Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη της ολικής τύφλωσης και του ποσοστού αναπηρίας από βαριές κινητικές αναπηρίες, νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, καθώς και διαδικασία διαπίστωσης αυτών.

(Α.Υ.Ο. 1035166/9.3.93, πολ 1087)

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της Υ. 1847/1078399/1182/0001/ 7.8.1992 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, με την οποία ανατέθηκαν αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

β) Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ Α΄ 113), όπως αναδιατυπώθηκαν με το άρθρο 41 του ν. 2093/ 1992 (ΦΕΚ Α΄ 181).

γ) Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 8 του ν.δ. 3323/1955 (ΦΕΚ Α΄214), όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 4 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ Α΄ 113).

δ) Τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 8 του ν.δ. 3323/1955, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 4 του ν. 2065/1992.

ε) Τις διατάξεις του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 13 του άρθρου 8 του ν.δ. 3323/1955 (ΦΕΚ Α΄ 214), όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο 2 του ν. 1828/ 1989 (ΦΕΚ Α΄ 2).

στ) Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 1904/1951, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 1 και 2 του ν. 958/1979 (ΦΕΚ Α΄ 191).

ζ) ΄Οτι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Ορίζουμε ότι σε περίπτωση που ο φορολογούμενος παρουσιάζει βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό που υπερβαίνει το ογδόντα τοις εκατό (80%), καθώς και σε περίπτωση που αυτός ή τα πρόσωπα που συνοικούν με αυτόν και τον βαρύνουν παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω, από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση για την απόδειξη του ποσοστού της αναπηρίας απαιτείται απόφαση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής του π.δ. 611/ 1977. Με την απόφαση αυτή θα διαπιστώνεται και βεβαιώνεται το ποσοστό της αναπηρίας του προσώπου που αφορά, αν πρόκειται για βαριές κινητικές αναπηρίες, νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, καθώς και το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η αναπηρία αυτή.

2. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος λαμβάνει σύνταξη από ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης, επειδή παρουσιάζει βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό πάνω από 80%, αντί της απόφασης που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, ο δικαιούχος μπορεί να προσκομίσει βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει ότι αυτός συνταξιοδοτείται λόγω της βαριάς κινητικής αναπηρίας σε ποσοστό πάνω από 80%, ως και το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η αναπηρία αυτή.

3. Επίσης, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος παρουσιάζει βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό που υπερβαίνει το ογδόντα τοις εκατό (80%), αντί των δικαιολογητικών που αναφέρονται στις δύο προηγούμενες παραγράφους, ο δικαιούχος μπορεί να προσκομίσει απόφαση της Ανωτάτης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε.), με την οποία θα διαπιστώνεται και βεβαιώνεται το ποσοστό της αναπηρίας, αν πρόκειται για βαριές κινητικές αναπηρίες, καθώς και το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η αναπηρία αυτή.

4. Εξάλλου εάν ο φορολογούμενος είναι ολικώς τυφλός, αντί του δικαιολογητικού που ορίζεται στην περίπτωση α΄ του άρθρου 6 της 1022755/216/ΑΟ012/ΠΟΛ. 1057/12.2.1993 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, μπορεί να προσκομίσει βεβαίωση ότι είναι γραμμένος στα γενικά μητρώα τυφλών που τηρούνται από τις Διευθύνσεις ή τα Τμήματα Κοινωνικής Πρόνοιας των Νομαρχιών της χώρας. Αυτό καθόσον: α) κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 1904/ 1951, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 958/1979, "τυφλός νοείται παν πρόσωπον, το οποίον στερείται παντελώς της αντιλήψεως του φωτός ή του οποίου η οπτική οξύτης είναι μικρότερα του ενός εικοστού (1/20) της φυσιολογικής τοιαύτης" και β) κατά το άρθρο 2 του ν. 1904/1951, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 958/1979, για να τύχει ο τυφλός των ευεργετημάτων του ν. 1904/1951 πρέπει να είναι γραμμένος στα πιο πάνω μητρώα τυφλών και να είναι εφοδιασμένος δ[ ειδικού δελτίου τυφλότητας.

5. Τα πιο πάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται από το δικαιούχο μαζί με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος, του οικείου οικονομικού έτους.

Όταν προβλέπεται ότι η τύφλωση ή η αναπηρία θα διαρκέσει ολόκληρη τη ζωή του φυσικού προσώπου, τα παραπάνω δικαιολογητικά συνυποβάλλονται με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος των δικαιούχων μόνο μία φορά.

Αν η τύφλωση ή η αναπηρία είναι περιορισμένης χρονικής διάρκειας πρέπει να υποβάλλονται νέα δικαιολογητικά, μετά τη λήξη της περιόδου διάρκειας της.

6. Για την έκδοση της απόφασης της Υγειονομικής Επιτροπής του π.δ. 611/1977 πρέπει να υποβάλλεται σχετική αίτηση στη Διεύθυνση ή στο Τμήμα Υγιεινής της περιφέρειας που έχει την κατοικία του ο ανάπηρος ή το ανάπηρο πρόσωπο που βαρύνει το φορολογούμενο.

Στην αίτηση αυτή επισυνάπτεται έκθεση του αγροτικού ιατρού ή ιατρού του υγειονομικού σταθμού ή νοσηλευτικού ιδρύματος ή άλλου ιατρού που παρακολουθεί τον ανάπηρο, στην οποία να περιγράφεται με λεπτομέρεια η φύση της πάθησης ή βλάβης την οποία φέρει ο ίδιος ή το προστατευόμενο ανάπηρο μέλος της οικογένειας του.

7. Οι Υγειονομικές Επιτροπές του π.δ. 611/ 1977 δικαιούνται, για υποβοήθηση του έργου τους, να ζητούν από τους εξεταζόμενους ή από τα Κρατικά Νοσηλευτήρια ή από ιδιωτικές κλινικές ή άλλες Αρχές, κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο για τη διαμόρφωση κρίσης, ως και να παραγγέλουν την ενέργεια κάθε είδους κλινικής ή εργαστηριακής εξέτασης και να υποβάλουν σε παρατήρηση αυτόν που εξετάζουν, για χρονικό διάστημα που αυτές καθορίζουν. Αν αυτός που πρόκειται να εξετασθεί, για να διαπιστωθεί η αναπηρία του, δεν μπορεί να προσέλθει ενώπιον της Υγειονομικής Επιτροπής για να εξετασθεί, παραγγέλλεται από αυτή, για εξακρίβωση αυτού του λόγου, η εξέταση του από ένα μέλος της, εφόσον είναι ευχερής η αυθημερόν μετάβαση και επιστροφή του ιατρού, διαφορετικά η εξέταση αυτή αναθέτεται σ΄ άλλον ιατρό δημόσιο υπάλληλο ή υπάλληλο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου. Η Υγειονομική Επιτροπή μπορεί να αναθέσει σε αυτόν τον ιατρό την εξακρίβωση του λόγου εξαιτίας του οποίου αδυνατεί να προσέλθει ενώπιον αυτής ο υπό εξέταση. Ταυτόχρονα μπορεί να αναθέσει στον ίδιο ιατρό την εξέταση του ενδιαφερόμενου, αναφορικά με τη φύση και την έκταση της πάθησης ή της σωματικής βλάβης αυτού. Ο ιατρός αυτός υποβάλλει τη γνωμάτευση του στην Υγειονομική Επιτροπή, η οποία, συνεκτιμώντας και τη γνωμάτευση αυτή, αποφαίνεται οριστικά σχετικά με την αναπηρία του ή για την ανάγκη νέας εξέτασης αυτού.

8. Κατά των οικείων αποφάσεων των Πρωτοβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών που εδρεύουν σε κάθε Νομό, επιτρέπεται ποσφυγή ενώπιον των Δευτεροβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Για την άσκηση προσφυγής από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., απαιτείται έγγραφη γνώμη του αρμόδιου Επιθεωρητή Δ.Ο.Υ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Επιθεωρητή αυτού, η σχετική γνώμη διατυπώνεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή τον Προϊστάμενο της οικείας Επιθεώρησης Δ.Ο.Υ.

9. Μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης αυτής εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της 1006352/ 38/0012/ΠΟΛ. 1009/1989 απόφασης μας.

10. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: