Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
30 Ιουλίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 150

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4964

Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
`Αρθρο 1 Σκοπός
`Αρθρο 2 Αντικείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
`Αρθρο 3 Εξαιρέσεις από την περιβαλλοντική αδειοδότηση - Τροποποίηση παρ. 2α και 2β και προσθήκη παρ. 2γ στο άρθρο 1 Ν. 4014/2011 (Παρ. 3 άρθρου 1 και παρ. 5 άρθρου 2 Οδηγίας 2011/92/ΕΕ)
`Αρθρο 4 Απλοποίηση της διαδικασίας ενημέρωσης ή τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων - Τροποποίηση παρ. 1 και 1α και υποπερ. αα) περ. β) παρ. 2 άρθρου 6 Ν. 4014/2011
`Αρθρο 5 Καθορισμός αποδέκτη λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 12 του Ν. 4014/2011
`Αρθρο 6 Καθορισμός τρόπου πληρωμής των πιστοποιημένων αξιολογητών -Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 16 Ν. 4014/2011
`Αρθρο 7 Συμπληρώσεις διαδικασίας περιβαλλοντικών ελέγχων - Τροποποίηση παρ. 5, 11, 15α, 15β, 15γ και 21 άρθρου 20 Ν. 4014/2011
`Αρθρο 8 Επιθεωρήσεις και έλεγχοι - Τροποποίηση περ. β) παρ. 4 άρθρου 61 Ν. 4819/2021
`Αρθρο 9 Διοικητικές κυρώσεις για περιβαλλοντικές παραβάσεις - Τροποποίηση παρ. 1 και 6 άρθρου 21 Ν. 4014/2011
`Αρθρο 10 Μεταβατικές διατάξεις για τις εκκρεμείς περιβαλλοντικές μελέτες και ελέγχους -Τροποποίηση άρθρου 52 Ν. 4843/2021
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
`Αρθρο 11 Παράταση ισχύος της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 21 του Ν. 1650/1986 - Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 21 Ν. 1650/1986
`Αρθρο 12 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
`Αρθρο 13 Διαχείριση πόρων του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής -Τροποποίηση παρ. 1 και 3 άρθρου 31 Ν. 4685/2020
`Αρθρο 14 Παράταση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής -Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 43 Ν. 4685/2020
`Αρθρο 15 Αξιοποίηση των πόρων του Πράσινου Ταμείου -Τροποποίηση άρθρου 5 Ν. 3889/2010
`Αρθρο 16 Χρηματοδοτούμενες Δράσεις Πράσινου Ταμείου - Τροποποίηση παρ. 2 και 3 άρθρου 6 Ν. 3889/2010
`Αρθρο 17 Διοίκηση του Πράσινου Ταμείου - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 7 Ν. 3889/2010
`Αρθρο 18 Όργανα εκκαθάρισης Πράσινου Ταμείου -Προσθήκη παρ. 1Α και 5 στο άρθρο 9 Ν. 3889/2010
`Αρθρο 19 Χρηματοδότηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας από το Πράσινο Ταμείο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ
`Αρθρο 20 Επιτροπή Δασολογίου - Αντικατάσταση παρ. 6, προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 3 ν. 3208/2003
`Αρθρο 21 Εξέταση αντιρρήσεων σε περίπτωση έκδοσης ακυρωτικής απόφασης - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 19 Ν. 3889/2010
`Αρθρο 22 Διόρθωση προδήλων σφαλμάτων δασικού χάρτη - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 20 Ν. 3889/2010
`Αρθρο 23 Προθεσμία υποβολής αιτήματος υπαγωγής -Τροποποίηση παρ. 4 και 6 άρθρου 52 Ν. 4685/2020
`Αρθρο 24 Κάλυψη δαπανών αποζημίωσης των μελών των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων -Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 6Α Ν. 3889/2010
`Αρθρο 25 Επέκταση εγκαταστάσεων τουριστικού χαρακτήρα - Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 49 Ν. 998/1979
`Αρθρο 26 Ζητήματα συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021
`Αρθρο 27 Ζητήματα συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις επικίνδυνες περιοχές του π.δ. 575/1980 - Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 37 Ν. 4765/2021
`Αρθρο 28 Προσκόμιση εγγυητικής επιστολής από Δασικούς Συνεταιρισμούς Εργασίας και προθεσμία εγκατάστασης αυτών στο δάσος, για τις κηρυγμένες σε έκτακτη ανάγκη πολιτικής προστασίας περιοχές της Βόρειας Εύβοιας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
`Αρθρο 29 Παράταση συμβάσεων προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
`Αρθρο 30 Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς
`Αρθρο 31 Προθεσμία ολοκλήρωσης διαδικασίας μετάταξης υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
`Αρθρο 32 Σύνθεση Συμβουλίων Κρίσεων Πυροσβεστικού Σώματος -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 129 Ν. 4662/2020
`Αρθρο 33 Προσλήψεις πολιτών που διακρίνονται για εξαίρετες πράξεις - Προσθήκη άρθρου 4Α στον ν. 2840/2000
`Αρθρο 34 Αποζημίωση πυροσβεστικού προσωπικού για πρόσθετη εργασία - Τροποποίηση άρθρου 127 Ν. 4472/2017
`Αρθρο 35 Μηνιαίο επίδομα υπηρετούντων στις Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων - Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 38 Ν. 4892/2022
`Αρθρο 36 Μεταβατική άσκηση αρμοδιότητας από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος - Τροποποίηση άρθρου 44 Ν. 4872/2021
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
`Αρθρο 37 Ειδικές διατάξεις για υδατορέματα -Τροποποίηση άρθρου 5 Ν. 4258/2014
`Αρθρο 38 Πράσινοι πόροι για τις «100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις» - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 3 Ν. 3889/2010
`Αρθρο 39 Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης - Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 209 Ν. 3463/2006
`Αρθρο 40 Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής «Ελαιώνας»
`Αρθρο 41 Παράλληλες εγκρίσεις με έγκριση Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής
`Αρθρο 42 Διενέργεια αυτοψιών από τα Κεντρικά Συμβούλια Αρχιτεκτονικής και τα Κεντρικά Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων - Προσθήκη άρθρου 25Α στον Ν. 4495/2017
`Αρθρο 43 Ειδική διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών
`Αρθρο 44 Κάλυψη σε γεωργοκτηνοτροφικά, γεωργοπτηνοτροφικά κτίρια, κτίρια υδατοκαλλιεργειών - Τροποποίηση υποπερ. αα΄ περ. α΄ παρ. 3 άρθρου 33 Ν. 4759/2020
`Αρθρο 45 Έγκριση παρέκκλισης ύψους σε ιερούς ναούς σε περιοχές εκτός σχεδίου δόμησης -Προσθήκη άρθρου 148Α στον Ν. 4759/2020
`Αρθρο 46 Αλλαγή χρήσης και λειτουργική αναβάθμιση κτισμάτων
`Αρθρο 47 Ειδικές περιπτώσεις παραχώρησης
`Αρθρο 48 Ενιαία έκταση βιομηχανικών εγκαταστάσεων σε περίπτωση μίσθωσης ή κτήσης όμορων γηπέδων ή οικοπέδων
`Αρθρο 49 Εγκαταστάσεις Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις
`Αρθρο 50 Έγκριση Επιχειρηματικών Πάρκων - Προσθήκη παρ. 5 και 6 στο άρθρο 155 Ν. 4759/2020
`Αρθρο 51 Έκδοση οικοδομικών αδειών εντός Τεχνολογικού Πάρκου 4ης γενιάς - Προσθήκη παρ. 12 στο άρθρο 18 Ν. 4690/2020
`Αρθρο 52 Οικοδόμηση πέριξ ιστών ραδιοφωνικών σταθμών - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 13 Ν. 3188/1955
`Αρθρο 53 Ανάθεση δράσεων στη «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε. - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
`Αρθρο 54 Όροι δόμησης και παρεκκλίσεις σε εκτός σχεδίου περιοχές - Τροποποίηση άρθρου 33 Ν. 4759/2020
`Αρθρο 55 Αλλαγή χρήσης - Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 107 Ν. 4495/2017
`Αρθρο 56 Προϋποθέσεις μεταβίβασης αυτοτελών ιδιοκτησιών - Αντικατάσταση παρ. 11 άρθρου 18 Ν. 4276/2014
`Αρθρο 57 Διοικητικές ρυθμίσεις για δομές
`Αρθρο 58 Ρυθμίσεις για ενεργειακά στέγαστρα -Προσθήκη παρ. 26α στο άρθρο 2 και άρθρου 19Α στον Ν. 4067/2012
`Αρθρο 59 Παράταση αναστολής οικοδομικών εργασιών στον Υμηττό - Τροποποίηση άρθρου 72 Ν. 4843/2021
`Αρθρο 60 Παρατάσεις οικοδομικών αδειών -Τροποποίηση άρθρου 52 Ν. 4710/2020
`Αρθρο 61 Παράταση προθεσμίας εκσυγχρονισμού και κτιριακής επέκτασης κτιρίων και εγκαταστάσεων - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 51 Ν. 4178/2013
`Αρθρο 62 Παράταση προθεσμίας παράδοσης Πολεοδομικού Σχεδίου Εφαρμογής περιοχών Ανατολικής Αττικής
`Αρθρο 63 Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης της διαδικασίας θεσμοθέτησης Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών
`Αρθρο 64 Ορισμός Φέρουσας Ικανότητας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ
`Αρθρο 65 Ορισμοί
`Αρθρο 66 Αρμοδιότητες του Ελληνικού Δημοσίου ως προς τα δικαιώματα Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων και διαχείριση αυτών
`Αρθρο 67 Σχεδιασμός Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων
`Αρθρο 68 Προσδιορισμός Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων και καθορισμός Περιοχών Εγκατάστασης αυτών
`Αρθρο 69 Αιτήσεις για χορήγηση `Αδειας Έρευνας Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων σε Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης αυτών
`Αρθρο 70 Έκδοση `Αδειας Έρευνας Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων
`Αρθρο 71 Εγγυητική Επιστολή `Αδειας Έρευνας Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων
`Αρθρο 72 Ανταγωνιστική διαδικασία επιλογής επενδυτή Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων
`Αρθρο 73 Αδειοδοτική ωρίμανση έργων Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων
`Αρθρο 74 Θέματα σύνδεσης με το Σύστημα - Σύσταση Επιτροπής Συντονισμού Σύνδεσης και Ανάπτυξης Έργων Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων
`Αρθρο 75 Ειδικό Τέλος Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων
`Αρθρο 76 Διατάξεις για την ενίσχυση των Έργων Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων - Αναστολή νέων αιτήσεων για Έργα Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων
`Αρθρο 77 Γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων -Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 4Α Ν. 4447/2016
`Αρθρο 78 Παραχώρηση άνευ οικονομικού ανταλλάγματος - Εξουσιοδοτική διάταξη -Προσθήκη περ. ια΄ στην παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2971/2001
`Αρθρο 79 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
`Αρθρο 80 Καταργούμενες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
`Αρθρο 81 Κάλυψη μέρους της αύξησης του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος σε λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών καταναλωτών - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 36 Ν. 4936/2022
`Αρθρο 82 Χρηματοδότηση έργων υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου
`Αρθρο 83 Υποχρεώσεις του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής που απορρέουν από την εφαρμογή του καθεστώτος επιβολής υποχρεώσεων ενεργειακής απόδοσης - Τροποποίηση άρθρου 80 Ν. 4001/2011
`Αρθρο 84 Ερμηνευτική διάταξη για τη διάθεση των πόρων της παρ. 2α του άρθρου 19 Ν. 3054/2002
`Αρθρο 85 Κατασκευές σε δημόσιους χώρους - Προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 20 Ν. 4067/2012
`Αρθρο 86 Θέματα αναγκαστικών απαλλοτριώσεων -Προσκόμιση εγγυητικής επιστολής
`Αρθρο 87 Ειδικό Τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
`Αρθρο 88 Εκτέλεση εργασιών για έργα δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας - Προσθήκη άρθρου 129Α στον Ν. 4819/2021
`Αρθρο 89 Μετακίνηση προσωπικού ΔΕΗ σε ΔΕΔΔΗΕ -Τροποποίηση παρ. 3Α άρθρου 125 Ν. 4001/2011
`Αρθρο 90 Μισθολογικά θέματα του προσωπικού του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας
`Αρθρο 91 Απαλλαγή από άδεια Περιφερειάρχη για μισθώσεις με σκοπό τη διάνοιξη δρόμων, εγκατάσταση εξοπλισμών ή εκτέλεση επενδύσεων ή έργων - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 29 Ν. 1892/1990
`Αρθρο 92 Παρατάσεις προθεσμιών έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Τροποποίηση παρ. 3δ άρθρου 7 του Ν. 4414/2016
`Αρθρο 93 Εξουσιοδοτική διάταξη
`Αρθρο 94 Καταργούμενες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
`Αρθρο 95 Αρμόδιες ελεγκτικές αρχές για τα πλαστικά μιας χρήσης - Αντικατάσταση άρθρου 17 του Ν. 4736/2020
`Αρθρο 96 Κυρώσεις για παραβάσεις Ν. 4736/2020 -Αντικατάσταση άρθρου 18 Ν. 4736/2020
`Αρθρο 97 Επίτευξη στόχου για την επίδοση των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών - Τροποποίηση παρ. 14 άρθρου 12 Ν. 4819/2021
`Αρθρο 98 Τέλος Αξιολόγησης - Τροποποίηση περ. Γ΄ παρ. 1 άρθρου 13 Ν. 4819/2021
`Αρθρο 99 Υποχρέωση τήρησης αρχείων για μη επικίνδυνα απόβλητα - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 62 Ν. 4819/2021
`Αρθρο 100 Βελτίωση χωριστής συλλογής αποβλήτων συσκευασίας από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Τροποποίηση περ. γ΄ και δ΄ παρ. 2 άρθρου 86 Ν. 4819/2021
`Αρθρο 101 Διοικητικές κυρώσεις - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 91 Ν. 4819/2021
`Αρθρο 102 Διοικητική διάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης - Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 100 Ν. 4819/2021
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 103 Οικοτουριστικά προγράμματα και δράσεις υποδοχής - Τροποποίηση περ. ιε) παρ. 2 άρθρου 34 Ν. 4685/2020
`Αρθρο 105 Υπαγωγή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας λατομικών ορυκτών σε καθεστώς γνωστοποίησης
`Αρθρο 106 Νομοτεχνικές βελτιώσεις συνεπεία Ν. 4951/2022
`Αρθρο 107 Ρήτρα αναπροσαρμογής - Τροποποίηση άρθρου 138 Ν. 4951/2022
`Αρθρο 108 Μεταβατική διάταξη ως προς την υποβολή αιτήσεων για Οριστική Προσφορά Σύνδεσης μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4951/2022 -Προσθήκη άρθρου 52Α στον Ν. 4951/2022
`Αρθρο 109 Επιστροφή εγγυητικής επιστολής άρθρου 6 του Ν. 4951/2022 - Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 7 Ν. 4414/2016
`Αρθρο 110 Ειδικότερες ρυθμίσεις για πλωτούς φωτοβολταϊκούς σταθμούς - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 12 του Ν. 4685/2020
`Αρθρο 111 Επιλογή ανεξάρτητου μηχανικού πιστοποίησης - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 143ΣΤ Ν. 4001/2011
`Αρθρο 112 Αποζημίωση Μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθμών για χρονικό διάστημα από τη λήξη μέχρι και την ανανέωση της `Αδειας Λειτουργίας
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
`Αρθρο 113 Ευθύνη των οργάνων της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας δυνάμει του άρθρου 21 Ν. 4664/2020 - Τροποποίηση περ. β΄ και προσθήκη περ. γ΄ στην παρ. 2 του άρθρου 9 Ν. 4224/2013
`Αρθρο 114 Ειδικές ρυθμίσεις για τις εταιρείες Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. και Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. - Προσθήκη άρθρου 197Α στον Ν. 4389/2016
`Αρθρο 115 Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταβίβαση από το Δημόσιο στην Ε.Ε.ΣΥ.Π. μετοχών των εταιρειών Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. και Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
`Αρθρο 116 Διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων -Τροποποίηση άρθρου 79 Ν. 4941/2022
`Αρθρο 117 Παροχή εγγύησης του ελληνικού δημοσίου για δάνεια της εταιρείας «Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία»
`Αρθρο 118 Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων και ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρισης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς
`Αρθρο 119 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής - Ανώτατα δημοσιονομικά όρια φυσικών παραλαβών εξοπλιστικών προγραμμάτων - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 43 Ν. 4270/2014
`Αρθρο 120 Επεξηγηματική έκθεση του Μ.Π.Δ.Σ - Ανώτατα δημοσιονομικά όρια φυσικών παραλαβών εξοπλιστικών προγραμμάτων - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 44 Ν. 4270/2014
`Αρθρο 121 Προσθήκη στο πεδίο εφαρμογής του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) έτους 2023 - Τροποποίηση άρθρου 55Α Ν. 4270/2014
`Αρθρο 122 Διαδικασία ένταξης και χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έργων και προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 42 Ν. 4772/2021
`Αρθρο 123 Παράταση έναρξης εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης (ΛΠΓΚ) στις Οντότητες Γενικής Κυβέρνησης εκτός Κεντρικής Διοίκησης - Τροποποίηση του άρθρου 15 π.δ. 54/2018
`Αρθρο 124 Ρύθμιση για τη ναυπήγηση του Ταχέος Περιπολικού Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ) υπ΄ αρ. 7 του Πολεμικού Ναυτικού -Προσθήκη παρ. 18 στο στοιχείο Α΄ του άρθρου 32 Ν. 4361/2016
`Αρθρο 125 Ρύθμιση για την ολοκλήρωση εργασιών σε υποβρύχια (Υ/Β) του Πολεμικού Ναυτικού -Προσθήκη εδαφίων στην παρ. 5 και προσθήκη νέας παρ. 5Α στο άρθρο 26 Ν. 4258/2014
`Αρθρο 126 Προθεσμία καταχώρησης στο Ο.Π.Σ.Α.Α. στοιχείων των λαϊκών αγορών - Κάτοχοι θέσεων αδειών επαγγελματία πωλητή -Προσωρινές θέσεις - Έννοια κενών θέσεων -Κάτοχοι άδειας παραγωγού πωλητή αυγών και μελιού - Τροποποίηση άρθρου 66 Ν. 4849/2021
`Αρθρο 127 Υλοποίηση δράσεων/έργων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που εντάσσονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
`Αρθρο 128 Υπηρεσιακές μεταβολές των στελεχών του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και των πολιτικών υπαλλήλων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε θέσεις εξωτερικού Αποζημίωση του Δημοσίου σε περίπτωση παραίτησης -Αποσπάσεις στο Μόνιμο Σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής -Μεταθέσεις στελεχών του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. -Κριτήρια επιλογής - Τροποποίηση παρ. 1, 4, 5 και 6 άρθρου 115 Ν. 4504/2017
`Αρθρο 129 Παράταση συμβάσεων παραχώρησης Χώρων Ζώνης Λιμένα λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 - Καθορισμός ανταλλάγματος - Τροποποίηση άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
`Αρθρο 130 Επέκταση παραχωρημένων χώρων σε Χερσαία Ζώνη Λιμένα καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) για λόγους προστασίας από τον κορωνοϊό COVID - 19 - Τροποποίηση άρθρου 74 Ν. 4811/2021
`Αρθρο 131 Παραχώρηση με αντάλλαγμα χρήση χώρων Ζώνης Λιμένα - Παραχώρηση χρήσης χώρου Ζώνης Λιμένα για ίδρυση υδατοδρομίου -Τροποποίηση άρθρου 24 Ν. 2971/2001
`Αρθρο 132 Μετατάξεις προσωπικού Ο.Λ.Π. Α.Ε. και Ο.Λ.Θ. Α.Ε. - Παράταση ισχύος της παρ. 5 του άρθρου 11 του Ν. 4404/2016
`Αρθρο 133 Παράταση έναρξης εφαρμογής άρθρου 112 Ν. 4926/2022 - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 112 Ν. 4926/2022
`Αρθρο 134 Κοινωνική ασφάλιση ναυτικών σε επαγγελματικά πλοία αναψυχής - Παράταση έναρξης ισχύος υποπερ. βα΄ περ. (β) παρ. 2 άρθρου 11 Ν. 4926/2022
`Αρθρο 135 Παράταση χρόνου καταβολής πρώτης δόσης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 6 Ν. 4711/2020
`Αρθρο 136 Προγράμματα τουριστικής προβολής και συνδιαφήμισης των Περιφερειών με τον ιδιωτικό τομέα - Τροποποίηση άρθρου 57 Ν. 4875/2021
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΥΦΤΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΦΤΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗΣ
`Αρθρο 137 Μουφτείες
`Αρθρο 138 Τοπική αρμοδιότητα Μουφτειών
`Αρθρο 139 Οργάνωση και λειτουργία Μουφτειών Θράκης
`Αρθρο 140 Κάλυψη δαπανών
`Αρθρο 141 Στέγαση Μουφτειών
`Αρθρο 142 Κανόνες λειτουργίας Μουφτειών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΥΦΤΗΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΩΝ ΜΟΥΦΤΗΔΩΝ ΘΡΑΚΗΣ
`Αρθρο 143 Μουφτήδες Θράκης
`Αρθρο 144 Μισθολογική κατάσταση
`Αρθρο 145 Αποχώρηση Μουφτήδων
`Αρθρο 146 Αρμοδιότητες και καθήκοντα Μουφτήδων Θράκης
`Αρθρο 147 Θητεία
`Αρθρο 148 Προσόντα
`Αρθρο 149 Κωλύματα - Ασυμβίβαστα
`Αρθρο 150 Τοποτηρητής Μουφτής
`Αρθρο 151 Προκήρυξη για την υποβολή αιτήσεων για την πλήρωση κενωθείσας θέσης Μουφτή στις Μουφτείες Θράκης
`Αρθρο 152 Κατάλογος υποψηφίων
`Αρθρο 153 Συμβουλευτική Επιτροπή
`Αρθρο 154 Συγκρότηση Συμβουλευτικής Επιτροπής
`Αρθρο 155 Συνεδρίαση Συμβουλευτικής Επιτροπής
`Αρθρο 156 Επιλογή και εγκατάσταση Μουφτή
`Αρθρο 157 Παύση Μουφτήδων και Τοποτηρητών Μουφτήδων Θράκης
`Αρθρο 158 Θέση του Μουφτή και Τοποτηρητή Μουφτή σε αυτοδίκαιη αργία και στέρηση αποδοχών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 159 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
`Αρθρο 160 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 161 Γραμματείς Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή -Τροποποιήσεις περ. α) παρ. 1 άρθρου 17 και περ. α) παρ. 4 άρθρου 19 π.δ. 52/2019
`Αρθρο 162 Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
`Αρθρο 163 Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφέρειας -Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 242 Ν. 3852/2010
`Αρθρο 164 Αδειοδοτήσεις δημοτικών παιδικών σταθμών -Παράταση προθεσμιών - Τροποποίηση άρθρου 13 Ν. 4623/2019
`Αρθρο 165 Ρύθμιση θεμάτων προϋπολογισμού Ο.Τ.Α.
`Αρθρο 166 Ρυθμίσεις για τα καταφύγια ζωών συντροφιάς -Τροποποίηση άρθρου 46 Ν. 4830/2021
`Αρθρο 167 Ρυθμίσεις για τη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Τροποποίηση άρθρου 4 Ν. 4830/2021
ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
`Αρθρο 168 Σύσταση θέσης Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Διπλωματίας στο Υπουργείο Εξωτερικών - Προσθήκη άρθρου 217Α στον Ν. 4781/2021
`Αρθρο 169 Εξουσιοδοτική διάταξη για τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Διπλωματίας -Τροποποίηση άρθρου 218 Ν. 4781/2021
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
`Αρθρο 170 Διαδικασία επιλογής προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων e-Ε.Φ.Κ.Α. -Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 3 Ν. 4892/2022
`Αρθρο 171 Λειτουργία Επιτροπής Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών -Τροποποίηση παρ. 2 και προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 81 Ν. 4921/2022
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
`Αρθρο 172 Προληπτικές ιατρικές πράξεις σε μετακινούμενους πληθυσμούς και ευπαθείς ομάδες - Προσθήκη παρ. 5 και 6 στο άρθρο 4 Ν. 4675/2020
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
`Αρθρο 173 Αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα από φορείς οι οποίοι κατέχουν δικαίωμα ή άδεια έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων
`Αρθρο 174 Πιλοτική εφαρμογή Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων
`Αρθρο 175 Διεύρυνση του σκοπού της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 146 Ν. 4001/2011
`Αρθρο 176 Καθορισμός εσόδων από τη λειτουργία Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων ως Φορέα Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων - Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 147 Ν. 4001/2011
`Αρθρο 177 Ρυθμίσεις για υφιστάμενα πυροφυλάκια και παρατηρητήρια - Προσθήκη παρ. 24 στο άρθρο 52 Ν. 4280/2014
`Αρθρο 178 Παράταση βεβαίωσης της παρ. 6 του άρθρου 24 του Ν. 2508/1997 - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 26 Ν. 4280/2014
`Αρθρο 179 Συστήματα επιστροφής, συλλογής και ανάκτησης αποβλήτων - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 86 Ν. 4819/2021
`Αρθρο 180 Μεθοδολογία υπολογισμού της χρέωσης για την αποζημίωση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού -Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης των στόχων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα - Τροποποίηση περ. γ) παρ. 3 άρθρου 143 Ν. 4001/2011
`Αρθρο 181 Ζητήματα επιδότησης της κατανάλωσης φυσικού αερίου και καταβολής των επιδοτήσεων στο πλαίσιο του προσωρινού μηχανισμού επιστροφής μέρους εσόδων αγοράς επόμενης ημέρας - Τροποποίηση εξηκοστού πρώτου άρθρου Ν. 4839/2021
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
`Αρθρο 182 Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων και ρυθμίσεις καταβολής του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων/ νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2021 -Τροποποίηση παρ. 77, 78 και 79 άρθρου 72 Ν. 4172/2013
`Αρθρο 183 Ακατάσχετο και ασυμψήφιστο του ποσού επιστροφής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία
`Αρθρο 184 Προθεσμία για την εξέταση υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 5Α Ν. 4172/2013
`Αρθρο 185 Προσλήψεις προσωπικού στις ανώνυμες εταιρείες εκτός του Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης
`Αρθρο 186 Προσαρμογή της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας - Μεταβατική διάταξη
`Αρθρο 187 Παράταση θητείας Διοικητικών Συμβουλίων της «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και της «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.»
`Αρθρο 188 Διόρθωση κλάσματος κινήτρου βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, μείωσης των καθυστερήσεων, αύξησης της χωρητικότητας του συστήματος και της εναέριας κίνησης για τους Κλάδους Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας και Πληροφοριών Πτήσεων ((ΑFISO) - Τροποποίηση παρ. 3 και 4 άρθρου 34 Ν. 2682/1999
`Αρθρο 189 Διόρθωση κλάσματος για τον Κλάδο Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας της παρ. 2 άρθρου 34Α Ν. 2682/1999
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
`Αρθρο 190 Ρυθμίσεις για επιλογή διευθυντών, προϊσταμένων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, καθώς και των υπευθύνων τομέων των Εργαστηριακών Κέντρων - Τροποποίηση άρθρου 232 Ν. 4823/2021
`Αρθρο 191 Ρυθμίσεις για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
`Αρθρο 192 Ρυθμίσεις για τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης
`Αρθρο 193 Απλούστευση διαδικασίας χορήγησης άδειας σε ιδιωτικά σχολεία - Τροποποίηση υποπαρ. Θ.3. παρ. Θ άρθρου πρώτου ν. 4093/2012
`Αρθρο 194 Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.»
`Αρθρο 195 Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών - Αντικατάσταση άρθρου 58 Ν. 4809/2021
`Αρθρο 196 Μεταβατική διάταξη για την ελάχιστη απαιτούμενη συμμετοχή σε πανελλήνιους αγώνες ομαδικών αθλημάτων - Τροποποίηση άρθρου 71 Ν. 4908/2022
`Αρθρο 197 Ποσοστιαίο δικαίωμα Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας επί των κερδών από την ηλεκτρονική μετάδοση αγώνων -Τροποποίηση άρθρων 84 και 84Α Ν. 2725/1999
`Αρθρο 198 Πλαίσιο εξυγίανσης προνοιακών φορέων -Τροποποίηση παρ. 2, 3, 4, 8 και κατάργηση παρ. 12 άρθρου 55 Ν. 4262/2014 - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 56 Ν. 4262/2014
`Αρθρο 199 Μεταβατική δυνατότητα συμμετοχής σε αθλητικές διοργανώσεις σωματείων τα οποία στερούνται ειδικής αθλητικής αναγνώρισης και εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 30 Ν. 4726/2020
`Αρθρο 200 Ορκοδοσία δικηγόρου στις περιπτώσεις που δεν συνεδριάζει τριμελής σύνθεση Εφετείου -Προσθήκη δεύτερου εδαφίου στο άρθρο 24 παρ. 1 Ν. 4194/2013 (Α΄ 208)
ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο 201 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2022
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2022
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: