Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1990
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 138

ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘ. 1902

Ρύθμιση συνταξιοδοτικών και άλλων συναφών θεμάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Συνταξιοδοτικές διατάξεις δημοσίων υπαλλήλων
Αρθρο 1 Δικαίωμα σύνταξης γυναικών υπαλλήλων, τέκνων και αδελφών
Αρθρο 2 Όρια ηλικίας και έτη υπηρεσίας για συνταξιοδότηση
Αρθρο 3 Όρια ηλικίας και έτη υπηρεσίας για συνταξιοδότηση
Αρθρο 4 Τρίμηνες αποδοχές - συντάξιμος μισθός
Αρθρο 5 Υπολογισμός σύνταξης
Αρθρο 6 Κρατήσεις επί συντάξεων
Αρθρο 7 Συντάξιμος μισθός Τεχνικών διευθυντών
Αρθρο 8 Απόλυση υπαλλήλου λόγω ορίου ηλικίας ή τριακονταπενταετίας και όριο ηλικίας πρόσληψης
Αρθρο 9 Τελικές διατάξεις - Έκταση εφαρμογής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Συνταξιοδοτικές διατάξεις ασφαλισμένων σε Ειδικά Ταμεία Συντάξεων
Αρθρο 10 Συνταξιοδοτικό καθεστώς ασφαλισμένων σε Ειδικά Ταμεία Συντάξεων
Αρθρο 11 Ασφαλιστικές εισφορές Ειδικών Ταμείων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ Αξιοποίηση της περιουσίας των φορέων κοινωνικής ασφάλισης
Αρθρο 12 Συγκρότηση αμοιβαίων κεφαλαίων
Αρθρο 13 Αξιοποίηση διαθεσίμων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ Ρυθμίσεις για τη διαδοχική ασφάλιση
Αρθρο 14 Διαδοχική ασφάλιση
Αρθρο 15 Υπολογισμός σύνταξης στη διαδοχική ασφάλιση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ Γενικές ασφαλιστικές διατάξεις
Αρθρο 16 Ανώτατα όρια συντάξεων
Αρθρο 17 Αναπροσαρμογή συντάξεων Ειδικών Ταμείων
Αρθρο 18 Επικουρική ασφάλιση
Αρθρο 19 Συμμετοχή στις δαπάνες φαρμακευτικής περίθαλψης
Αρθρο 20 Συγχώνευση ταμείων αρωγής δημοσίων υπαλλήλων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ Περιστολή εισφοροδιαφυγής
Αρθρο 21 Καθυστερούμενες εισφορές Ι.Κ.Α.
Αρθρο 22 Ασφάλιση απασχολουμένων με σύστημα φασόν
Αρθρο 23 Βιβλία ημερήσιων δελτίων σε οικοδομικά και τεχνικά έργα
Αρθρο 24 Αλλοδαποί
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ Τροποποιήσεις νομοθεσίας Ι.Κ.Α.
Αρθρο 25 Αύξηση εισφορών
Αρθρο 26 Ασφαλιστικές κλάσεις
Αρθρο 27 Σύνταξη γήρατος, αναπηρίας και θανάτου
Αρθρο 28 Συνέχιση προαιρετικής ασφάλισης
Αρθρο 29 Απασχόληση συνταξιούχων, αναπροσαρμογή συντάξεων κατώτατα όρια
Αρθρο 30 Συντάξιμος μισθός
Αρθρο 31 Αναπροσαρμογή συντάξεων Ι.Κ.Α. - Τ.Ε.Α.Μ. και Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Ε.Α.Μ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ Ρυθμίσεις για τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα
Αρθρο 32 Σύσταση Επιτροπής Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ Ταμείο αυτοτελώς απασχολουμένων
Αρθρο 33 Αύξηση εισφορών Τ.Ε.Β.Ε., Τ.Α.Ε., Τ.Σ.Α.
Αρθρο 34 Είσπραξη εισφορών Τ.Ε.Β.Ε., Τ.Α.Ε., Τ.Σ.Α.
Αρθρο 35 Αναγκαστική είσπραξη εισφορών Τ.Ε.Β.Ε., Τ.Α.Ε., Τ.Σ.Α.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ Λογαριασμός Αυτασφάλισής
Αρθρο 36 Ειδικός λογαριασμός αυτασφάλισης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IA΄ Λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις
Αρθρο 37 Σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένων Ο.Γ.Α.
Αρθρο 38 Ρυθμίσεις στο Τ.Ε.Α.Π.Ο.Κ.Α.
Αρθρο 39 Παρατάσεις προθεσμιών
Αρθρο 40
Αρθρο 41 Κύρωση αποφάσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ Ποινικές ρυθμίσεις
Αρθρο 42 Ποινικές κυρώσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄ Τελικές και μεταβατικές διατάξεις
Αρθρο 43 Τελικές διατάξεις
Αρθρο 44 Έναρξη ισχύος

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 1990

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 1990

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: