Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 07.10.2020

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αρ.Πρωτ.:ΔΔΑΔ Α 1119526 ΕΞ 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α΄

Θέμα:

Ενημέρωση υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. περί της λειτουργίας των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. - Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19.

Σχετ.: 1. Η υπ΄ αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Α 1112804 ΕΞ 2020/22.9.2020 Εγκύκλιος του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., με θέμα: «Ενημέρωση υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. περί της λειτουργίας των υπηρεσιών της Α.Α.Δ..Ε. - Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19». 2. Η υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 60943/30.9.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄4259) με θέμα: «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ. 56435/14.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής `Αμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ Β΄ 3958). 3. Η υπ΄ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/128/17765/02.10.2020 (ΑΔΑ:9ΣΧΒ46ΜΤΛ6-Ρ3Π) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.

Στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. και σε συνέχεια της υπό στοιχείο 1 Εγκυκλίου του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., κοινοποιείται η υπό στοιχείο 3 σχετική Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και επισημαίνονται επιπροσθέτως τα ακόλουθα προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, λαμβανομένων υπόψη των επιδημιολογικών δεδομένων:

Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ- ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

1. Σύμφωνα με την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 60943/30-9-2020 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 4259) παρατάθηκε έως και τις 12/10/2020 η ισχύς της αρ. Δ1α/ Γ.Π. οικ. 56435/14-9-2020 απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 3958), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αναφορικά με την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας τόσο από τους πολίτες όσο και από τους υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε., κατά την εξυπηρέτηση του κοινού αλλά και κατά την εν γένει λειτουργία των υπηρεσιών, τηρουμένου επιπροσθέτως της ελάχιστης συνθήκης περί της απόστασης του 1,5 μέτρου μεταξύ των μερών (υπάλληλοι και υπάλληλοι - κοινό), προς αποφυγή του φαινομένου συνωστισμού και συγχρωτισμού, σύμφωνα με τα αρθ. 5Α και αρθ. 22 της ανωτέρω ΚΥΑ.

Τονίζεται ότι η μη τήρηση των ως άνω συνθηκών επισύρει κυρώσεις κατά το αρθ. 5Ζ της ως άνω ΚΥΑ, όπως αναφέρονται και στην παρ. Ε της υπό σχετικό 1 Εγκυκλίου του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..

2. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την υποπαρ. Β1 της παρ. Β της υπό σχετικό 1 Εγκυκλίου του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., δύναται να εφαρμόζεται το μέτρο της παροχής της εξ αποστάσεως εργασίας, εφόσον αυτό συνάδει με τα καθήκοντα των υπαλλήλων, δεδομένου ότι στην υπηρεσία υπάρχει συνωστισμός, δεν είναι εφικτή ή είναι δυσχερής η αδιάλειπτη τήρηση της απόστασης του 1,5 μέτρου μεταξύ των υπαλλήλων και δεν τηρούνται και τα λοιπά μέτρα ασφαλείας (π.χ. ύπαρξη διαχωριστικών κ.λπ.).

3. Δεδομένης της ανάγκης διατήρησης της ασφάλειας λειτουργίας των υπηρεσιών, συνεχίζεται η εξυπηρέτηση του κοινού, κατά προτίμηση αλλά όχι αποκλειστικά, με προγραμματισμένα ραντεβού, σύμφωνα με την παρ. 2 αρθ. 22 της ανωτέρω ΚΥΑ.

Επισημαίνεται ότι οι επαγγελματικές ομάδες που σκοπό έχουν την εξυπηρέτηση αιτημάτων του συναλλασσόμενου κοινού, ως εκπρόσωποί τους, π.χ. δικηγόροι, λογιστές, καθώς και οι δικαστικοί επιμελητές, θα εισέρχονται στην υπηρεσία, τηρουμένων αυστηρώς όλων των μέτρων προστασίας.

Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ- ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

1. Ειδικότερα για τις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. εντός της Περιφέρειας Αττικής και έως 12.10.2020 ισχύουν τα ακόλουθα:

i. Υποχρεωτική χρήση μάσκας προστασίας σε όλους τους χώρους των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. Εξαιρούνται όσοι εργάζονται σε ατομικό χώρο, χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου.

ii. Η εξυπηρέτηση του κοινού στις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. εντός Αττικής γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, σύμφωνα με την παρ. Γ3 και Γ4 της υπό σχετικό 1 Εγκυκλίου του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Σημειώνεται όμως ότι στις περιπτώσεις που προσέρχονται στις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. της Περιφέρειας Αττικής, χωρίς ραντεβού Δικηγόροι, Λογιστές ως εκπρόσωποι των φορολογουμένων πολιτών, καθώς και δικαστικοί επιμελητές, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. Α της παρούσης, δηλ. θα εξυπηρετούνται, μόνον εφόσον διασφαλίζεται η απαιτούμενη απόσταση και δεν υπάρχει συνωστισμός εντός της Υπηρεσίας.

2. Επίσης, για τις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. εντός της Περιφέρειας Αττικής και μέχρι νεωτέρας ενημέρωσης εξακολουθεί να ισχύει η δυνατότητα εφαρμογής του μέτρου της εξ αποστάσεως εργασίας των υπαλλήλων που το επιτρέπει η φύση των καθηκόντων τους, σε ποσοστό 40% επί του συνόλου των πραγματικά υπηρετούντων και προσερχόμενων υπαλλήλων. Σχετικά με το θέμα ισχύουν σε πιστή εφαρμογή τα αναφερόμενα στις υποπαρ. Β2,Β3,Β4 και Β5 της παρ. Β της υπό σχετικό 1 Εγκυκλίου του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

3. Εξακολουθούν να ισχύουν τα τρία ωράρια λειτουργίας που αφορούν στην προσέλευση και αποχώρηση των υπαλλήλων των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. στην Περιφέρεια Αττικής (07.00 π.μ.-15.00 μ.μ., 08.00 π.μ.-16.00 μ.μ. και 09.00 π.μ.-17.00 μ.μ.) ή ακόμα και στην παροχή εργασίας σε βάρδιες, ανεξάρτητα από το πάγιο ωράριο λειτουργίας της υπηρεσίας, όπως αναφέρεται στις παρ. Γ1 και Γ2 της υπό σχετικό 1 Εγκυκλίου του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..

Λόγω της ιδιάζουσας φύσης λειτουργίας των Ταμείων των Δ.Ο.Υ. και των απαραίτητων εσωτερικών εργασιών που πρέπει να διεκπεραιωθούν κατόπιν της συναλλαγής, καθώς και της μη ευχερούς αντικατάστασης του υπαλλήλου με τα συγκεκριμένα καθήκοντα, δεν δύναται να εφαρμόζονται τα τρία διακριτά ωράρια. Ως εκ τούτου η εξυπηρέτηση του κοινού από τα Ταμεία των Δ.Ο.Υ. πραγματοποιείται από 08.00 π.μ.-15.00 μ.μ._

Γ. ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ - ΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Αναφορικά με τις ειδικές διευκολύνσεις υπαλλήλων, καθώς και το παρουσιολόγιο COVID-19, ισχύουν τα αναφερόμενα στις παρ. Α, Δ, ΣΤ, Ζ της υπό σχετικό 1 Εγκυκλίου του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Λαμβάνοντας υπόψη τις προβλεπόμενες διευκολύνσεις και άδειες που κατ΄ εξαίρεση προβλέπονται για την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19, αλλά και τον ιδιαίτερο τρόπο λειτουργίας των Υπηρεσιών, καθώς και την ανάγκη για διασφάλιση της κατά το δυνατό εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., υπενθυμίζεται η αναγκαιότητα τήρησης της αρχής της νομιμότητας, στο πλαίσιο της οποίας καθίσταται επιτακτικός ο ενδελεχής έλεγχος της χορήγησης των ανωτέρω διευκολύνσεων, του οποίου επιλαμβάνεται έκαστη Υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση ο υπάλληλος που θα κάνει χρήση των εν λόγω αδειών και διευκολύνσεων, φέρει και την ευθύνη για την κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών.

Σε συνέχεια των οδηγιών που έχουν δοθεί με τις προηγούμενες σχετικές εγκύκλιες οδηγίες και ειδικότερα λαμβάνοντας υπόψη τα επιδημιολογικά δεδομένα, οι υπηρεσίες οφείλουν να προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την διασφάλιση των κανόνων υγιεινής εντός των χώρων υποδοχής, προκειμένου για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, καλούνται στο ίδιο ως άνω πλαίσιο της υπέρτατης υποχρέωσης για προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και της ατομικής ευθύνης τους για την προστασία της υγείας τόσο των ιδίων όσο και των συναδέλφων τους, να προβαίνουν κατά την παραμονή τους στην υπηρεσία στην τήρηση των ατομικών μέτρων υγιεινής και ασφάλειας.

Προς διασφάλιση της υγείας των υπαλλήλων καλούνται οι εκάστοτε υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. να λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο προστασίας (ιδίως διαχωριστικά μεταξύ υπαλλήλου και πολίτη, αντισηπτικά, απολυμάνσεις κ.λ.π.).

Τέλος, υπενθυμίζεται για ακόμα μια φορά η ανάγκη της σχολαστικής τήρησης των μέτρων ατομικής υγιεινής και πρόληψης διασποράς του κορωνοϊού:

• Συχνό και σχολαστικό πλύσιμο Χεριών.

• Τήρηση Αποστάσεων και αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων εντός της υπηρεσίας.

• Χρήση Μάσκας σε όλους τους χώρους εργασίας.

Του παρόντος να λάβουν γνώση όλοι οι υπάλληλοι των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: