Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
25 Ιουλίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 3001

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 39278/1823

Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄137).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 12 και 22 του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ Α΄84).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 134/6-11-2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ Α΄168).

4. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 210).

5. Τη γνώμη του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (Πρακτικό 01/16.2.2018).

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

`Αρθρο 1
Σκοπός

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την εκτέλεση προγραμμάτων επιμόρφωσης σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 22 του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) που κυρώθηκε με το `Αρθρο πρώτο του Ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ Α΄84):

α)

Διάρκειας 35 ωρών

αα)

εργοδοτών

για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους εφόσον οι εργοδότες έχουν τα τυπικά προσόντα και οι επιχειρήσεις τους υπάγονται στην κατηγορία Β΄ σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.

αβ)

εργαζομένων

που απασχολούνται με πλήρες ωράριο σε επιχειρήσεις με λιγότερα από 50 άτομα οι οποίες υπάγονται στην κατηγορία Β΄ ή Γ΄ σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. εφόσον οι εργαζόμενοι έχουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1, εδάφιο δ του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.

β)

Διάρκειας 10 ωρών

εργοδοτών

για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές υπάγονται στην Γ΄ κατηγορία σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους.

2. Προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμόρφωση των μικρών επιχειρήσεων και εργοδοτών στις θεσμικές προβλέψεις της νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων στη χώρα μας και λαμβάνοντας υπόψη το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται σήμερα οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, τίθεται ανώτατο όριο κόστους συμμετοχής (ανά εκπαιδευόμενο) σε προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας, το ποσό των εκατόν τριάντα (130) ευρώ για τα προγράμματα των 35 ωρών και εβδομήντα (70) ευρώ για τα προγράμματα των 10 ωρών. Τα παραπάνω ποσά, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να προσαυξάνονται με επιβαρύνσεις, όπως δαπάνη χρήσης αποστολής courier, χορήγηση έντυπου υλικού, κ.λπ.

Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η είσπραξη προκαταβολής, η οποία θα υπερβαίνει το ποσό των 50 ευρώ για τα προγράμματα των 10 ωρών και το ποσό των 80 ευρώ για τα προγράμματα των 35 ωρών. Εισπραχθείσες προκαταβολές που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις επιστρέφονται εξ΄ ολοκλήρου. Στην περίπτωση που εκπαιδευόμενος πριν την υποβολή της αίτησης για έγκριση του προγράμματος, αποφασίσει να μη συμμετάσχει στο πρόγραμμα, η προκαταβολή του επιστρέφεται στο ακέραιο. Η συγκεκριμένη δυνατότητα ισχύει για μία μόνο φορά. Αν το πρόγραμμα δεν πραγματοποιηθεί εντός 12 μηνών από την καταβολή της προκαταβολής, το ποσό θα επιστρέφεται στο ακέραιο.

`Αρθρο 2
Φορείς εκτέλεσης των προγραμμάτων

Δυνατότητα εκτέλεσης προγραμμάτων επιμόρφωσης του άρθρου 1, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. έχουν τα αρμόδια Υπουργεία, εκπαιδευτικοί ή άλλοι δημόσιοι οργανισμοί, τα διαπιστευμένα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΔΒΜ2) και τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 (ΚΔΒΜ1) εφόσον αυτά διαθέτουν πρόσβαση για ΑΜΕΑ.

Επιτρέπεται στους φορείς διεξαγωγής των προγραμμάτων και εφόσον αυτοί πληρούν τις προϋποθέσεις του παραρτήματος, η διεξαγωγή προγραμμάτων με τηλεδιάσκεψη-τηλεεκπαίδευση σε απομακρυσμένα νησιά με δύ­σκολη πρόσβαση, λαμβανομένης υπόψη της δυσκολίας μετακίνησης στα νησιά, καθώς και της σχετικής δαπάνης, η οποία προκαλείται από την μετακίνηση αυτή. Οι τεχνικές προδιαγραφές, εξασφαλίζουν σε κάθε περίπτωση την ύπαρξη εξοπλισμού τηλεδιάσκεψης για την αδιάλειπτη και σταθερή μεταφορά ήχου και εικόνας. Στην περίπτωση τηλεεκπαίδευσης επιτρέπεται η διενέργεια του προγράμματος με ταυτόχρονη παρακολούθηση εκπαιδευομένων που βρίσκονται σε 3 το πολύ διαφορετικές αίθουσες (μία σε κάθε νησί) και εφόσον ο συνολικός αριθμός και στις τρεις αίθουσες δεν υπερβαίνει τους 35 εκπαιδευόμενους για προγράμματα Γ΄ κατηγορίας και 25 εκπαιδευόμενους για προγράμματα Β΄ κατηγορίας. Παράλληλα, πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα ουσιαστικής συμμετοχής των εκπαιδευομένων σε όλες τις αίθουσες, καθώς και ελέγχου-διαπίστωσης της φυσικής παρουσίας τους καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Η αρμόδια Δ/νση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία εξετάζει, πριν την διεξαγωγή των προγραμμάτων αυτών, εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του Παραρτήματος και εισηγείται στο Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (Σ.Υ.Α.Ε.) για την έγκριση ή απόρριψη της σχετικής αίτησης του φορέα επιμόρφωσης.

`Αρθρο 3
Χώροι εκτέλεσης των προγραμμάτων

1. Τα επιμορφωτικά προγράμματα μπορούν να εκτελούνται:

α) Σε πιστοποιημένες από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δομές (με προσβασιμότητα ΑμεΑ).

β) Σε αίθουσες συγκεντρώσεων ξενοδοχείων, συνεδριακών κέντρων, επιμελητηρίων ή άλλων ν.π.δ.δ., συλλόγων εκπαιδευομένων ή σε σχολικές αίθουσες που διαθέτουν τον εξοπλισμό της παραγράφου 3 (περίπτωση δ) του παρόντος άρθρου και πληρούν τους όρους της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

γ) Τα Κέντρα δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 και Επιπέδου 1 διενεργούν προγράμματα επιμόρφωσης μόνο στις ίδιες δομές για τις οποίες είναι πιστοποιημένα. Κατ΄ εξαίρεση, σε περιπτώσεις σχετικής δυσκολίας πρόσβασης-μετακίνησης, επιτρέπεται η εκτός δομών διεξαγωγή προγραμμάτων, εφόσον αυτά διενεργούνται με την μέριμνα Συλλογικών φορέων επιχειρήσεων μέσω των Κέντρων δια Βίου Μάθησης. Για τα προγράμματα αυτά, προηγείται κατά περίπτωση σχετική ενημέρωση της αρμόδιας Δ/νσης Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας και του Σ.Υ.Α.Ε. Η περίπτωση αυτή δεν αφορά τα προγράμματα που διενεργούνται με την μέριμνα Συλλογικών φορέων επιχειρήσεων μέσω των Κέντρων δια Βίου Μάθησης των φορέων τους.

2. Ο μέγιστος αριθμός εκπαιδευόμενων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 35 άτομα για τα προγράμματα των 10 ωρών και 25 άτομα για τα προγράμματα των 35 ωρών, ενώ ειδικά για τις πιστοποιημένες από τον ΕΟΠΠΕΠ δομές ισχύουν και οι σχετικές προβλέψεις της πιστοποίησης.

3. Ελάχιστες προδιαγραφές χώρων επιμόρφωσης (αφορά τις μη πιστοποιημένες από τον ΕΟΠΠΕΠ δομές).

α. Αίθουσες διδασκαλίας

α1. Το καθαρό εμβαδόν δαπέδου κάθε αίθουσας διδασκαλίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 22 τ.μ.

α2. Η ελάχιστη επιφάνεια χώρου κάθε αίθουσας διδασκαλίας πρέπει να είναι 1,5 τ.μ. ανά καταρτιζόμενο.

α3. Οι αίθουσες πρέπει να έχουν επαρκή άμεσο φυσικό φωτισμό και επαρκή αερισμό μέσω εύχρηστων φεγγιτών ή ηλεκτρικών εξαεριστήρων ή κεντρικού συστήματος αερισμού (ανανέωσης του αέρα).

α4. Πρέπει επίσης να διαθέτουν κατάλληλο και ομοιόμορφο τεχνητό φωτισμό.

α5. Οι πόρτες των αιθουσών πρέπει να έχουν καθαρό ελεύθερο άνοιγμα τουλάχιστον 0,90 μ. και ύψος τουλάχι­στον 2,20 μ.

α6. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για αίθουσες διδασκαλίας υπόγειοι χώροι.

α7. Το ελάχιστο ελεύθερο ύψος των αιθουσών δεν μπορεί να υπολείπεται των 2,40 μ.

β. Χώροι υγιεινής- Πρώτες βοήθειες

Κοντά στις αίθουσες διδασκαλίας και στους χώρους διαλειμμάτων πρέπει να υπάρχουν:

β1. Τουλάχιστον μία τουαλέτα ανδρών και μία τουαλέτα γυναικών.

β2. Φαρμακείο Πρώτων Βοηθειών.

γ. Σήμανση

Πρέπει να υπάρχει κατάλληλη σήμανση των σχετικών χώρων, των εξόδων κινδύνου κλπ. και σχεδιαγράμματα διαφυγής σε εμφανή σημεία. δ. Εξοπλισμός

Κάθε αίθουσα πρέπει να διαθέτει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και κατ΄ ελάχιστο τον παρακάτω εξοπλισμό:

δ1. Τραπέζια-καθίσματα ανά αίθουσα, αναλόγου αριθμού με τη δυναμικότητα της αίθουσας και ανάλογων προδιαγραφών με αυτά των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

δ2. Video προβολέα - Η/Υ ή άλλη ισοδύναμη δυνατότητα

δ3. Οθόνη προβολής

δ4. Πίνακα

ε. Εγκατάσταση κλιματισμού

Οι αίθουσες διδασκαλίας πρέπει να διαθέτουν εγκατάσταση θέρμανσης-ψύξης.

`Αρθρο 4
Περιεχόμενο προγραμμάτων - Ομάδες εκπαιδευομένων

1. Προγράμματα διάρκειας 35 ωρών σε 7 ημέρες.

Η διδακτέα ύλη των προγραμμάτων αυτών ορίζεται ως εξής:

Α/Α

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

ΩΡΕΣ

1

- Εισαγωγή στην ασφάλεια της εργασίας
- Γενικές αρχές του εθνικού μας δικαίου για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων
• Αρχή της ευθύνης του εργοδότη
• Υποχρεώσεις των εργοδοτών, των εργαζομένων, του κράτους
• Τεχνικά έργα - Ημερολόγιο μέτρων ασφάλειας- Φάκελος και Σχέδιο ασφάλειας και υγείας - Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Εκσκαφές - Κατεδαφίσεις- Διακίνηση υλικών
• Η συμμετοχή των εργαζομένων
• Επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων
• Κυρώσεις

3

Συνοπτική παρουσίαση των νομοθετημάτων και των κοινοτικών οδηγιών για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων.

2

Υποχρεώσεις των διαφόρων παραγόντων ενός τεχνικού έργου (κύριος του έργου, εργολάβοι-υπεργολάβοι, μελετητές, επιβλέποντες, συντονιστές κλπ.)

2

2

- Τεχνικός ασφάλειας
• Καθήκοντα και υποχρεώσεις
• Οργάνωση υπηρεσίας
• Διαδικασίες επιθεώρησης
• Λίστες ελέγχου

3

3

Καταγραφή και διερεύνηση των αιτίων των εργατικών ατυχημάτων

2

- Κίνδυνοι από τα μηχανήματα
• Γενικές αρχές ασφάλειας
• Συντήρηση, επισκευές
• Εργαλεία χειρός και Φορητά εργαλεία
• Μηχανές κατεργασίας μετάλλων
• Ξυλουργικά μηχανήματα
- Ανυψωτικά μηχανήματα
- Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα

3

4

Ελάχιστες προδιαγραφές των χώρων εργασίας - Γενικές αρχές εργονομικού σχεδιασμού - Πυροπροστασία

2

Φωτισμός, αερισμός, κλιματισμός, θερμοκρασία και υγρασία χώρων εργασίας

3

5

Θόρυβος - Δονήσεις -ΗΜΑ - Οπτική ακτινοβολία

2

- Επικίνδυνοι χημικοί παράγοντες στο εργασιακό περιβάλλον
• Σκόνη, αναθυμιάσεις, καπνοί, αέρια, υγρά και ατμοί, μέταλλα
• Μέτρα προφύλαξης
• Όρια επαγγελματικής έκθεσης
- Μέσα ατομικής προστασίας

3

6

- Προστασία από πτώσεις
- Εργασία σε κλειστούς χώρους

2

Προστασία στις εργασίες σε ύψος (Ικριώματα - Φορητές Κλίμακες) Ενδοεπιχειρησιακές μεταφορές - Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων

3

7

Γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου- Παραδείγματα (αναφορά στο πρόγραμμα OiRA και παρουσίαση της λειτουργίας ενός από τα διαθέσιμα εργαλεία OiRA, http://www.oiraproject. eu/oira-tools)

3

Πηγές πληροφόρησης για θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων Γενική ανασκόπηση - συζήτηση Κλείσιμο σεμιναρίου (τεστ πολλαπλών επιλογών)

2

ΣΥΝΟΛΟ

35

2. Πρόγραμμα διάρκειας 10 ωρών σε δύο ημέρες

Η διδακτέα ύλη των προγραμμάτων αυτών ορίζεται ως εξής:

Α/Α

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

ΩΡΕΣ

1

Γενικά
• Οι κίνδυνοι στην εργασία (τα αποτελέσματα των κινδύνων, η σημασία της πρόληψης, γενικές αρχές της πρόληψης, αντιμετώπιση των κινδύνων)
• Η έννοια του εργατικού ατυχήματος και της επαγγελματικής ασθένειας (αναγγελία, διερεύνηση και καταγραφή)
• Η αρχή της ευθύνης του εργοδότη, ποινικές και διοικητικές κυρώσεις
• Γενικές υποχρεώσεις των εργοδοτών - Νομοθετικό πλαίσιο για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων
• Υποχρεώσεις και καθήκοντα του τεχνικού ασφάλειας και του γιατρού εργασίας
• Η συμμετοχή των εργαζομένων (δικαιώματα και υποχρεώσεις)
• Επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων (υποχρεώσεις των εργοδοτών και δικαιώματα των εργαζομένων)
• Σχεδιασμός ενεργειών και εκπαίδευση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (πυρκαγιάς, σεισμού, ατυχήματος κλπ.)

3

• Προστασία των νέων, εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων
• Εργασίες με ηλεκτρονικούς υπολογιστές

2

2

• Ελάχιστες προδιαγραφές των χώρων εργασίας σύμφωνα με το π.δ. 16/96

• Διαμόρφωση θέσεων εργασίας- εργονομικές διευθετήσεις
• Ανύψωση, μεταφορά, διακίνηση και στοίβαξη φορτίων

3

• Επικίνδυνοι χημικοί παράγοντες στο εργασιακό περιβάλλον
• Κίνδυνοι από τον τεχνικό εξοπλισμό
• Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα

3

4

Γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου (αναφορά στο διαδικτυακό εργαλείο OiRA)
• Νομική υποχρέωση
• Πρακτικές οδηγίες για τη σύνταξή της
• Χαρακτηριστικά παραδείγματα εκτίμησης κινδύνου (τα παραδείγματα πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες όλων των εκπαιδευομένων - παρουσίαση της λειτουργίας ενός από τα διαθέσιμα εργαλεία OiRA, http://www.oiraproject.eu/oira-tools).
Κλείσιμο σεμιναρίου (τεστ πολλαπλών επιλογών)

2

ΣΥΝΟΛΟ

10

3. Ο αριθμός ωρών επιμόρφωσης ανά ημέρα ορίζεται στις 5 ώρες.

4. Ο μέγιστος αριθμός ωρών επιμόρφωσης ημερησίως για κάθε εκπαιδευτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 5. Στις ώρες αυτές συνυπολογίζονται και οι ώρες αναπλήρωσης.

`Αρθρο 5
Προσόντα εκπαιδευτών

1. Πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ με αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε άσκηση καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας:

α) τουλάχιστον 600 ωρών συνολικής απασχόλησης για 2 έτη (μπορούν να επιλεγούν τα δύο καλύτερα έτη) ή β) τουλάχιστον 1800 ωρών συνολικά για όλα τα έτη απασχόλησης τους.

Για την προϋπηρεσία σε άσκηση καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας απαιτείται βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Προϋπηρεσία σε άσκηση καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας ως εργοδότης δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

2. Κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος στο αντικείμενο της ασφάλειας και υγείας στην εργασία.

3. Ιατροί με την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας.

4. Πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ τεχνολογικών και θετικών επιστημών:

α) που διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο αντικείμενο της ασφάλειας και υγείας στην εργασία.

β) που έχουν παρακολουθήσει έως 31-12-2013 πρόγραμμα επιμόρφωσης για θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων τουλάχιστον 70 ωρών σύμφωνα με το άρθρο 22 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.

γ) που έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα επιμόρφωσης για θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων τουλάχιστον 70 ωρών που εκτελέσθηκε μέχρι 31-12-2002 από:

• το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) ή

• ΑΕΙ και ΤΕΙ ή

• Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και το ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ.

Για την παρακολούθηση εγκεκριμένου προγράμματος επιμόρφωσης σύμφωνα με το εδάφιο (β) απαιτείται επικυρωμένο αντίγραφο του πιστοποιητικού επιμόρφωσης ενώ για παρακολούθηση προγράμματος επιμόρφωσης σύμφωνα με το εδάφιο (γ) απαιτείται επιπλέον και το αναλυτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης.

5. Εκπαιδευτικό προσωπικό των ΑΕΙ και ΤΕΙ εφόσον κατέχει μια από τις καθοριζόμενες ειδικότητες με το άρθρο 13 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. με αποδεδειγμένη (σχετική βεβαίωση από το αντίστοιχο ΑΕΙ ή ΤΕΙ) εκπαιδευτική εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών στον τομέα της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων.

6. Οι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και οι πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ Τεχνολογικών ή Θετικών Επιστημών που αποδεδειγμένα ασχολούνται ή έχουν ασχοληθεί στο Υπουργείο Εργασίας, με θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.

`Αρθρο 6
Περιεχόμενο αιτήσεων - Διαδικασία έγκρισης - Λοιπές προϋποθέσεις

1. Πριν την υποβολή των αιτήσεων για έγκριση των προγραμμάτων θα πρέπει να έχουν εξασφαλιστεί οι εκπαιδευόμενοι, η αίθουσα επιμόρφωσης και οι εκπαιδευτές.

2. α) Οι αιτήσεις για έγκριση των προγραμμάτων υποβάλλονται στη Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στην ταχυδρομική διεύθυνση Σταδίου 29, 10110 Αθήνα μέσω της υπηρεσίας πρωτοκόλλου του Υπουργείου.

β) Οι φορείς που μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης δεν έχουν διενεργήσει προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών Γ΄ ή Β΄ κατηγορίας πρέπει πριν την υποβολή της σχετικής αίτησης για έγκριση εκτέλεσης προγράμματος να υποβάλλουν στη Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία αίτηση, με την οποία να γνωστοποιούν την πρόθεση τους να διενεργήσουν σχετικά προγράμματα επισυνάπτοντας όλα τα απαραίτητα παραστατικά για τον φορέα υλοποίησης των προγραμμάτων. Μετά τη σχετική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία ότι οι φορείς και οι εκπαιδευτές πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, θα μπορούν οι φορείς να προβούν στην υποβολή της σχετικής αίτησης για έγκριση υλοποίησης προγράμματος επιμόρφωσης. Εκπαιδευτές που μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης δεν έχουν συμμετάσχει σε σχετικά προγράμματα επιμόρφωσης και επιθυμούν να συμπεριληφθούν στο μητρώο εκπαιδευτών υποβάλλουν οι ίδιοι σχετική αίτηση με τα απαραίτητα παραστατικά (πτυχία, βιογραφικό σημείωμα, βεβαίωση προϋπηρεσίας, αντίγραφο ταυτότητας).

3. Στην αίτηση που θα υποβάλλεται για έγκριση εκτέλεσης προγράμματος θα πρέπει να αναφέρονται:

• Η επωνυμία του φορέα που υποβάλλει την αίτηση, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα, Fax, ηλεκτρονική Διεύθυνση, ΑΦΜ, αρμόδιος προγράμματος.

• Η ακριβής διεύθυνση του χώρου επιμόρφωσης.

• Το εμβαδόν του χώρου επιμόρφωσης

• Οι ημερομηνίες και οι ώρες διεξαγωγής του προγράμματος

• Οι εκπαιδευτές

• Οι εκπαιδευόμενοι

• Η οικονομική συμμετοχή των εκπαιδευόμενων

• Η δραστηριότητα της επιχείρησης του εκπαιδευόμενου

• Ο αριθμός εργαζομένων στην επιχείρηση

• Η επωνυμία της επιχείρησης, ΑΦΜ, στοιχεία της επιχείρησης, κλάδος οικονομικής δραστηριότητας

Όλα τα στοιχεία πρέπει να είναι απολύτως ακριβή. Στην περίπτωση που από τα δηλωθέντα στοιχεία αναζητηθεί ο φορέας επιμόρφωσης και δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία του Υπουργείου με αυτόν, τα σχετικά προγράμματα δεν θα εγκρίνονται.

Κάθε εργοδότης που ενδιαφέρεται να επιμορφωθεί ο ίδιος ή εργαζόμενος της επιχείρησής του, υποβάλλει σχετική αίτηση στον φορέα εκτέλεσης του προγράμματος, στην οποία μεταξύ των άλλων θα περιγράφεται αναλυτικά η δραστηριότητα της επιχείρησης του. Ειδικότερα για τα προγράμματα επιμόρφωσης των 35 ωρών με την αίτηση θα υποβάλλεται, κατά περίπτωση, το αντίγραφο του πτυχίου του ενδιαφερομένου για επιμόρφωση ή η άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη ή βεβαίωση από δημόσια ή άλλη αρχή με την οποία θα βεβαιώνεται ο χρόνος άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας, για την οποία ο ίδιος ο εργοδότης θα αναλάβει τις υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας. Η αίτηση για έγκριση εκτέλεσης προγράμματος θα συνοδεύεται και από τις παραπάνω αιτήσεις πλήρως συμπληρωμένες, καθώς και από τα κατά περίπτωση απαιτούμενα πτυχία ή βεβαιώσεις των ενδιαφερομένων για επιμόρφωση εργοδοτών. Για τα προγράμματα των 10 ωρών υποβάλλεται, εφόσον δεν προκύπτει άμεσα από την «σφραγίδα» της επιχείρησης ή από βεβαίωση επιμελητηρίου, άλλο παραστατικό από το οποίο προκύπτει ότι ο εκπαιδευόμενος είναι «εργοδότης» ή διαχειριστής.

4. Η κάθε αίτηση του φορέα υλοποίησης του προγράμματος, αφορά ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα έχει ξεχωριστό αριθμό πρωτοκόλλου του φορέα που υποβάλλει την αίτηση και θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα παραστατικά, τα οποία υποβάλλονται σε ηλεκτρονική ή και έντυπη μορφή όπως θα εξειδικευθεί στη σχετική εγκύκλιο.

5. Η υποβολή των αιτήσεων για έγκριση των προγραμμάτων πρέπει να γίνεται 3 μήνες τουλάχιστον πριν την έναρξη του προγράμματος, προκειμένου να υπάρχει το χρονικό περιθώριο γνωμοδότησης από το Σ.Υ.Α.Ε. και έκδοσης της σχετικής εγκριτικής υπουργικής απόφασης.

6. Στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από πιστοποιημένο Κέντρο δια Βίου Μάθησης θα υποβάλλεται για κάθε πρόγραμμα και η σχετική άδεια του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).

7. Στην περίπτωση που ο χώρος επιμόρφωσης είναι αίθουσα συγκέντρωσης ξενοδοχείου, επιμελητηρίου, συλλόγου ή άλλων ν.π.δ.δ., συνεδριακού κέντρου ή σχολική αίθουσα θα υποβάλλεται:

α) υπεύθυνη δήλωση του φορέα υλοποίησης στην οποία θα δηλώνεται ότι ο χώρος διαθέτει τον εξοπλισμό της παρ.3δ του άρθρου 3 και θα αναφέρεται το εμβαδόν της αίθουσας.

β) το σχετικό αποδεικτικό παραχώρησης χρήσης της αίθουσας με αναγραφή του εμβαδού της από τον κάτοχο της αίθουσας.

8. α) Εκπαιδευτές δημόσιοι υπάλληλοι θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει την προβλεπόμενη άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

β) Εκπαιδευτές τεχνικοί ασφάλειας δεν πρέπει να έχουν ταυτόχρονα υποχρέωση για άσκηση καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας.

γ) Εκπαιδευτές που επιθυμούν να λάβουν μέρος σε προγράμματα επιμόρφωσης και δεν συμπεριλαμβάνονται στο σχετικό μητρώο, υποβάλλουν οι ίδιοι σχετική αίτηση με τα απαραίτητα παραστατικά του άρθρου 5 της παρούσας, επισυνάπτοντας σύντομο βιογραφικό σημείωμα και φωτοτυπία της ταυτότητάς τους.

δ) Οι τακτικοί και αναπληρωματικοί εκπαιδευτές υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνεται:

• Η σχέση εργασίας τους και συγκεκριμένα εάν είναι ή δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι.

• Ότι δεν ασχολούνται ως εκπαιδευτές στα προγράμματα αυτά συνολικά πέραν των 5 ωρών ημερησίως.

• Ότι για τις συγκεκριμένες ώρες εκτέλεσης του συγκεκριμένου προγράμματος του φορέα δεν έχουν δηλώσει συμμετοχή σε άλλο πρόγραμμα και ότι δεν έχουν υποχρέωση άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας ή ιατρού εργασίας.

9. Για κάθε ενότητα του περιεχομένου του προγράμματος θα ορίζεται ένας εκπαιδευτής με έναν μόνο αναπληρωτή του.

10. Δεν επιτρέπονται αλλαγές στη διδακτέα ύλη του προγράμματος.

11. Η Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία ελέγχει την πληρότητα του φακέλου, αξιολογεί τα συνημμένα δικαιολογητικά και εισηγείται στο Σ.Υ.Α.Ε. την έγκριση ή την απόρριψη του προγράμματος. Μετά τη γνωμοδότηση του Σ.Υ.Α.Ε. εκδίδεται εγκριτική υπουργική απόφαση. Η απόφαση αναρτάται στην ιστοθέση του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ μέσω της οποίας ενημερώνονται οι φορείς ή κατά περίπτωση τους αποστέλλεται με e-mail.

Αντίγραφο της εγκριτικής υπουργικής απόφασης με όλα τα συμπληρωματικά στοιχεία που απαιτούνται για τον έλεγχο των προγραμμάτων κατατίθεται από τους φορείς εκτέλεσης των προγραμμάτων έγκαιρα και οπωσδήποτε πριν την έναρξη εκτέλεσης του προγράμματος στις αρμόδιες για τον έλεγχο υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Προγράμματα που εκτελούνται χωρίς έγκριση θεωρούνται άκυρα.

12. Με ευθύνη του φορέα υλοποίησης στα προγράμματα συμμετέχουν μόνον:

α) εργοδότες που η επιχείρησή τους ανήκει στην Β΄ ή Γ΄ κατηγορία και εμπίπτουν σε μία από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφοι 5 και 6 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε..

β) εργαζόμενοι που απασχολούνται με πλήρες ωράριο σε επιχειρήσεις με λιγότερα από 50 άτομα και οι οποίες υπάγονται στην κατηγορία Β΄ ή Γ΄ και οι εργαζόμενοι έχουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 εδάφιο δ του Κ.Ν.Υ.Α.Ε..

Ο φορέας υλοποίησης ευθύνεται επίσης για τον έλεγχο των στοιχείων των παρευρισκομένων στην αίθουσα επιμόρφωσης με εκείνα που δηλώθηκαν στην αίτηση.

Αυτοαπασχολούμενοι εργοδότες που δεν απασχολούν προσωπικό, εφόσον έχουν τα υπόλοιπα προβλεπόμενα προσόντα, καθώς και εργοδότες με τα προσόντα των παραγράφων (α), (β) ή (γ) του άρθρου 11 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. για τους οποίους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις δεν απαιτείται επιμόρφωση, έχουν μεν το δικαίωμα επιμόρφωσης, αλλά δεν έχουν καμία υποχρέωση παρακολούθησης ενός τέτοιου προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή, η επιθυμία τους να συμμετέχουν σε πρόγραμμα δηλώνεται ρητά στην αντίστοιχη δήλωση που προβλέπεται από τη σχετική εγκύκλιο.

Τα πιστοποιητικά (βεβαιώσεις), σύμφωνα με τα υποδείγματα των Εντύπων της εγκυκλίου, θα δίνονται σε όσους παρακολούθησαν το πρόγραμμα επιμόρφωσης, μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης έγκρισης του προγράμματος και την υποβολή της κατάστασης των τελικώς εκπαιδευθέντων και των παρουσιολογίων.

13. Εντός δέκα (10) ημερών μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θα αποστέλλονται στη Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία σε ηλεκτρονική μορφή τα παρουσιολόγια και ο κατάλογος των τελικώς εκπαιδευθέντων.

14. Στους συμμετέχοντες με ευθύνη του φορέα εκτέλεσης του προγράμματος θα δίνονται αντίγραφα των εισηγήσεων ή άλλο ισοδύναμο έντυπο υλικό χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση των εκπαιδευομένων. Η περίπτωση επανέκδοσης βεβαίωσης (π.χ. λόγω απώλειας της προηγούμενης) γίνεται χωρίς επιβάρυνση του προσώπου που επιμορφώθηκε.

15. Ο χρόνος αποχής των εργαζομένων από την εργασία για την παρακολούθηση των προγραμμάτων αυτών, θεωρείται χρόνος εργασίας για κάθε συνέπεια από τη σχέση εργασίας και για την αμοιβή τους και δεν μπορεί να συμψηφιστεί με την κανονική ετήσια άδειά τους. Οι δαπάνες παρακολούθησης των προγραμμάτων δεν βαρύνουν σε καμία περίπτωση τους εργαζόμενους.

16. Η υποβολή αιτήσεων έγκρισης των προγραμμάτων ξεκινά από τις 10 Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις 10 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Ως καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής της τελευταίας ημέρας των προγραμμάτων ορίζεται η 20η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

17. Επισημαίνεται ότι αποκλείεται η δυνατότητα διόρθωσης οποιουδήποτε στοιχείου ενός προγράμματος μετά την υποβολή του, με συνέπεια στην περίπτωση παράλειψης συμπλήρωσης κάποιου στοιχείου, λανθασμένης συμπλήρωσης, επικάλυψης στις ώρες εκπαιδευτή με τις ώρες σε άλλο πρόγραμμα, ή άλλης παράλειψης, το πρόγραμμα να απορρίπτεται. Ειδικότερα στην περίπτωση λανθασμένης υπαγωγής εκπαιδευομένου στην κατηγορία Γ΄ ή Β΄, θα απορρίπτεται ο εν λόγω εκπαιδευόμενος, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης.

18. Για τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές ως προς το περιεχόμενο των αιτήσεων, τη διαδικασία υποβολής τους και τα υποδείγματα εντύπων (αίτηση, κατάλογος εκπαιδευθέντων, ωρολόγιο πρόγραμμα, βιογραφικά των εκπαιδευτών, υπεύθυνες δηλώσεις εκπαιδευτών, παρουσιολόγιο, βεβαίωση επιμόρφωσης), οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται με σχετική εγκύκλιο της Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

`Αρθρο 7
Έλεγχος εκτέλεσης των προγραμμάτων-Κυρώσεις

1. Ο έλεγχος της καλής εκτέλεσης των προγραμμάτων θα διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. και των άλλων υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

2. Εάν από τους ελέγχους που θα διενεργούν οι αρμόδιες υπηρεσίες διαπιστώνονται παραβάσεις, όσον αφορά στην εκτέλεση του προγράμματος σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρούσας απόφασης, τότε οι φορείς εκτέλεσης των προγραμμάτων αυτών θα αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε νέα προγράμματα. Οι τυχόν διαπιστούμενες παραβάσεις θα αναγράφονται στο παρουσιολόγιο και θα ενημερώνεται άμεσα η Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

3. Δεν επιτρέπεται φορείς ή πρόσωπα (εκπρόσωποι φορέων, εκπαιδευτές κλπ.):

• να χρησιμοποιούν ως μέσο προσέλκυσης των εργοδοτών και των εργαζομένων για επιμόρφωση σε προγράμματά τους ισχυρισμούς, ότι εκπροσωπούν ή συνεργάζονται με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή ότι οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να επιμορφωθούν ή ότι στην περίπτωση μη επιμόρφωσής τους το Υπουργείο θα τους επιβάλλει κυρώσεις ή παρόμοιους "παραπλανητικούς" ισχυρισμούς

• να παρενοχλούν επανειλημμένα ή να ασκούν οιασδήποτε μορφής πίεση στους πολίτες-εργοδότες όσον αφορά τις υποχρεώσεις που έχουν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις έναντι των υπηρεσιών του Υπουργείου.

4. Όσοι εκπαιδευτές καταθέτουν δηλώσεις με ψευδές περιεχόμενο θα αποκλείονται εφεξής από τη συμμετοχή τους σε τέτοια προγράμματα.

5. Φορείς που εκτέλεσαν προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων και δεν υπέβαλαν τους καταλόγους των εκπαιδευθέντων όπως προβλέπεται στην παρ. 13 του άρθρου 6 της παρούσας απόφασης (σε γραπτή ή/και ηλεκτρονική μορφή) θα αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε νέα προγράμματα. Ομοίως, εάν για διεξα-χθέντα προγράμματα προηγούμενων ετών, διαπιστωθούν από τον υποβληθέντα απολογισμό των προγραμμάτων παραλείψεις ή συμπληρώσεις λανθασμένων στοιχείων, θα επιβάλλονται στους φορείς οι αντίστοιχες κυρώσεις.

6. Οι φορείς διενέργειας των προγραμμάτων δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνουν ή να μεσολαβούν για τη θεώρηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. βιβλίου υποδείξεων τεχνικού ασφάλειας. Η θεώρηση του βιβλίου αυτού στις επιχειρήσεις που ο ίδιος ο εργοδότης ασκεί καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας δεν είναι υποχρεωτική. Ομοίως, σε καμία περίπτωση ο φορέας και οι εκπαιδευτές δεν μεσολαβούν για τη διενέργεια εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου. Από τους φορείς εκπαίδευσης επισημαίνεται στους εκπαιδευόμενους της Γ΄ κατηγορίας ότι αυτοί έχουν τη νόμιμη δυνατότητα να διενεργούν την γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου στην επιχείρησή τους.

7. Εφόσον, για φορέα ή πρόσωπο, υπάρξουν προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου σχετικές διαμαρτυρίες ή καταγγελίες ή διαπιστωθούν παραβάσεις του παρόντος άρθρου, ο φορέας ή το πρόσωπο καλείται σε παροχή εξηγήσεων σύμφωνα με τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και κατά περίπτωση θα αποκλείεται από τη συμμετοχή του σε νέα προγράμματα. Η κλήση σε παροχή εξηγήσεων γίνεται από τον πρόεδρο του Σ.Υ.Α.Ε. μετά από εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Η επιβολή κυρώσεων θα αφορά αποκλεισμό (μερικό ή οριστικό) από τη συμμετοχή του σε νέα προγράμματα. Μετά την κλήση για παροχή εξηγήσεων και μέχρι την έκδοση σχετικής απόφασης από το Σ.Υ.Α.Ε., δεν αποκλείεται η περίπτωση του προσωρινού αποκλεισμού του φορέα ή του προσώπου από τη δυνατότητα εκτέλεσης προγραμμάτων.

Για το θέμα γνωμοδοτεί το Σ.Υ.Α.Ε. και εκδίδεται σχετική απόφαση από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως προεδρεύοντος του Σ.Υ.Α.Ε. Κατά της απόφασης αυτής, μπορεί να ασκηθεί προσφυγή μέσα σε 20 ημέρες από την κοινοποίηση της ενώπιον της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία και αποφασίζει μετά από αιτιολογημένη γνώμη του Σ.Υ.Α.Ε.

`Αρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παράρτημα
Ελάχιστες προδιαγραφές για την διεξαγωγή προγραμμάτων τηλεεκπαίδευσης Ειδικοί εκπαιδευτικοί όροι για τη δυνατότητα υλοποίησης προγραμμάτων μέσω τηλεδιάσκεψης:

Ο εισηγητής να έχει φυσική παρουσία σε μία από τις αίθουσες που υλοποιείται το πρόγραμμα.

• Να είναι υποχρεωτική η φυσική παρουσία των συμμετεχόντων σε αίθουσες που καλύπτουν τις προδιαγραφές των χώρων επιμόρφωσης.

• Ανώτατο όριο που συμμετέχουν και βρίσκονται με φυσική παρουσία οι συμμετέχοντες: τρεις (3) αίθουσες.

• Ταυτόχρονη προβολή παρουσίασης της εισήγησης και συμμετεχόντων. Στο ένα σύστημα γίνεται προβολή των διαφανειών (για παράδειγμα σε πανί με βιντεοπροβολέα) και σε δεύτερο σύστημα προβολής (για παράδειγμα σε οθόνη τηλεόρασης) προβολή τριών παραθύρων με την εικόνα του εισηγητή και των συμμετεχόντων συνολικά.

• Εξασφάλιση αδιάλειπτης και σταθερής μεταφοράς εικόνας και ήχου με ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων από σημείο σε σημείο >768 kbps

• Η κάμερα λήψης στο κάθε σημείο να έχει ανάλυση > 640 x 480 Pixels και οπτικό ζουμ φακού > 10x

• Ύπαρξη μικροφώνων στο κάθε σημείο με ποιότητα ήχου > 20KHz Mono

• Η ανάλυση του υπολογιστή μέσω του οποίου αναπαράγεται η παρουσίαση του εισηγητή να είναι > 1024 x 768 Pixels

Το σύστημα τηλεδιάσκεψης είναι απαραίτητο να έχει τις κάτωθι προϋποθέσεις:

• Native 16:9 widescreen

• 802.1p (QoS and class of service [QoS])

• Packet loss-based down speeding

• H.323 and SIP point-to-point

Σημείωση: Τα παραπάνω τέσσερα σημεία εξασφαλίζουν την ύπαρξη συσκευής τηλεδιάσκεψης και όχι μόνο λογισμικού (π.χ. skype)

• Τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης κατά τις ώρες υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης και να έχουν απευθείας σύνδεση (on line) οπτικά με τον εισηγητή, καθώς και με όλους τους καταρτιζόμενους μέσω του διαδικτύου. Για τον έλεγχο του προγράμματος, δεν θα χρειάζεται πρόσθετο υλικό ή λογισμικό πέραν ενός φυλλομετρητή σελίδων (browser).

• Να καθορίζεται εργάσιμη ημέρα και ώρα για την επίδειξη της λειτουργικότητας της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης μέχρι και 10 εργάσιμες ημέρες πριν από την επιθυμητή ημερομηνία έναρξης του προγράμματος. Μετά την πραγματοποίηση του ελέγχου των παραπάνω προϋποθέσεων και του προγράμματος επίδειξης τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, να εγκρίνεται ή να απορρίπτεται η υλοποίηση του προγράμματος από τον αντίστοιχο φορέα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2018
Η Υπουργός
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: