Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
9 Αυγούστου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 134

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4623

Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
`Αρθρο 1 Σύμπραξη δημοτικών και περιφερειακών παρατάξεων
`Αρθρο 2 Συγκρότηση - Εκλογή Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
`Αρθρο 3 Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων και περιφερειών
`Αρθρο 4 Εκλογή νέου δημάρχου ή περιφερειάρχη
`Αρθρο 5 Ρυθμίσεις θεμάτων Ο . Τ . Α .
`Αρθρο 6 Ρυθμίσεις για τη συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. και των συνδέσμων τους
`Αρθρο 7 Συμπαραστάτης του Δημότη και Περιφερειακός Συμπαραστάτης του πολίτη και της επιχείρησης
`Αρθρο 8 Τεχνικό Πρόγραμμα δήμων και περιφερειών
`Αρθρο 9 Έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος
`Αρθρο 10 Έγκριση του προγράμματος διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας των δήμων και των περιφερειών
`Αρθρο 11 Ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών
`Αρθρο 12 Ρύθμιση θεμάτων ψήφισης προϋπολογισμού Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού
`Αρθρο 13 Παράταση προθεσμιών
`Αρθρο 14 Ρύθμιση θεμάτων υποψηφίων ειδικών κατηγοριών
`Αρθρο 15 Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού ειδικών θέσεων δήμων και περιφερειών
`Αρθρο 16 Τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ. 497/1991 (Α΄ 180)
`Αρθρο 17 Διεξαγωγή δομημένων συνεντεύξεων
`Αρθρο 18 Ρύθμιση θεμάτων εφαρμογής των άρθρων 155 και 157 του Ν. 4600/2019 (Α΄ 43)
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
`Αρθρο 19 Αυτοτελές Γραφείο Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
`Αρθρο 20 Σύσταση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
`Αρθρο 21 Διάρθρωση Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών
`Αρθρο 22 Αυτοτελές Τμήμα Επικοινωνίας
`Αρθρο 23 Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών
`Αρθρο 24 Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής και Καινοτομίας
`Αρθρο 25 Διεύθυνση Υλοποίησης Ψηφιακών Πολιτικών
`Αρθρο 26 Διεύθυνση Απλούστευσης Διαδικασιών
`Αρθρο 27 Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
`Αρθρο 28 Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
`Αρθρο 29 Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού και Διαχείρισης Έργων
`Αρθρο 30 Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας
`Αρθρο 31 Γενική Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δημόσιας Διοίκησης
`Αρθρο 32 Διεύθυνση Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών - Κυβερνητικού Νέφους
`Αρθρο 33 Διεύθυνση Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών
`Αρθρο 34 Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικού Τομέα
`Αρθρο 35 Διάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικού Τομέα
`Αρθρο 36 Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσιονομικού Τομέα
`Αρθρο 37 Διεύθυνση Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικών Λειτουργιών
`Αρθρο 38 Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης
`Αρθρο 39 Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών
`Αρθρο 40 Διεύθυνση Λειτουργίας Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
`Αρθρο 41 Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
`Αρθρο 42 Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
`Αρθρο 43 Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού
`Αρθρο 44 Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών
`Αρθρο 45 Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
`Αρθρο 46 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
`Αρθρο 47 Δεδομένα του Δημοσίου Τομέα
`Αρθρο 48 Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση, Κέντρο Δεδομένων, Κυβερνητικό Νέφος και Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη του Ελληνικού Δημοσίου
`Αρθρο 49 Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού
`Αρθρο 50 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3979/2011 για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
`Αρθρο 51 Ενιαία Διοικητική Μονάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
`Αρθρο 52 Τροποποίηση του άρθρου 35 του Ν. 3979/2011 για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
`Αρθρο 53 Τροποποίηση του άρθρου 36 του Ν. 3979/2011 για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
`Αρθρο 54 Προγραμματικές συμβάσεις και Μνημόνια Συνεργασίας
`Αρθρο 55 Θέματα προσωπικού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
`Αρθρο 56 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3607/2007 (Α΄ 245) για την Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε.
`Αρθρο 57 Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 4339/2015 (Α΄ 133) για την ΕΚΟΜΕ ΑΕ
`Αρθρο 58 Τροποποίηση της ανώνυμης εταιρείας Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. (με διακριτικό τίτλο ΕΔΕΤ) και μετονομασία της σε Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (με διακριτικό τίτλο ΕΔΥΤΕ Α.Ε.)
`Αρθρο 59 Σύσταση και λειτουργία του Ν. Π.Ι.Δ. «Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου»
`Αρθρο 60 Σύσταση και λειτουργία του Ν.Π.Ι.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ»
`Αρθρο 61 Μεταβατικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
`Αρθρο 62 Εξασφάλιση πιστώσεων για απασχόληση εκπαιδευτικών
`Αρθρο 63 Ρυθμίσεις για Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία
`Αρθρο 64 Α.Ε.Ι. - ακαδημαϊκές ελευθερίες - αναβάθμιση της ποιότητας του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος
`Αρθρο 65 `Αρση πρόβλεψης ίδρυσης Νομικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Πατρών
`Αρθρο 66 Ρύθμιση θεμάτων αποσπασμένου εκπαιδευτικού προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.)
`Αρθρο 67 Συνέχιση λειτουργίας κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.)
`Αρθρο 68 Παράταση προθεσμίας για πρόσληψη εκπαιδευτικών
`Αρθρο 69 Διαδικασία επιλογής εκπαιδευτών ενηλίκων
`Αρθρο 70 Αμοιβή μη πιστοποιημένων εκπαιδευτικών ενηλίκων
`Αρθρο 71 Παράταση προθεσμίας πιστοποίησης προγραμμάτων σπουδών ΚΔΒΜ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
`Αρθρο 72 Μείωση ετήσιου επιτοκίου επιβάρυνσης ρυθμισμένων οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
`Αρθρο 73 Παράταση έναρξης ισχύος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
`Αρθρο 74 Ατομική διακίνηση φαρμάκων με προμήθεια από ΕΟΠΥΥ και τελικό σημείο παράδοσης ιδιωτικό φαρμακείο
`Αρθρο 75 Συμμετοχή των ιατρών ΕΟΠΥΥ στους γνωμοδοτούντες ιατρούς
`Αρθρο 76 Συμμετοχή εμπειρογνωμόνων ιατρών του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ
`Αρθρο 77 Συμμετοχή εκπροσώπου ΕΟΠΥΥ σε εξέταση αιτημάτων από την ΕΑΦΑΑΧ
`Αρθρο 78 Τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων νοσοκομείων και παράταση χρόνου γεωγραφικών ορίων ΔΥΠΕ
`Αρθρο 79 Λογιστικές εργασίες σε νοσοκομεία και εποπτευόμενους φορείς
`Αρθρο 80 Ρυθμίσεις οφειλών Κατόχων `Αδειας Κυκλοφορίας Φαρμάκων προς τον ΕΟΠΥΥ
`Αρθρο 81 Ρυθμίσεις οφειλών παρόχων ΕΟΠΥΥ
`Αρθρο 82 Πληρωμή Δαπανών Νοσοκομείων και ΔΥΠΕ
`Αρθρο 83 Πληρωμή δαπανών ασφαλισμένων ΕΟΠΥΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
`Αρθρο 84 Τροποποιήσεις Τελωνειακού Κώδικα
`Αρθρο 85 Διατάκτες μεταφερόμενων φορέων
`Αρθρο 86 Ρυθμίσεις για τον Κανονισμό Παιγνίων και τις πράξεις πιστοποίησης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
`Αρθρο 87 Διοικητικό Συμβούλιο Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων
`Αρθρο 88 Προσωπικό Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων
`Αρθρο 89 Ανάκληση προκηρύξεων Καλλιτεχνικών Διευθυντών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
`Αρθρο 90 Τροποποίηση του άρθρου 3 του Ν. 3566/2007 (Α΄ 117)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
`Αρθρο 91 Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας
`Αρθρο 92 Διοικητής Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας
`Αρθρο 93 Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας
`Αρθρο 94 Λοιπές ρυθμίσεις για θέματα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
`Αρθρο 95 Τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα
`Αρθρο 96 Τροποποιήσεις στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
`Αρθρο 97 Μεταβατική διάταξη
`Αρθρο 98 Παροχή κοινωφελούς εργασίας
`Αρθρο 99 Προστασία αρχαιοτήτων
`Αρθρο 100 Πρόεδρος ΤΑΧΔΙΚ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
`Αρθρο 101 Τροποποίηση του Ν. 3959/2011 (Α΄ 93) περί προστασίας του ελευθέρου ανταγωνισμού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
`Αρθρο 102 Ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
`Αρθρο 103 Ρυθμίσεις σχετικά με τις ναυλώσεις πλοίων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
`Αρθρο 104 Αδειοδότηση Τουριστικών Λιμένων
`Αρθρο 105 Προγράμματα μετεκπαίδευσης
`Αρθρο 106 Τροποποίηση π.δ. 72/2018 «Οργανισμός Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.)»
`Αρθρο 107
`Αρθρο 108 Τροποποιήσεις του άρθρου 17 του Ν. 4174/2013 (Α΄ 170)
`Αρθρο 109 Τροποποίηση του άρθρου 20 του Ν. 3867/2010
`Αρθρο 110
`Αρθρο 111 Στέγαση Υπηρεσιών Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας
`Αρθρο 112
`Αρθρο 113 Τροποποίηση του Ν . 3649/2008
`Αρθρο 114
`Αρθρο 115 Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου ένατου του Ν. 2932/2001
`Αρθρο 116
`Αρθρο 117 Τροποποιήσεις διατάξεων εργατικής νομοθεσίας
`Αρθρο 118
`Αρθρο 119
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ν. 4387/2016 (Α΄ 85)
`Αρθρο 120 Προσδιορισμός ακαθαρίστου συνολικού ποσού
`Αρθρο 121

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 9 Αυγούστου 2019
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 9 Αυγούστου 2019
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: