Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 16-6-2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Αρ.Πρωτ.: 64704

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

 

Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ

 

ΤΜΗΜΑ Γ΄

 

 

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση αιτήματος κ. Σ. Σ. περί αναδρομικής λύσης και διαγραφής ΜΟΝ. Ε.Π.Ε..

ΣΧΕΤ.: Τα υπ΄ αριθ. πρωτ.7243/18-5-2015 έγγραφο σας

 

Σε απάντηση του ως όνω σχετικού, αναφορικά με το αίτημα του κ. Σ. Σ. περί αναδρομικής λύσης και διαγραφής ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. χωρίς να απογραφεί στο ΓΕΜΗ λόγω οικονομικής αδυναμίας και προβλημάτων υγείας του εταίρου/διαχειριστή, σας γνωρίζουμε ότι:

Α) Ο Νόμος 3190/55 «Περί εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης» προβλέπει σχετική διαδικασία για τη λύση της εταιρείας όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 441.

Β) Επίσης τα άρθρα 46-50 περιγράφουν τη σχετική διαδικασία εκκαθάρισης έως και το τέλος αυτής.

Γ) Τέλος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1ε του άρθρου 15 του Ν.3419/05 «Αποτελέσματα της καταχώρισης», μετά την καταχώριση στο ΓΕΜΗ επέρχεται η Λύση, μετά από σχετική απόφαση των εταίρων.

Κατόπιν των ανωτέρω απαιτείται τόσο η απογραφή της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. Κ1-941/12 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όσο και η ακολουθία των ανωτέρω αναφερόμενων για τη λύση της εταιρείας.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ

 

1`Αρθρο 44. - Λόγοι λύσεως. 1. Η εταιρεία λύεται:

α) Κατά πάσαν υπό του νόμου ή υπό του καταστατικού προβλεπόμενη ν περίπτωσιν.

β) Δι΄ αποφάσεως της συνελεύσεως των εταίρων, λαμβανομένης εφ΄ όσον εν τω καταστατικό) δεν ορίζεται άλλως, υπό των τριών τετάρτων του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Δια δικαστικής αποφάσεως ένεκα σπουδαίου λόγου, αιτήσει τινός ή τινών των εταίρων, εκπροσωπούντων τουλάχιστον το εν δέκατον του εταιρικού κεφαλαίου

δ) Δια της κηρύξεως της εταιρείας εις κατάστασιν πτωχεύσεως.

 

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: