Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής «Ειδικός Φόρος Ακινήτων»

ΑΘΗΝΑ , 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024

1. Θεσμικό Πλαίσιο

Ν. 3091/2002 , άρθρα 15 έως 17.

Ν.3842/2010, άρθρο 57 «Ειδικός φόρος ακινήτων».

Με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3842/2010 τροποποιήθηκε το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων (άρθρα 15 έως 17 του Ν. 3091/2002). Ειδικότερα, με τις ισχύουσες διατάξεις από το έτος 2010 αναπροσαρμόσθηκε ο φορολογικός συντελεστής της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 από 3% σε 15% και διευρύνθηκαν οι κατηγορίες των προσώπων - οντοτήτων που είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης και καταβολής του φόρου.

Οι αρχικές δηλώσεις Ε.Φ.Α. για τα έτη από 2014 και μετά υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά. Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης χρεωστικής δήλωσης, το οφειλόμενο ποσό συμπεριλαμβάνει τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 53 του ΚΦΔ. Οι τροποποιητικές δηλώσεις Ε.Φ.Α. για τα έτη από 2014 και μετά υποβάλλονται μόνο χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας.

Οι αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις Ε.Φ.Α για τα έτη μέχρι και το 2013 υποβάλλονται μόνο χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας.

Ανακλητικές δηλώσεις, υποβάλλονται μόνο στην αρμόδια για τη φορολογία σας Δ.Ο.Υ.

1.1 Υπόχρεοι υποβολής δήλωσης Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων κατ΄ έτος έχουν:

• Νομικές οντότητες και νομικά πρόσωπα που είναι υπόχρεα στο φόρο σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 3091/2002 (περ. α, παρ. 3, αρ. 17, ν. 3091/2002).

• Ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης οι οποίες έχουν ως σκοπό, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την αγορά, διαχείριση, επένδυση και εκμετάλλευση ακινήτων (περ. β, παρ. 3, αρ. 17, ν. 3091/2002).

• Ναυτιλιακές επιχειρήσεις που έχουν εγκαταστήσει γραφεία στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 ( Α΄ 132), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον α.ν. 378/1968 (Α΄ 82), τον ν. 27/1975 (Α΄ 77), τον ν. 814/1978 (Α΄ 144) και τον ν. 2238/1994 (Α΄ 142) και πλοιοκτήτριες εμπορικών πλοίων για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν στην Ελλάδα αποκλειστικά για γραφεία, αποθήκες και χώρους εστίασης, εκγύμνασης και στάθμευσης του προσωπικού τους για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών ή που παραχωρούν δωρεάν, σύμφωνα με την άδεια εγκατάστασής τους, σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις, αποκλειστικά για τις παραπάνω χρήσεις (περ. γ, παρ. 3, αρ. 17 & περ. γ, παρ. 2, αρ. 15, ν. 3091/2002).

• Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του Ν. 3091/2002, για ακίνητα που εκμισθώνουν σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις της περίπτωσης γ της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, αποκλειστικά για γραφεία, αποθήκες και χώρους εστίασης, εκγύμνασης και στάθμευσης του προσωπικού τους για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών (περ. γ, παρ. 3, αρ. 17 & περ. γ, παρ. 2, αρ. 15, ν. 3091/2002).

• Νομικά πρόσωπα τα οποία αποδεδειγμένα επιδιώκουν κοινωφελείς, εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς ή θρησκευτικούς σκοπούς στην Ελλάδα, καθώς και οι εταιρείες των οποίων κατέχουν το σύνολο των μετοχών:

• (α) για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούνται αποκλειστικά και αποδεδειγμένα για τους προαναφερόμενους σκοπούς,

• (β) για τα ακίνητα που εκμεταλλεύονται, εφόσον το προϊόν της εκμετάλλευσης διατίθεται αποδεδειγμένα για την εκπλήρωση των ίδιων σκοπών, καθώς και

• (γ) για τα ακίνητα που αποδεδειγμένα είναι κενά ή δεν αποφέρουν κανένα εισόδημα (περ. γ, παρ. 3, αρ. 17 & περ. στ, παρ. 2, αρ. 15, ν. 3091/2002).

• Εταιρείες, των οποίων το σύνολο των ονομαστικών μετοχών, μεριδίων ή μερίδων ανήκουν σε ίδρυμα ημεδαπό ή αλλοδαπό, εφόσον αποδεδειγμένα επιδιώκουν κοινωφελείς, εκπαιδευτικούς, πολιτιστικού ή θρησκευτικούς σκοπούς στην Ελλάδα, καθώς και εταιρείες των οποίων κατέχουν το σύνολο των μετοχών:

• (α) για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούνται αποκλειστικά και αποδεδειγμένα για τους προαναφερόμενους σκοπούς,

• (β) για τα ακίνητα που εκμεταλλεύονται, εφόσον το προϊόν της εκμετάλλευσης διατίθεται αποδεδειγμένα για την εκπλήρωση των ίδιων σκοπών, καθώς και

• (γ) για τα ακίνητα που αποδεδειγμένα είναι κενά ή δεν αποφέρουν κανένα εισόδημα (περ. γ, παρ. 3, αρ. 17 & περ. δ, παρ. 3, αρ. 15, ν. 3091/2002).

1.2. Προθεσμία υποβολής δηλώσεων

Σύμφωνα με την παρ. 6, άρθρου 17 του Ν.3091/2002 η δήλωση υποβάλλεται μέχρι την 20η Μαΐου του έτους φορολογίας. Εντούτοις, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.4223/2013 ο φόρος καταβάλλεται εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της δήλωσης. Συνεπώς, μια χρεωστική δήλωση που θα υποβληθεί την 20/2/2024 θα θεωρείται εμπρόθεσμη η πληρωμή της έως και την 23/2/2024 (και όχι έως την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής, ήτοι 20/05).

2. Χαρακτηριστικά και απαιτήσεις εφαρμογής

2.1 Πρόσβαση στην εφαρμογή

Προκειμένου να εισέλθετε στην εφαρμογή «Ειδικός Φόρος Ακινήτων» ακολουθείτε την εξής διαδρομή μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΑΑΔΕ:

Αρχική Σελίδα// Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις — Φορολογικές υπηρεσίες — Ακίνητα — Ειδικός Φόρος Ακινήτων

URL: https://www.aade.gr/epiheiriseis/forologikes-vpiresies/akinita/eidikos-foros-akiniton-efa

Ο εξουσιοδοτημένος για την υποβολή δηλώσεων λογιστής ή ο ορισμένος εκπρόσωπος του Ν.Π., εισέρχεται στο TAXISnet με τους προσωπικούς του κωδικούς και επιλέγει «Εφαρμογή Ε.Φ.Α.» και εν συνεχεία ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ 15% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.

Ακολούθως, με την επιλογή ρόλου, επιλέγει για ποιον Α.Φ.Μ. θέλει να υποβάλει δήλωση ως εκπρόσωπος. Μετά την επιλογή μεταφέρεται στην κάτωθι σελίδα:

2.2 Λειτουργικότητα εφαρμογής

Μετά την είσοδο στην εφαρμογή επιλέγεται το έτος για το οποίο θα υποβληθεί δήλωση Ε.Φ.Α. (η ηλεκτρονική υποβολή αφορά μόνο αρχικές δηλώσεις των ετών 2014 και μετά). Αφού επιλεγεί το έτος, με το πλήκτρο συνέχεια μεταφέρεται στην οθόνη:

Με το πλήκτρο «Υποβολή» μεταφέρεται στην φόρμα υποβολής της δήλωσης.

• Εφόσον η επιχείρηση έχει υποβάλει δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9), μεταφέρονται αυτόματα στη φόρμα υποβολής τα βασικά στοιχεία των ακινήτων.

• Εάν δεν έχει υποβληθεί δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9), πρέπει να καταχωρήσετε τα στοιχεία των ακινήτων.

Σε περίπτωση που έχετε αποκτήσει/μεταβάλει/μεταβιβάσει εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου και δεν έχετε υποβάλλει μέχρι στιγμής δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9), έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε/διαγράψετε/μεταβάλετε τα στοιχεία του ακινήτου σας.

Πέραν των βασικών στοιχείων που καταχωρούνται αυτόματα στη δήλωση, σε κάθε ακίνητο πρέπει να συμπληρώσετε τα εξής:

• Στήλη 13: έτος κτήσης

• Στήλη 17: Φύλλο υπολογισμού (συμπληρώνω τον αντίστοιχο κωδικό του φύλλου υπολογισμού που χρησιμοποίησα για τον υπολογισμό της αξίας του ακινήτου)

• Στήλη 18: Αξία Ακινήτου

• Στήλη 19: Ατία Απαλλαγής (εφόσον υπάρχει)

• Επίσης, ελέγχω σε κάθε περίπτωση, την ακρίβεια των στοιχείων των ακινήτων που μεταφέρθηκαν στη δήλωση.

Στη στήλη 17 Φύλλο υπολογισμού επιλέγω έναν από τους παρακάτω κωδικούς:

Πίνακας 1. Κωδικοί Φύλλου υπολογισμού

Κωδ

Έντυπο

Περιγραφή

1

Α.Π.Α.Α. Έντυπο Ε1

Φύλλο υπολογισμού αξίας Κατοικίας ή διαμερίσματος σε οικόπεδο εντός σχεδίου ή οικισμού (Έντυπο Ε1)

2

Α.Π.Α.Α. Έντυπο Ε2

Φύλλο υπολογισμού αξίας Επαγγελματικής στέγης στο ισόγειο η υπόγειο και σε όροφο κτιρίου που σύμφωνα με την οικοδομική άδεια είναι κτήριο Γραφείων ή Γραφείων -Καταστημάτων (Έντυπο Ε2)

3

Α.Π.Α.Α. Έντυπο Ε3

Φύλλο υπολογισμού αξίας Οικοπέδου εντός σχεδίου ή σε οικισμό (Έντυπο 3)

4

Α.Π.Α.Α. Έντυπο Ε4

Φύλλο υπολογισμού αξίας Αποθήκης σε οικόπεδο εντός σχεδίου ή σε οικισμό (Έντυπο 4)

5

Α.Π.Α.Α. Έντυπο Ε5

Φύλλο υπολογισμού αξίας Θέσης Στάθμευσης αυτοκινήτου σε οικόπεδο εντός σχεδίου ή σε οικισμό (Έντυπο 5)

6

K1

Φύλλο υπολογισμού αξίας κτίσματος Κατοικίας πλην μονοκατοικίας σε περιοχές όπου ισχύει το μικτό σύστημα προσδιορισμού αξίας ακινήτων (Έντυπο Κ1)

7

K2

Φύλλο υπολογισμού αξίας κτίσματος Μονοκατοικίας σε περιοχές όπου ισχύει το μικτό σύστημα προσδιορισμού αξίας ακινήτων (Έντυπο Κ2)

8

K3

Φύλλο υπολογισμού αξίας κτίσματος Επαγγελματικής στέγης σε περιοχές όπου ισχύει το μικτό σύστημα προσδιορισμού αξίας ακινήτων (Έντυπο Κ3)

9

K4

Φύλλο υπολογισμού αξίας κτίσματος Σταθμού Αυτοκινήτων - Βιομηχανικού η Βιοτεχνικού Κτηρίου σε περιοχές όπου ισχύει το μικτό σύστημα προσδιορισμού αξίας ακινήτων (Έντυπο Κ4)

10

K5

Φύλλο υπολογισμού αξίας κτίσματος Γεωργικών και Κτηνοτροφικών κτηρίων - Αποθηκών (Έντυπο Κ5)

11

K6

Φύλλο υπολογισμού αξίας κτίσματος Ξενοδοχείων και τουριστικών εγκαταστάσεων γενικά καθώς και νοσηλευτηρίων και ευαγών ιδρυμάτων (Έντυπο Κ6)

12

K7

Φύλλο υπολογισμού αξίας κτίσματος Εκπαιδευτηρίων (Έντυπο Κ7)

13

K8

Φύλλο υπολογισμού αξίας κτισμάτων και εγκαταστάσεων Αθλητικών Εγκαταστάσεων (Έντυπο Κ8)

14

K9

Φύλλο υπολογισμού αξίας κτισμάτων που δεν εντάσσονται στις κατηγορίες Κ1 έως Κ8 (Έντυπο Κ9)

15

ΑΓ

Φύλλο υπολογισμού αξίας Αγροτεμαχίου ( Α.Α. ΓΗΣ)

16

ΣΚ

Όταν χρησιμοποιούνται συγκριτικά στοιχεία για τον προσδιορισμό αξίας οικοπέδου.

Στη στήλη κατηγορία ακινήτου επιλέγω έναν από τους παρακάτω κωδικούς του Πίνακα 2:

Στις περιπτώσεις που δεν συντρέχουν αθροιστικά οι προϋποθέσεις που αναφέρονται και αφορούν τους κωδ: 7 έως και κωδ :11 χρησιμοποιείται ως κατηγορία ακινήτου ο κωδ: 3

Πίνακας 2. Κωδικοί κατηγορίας ακινήτου

Κωδ

Σύντομη περιγραφή

Περιγραφή

1

Κατοικία ή Διαμέρισμα

Κατοικία ή Διαμέρισμα πλην μονοκατοικίας

2

Μονοκατοικία

Μονοκατοικία

3

Επαγγελματική Στέγη

Επαγγελματική Στέγη

4

Οικόπεδο

Οικόπεδο

5

Αποθήκες - Γεωργικά Κτηνοτροφικά κτίρια

Αποθήκες που είναι αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες, Γεωργικά Κτηνοτροφικά κτίρια

6

Θέση Στάθμευσης

Θέση Στάθμευσης με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του Οικοπέδου

7

Σταθμοί Αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης

Σταθμοί Αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης, για τους οποίους υπάρχει οικοδομική άδεια χρήσης κτηρίου και η προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία

8

Βιομηχανικά ή Βιοτεχνικά κτήρια μετά των παραρτημάτων τους

Βιομηχανικά ή Βιοτεχνικά κτήρια μετά των παραρτημάτων τους, για τα οποία υπάρχει οικοδομική άδεια χρήσης κτηρίου και η προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία

9

Τουριστικές Εγκαταστάσεις, Νοσηλευτήρια και Ευαγή ιδρύματα

Τουριστικές Εγκαταστάσεις, Νοσηλευτήρια και Ευαγή ιδρύματα για τα οποία υπάρχει οικοδομική άδεια χρήσης κτηρίου και η προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία

10

Εκπαιδευτήρια

Εκπαιδευτήρια

11

Αθλητικές Εγκαταστάσεις

Αθλητικές Εγκαταστάσεις για τα οποία υπάρχει οικοδομική άδεια χρήσης κτηρίου και η προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας

12

Κτήρια που δεν μπορούν να υπαχθούν στις πιο πάνω κατηγορίες

Κτήρια που δεν μπορούν να υπαχθούν στις πιο πάνω κατηγορίες δηλ Μουσεία, Ιεροί Ναοί, Θέατρα, Κινηματογράφοι κ.λπ.

13

Τίτλος μεταφοράς συντελεστή δόμησης

Τίτλος μεταφοράς συντελεστή δόμησης

14

Αγροτεμάχιο

Αγροτεμάχιο

Για να μεταφερθεί η αξία ακινήτων και να υπολογιστεί ο φόρος, πρέπει να επιλέξω το πλήκτρο «υπολογισμός». Κατόπιν η αξία διαχωρίζεται σε φορολογητέα ή απαλλασσόμενη, ανάλογα με το εάν έχουμε επιλέξει «αιτία απαλλαγής» από τη στήλη 19.

Για τα φορολογητέα εμπράγματα δικαιώματα η αξία μεταφέρεται αυτόματα στους κωδικούς 012- 013-014 και το σύνολό της στον κωδικό 015 «σύνολο αξίας φορολογητέων ακινήτων».

Για τα απαλλασσόμενα εμπράγματα δικαιώματα μεταφέρεται αυτόματα στον κωδικό 019 «αξία απαλλασσομένων ακινήτων».

Αφού ελέγξω τις καταχωρήσεις της δήλωσης επιλέγω το πλήκτρο υποβολή και η δήλωση είναι έτοιμη να υποβληθεί. Πριν την οριστική υποβολή βγαίνει προειδοποιητικό μήνυμα:

Εφόσον είμαι σίγουρος επιλέγω εκ νέου «υποβολή» και η δήλωση υποβάλλεται οριστικά.

Τέλος μπορεί να υποβληθεί δήλωση με επιφύλαξη με ηλεκτρονική υποβολή. Ωστόσο, θα πρέπει να τεκμηριωθεί εγγράφως η επιφύλαξή σας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ΚΦΔ.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: