Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
4 Μαΐου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 1655

Αριθμ. Δ13/οικ.16250/321

Τροποποίηση της Δ13/οικ./33475/1935/15-6-2018 (ΦΕΚ Β΄/2281) κοινής υπουργικής απόφασης "Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, όπως τροποποιήθηκε με την Δ13/ οικ./54653/2701/18-10-2018 (Β΄/4837)" και την Δ13/ οικ.25150/557/3-6-2019 (Β΄/2194) κοινή υπουργική απόφαση και ισχύει.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 235 του Ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4445/2016 (Α΄ 236), το άρθρο 22 του Ν. 4549/2018 (Α΄ 105) και το άρθρο 29 του Ν. 4659/2020 (Α΄ 21).

2. Το άρθρο 7 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 76), καθώς και το άρθρο 4 του νόμου αυτού,

3. Τις διατάξεις του Ν. 4520/2018 «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 30), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 21).

5. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170), όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 138), όπως ισχύει.

8. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως ισχύει.

9. Τις διατάξεις του ν. 3607/2007 «Σύσταση και Καταστατικό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις» (Α΄ 245), όπως ισχύει.

10. Τις διατάξεις του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131), όπως ισχύει.

11. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως ισχύει.

12. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο­διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

13. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

14. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

15. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145/2016).

16. Τις διατάξεις του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών (Α΄ 180).

17. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

18. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).

19. Τις διατάξεις του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α΄ 134).

20. Την Δ13/οικ./ 33475/1935/15-6-2018 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (Β΄ 2281), όπως τροποποιήθηκε με την Δ13/οικ./ 54653/2701/18-10-2018 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 4837), και την αριθμ. Δ13/οικ.25150/557/ 3-6-2019 (Β΄ 2194) κοινή υπουργική απόφαση και ισχύει.

21. Την αριθμ. 340/18-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).

22. Την αριθμ. 1095Α/09.08.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β΄ 3180).

23. Την αριθμ. 33168/Δ1.11369/25-7-2019 απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β΄ 3053).

24. Την αριθμ. Υ6 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β΄ 2902).

25. Την αριθμ. 35963/ΓΔ1.410/10-5-2019 υπουργική απόφαση (1800/Β΄/22-5-2019) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής αλληλεγγύης στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), στους προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων του Υπουργείου και στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και των Τμημάτων του Σ.ΕΠ.Ε.», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 55970/Δ1.18114/31-12-2019 (4938 Β΄/ 31-12-2019) και ισχύει.

26. Την αριθμ. Δ4/Α/Φ1/οικ. 57537/5062/19-12-2019 απόφαση «Κατανομή Πιστώσεων Τακτικού Προϋπολογισμού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Οικονομικού έτους 2020» (ΑΔΑ: 6ΡΗΙ46ΜΤΛΚ-46Β).

27. Την αριθμ. 2/90420/ΔΠΓΚ/19-12-2019 απόφαση «Διάθεση των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογι­σμού οικονομικού έτους 2020» (ΑΔΑ: ΨΡΠΙΗ-ΦΣΟ).

28. Την αριθμ. 61455/14270/30-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΥΗΜ46ΜΤΛΚ-110) απόφαση δέσμευσης πίστωσης ποσού € 850.000.000,00 που καταχωρήθηκε με α.α. 2290 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

29. Την αριθμ. 6420/1040/11-02-2020 απόφαση Ανάκλησης Δέσμευσης (ΑΔΑ: ΨΚΕΗ46ΜΤΛΚ-Τ0Π), ύψους 3.000.000,00 ευρώ.

30. Την αριθμ. ΓΔ2.14517/91/16-4-2020 «Εισήγηση του Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την παρ. 5 (ε) του άρθρου 24 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄/143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 10 του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α΄/129)».

31. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, προκαλείται δαπάνη η οποία εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων και επτακοσίων ευρώ (€ 8.422.700,00) και είναι εντός του διαθέσιμου ποσού των € 847.000.000,00, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ειδικού φορέα 1033-202-0000000 και κωδικού αριθμού εξόδων ΑΛΕ 2310506004 οικονομικού έτους 2020, καθώς και εντός των ορίων του ΜΠΔΣ, για την επιχορήγηση του ΟΠΕΚΑ για την κάλυψη των δαπανών του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος στους δικαιούχους, αποφασίζουμε:

`Αρθρο 1

Την τροποποίηση της Δ13/οικ./33475/1935/15-6-2018 (Β΄ 2281) κοινής υπουργικής απόφασης "Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης", όπως τροποποιήθηκε με την Δ13/οικ./54653/2701/1810-2018 (Β΄4837) κοινή υπουργική απόφαση και την αριθμ. Δ13/ οικ. 25150/557/3-6-2019 (Β΄2194) κοινή υπουργική απόφαση και ισχύει, ως εξής:

Μετά το άρθρο 14 της Δ13/οικ./33475/1935/15-6-2018 (Β΄ 2281) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την Δ13/οικ./54653/2701/1810-2018 (Β΄ 4837) και την αριθμ. Δ13/οικ.25150/557/3-6-2019 (Β΄ 2194) κοινή υπουργική απόφαση και ισχύει, προστίθεται νέο άρθρο 14α ως εξής:

«`Αρθρο 14α
Εφάπαξ προσαύξηση της εισοδηματικής ενίσχυσης

1. Η εισοδηματική ενίσχυση των πολυπρόσωπων νοικοκυριών του άρθρου 2, υπέρ των οποίων ήταν σε ισχύ κατά την 31η Μαρτίου 2020 εγκριτική απόφαση χορήγησής της και εφόσον το πολυπρόσωπο νοικοκυριό περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα ανήλικο μέλος προσαυξάνεται κατά εκατό (100,00) ευρώ για το πρώτο ανήλικο μέλος και κατά πενήντα (50,00) ευρώ για κάθε επόμενο ανήλικο μέλος. Η προσαύξηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τριακόσια (300,00) ευρώ ανεξάρτητα από τη σύνθεση του νοικοκυριού και θεωρείται ότι αποτελεί αντικείμενο των αιτήσεων, επί των οποίων εκδόθηκαν οι ανωτέρω εγκριτικές αποφάσεις χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης. Δικαιούχοι της ανωτέρω επιπλέον εισοδηματικής ενίσχυσης είναι και τα πολυπρόσωπα νοικοκυριά του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος που περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα ανήλικο μέλος, κατόπιν παράτασης της ισχύος της υπέρ τους εγκριτικής απόφασης δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 7 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄ 76).

2. Η προσαύξηση του παρόντος άρθρου καταβάλλεται άπαξ».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Απριλίου 2020

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: