:

α. τιμολόγιο πώλησης προς υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο Κράτος Μέλος το οποίο διαθέτει ΑΦΜ/VIES,

Σε περίπτωση που τα αποθηκευμένα εμπορεύματα κυριότητας του εγκατεστημένου σε άλλο Κράτος Μέλος υποκείμενου στο φόρο προσώπου παραδίδονται στον τόπο εγκατάστασής του σε άλλο Κράτος Μέλος δεν απαιτείται τιμολόγιο.

β. ανακεφαλαιωτικό πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων όπως έχει υποβληθεί στις αρμόδιες φορολογικές αρχές εντός των προβλεπομένων προθεσμιών,

γ. έγγραφα μεταφοράς.

`Αρθρο 22
Θέση σε ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας

1. Κατά την έξοδο εμπορευμάτων από το καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης με σκοπό θέση τους σε ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας, η φορολογική υποχρέωση γεννάται και ο φόρος προστιθεμένης αξίας καθίσταται απαιτητός.

2. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας εισπράττεται από το τελωνείο ελέγχου:

α. επί της διασάφησης θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία για εμπορεύματα που είχαν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης.

β. επί Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών φορολογιών (ΔΕΦΚ) για εγχώρια εμπορεύματα που είχαν υπαχθεί σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης.

3. Η θέση σε ανάλωση εμπορευμάτων που είχαν υπαχθεί σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης δεν θίγει την εφαρμογή τυχόν ισχυουσών διατάξεων απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας στο εσωτερικό της χώρας.

`Αρθρο 23
Καταστροφή εμπορευμάτων Εγκατάλειψη υπέρ του Δημοσίου

Για την καταστροφή ή την εγκατάλειψη υπέρ του Δημοσίου εμπορευμάτων που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας εφαρμόζονται οι ειδικότερες διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας και οι σχετικές κανονιστικές πράξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ/ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ- ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΦΟΡΟ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

`Αρθρο 24
Υποχρεώσεις διαχειριστών τελωνειακής αποθήκευσης-κατόχων άδειας

1. Ο διαχειριστής της αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης-κάτοχος άδειας της παρούσας είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι τα εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς δεν διαφεύγουν της τελωνειακής επιτήρησης και να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την αποθήκευση των εμπορευμάτων που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς.

2. Ο διαχειριστής της αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης-κάτοχος άδειας συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την έκδοση της άδειας και τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

3. Για σκοπούς παρακολούθησης των εμπορευμάτων που τίθενται σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας με απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας, οι διαχειριστές των αποθηκών τελωνειακής αποθήκευσης-κάτοχοι αδειών υποχρεούνται να παρέχουν στις τελωνειακές αρχές:

α. μέσω της λογιστικής αποθήκης, οποιαδήποτε πληροφορία απαιτείται για την ταυτοποίηση των εμπορευμάτων και την κυριότητα αυτών σε περίπτωση μεταβιβάσεων που πραγματοποιούνται εντός του καθεστώτος,

β. μέσω της λογιστικής αποθήκης, οποιαδήποτε πληροφορία απαιτείται για την εκκαθάριση του καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας ανά διασάφηση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία ή δελτίο εισόδου εγχώριων εμπορευμάτων με αναφορά στα οικεία τελωνειακά παραστατικά ή Δελτία εξόδου και λοιπά αποδεικτικά των ενδοκοινοτικών συναλλαγών έγγραφα, προς υποστήριξη του ετήσιου ελέγχου του καθεστώτος.

γ. οποιοδήποτε έγγραφο και πληροφορία απαιτείται στα πλαίσια ταυτοποίησης των επιχειρηματικών τους εταίρων.

4. Ο διαχειριστής της αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης-κάτοχος άδειας της παρούσας ευθύνεται για τη γένεση τελωνειακής οφειλής που προκύπτει από την αποθήκευση των εμπορευμάτων.

`Αρθρο 25
Υποχρεώσεις δικαιούχων καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης

1. Ο δικαιούχος του καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας είναι υπεύθυνος να τηρεί τους όρους και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης και την εκκαθάριση αυτού καθώς και την υποβολή των οικείων τελωνειακών παραστατικών.

2. Ο δικαιούχος του καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας είναι υπόχρεος στο φόρο προστιθεμένης αξίας σε περίπτωση γένεσης τελωνειακής οφειλής.

3. Ο δικαιούχος του καθεστώτος θέτει στη διάθεση των τελωνειακών αρχών προς έλεγχο οποιοδήποτε τελωνειακό παραστατικό ή δικαιολογητικό έγγραφο απαιτείται για την υπαγωγή και την εκκαθάριση του καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας καθώς και οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία ζητηθεί για τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής του καθεστώτος.

`Αρθρο 26
Υποχρεώσεις τελωνειακών αρχών

1. Οι Τελωνειακές Περιφέρειες τηρούν αρχείο αδειών ανά κάτοχο άδειας-διαχειριστή αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης με όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα για την έκδοση των αδειών και την επανεξέταση αυτών καθώς και τυχόν τροποποιήσεις, αναστολές, ακυρώσεις και ανακλήσεις αδειών.

2. Οι Τελωνειακές Περιφέρειες τηρούν, με ηλεκτρονικά μέσα, ανά καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας, συγκεντρωτικό αρχείο αδειών το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α. τον αύξοντα αριθμό της άδειας,

β. την ημερομηνία έκδοσης της άδειας,

γ. τα πλήρη στοιχεία του διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης-κατόχου της άδειας,

δ. τον τύπο και τον τόπο εγκατάστασης της αποθήκης,

ε. τη διεύθυνση της αποθήκης,

στ. την ημερομηνία επανεξέτασης της άδειας,

ζ. τυχόν τροποποίηση, αναστολή, ακύρωση ή ανάκληση της άδειας.

3. Στα πλαίσια της επιτήρησης του καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας το Τελωνείο ελέγχου:

α. διενεργεί ετήσιο έλεγχο των αποθηκών τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας και έκτακτους ελέγχους,

β. παρακολουθεί την υποβολή των μηνιαίων καταστάσεων αποθεμάτων,

γ. ελέγχει τα ποσά των εγγυήσεων σε σχέση με το καθορισθέν ποσοστό του ποσού ΦΠΑ που απαιτείται να καλύπτεται σύμφωνα με το άρθρο 16 της παρούσας,

δ. τηρεί τα Δελτία εισόδου-εξόδου των εμπορευμάτων που τίθενται σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης,

ε. ελέγχει την εκκαθάριση του καθεστώτος,

στ. εισηγείται τροποποίηση, αναστολή, ακύρωση ή ανάκληση της άδειας βάσει των αποτελεσμάτων ελέγχων.

4. Ειδικά για τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης, οι Τελωνειακές Περιφέρειες τηρούν αρχείο ιστορικού συμμόρφωσης ανά διαχειριστή αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης-κάτοχο άδειας με σκοπό τον έλεγχο της εφαρμογής του καθεστώτος με αξιολόγηση των αναγραφομένων στην έκθεση σκοπιμότητας υπαγωγής στο καθεστώς σε σχέση με τα αποτελέσματα του ετήσιου και των έκτακτων ελέγχων που διενεργούνται από τα Τελωνεία ελέγχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

`Αρθρο 27
Έλεγχοι τελωνειακής αποθήκευσης -Εκθέσεις ελέγχου

1. Το αρμόδιο Τελωνείο ελέγχου της τελωνειακής αποθήκευσης πραγματοποιεί, σε ετήσια βάση, έλεγχο στις αποθηκευτικές εγκαταστάσεις του διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης-κατόχου άδειας:

α. για την τήρηση των όρων λειτουργίας του καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης,

β. για την εξακρίβωση της ορθής τήρησης της λογιστικής αποθήκης και τη διαπίστωση συμφωνίας των λογιστικών καταχωρήσεων και των φυσικών αποθεμάτων,

γ. για την επαλήθευση, μέσω καθολικού ή δειγματοληπτικού ελέγχου, της εκκαθάρισης του καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης.

2. Το αρμόδιο Τελωνείο ελέγχου της τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας πραγματοποιεί και έκτακτους ελέγχους για τον έλεγχο της εισόδου των εμπορευμάτων στους αποθηκευτικούς χώρους και την καταχώριση αυτών στη λογιστική αποθήκης βάσει της σχετικής γνωστοποίησης του διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης-κατόχου της άδειας σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 12.

Έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται κατά την κρίση του Τελωνείου ελέγχου και για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

Για τους έκτακτους ελέγχους συντάσσονται αναφορές ελέγχου.

3. Οι έλεγχοι του καθεστώτος της τελωνειακής αποθήκευσης δεν γνωστοποιούνται εκ των προτέρων στον κάτοχο της άδειας-διαχειριστή τελωνειακής αποθήκευσης.

4. Στο πλαίσιο του ετήσιου ελέγχου εντάσσονται και δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε δικαιούχους του καθεστώτος για την τήρηση των τελωνειακών διατυπώσεων, των δικαιολογητικών εκκαθάρισης του καθεστώτος εγγράφων και των λοιπών υποχρεώσεων της παρούσας. Οι έλεγχοι διενεργούνται, σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με την αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια ή ΕΛ.Υ.Τ και ανέρχονται σε ποσοστό τουλάχιστον 10% επί του συνόλου των δικαιούχων με κύριο προσανατολισμό τις πραγματοποιηθείσες ενδοκοινοτικές συναλλαγές ως τρόπο εκκαθάρισης του καθεστώτος.

5. Με το πέρας του ετήσιου τακτικού ελέγχου συντάσσεται αναλυτική έκθεση ελέγχου, η οποία δομείται σε ενότητες ως ακολούθως:

α. γενικά στοιχεία (στοιχεία διαχειριστή αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης-κατόχου άδειας, εντολή ελέγχου, συνεργείο ελέγχου),

β. στοιχεία ετήσιων κινήσεων ανά καθεστώς αποθήκευσης της παρούσας και ανά δικαιούχο καθεστώτος,

γ. έλεγχος λογιστικής αποθήκης,

δ. έλεγχος και στοιχεία εκκαθάρισης του καθεστώτος,

ε. συμπεράσματα ελέγχου-συστάσεις,

στ. παρατηρήσεις-προτάσεις.

Στην ετήσια έκθεση ελέγχου επισυνάπτονται, σε Παράρτημα, οι αναφορές των έκτακτων ελέγχων.

6. Η ετήσια έκθεση ελέγχου του καθεστώτος κοινοποιείται στο διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης-κάτοχο της άδειας. Κατά το μέρος των αποτελεσμάτων ελέγχων και των προτάσεων, η έκθεση κοινοποιείται στην αρμόδια αρχή έκδοσης της άδειας καθώς και στη Δ/νση Ε.Φ.Κ και Φ.Π.Α-Τμήμα Ε.

7. Εκ των υστέρων έλεγχοι του καθεστώτος εντάσσονται στον προγραμματισμό ελέγχων των αρμοδίων ΕΛ.Υ.Τ.

8. Οι διαχειριστές των αποθηκών τελωνειακής αποθήκευσης-κάτοχοι αδειών της παρούσας υποχρεούνται να παράσχουν στις αρμόδιες για τον έλεγχο τελωνειακές αρχές όλα τα μέσα, τα έγγραφα και τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη διενέργεια των ελέγχων του καθεστώτος.

`Αρθρο 28
Κυρώσεις

Κάθε παράβαση των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας απόφασης θεωρείται, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί λαθρεμπορίας, τελωνειακή παράβαση και διώκεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

`Αρθρο 29
Μεταβατικές-Καταργούμενες διατάξεις

1. Η διαδικασία για την υπαγωγή εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας εφαρμόζεται από 01.09.2019 κατόπιν ολοκλήρωσης της μηχανογράφησης των διαδικασιών εισόδου και εξόδου των αγαθών προς και από την αποθήκη τελωνειακής αποθήκευσης.

2. Το Β΄ Μέρος της Τ.10440/1923/Α0019/24.11.1993 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 885/Β΄/06.12.1993) καταργείται.

3. Όπου στην ΠΟΛ.1100/2013 Α.Υ.Ο (ΦΕΚ 1136/Β/ 10.05.2013) απαντάται ο όρος «καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης» νοείται εφεξής «καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης εφοδίων πλοίων και αεροσκαφών».

`Αρθρο 30
Ισχύς και εφαρμογή

Η παρούσα απόφαση ισχύει με τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2018
Ο Διοικητής
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: